Dopen

busdoopbekken7-2

Het eenvoudige doopbekken in de Bussumse remonstrantse kerk

In remonstrantse gemeenten dopen we zowel kinderen als volwassenen.
In de regel vindt deze plechtigheid plaats in een dienst op zondagmorgen die onder leiding staat van de dienstdoende predikant.
Afwijking van deze regel is echter mogelijk.
De doop wordt met de dopeling, of in het geval van kinderdoop, met de ouders van de dopeling, in een aantal gesprekken voorbereid en op maat gesneden.

De doop is het teken van de opneming in de Kerk van Christus en wordt bediend als een bevestiging in en door de geloofsgemeenschap van Gods scheppende en herscheppende kracht.
Bij de Remonstranten wordt de doop zowel aan volwassenen als aan kinderen bediend.

Voor de één is de kinderdoop meer een dankzeggingsritueel na de geboorte van een kind, voor de ander gaat het om het plechtige voornemen het kind op te voeden ‘in de geest van het evangelie’ – al dan niet in kerkelijk verband – en een derde heeft er nog weer andere gedachten bij. De kinderdoop is het getuigenis van de gemeente en de ouders van de dopeling dat zij het kind bij de geboorte reeds geborgen weten in Gods genade.

De Remonstranten beschouwen de in haar gemeenten gedoopte kinderen niet als leden.
De Remonstranten erkennen de doop van andere kerken over en weer.

Wie een doop overweegt of bijvoorbeeld eerst nadere informatie wil, wordt geadviseerd – ook als men geen Lid of Vriend is van de Remonstranten – met de Kerkenraad contact op te nemen via het secretariaat.

Volwassenen

Volwassenen die zich laten dopen doen dat meestal als afsluiting van een proces waarin zij tot de beslissing zijn gekomen dat ze echt lid van een kerk willen worden, omdat ze in de traditie van de kerk hun verdere levensoriëntatie willen zoeken en zich betrokken voelen bij niet alleen déze gemeente of bij de Remonstranten, maar ook bij ‘de kerk van alle eeuwen en plaatsen’.
Ze doen in dezelfde dienst belijdenis als een verantwoording van hun keuze. Ook deze plechtigheid is maatwerk dat in samenwerking met een predikant tot stand komt.

Over de doop kan contact worden opgenomen met de Kerkenraad via het secretariaat.