Bibliotheek Remonstrantica Auteurs D

G.L. van Dalfsen

Boeken:
-Het inwaartsch licht bij de quakers, in het bijzonder bij Barclay (1940) proefschrift (Dalf 1)
-Van kleine lichtjes der bevrijding en het groote licht der liefde (1945) (Dalf 2)
-In de vergulde driehoek: twee dagen op bezoek in de zeventiende eeuw bij Quakers in Amsterdam
(1979) (Dalf 3)

Artikelen:
“De plaats van Woodbrooke in het Quakerisme en de betekenis er van voor ons”, Barchem-bladen (1934-1935) 290-298 (M.2)
“Sterven en geboren worden”, Het Kouter 6 (1941) nr.1, 18-29 (Z.Dalfen en M.1)

K. van Dam

Artikelen:
“Verdraagzaamheid als tussen oplossing” in: M.A. Bosman-Huizinga en Th.M. van Leeuwen ed., Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) 21-22 (Bosm 2)

A. Dicou

Boeken:
-De overweldigende natuur (1989) met anderen (Dico 7)
-Jakob en Esau, Israël en Edom: Israël tegenover de volken in de verhalen over Jakob en Esau in Genesis en in de grote profetieën over Edom (1990) proefschrift (Dico 1)
-Edom, Israel’s Brother and Antagonist: The role of Edom in biblical prophecy and story (1994) (Dico 2)
-Vitale Vrijzinnigheid: verslag van een onderzoek (2001) met J.F. Klijnsma (Dico 3)
-Van ideaal tot realiteit: 20 jaar Woonkollektief Purmerend [1985-2005] (2006) ed. met anderen (Dico 4)
-Honderd jaar Zusterkring: Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Wormerveer 1906-2006 (2006) ed. (Dico 5)
-Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) ed. met J.F. Goud (Dico 6)
-Heilig. Gewoon nu (2012) met S. Coenradi (Dico 8)
-Des hommes et des dieux: Tibhirine en Koningshoeven (2012) (Dico 9)
-Jezus (2014) uit de serie Goddeeltjes (Dico 10)

Artikelen:
“Het propaedeutisch onderwijs in het bijbels Hebreeuws aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam: van de oprichting van de Universiteit tot de Tweede Wereldoorlog (1877–1940)” in: K.A. Deurloo en F.J. Hoogewoud ed., Beginnen bij de letter Beth: opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de Hebreeuwse bijbel voor dr Aleida G. van Daalen, leesmoeder in Amsterdam ( 1985) 17–26 (Deur 3)
“JHWH en Edom in Amara en in Jesaja 63:1” in: M.G.D. Harbers e.a. ed., Tussen Nijl en Herengracht: een bundel t.g.v. het afscheid van prof. dr. M.S.H.G. Heerma van Voss (1988) 17-26 (Harb 1)
“Door de natuur bedreigd (Jes. 34 en 35)” in: B. Dicou e.a., De overweldigende natuur (1989) 3-14 (Dico 7)
“Literary Function and Literary History of Isaiah 34”, Biblische Notizen 58 (1991) 30-45 (Z.Dicou) kopie
“Een ambivalente moraal. Het verhaal van Rebekka” in: B. Siertsema ed., Aartsmoeders (1994) 35–48 (Sier 1)
“Oude en nieuwe verhalen over God: de bijbel en moderne literatuur” in: E. Delvaux-den Boer e.a. ed., Balans in beweging: contouren van een vrijzinnige geloofsgemeenschap (NPB 1870-1995) (1996) 37-52 (Delv 1)
“‘Use the guile of my words to strike them down’ (Jud.9:10). Introducing Judith in a liberal protestant congregation”, in: Unless some one guide me …., Festschrift for K.A. Deurloo, Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities, Suppl. Series 2 (2001) 265-272 (Z.Dicou) kopie
“Waar komt ons geloof vandaan?” (2002) reactie op vlugschrift 18: Waar komt ons geloof vandaan? (Z.Dicou) machineschrift (t.b.v. Convent)
“Interreligieuze dialoog in het licht van de bijbelse bronnen” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 9-16, Vlugschrift 19 (B.58)
“Aan God de lof en eer” in: M.A. Bosman-Huizinga e.a. ed., Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) 86-90 (Bosm 1)
“Geloven op het internet” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 46-49 (Jonq 2)
“Jezus in popsongs en videoclips” en “Een vrijzinnige ‘gemeente van Christus’ in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (Zoetermeer 2008) 129-136 en 148-159 (Dico 6)
“Votum en groet van Johan Goud” in: Ds Johan Goud 25 jaar predikant (2009) 2 (Goud 13)
-Bijdrage in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Als geloof bij jezelf begint” in: Arminiusreeks 1 (2015) 3-4 (B 59)

Diversen:
-Godsbeelden (1992) scriptie (N.Dico.1)

H.C. Diferee

Boeken:
-Drie eeuwen kerkgeschiedenis. Gedenkboek 300-jarig bestaan gemeente Amsterdam 1630-1930 (H.Ams.2) (plank hoge boeken)

Artikelen:
“Toespraak, gehouden bij de overdracht van het Gedenkboek van het 300-jarig bestaan der Gemeente Amsterdam” (7 sept.1930) (Z.Diff) kopie

Ton van Dijk

Diversen:
-Krantenartikelen (Z.Dijk)

Over T. van Dijk:
-Monique Snoeijen, “Papa, ga je bij mama of bij Han slapen?”, NRC Handelsblad (12 november 1998) (Z.Dijk)

A.C. Dorhout Mees

Artikelen:
“Als je dominee wordt in Lochem” in: Feestboek t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Remonstrantse Gemeente te Lochem (1979) 38–42 (H.Loc.1)
“1957–1960 Herinneringen aan Doesburg” in: Gedenkschrift Remonstrantse gemeente Doesburg 1885–1985 (1985) 19–20 (H.Doe.1)
“Vrijzinnigheid geen vies woord” in: AV van Beraad 1987: aavulling werkschrift (verslag) 15-18 (G. e18b)

W.B. Drees

Boeken:
-Beyond the big bang: Quantum Cosmologies and God (1990) proefschrift (Dree 1)
-Van niets tot nu: een wetenschappelijke scheppingsvertelling (1996) (Dree 2)
-Heelal, mens en God: vragen en gedachten (1996) (Dree 3)
-Tijd nood/t: wijzer/s naar morgen (1998) met anderen (Dree 5)
-Een beetje geloven: actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom (1999) ed. (Dree 4)

Artikelen:
“Een beetje geloven: vooruitblik op een boek over vrijzinnig geloven in deze tijd” in: W.B. Drees e.a., Tijd nood/t: wijzer/s naar morgen (1998) 33-41 (Dree 5)
“Een beetje geloven – een vrijzinnige stijl” en “Een vriend die mijn feilen toont: bevrijdende en bedreigende wetenschap” in: W.B. Drees ed., Een beetje geloven (1999) 7-15 en 129-141 (Dree 4)
“Theology and Science – Which Theology? Which Science?” in: H.A.Krop e.a. ed., Post-Theism: reframing the judeo-christian tradition (2000) 289-300 (Krop 1)
“Verbeelding van een wereld met wetenschap” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) !79-188 (Holt 8)

Joannes Drieberge

Boeken:
-De praedestinatione et gratia liber (2e dr Amsterdam 1745) (K.Dri.1)
-Dertien Predikaetsien over uitgelezene texten uit het Evangelium van Joannes (1748) (K.Dri.2)

Over Joannes Drieberge:
-J. van Eijnaten, “Drieberge, Jo(h)annes” in BLGNP dl 5 (2001) 153-155 (X.5)

J. Duivesteijn

Diversen:
-De opkomst, bloei en teloorgang van de remonstrantse gemeente in Bleiswijk, 1610-1865 (2003) doctoraalscriptie (N.Dui.1)
-De remonstranten in Bleiswijk, 1610-1865 (juni 2003) Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Bleisijk, Blesewic Nummer 49 (H.Ble.1)
-De Remonstranten in Bleiswijk, inleiding 10 juni 2013 (2013) (H.Blei.1)

C.C. Dutilh

Over C.C. Duthil:
-F.B. Bakels, Wachter op de morgen: het korte leven van Christian Corneille Duthilh, geboren 1915, gefusilleerd 1944 (1988) (Bake 1)

Bernardus Dwinglo

Boeken:
-Christalijnen bril tot versterckinge van ‘t schemerende ghesicht der eenvoudigen…..waerdoor sij claerlick aenschouwen moghen het weder-schriftelycke en landtverderfelijcke ghevoelen Adriani Smoutii (1613) (Knuttel 2075) (gesponsord) (L.Dwi.1)
-*Samengebonden: 1) Polyst-steen tot weghneminghe van de vuyle vlecken des Cristalijnen Brils, Anoniem. 1614; 2) Protest des auteurs van den Christalijnen Bril, tegens den gepretendeerden Polijst-steen, Dwinglo. Rotterdam, 1614; 3) Ooghen-troost: dat is, clare openinge en de grondighe wederlegginghe van het protest des Christalynen Brillemakers, anoniem (Amsterdam, 1614) ( L.Dwi.2)
-*Grouwel der Verwoestinghe staende in de Heylighe plaetse: Dat is, claer ende warachtich verhael vande voornaemste Mis-handelingen, Onbillijcke Procedueren ende 27 Nulliteyten des Nationalen Synodi 1618-1619. 2 delen in 1 band (Enckhuysen 1622) (K.Dwi.1)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

 A  B  C D E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s