Bibliotheek Remonstrantica Auteurs G

J.G. Gaarlandt

Artikelen:
“Tussen Réveil en Modernisme: aantekeningen bij het leven en dichten van P.A. de Génestet” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 99-110 (Adri 14)

Diversen:
-“Dood me, anders ben je een moordenaar” (1970) scriptie (N.Gaar.1)
-Waarheid en kunst, waarheid en daad, waarheid en woord ((1973) doctoraalscriptie (N.Gaar.2)

Galenus (Jan van Galen)

Over Galenus:
-C. Neeven en T. Wouters, “Nieuwe gegevens over de kerkhistorie van Waddinxveen”, Tijdschrift van het Historische Genootschap Waddinxveen 17 (juni 2009) nr. 4, 102-114 (H.Wad.4)

C.M. Geels

Boeken:
-Tochtgenoten in vrijzinnigheid: de Unitarische Kerk in Transsylvanië (2003) (Geel 1)
-Fellow travelers in liberality: a short study concerning theological developmenst within the Unitarian Church of Tansylvania (2004) (Geel 2)
-Report of the meeting of ministers and scholars of the Transylvanian Unitarian Church in Romania and of the Remonstrant Brotherhood in The Netherlands, 18-25 april 2005 (2005) machineschrift (Geel 3)
-Het gaat om jouw zoektocht, niet om ons levensanker: een nieuw perspectief voor de vrijzinnigheid (2015) met J.B. Le Grand (Geel 4)

Artikelen:
“De Diaconale Gemeente” in K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen (2007) 31-34 (Holt 4)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Ik geloof in de nabijheid van de geest” in: E.J. Tillema en W. Houweling ed., Geloven, zo kan het ook: vrijzinnige visies op theologische thema’s (2011) 53-61 (Till 1)

N. van Gelder

Artikelen:
-Lustrumrede in: V.C.J.B. 1919-1939 (VCJB 3) 1-13
-Bijdrage in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag. Nieuwe bundel (1949) 151 (RidT 2)
“Jeugdbeweging” in: A.C. Henny e.a., Robert Baelde: 22 juli 1907-15 augustus 1942 (1947) 8-10 (Henny 1)
“Amsterdam-Evanston”, Wending 9 (november 1954) nr. 9, 529-535 (Wend 2)

P.A. de Génestet

Boeken:
-De dichtwerken van P.A. de Génestet. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele (1869) met een levensschets door C.P. Tiele (Gene 1a)
-Idem (1881 6de druk) (Gene 1b)
-Idem (1902 11de druk) (Gene 1d)
-Laatste der eerste: gedichten van P.A. de Génestet, met 83 illustratiën (1877) (Gene 2)
-Eerste gedichten van P.A. de Génestet, met 75 illustratiën (1878) (Gene 6)
-Complete gedichten, met twee portretten. Inleiding en aanteekeningen door dr. H.L. Oort (1910; 3de druk) (Gene 3)
-Nagelaten brieven van P.A. de Genestet 1829-1861. Verzameld, geannoteerd en ingeleid door Mw Drs C.M. Verkroost (1976) (Gene 4)
-P.A.de Génestet (1829-1861) en het evangelie van Johannes en het evangelie van Lucas (1995) preken; verzorgd door drs. C.M.Verkroost (Gene 5)

Over P.A. de Génestet:
-G.Bloemendaal, “100 jaar leekedichtjes”, RW (Z.Gen) kopie
-G.Bloemendaal, “Een eeuw geleden stierf ds.P.A.de Génestet”, RW (Z.Gen) kopie
-H.L.Oort, “P.A.de Génestet, naar zijne verzen en brieven”, De Gids 69 (1905) 2e dl, 159 (Z.Oor.)
-H.L.Oort, “Inleiding” in Complete gedichten (1910) (A.Gen.2)
-Cd.Busken Huet, Vernuft ontzondigt: kritieken op zijn tijdgenoten gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling (1869) 162-182 (Busk 1)
-C.P.Tiele, “Levensschets van P.A. de Génestet” in: De dichtwerken van P.A. de Génestet (1869) 1-60 (Gene 1a)
-J.G. Gaarlandt, “Tussen Réveil en Modernisme: aantekeningen bij het leven en dichten van P.A. de Génestet” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 99-110 (Adri 14)
-Marita Mathijsen, “Gezant van de hemel: gesprek met Peter de Génestet (1829-1861)”, NRC-Handelsblad Cultureel supplement 10-3-1989 (Z.Gen.)
-J. Hermsen, “Niet dat hoogdravende, maar juist die dagelijkse dingen”, De Gelderlander (11-9-1992) (Z.Gen)
-C.M.Verkroost: P.A.de Génestet (1829-1861) en het evangelie van Johannes en het evangelie van Lucas (1995) (A.Gen.6)
-E.H. Cossee, “Génestet, Petrus Augustus de”, BLGNP dl 6 (Kampen 2006) 83-85 (X.5).
-H. Eijssens en M. Mathijsen, Peter de Génestet: levenslust en stervensmoed: dichter, predikant, voorlezer, brievenschrijver (2011) (Eijss 1)
-Inventaris archief Gemeente Delft, 1628-1973, en de collectie P.A.de Génestet (1829-1861) (H.Del.1)

W. Goede

Over W. Goede:
-S. Vuyk, “Willem Goede” in: S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen: remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek, 1780-1800 (1995) 49-57 (Vuyk 2)
-S. Vuyk, “Willem Goede: God is ons lot” in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 143-152 (Vuyk 3)

G. van Gorkom

Boeken:
-Tiental leerredenen (1866) (Gork 1)
-Afscheidswoord, uitgesproken in de Pieterskerk te Leiden (19 april 1868) kopie (Gork 2)
-Afscheidswoord van G. van Gorkom (overdruk van URB 1896/97) (Gork 4)
-Uit het godsdienstig-letterkundig leven 1867-1875: opstellen van dr. G. van Gorkom bijeengebracht door dr. L.H. Slotemaker (1905) (Gork 3)

Over G.van Gorkum:
-L.H. Slotemaker, “Levensbericht van Dr. Gerrit van Gorkom”, Levensberichten der Afgestorven Medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1905) 195-224 (Z.Slot)
-L.H. Slotemaker, “Aan de nagedachtenis van Dr.G.van Gorkum” in: Opstellen van Dr.G.van Gorkum (1905) (A.Gor.2)

J.F. Goud

Boeken:
-Levinas en Barth: een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking (1984) proefschrift (Goud 1)
-Emmanuel Levinas und Karl Barth: ein religionsphilosophischer und ethischer Vergleich (1992) proefschrift vertaald door K. Gellinek (Goud 12)
-God als raadsel: peilingen in het spoor van Levinas (1992) (Goud 2)
-Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) met anderen (Goud 10)
-Een kamer in de wereld: religieus eclectisme en de theologie (2000) oratie (Goud 3)
-Een vermoede God: vijf mystieke denkers (2000) ed. (Goud 4)
-Schrijven in het zand: predikantschap in de 21ste eeuw (2000) (Goud 5)
-Een verbeelde God: dertien literaire ontwerpen (2001) (Goud 6)
-Waar komt ons geloof vandaan? (2002) ed.; Vlugschrift 18 (B.75)
-Dichterlijke vereeuwigingen: vijf dichters over tijd en eeuwigheid (2002) ed. (Goud 7)
-Het morgenrood wekken: over alledaags geloof en het andere van God (2002) (Goud 8)
-Wij geloven – wat geloven wij? Remonstrants belijden in 1940 en nu (2004) ed. met K.J. Holtzapffel (Goud 11)
-Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) ed. met anderen (Bosm 1)
-Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) ed. met A. Dicou (Dico 6)
-Het leven volgens Arnon Grunberg: de wereld als poppenkast (2010) ed. (Goud 14)
-Het leven volgens Rutger Kopland: onze vluchtige plek van de waarheid (2012) ed. (Goud 15)
-Het leven volgens Willem Jan Otten: redenen van het hart (2013) ed. (Goud 16)
-Het leven volgens Oek de Jong: terug naar een naaktheid (2014) ed. (Goud 17)
-Een Remonstrants centrum voor religie en cultuur: het Uytenbogaertcentrum in Den Haag 1995-2015 (2015) (Goud 18)
-Onbevangen: de wijsheid van de liefde (2015) (Goud 19)
-Ontworteld: de schrijver als nomade (2015) ed. (Goud 20)

Artikelen:
“Uber Definition und Infinition: Probleme bei der Interpretation des Denkens des Emmanuel Levinas”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 36 (1982) 126-144 (Z.Goud)
-Het Gesprek met Johan Goud. Radio 5, 3 okt 1997. Cassetteband
“De zegenbede” in: Levensverbintenissen (1987) 61-71, Kort Bestek 27 (B.24)
“Profetische verkondiging: notities bij een preek van Karl Barth”, Kerk en Theologie 40 (1989) nr.3, 221-231 (Z.Goud)
“Geloof als humanisme van de Ander”, Wending 46 (1989) nr.4, 191-198 (Z.Goud)
“Gevoeligheid voor verschillen: postmodernen en de religie”, Wending 45 (1990) 215-222 (Z.Goud)
“Pleidooi voor ethische heterenomie”, Wending 46 (1991) nr.5, 229-234 (Z.Goud)
“Origen (185-254)” in: J. Klapwijk e.a. ed., Bringing into captivity every thought: Capita Selecta in the History of Christian Evaluations of Non-Christian Philosophy (1991) 29-47 (Z.Goud) kopie
“Een stamelende christologie” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 9-19 (Goud 10)
“Racisme en vreemdelingenhaat: een filosofische benadering”, Rondom het Woord, Theologische Radioleergang 35 (1993) nr.1, 40-44 (Z.Goud)
“Andere taal”, Trouw (21 oktober 1993) 10 (Z.Goud)
“De vriend en minnaar: Narziss en Goldmund” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 131-138 (Adri 15)
“Een missionair project” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 30, Vlugschrift 7 (B.45)
“Uniciteit van Jezus:, Interpretatie (januari 1994) 22 (Z.Goud)
“De weg van het geloof” in: J.W.H. Blaauw e.a. ed., Remonstranten, wat beweegt ze ? (1994) 15-26 (Blaa 3)
“Vraagtekens bij de psychiatrische diagnose”, Tijd en Taak (26 maart 1994) 17-20 (Z.Goud)
“Zelfmoord is een ramp”, Trouw (26 maart 1994) (Z.Goud) Reacties van Hans van Dam Trouw (19 april 1994) en Martien Pennings Trouw (21 mei 1994)
“Beslissingen die geen mens kan nemen”, Trouw (27 mei 1994) (Z.Goud)
“Vrije geluiden: vrijzinnigheid”, Kerk en Wereld 86 (8 juni 1994) nr.7, 5 (Z.Goud)
“Alsof er iets moet zijn”, Voorlopig HN-Magazine (27 mei 1995) 8-10 (Z.Goud)
“Ethische ficties” in: H.J. Achterhuis e.a., Als de dood voor het leven: over professionele hulp bij
zelfmoord (1995) 29-38 (Acht 1)
-38 Krantenartikelen n.a.v. H.J. Achterhuis, J.F. Goud e.a., Als de dood voor het leven (Acht 1b)
“Emmanuel Levinas: Denken tegen het racisme in”, Filosofie 5 (1995) nr.3, 24-27 (Z.Goud)
“Over zelfbeschikking en zelfdoding”, In de marge 4 (1995) nr.4, 9-13 (Z.Goud)
“Signalen: Uytenbogaert – remonstrants centrum voor religie en cultuur”, Toerusting (1995) nr.4 (Z.Goud)
“In memoriam Levinas (1906-1995)” in: Tijdschrift (uitgave van De Rode Hoed) 1 (1996) 29-30 (Z.Goud)
“God overal en nergens: de vrijzinnige denkstijl van H.J. Heering” in: J. Beumer ed., Zo de ouden zongen . . . : leraar en leerling zijn in de theologie-beoefening (tussen 1945 en 2000) (1996) 71-88 (Beum 1)
“God onder vuur”, Roodkoper: maandblad voor cultuur, religie en politiek 1 (aug.1996) nr.3, 17-21 (Z.Goud). Reactie hier op: Herman Philipse, “De zegeningen van het atheïsme”, Roodkoper (oktober 1996) nr.5, 24-29 (Z.Goud)
“De geheimen van het geloof: experimenten met de preek”, Vrij Zicht (nov. 1996) 20-22 (Z.Goud)
“God zegene de greep”, Trouw (25 juni 1997) antwoord op enkele onderzoeksvragen (Z.Goud)
“Het liturgische spel van de associatie”, Voorlopig 29 (1997) nr.6, 7-10 (Z.Goud)
“Op zoek naar het gewone woord” in: A.L. Molendijk e.a. ed., Religie herdacht: de visie van H.J.Adriaanse op de erfenis van het christendom (1997) 79-92 (Mole 1)
“De vreemdeling en de afwezige, de lezer en de dichter” in: Meridianen 4. Paul Celan Genootschap (1997).75-78 (Z.Goud)
“Toespraak” in: H.J. Adriaanse e.a., Toespraken op het symposium God ter sprake t.g.v. de 85ste verjaardag van Herman Heering (1997) (Adri 17)
“Gods gecompliceerde afwezigheid”, Roodkoper 2 (november 1997) nr. 9, 41-43 (Z.Goud)
“Geloven met een knipoog naar God”, Haagsche Courant (2 december 1997) (Z.Goud)
“Ga tot de mier”, Interpretatie (december 1997) 16-17 (Z.Goud)
“Genade”, Interpretatie (januari 1998) 29-30 (Z.Goud)
“Verzoening van woord, beeld en klank” in: Katern VII, cultureel jaarboek (1998) 60-66 (Z.Goud)
“Zwijgen en geheime tranen”, Trouw (3 april 1999) 32 (Z.Goud)
“Spelen met de ernst: de kunst als onberekenbare bondgenoot” in: W.B. Drees ed., Een beetje geloven (1999) 117-128 (Dree 4)
“Beati Qui Lugent: an Essay in Practical Philosophy of Religion” in: H.A.Krop e.a. ed., Post-Theism: reframing the judeo-christian tradition (2000) 525-536 (Krop 1)
“Het zwijgen en de geheime tranen: de bevrijding van het ik bij Emmanuel Levinas (1906-1995)” in: Een vermoede God (2000) 22-33 (Goud 4)
“Kennis & informatie”, Kerknieuws van de Nederlandse Kerk Austin Friars Londen (juli 2000) 53-54 (Z.Goud)
“Een ‘hongerdiep verlangen’: de religieuze poëzie van Gerrit Achterberg”, Roodkoper 5 (december 2000) 46-49 (Z.Goud)
“Slotwoord na het symposium ‘Kerk in de Global Village’ zaterdag 15 juli 2000”, Kerknieuws van de Nederlandse Kerk Londen (december 2000/januari 2001) 10-11 (Z.Goud)
“Geestelijke begeleiding: de pastor als bondgenoot en leraar” in: M. den Dulk en T.H. Zock ed., Pastoraat in cultuurfilosofisch perspectief (2001) 95-107 (Dulk 1)
“Een illusie sterker dan het leven. De poëzie van Gerrit Achterberg”, in Een verbeelde God (2001) 89-97 (A.Gou.6)
“Het openbarend vermogen van poëzie” in: Waar komt ons geloof vandaan?: over openbaring en ervaringen (2002) 43-48, Vlugschrift 18 (B.57)
“Remonstranten in Den Haag”, Algemeen Doopsgezind Weekblad (7 september 2002) (Z.Goud)
“Vragen bij een optimistische theologie” in: F. de Lange ed., Een aanlokkelijk geloof: de pneumatologie van Dingemans doordacht (2002) 37-42 (Lang 1)
-Lezing ‘Theologie in Nederland’, 15 april 2002 ? (onvindbaar)
“Emmanuel Levinas” in: P. Jonkers en R. Welten ed., God in Frankrijk: zes hedendaagse Franse filosofen over God (2003) 94-116 (Jonk 1)
“Het kwaad en poëzie. Er gebeurt niets bijzonders, en toch”, in: C. Hoogers e.a. ed., Verlegen met het kwaad. Typisch vrijzinnig? Bundel artikelen voor AV van Beraad (2003) 41-42 (Hoog 1)
“De ziel die gevonden moet worden” en “Christus komt en gaat voorbij. Jezus bij Dostojewski”, Interpretatie 11 (2003) nr. 8, 4-7 en 18-19 (Z.Goud)
“Onder profeten en dichters. De vele bronnen van Levinas denken over God”, Filosofie 13 (2003) nr. 6, 11-17 (Z.Goud)
“Wij geloven” in: J.F. Goud en K.J. Holtzapffel ed., Wij geloven – wat geloven wij? Remonstrants belijden in 1940 en nu (2004) 18-46 (Goud 11)
“Guernica and the yearning for harmony: protestant theologians and art” in: P.N. Holtrop e.a. ed., Passion of Protestants ( 2004) 129-147 (Holt 1)
“Sneller dan arenden, sterker dan leeuwen”, Interpretatie (juni 2004) 18 (Z.Goud)
“Zoeken naar woorden: vragen aan een literaire bijbellezer”, Interpretatie (september 2004) 24-26 (Z.Goud).
“This extraordinary word: Emmanuel Levinas on God” in: P. Jonkers en R. Welten ed., God in France: eight conyemporary French thinkers on God (2005) 96-118 (Goud 9)
“Moslim-studenten aan het woord” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 35-38, Vlugschrift 19 (B.58)
“Alles went, behalve wat mooi is”, Open Deur (juli/augustus 2005) 12-14 (Z.Goud)
“Achtergronden van de nieuwe belijdenis” in: M.A. Bosman-Huizinga e.a. ed., Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) 27-38 (Bosm 1)
“De bronnen van Europa en de deugd van de traagheid” in: M.A. Bosman-Huizinga en Th.M. van Leeuwen ed., Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) 5-7 (Bosm 2)
“Ecce Homo”, Interpretatie (14 maart 2006) 24-26 (Z.Goud)
“Terloops denken aan God”, Wijsgerig perspectief 46 (2006) 7-14 (Z.Goud)
“Leerhuis”, Begrip 32 (2006) 86-91 (Z.Goud)
“De samaritaan en de taxichauffeur: dichterlijk lezen en preken”, Interpretatie (juni 2007) 25-27 (Z.Goud)
“Abrahamitische afgunst”, Interpretatie (september 2007) 12-15 (Z.Goud)
“De waarde van spot: een theologische kijk”, Theologisch Debat 4 (september 2007) nr. 3, 4-11 (Z.Goud)
“In search of playful seriousness: complications in the relationship between art and religion” in: T.H. Zock ed., At the crossroads of art and religion: imagination, commitment, transcendence (2008) 117-133 (Z.Goud)
“Dood en rouw: wijsgerige en theologische reflecties” in: L. van Tongeren ed., Vaarwel: verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen (Kampen 2007) 145-157 (Tong 1)
“Reflections on Christian Faith and Post-Moden Culture” in: L.J. Koffeman en E. Hodossy-Takacs ed., Church and Culture (Debrecen 2007) 109-116 (Koff 1)
“Het portret ving mijn blik en het hield die vast” in: Koert van der Velde ed., Religieuze belevenissen: gesprekken over het ervaren van God (Amsterdam 2007) 24-26 (VeldK 1)
“Eerbied voor het leven: de ethische mystiek van Albert Schweitzer” in: G. van Oyen ed., Albert Schweitzer: voor het leven (Budel 2008) 103-119 (Oyen 1)
“Het gelaat van God” en “Overgave aan een onmacht. Willem Jan Otten en het onwaarschijnlijke evangelie” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (Zoetermeer 2008) 61-69 en 124-128 (Dico 6)
“Protestanten en de kunst” in: M. Tolsma ed., Prachtig Protestant (Zwolle 2008) 10-20 (Tols 1)
“Tegen de gedachteloosheid: Albert Schweitzer over mens en natuur” in: M. Slootmans en A. van der Hoek ed., Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof (2009) 31-37 (Sloo 1)
“‘Misschien’ – Spreken over God in Speling”, Speling: tijdschrift voor bezinning 61 (maart 2009) 77-82 (Speli 1)
“Niet zien en toch geloven: Pinksteren met Thomas”, Interpretatie(april 2009) 4-6 (Z.Goud)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“‘De toekomst is niets dan leegte: Wat zal ik eens gaan doen’: een gesprek met Arnon Grunberg” in: J.F. Goud ed., Het leven volgens Arnon Grunberg: de wereld als poppenkast (2010) 126-147 (Goud 13)
“Ons verhaal is uit: over religie en literatuur, Dostojevski en Grunberg” in: J.F. Goud ed., Het leven volgens Arnon Grunberg: de wereld als poppenkast (2010) 148-183 (Goud 13) oratie
“Examinabel. Waarom elk belijden kan worden herzien” in: K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualieteit (2010) 149-155 (Holt 6)
“Een op de grens gezeten nachtpauwoog: gedachten bij een gedicht van Simon Vestdijk” in: T.L. Hettema ed., Geloof in poëzie: godsdienstfilosofische bijdragen voor Han Adriaanse (2011) 19-30 (Hett 1)
“Heroïek en een kus bij Dostojewski”, Adrem (19 november 2011) 10-11
“Verdwalen, dwalen, zwerven: over nauwkeurigheid en mystiek in het oeuvre van Kopland” en “Goddank zijn er dichters: een gesprek met Rutger Kopland” in: J.F. Goud ed., Het leven volgens Rutger Kopland: onze vluchtige plek van de waarheid (2012) (Goud 15)
“De vrije wil” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 154-165 (Holt 8)
“Woord vooraf” en “Missen: het geheimzinnigste vermogen van de mens” in: J.F. Goud ed., Het leven volgens Willem Jan Otten: redenen van het hart (2013) 7-11 en 13-35 (Goud 16)
“Nicht hinauslehnen! – de wereld als orakel. De literaire mythologie van Oek de Jong” en “De bergen en de rivier. Een gesprek met Oek de Jong” in: J.F. Goud ed. Het leven volgens Oek de Jong: terug naar een naaktheid (2014) 17-39 en 211- 232 (Goud 17)
“Multitasken of robuuste eenzijdigheid? De opdracht van remonstrantse theologie” in: Arminiusreeks 1 (2015) 12-19 (B 59)
“Vormen van thuisloosheid” in: J.F.Goud ed. Ontworteld: de schrijver als nomade (2015) (Goud 20)

Diversen:
-Preken (zie Z.Goud)
-M.E. Brinkman, “Jonge generatie Barth-uitleggers geen ‘barthianen'” (Z.Goud)
“Johan Goud: Remonstranten willen geen achterhoedegevecht”, HN (30 oktober 1993) (Z.Goud)
-Caspar Dullemond, “Dominee Goud niet uit op zieltjes winnen”, Haagse Courant (!-8-1995) Z.Goud)
-Caspar Dullemond, “Remonstrants centrum staat voor vrijheid en tolerantie”, Haagsche Courant (1 augustus 1995) (Z.Goud)
-Johan van Workum, “Sterven heeft wél zin”, Trouw (11 juni 1996) 10 (Z.Goud)
“Tegen de stroom in: n.a.v. Piet Schelling, Tegen de stroom in: waarom mensen toetreden tot de kerk (Z.Goud) AV Gemeente Den Haag 20 november 1996
“Acht vrijzinnige kerstherinneringen”, VrijZicht (december 1996) 20-24 (Z.Goud)
“De dichter en de theoloog”, Boekenweekmagazine (maart 1997) tweegesprek Rutger Kopland en Johan Goud (Z.Goud)
-Het Gesprek met Johan Goud. Radio 5, 3 okt 1997. Cassetteband
-Petra Pronk, “Hoogleraar Johan Goud: Geloof hoeft niet tot geblindeerd leven te leiden”, HN (12 juni 1998) (Z.Goud)
“Goud hoogleraar vrijzinnig denken”, Kerk in Den Haag (april 1999) 4 (Z.Goud)
-Jaap Versluis, “De innerlijke drang van Johan Goud”, Woord en Dienst (17 april 1999) 5-6 (Z.Goud)
-Johan Roeland, “Theologie in een cultuur van religieuze knutselaars: een interview met prof. Johan Goud”, Areopagus Nw Jrg 4 (2000) nr.1 (Z.Goud)
“Religie geeft oog voor het onbeheersbare”, Trouw (4 februari 2000) (Z.Goud)
“Postmoderne dominees gevraagd”, Trouw (7 december 2000) (Z.Goud)
-Monique Groot, “Gods aanwezigheid ervaren in verwondering: interview met Johan Goud”, De Stroom (maart 2002) 7-9 (Z.Goud)
-Koert van der Velde, “Niemand wil een lot met eindcijfer nul”, Trouw (27 maart 2002 (Z.Goud)
“Lezing Camus duikt op in Haags archief”, Trouw (2 november 2004), “Camus na 50 jaar gevonden”, NRC-Handelsbld (2 november 2004), “Haagse lezing Albert Camus in archief ontdekt”, Volkskrant (3 november 2004), “Nog steeds de vreemde vrijheid van het scheppen”, Trouw (5 oktober 2004) (Z.Goud)
-Koert van der Veld, “Het portret ving mijn blik en het hield die vast”, Trouw (19 juli 2005) interview (Z.Goud)
-Herman Amelink, “Een belijdenis met een knipoog: Remonstrantse Broederschap strijdt tegen fanatisme en onverdraagzaamheid”, NRC (10 juni 2006) (Z.Goud)
-Bert van der Kruk, “Wij maken ook keuzes”, Volzin: opinieblad voor geloof en samenleving (16 juni 2006) (Z.Goud)
“Willem Jan Otten: eredoctor in de theologie”, Nieuwsbrief Depertement Godgeleerdheir RUU (maart 2007) (Z.Goud)
“Willem Jan Otten” in: Dies Natalis 2007 (Universiteit Utrecht 2007) Z.Goud)
-Ab Geldof, “Elkaar niet de maat willen nemen”, De Stroom (januari/februari 2007) interview (Z.Goud)
-Margot C. Berends, “In het kijken naar jezelf begint het geloven”, Kerk in Den Haag (maart 2007) (Z.Goud)
-Herman Amelink, “Denken ze niet dat ik een terrorist ben?”, NRC (18 juli 2007) (Z.Goud)
-Herman Amelink, “Kan ik in een kerk, zomaar?”, nrcnext (14 augustus 2007) (Z.Goud)
-Een definitie van God: lezing op het symposium van VU-podium, 31 mei 2008 (Z.Goud) machineschrift “Het plat praten over God wordt mij te gortig”, Trouw (6 juni 2008) kopie (Z.Goud)
-Ds Johan Goud 25 jaar predikant (2009) artikelen van J.P. Heering, Bert Dicou, Reinhold Philipp,Nini Jonker/Hans Jacobi, Han Adriaanse, Jan Eikelboom, Wim Uitenbogaard, Foeke Knoppers, Marius van Leeuwen (Z.Goud)

Column “Poëzie en eredienst” in: Eredienstvaardig 23 (2007) nrs. 3, 4, 5 (Z.Goud)

J. van Goudoever

Boeken:
-Biblical calendars (1e dr 1959) proefschrift (Goudo 2)
-Biblical calendars (2e dr 1961) proefschrift (Goudo 3)
-Fêtes et calendriers bibliques (3e dr 1967) (Goudo 4)
-Leren leven in een wereld met zorg en angst (1975) lezing (Goudo 5)
-Vrijburg: geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk (1980) ed. met P. Nijhoff Asser (Goudo 1)
-Vooruit! Voorbij! Verder!: Vrijzinnig Protestantisme in ontwikkeling(1982) met E.J. Kuiper (Kuip 3)
-Afscheidspreek 23 april 1989 (Goudo 6)
-Bijdragen in de Phoenix Bijbelpockets, delen 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 (1964-1969) (S.Pho.)

Artikelen:
“Lezen uit de bijbel” en “Kerkelijk feestgetijden” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“Pascha in het beloofde land” in: J.G. Paardekooper ed., In open veld (1962) 74-88 (Paar 1)
“De messiaanse gemeenschap onderweg” en “Wereldgodsdiensten” in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 46-56 en 118-130 (Poor 12)
“Een filosofie van het feestvieren”, Theologie en praktijk 23 (1963) nr.1, 14-38 (Z.Goudo)
“Christendom-Islam”, Mens en Kosmos 20 (1964) nr.6, 164-172 (Z.Goudo)
“Gesprek tussen Joden en Christenen”, Wending (1966) 605-613 (Z.Goudo)
“The place of Israin Luke’s gospel”, Novum Testamentum 8 (1966) 111-123 (ook in Placita Pleiadia. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G. Sevenster bij zijn afscheid als hoogleraar in Leiden op 31 mei 1966)
“De geschiedenis en Jezus”, Theologie en Praktijk 27 (1967) 19-36 (Theo 2 en Z.Goudo)
“Herhaalt de gescheidenis zich?”, IKOR (8-1-1967) Radiopreek (Z.Goudo) machineschrift
“Bijdrage van het Joodse leven en denken” in: Kort Bestek 9/10 (1967) (B. 8)
“Politiek spreken over God” in: Kort Bestek 13 (1969) (B.10)
“Verwerking van Informatie” in Vrije meningsuiting en recht op informatie. Verslag van’de Grote C.C.’, 1969 (G.46)
“The significance of the counting of the Omer” in: Studies on the Jewish background of the New Testament (1969) 64-86 (Z.Goudo)
“Worldconference on religion and peace in Kyoto”, Theologie en Praktijk 30 (1970/71) nr.4, 188-190 (Z.Goudo)
“L’arrière-plan liturgique du psautier”, Les questions liturgiques et paroissiales (Brussel 1971) nr.2, 79-90 (Z.Goudo)
“De roeping van Levi”, IKOR (10-1-1971) radiopreek (Z.Goudo)
“De behuizing van de vroege christenen”, Ministerium. Tijdschrift voor practische theologie en ambtelijke praktijk 5 (1971) nr.3, 65-70 (Z.Goudo)
“Samenwerken, met wie? (ook een theologisch vraag)” in: E.P. Meijering e.a., Drie bijdragen over theologie en beleid in de remonstrantse broederschap (1971) 14-23 (MeijE 1)
“De weg van de mens”, zeven voordrachten gehouden voor de NCRV-radio (1971) (Z.Goudo)
“Opinievorming over milieubeheer/Stockholm 5-16 juni 1972” in: Vooruit denken (1972) 111-115, Kort Bestek 17 (B.14)
“Samenwerking, met wie?”, Kosmos en Oekumene 6 (1972) nr.4, 110-115 (Z.Goudo)
“Jewish background of some islamic festivals”, The journal of religious studies 4 (1972) nr.1, 107-114 (Z.Goudo)
-Enkele preekaanwijzingen. Werkgroep Kerk en prediking. Postille (1972/3) 59-70 (Z.Goudo)
“Een structuur in de Torah”, Ministerium. Tijdschrift voor Practische Theologie en Ambtelijke Praktijk 6 (1972) nr.8, 270-278 (Z.Goudo)
“De wijdere oecumene” in: “Wie veel gegeven is . . . : ontwikkelingen in de wereldwijde verantwoordelijkheid van de kerk” (mei 1975) 20-24, Kort Bestek 19 (B.16)
“De lezing van de Totah”, Rondom het Woord, Theologische etherleergang 20 (1978) nr.2, 17-21 (Z.Goudo)
“Religie in de gouden eeuw: Caspar Barlaeus, een buitenkerkelijk Remonstrant” en “In het jaar 2000…Vrijburg” in: J. van Goudoever en P. Nijhoff Asser ed., Vrijburg: geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk (1980) 61-68 en 108-111 (Gouo 1)
“William of Orange in a utopian light” in: R. Dán en A. Pirnát ed., Antitrinitarianism in the second half of the 16th century (Budapest-Leiden 1982) 65–72 (Z.Goudo) overdruk
“A calendar for the Messianic Age. A concept of Hendrik Niclaes, founder of the House of Love”, Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 45 (1984) 276–294 (Z.Goud) overdruk
“Wat kunnen wij van het jodendom leren?” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 197-208 (BouS 1)
“Antitrinitarism and related movements” in: Unitarism and related movements, Paper read at the colloquium on the study of the 16th cent. Radical Reformation (Amsterdam 14 mei 1985) 57-64 (Z.Goudo) kopie
“The liturgial significance of the date in DT 1,3” in: N.Lohfink, Das Deuteronomium. Entstehung, Gestalt und Botschaft (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium 68 (1985) 145-148 (Z.Goudo)
“De dynamiek van geëmancipeerd geloof”, Radarpeiling 21 (1986) nr.1, 7 (Z.Goudo)
“Geluk-onberekenbaar” in: E.J. Kuiper e.a., Ongrijpbaar? Geloof en geluk in fragmenten (1987) 23-26 (Kuip 6)
“Oecumene geen concurrentie” in: AV van Beraad 1987: aavulling werkschrift (verslag) 19 (G. e18b)
“Celebration of Torah”, Antonianum 63 (1988) 458-484 (Z.Goudo)
“The celebration of the Torah in the second Isaiah” in: J. Vermeijlen ed., The book of Isaiah (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium 81 (1989) 313-317 (Z.Goudo)
“La religion d’Isaac Newton”, Etudes théologique et religieuses 64 (1989) nr.1, 13-22 (Z.Goudo)
“Het vieren van het pinksterfeest” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 78-80 (Goud 10)
“Time indications in Daniël that reflect the usage of the ancient theoretical so-called Zadokite calendar” in: A.S.van der Woude, The book of Daniel in the light of new findings (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium (1993)) 533-538 (Z.Goudo)
“Samenwerking” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 32, Vlugschrift 7 (B.45)

Diversen:
-Analyse van hoofdstuk VII, de verzen 1 t/m 19, van de Brief aan de Hebreeën (1952) doctoraalscriptie (N.Goudo)

Over J. van Goudoever:
“Herinnering” over Jan van Goudoever, Zicht 1 (1994) 20 (Z.Goudo)
-M.D. Koster, “Jan van Goudoever”, BLGNP dl 5 (Kampen 2001) 209–211 (X.5)

Jhr. ir. A.C.D. de Graeff

Over Jhr. ir. A.C.D. de Graeff
-G. Bloemendaal, “Bij het heengaan van jhr. De Graeff” (Z.Graeff)

Nicolaes Grevinckhoven (1570-1632)

Boeken:
-*Naemscherm der Remonstranten: teghen de naemschendelycke calumnien, uytghestroyt op den hove provinciael in Hollant, door ‘t uytgeven van het lasterschrift Henrici Slatii,.. (1623) (L.Gre.1)

H.IJ. Groenewegen

Boeken:
-Paulus van Hemert, als godgeleerde en als wijsgeer (1889) proefschrift (Groe 1)
-Het onderwijs in de zedekunde van Prof. Abraham Kuenen (1893) (Groe 12)
-Een Godsdienstig Volk (1897) (Groe 2)
-Preeken (1899) (Groe 3)
-Kanselwerk (1901) (Groe 4)
-De metaphysica in de wijsbegeerte van den godsdienst (Amsterdam 1902) oratie (Groe 14)
-De theologie en hare wijsbegeerte (1904) (Groe 5)
-De Oude Remonstrantse Kerk te Rotterdam (1906) (H.Rot.5)
-Het Remonstrantisme te Rotterdam (1906) (Groe 6 en H.Rot.7)
-De evolutieleer en het godsdienstig geloof (1909) (Groe 16)
-Jacobus Arminius op den 300-jarigen gedenkdag van zijnen dood (1909) (Groe 7)
-De Remonstrantie 1610-1910 (1910) (Groe 8) (plank hoge boeken)
-De student en de godsdienst (1915) (Groe 9)
-De theologie der universiteit en hare wijsgerige vakken (1916) oratie (Groe 10)
-Godsdienst en godsdiensten door Prof. dr. T. Ziegler (1918) vertaald door J.H. Groenewegen, ingeleid en met aanteekeningenvoorzien door H.Y.Goenewegen (Groe 11)
-Het donkere vraagstuk der sexuaale ethiek (Leiden 1923) (Groe 15)
-Kant’s beteekenis voor de wijsbegeerte: voordrachten ter viering van de 200sten gedenkdag van Kant’s geboorte op 22 april 1924 (Amsterdam 1924) met anderen (Groe 13)

Artikelen:
“Remonstrantsche Broederschap of Vrije Gemeente”, URW (1890) 131-142
“Afscheidsrede bij het verlaten van de oude kerk” en “De Nieuwe Kerk” in De oude en nieuwe kerk der Remonstrant-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam (1897) (H.Rot.6)
“Arminius en de Remonstrantie” in: G.E. Heering ed., De Remonstranten: gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) 61-78 (HeeG 2)
“Levensbericht van J.H. Groenewegen”, MNL (1921/1922) 30-42 (Z.Groen)
“Kant in Nederland” in: H.Y. Groenewegen e.a., Kant’s beteekenis voor de wijsbegeerte (1924) 7-20 (Groe 13)

Diversen:
-S. Bartstra, “Zij zullen de krijg niet meer leeren”: bespreking van het artikel “Anti-militarisme en ontwapening” van Prof. Groenewegen in “Ons Leger” (1925) (Bart 1)

Over H.IJ. Groenewegen:
-H.IJ.Groenewegen in Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932 (H.Utr.1)

J.H. Groenewegen sr.

Boeken:
-J.H. Groenewegen, De werken van E.J. Potgieter: proza, poëzie, kritiek (Haarlem 1890) verzameld onder toezicht van Joh. C. Zimmerman (GroeJ 1)
-J.H. Groenewegen, Everhardus Johannes Potgieter (Haarlem 1894) (GroeJ 2)

Over J.H. Groenewegen sr.:
-H.IJ. Groenewegen, “Levensbericht van J.H. Groenewegen”, MNL (1921/1922) 30-42 (Z.Groen)

J.H. Groenewegen jr.

Boeken:
-Godsdienst en godsdiensten door Prof. dr. T. Ziegler (1918) vertaald door J.H. Groenewegen jr., ingeleid en met aanteekeningen voorzien door H.Y.Goenewegen (Groe 11)

Artikelen:
“Iets over de waarde en de gevaren van muziek voor ons godsdienstig leven”, De Smidse 9 (1934) 78-88 (Z.GroeJ)

Hugo de Groot

Boeken:
-*Bewys van den waerachtigen Godsdienst mitsgaders de Nederduitschen Dichten en Christelijcke Gezangen (Uitlegging van het Vader Ons; Samenspraak over den Doop; Betrachting op den Goeden Vrijdag; Christelijke gezangen; Laatste afscheidsrede gehouden met J.Quistorpius) (Amsterdam 1652); en Uyt-legginge des Algemeynen Sendt-briefs van den Apostel Johannes (Amsterdam 1648) (K.Gro.1)
-*Voor de Waerheyt des christelycken Gods-diensts. Op nieuws vertaelt; en daer by gevoegt alle des selfs aenteeckeningen, tot noch toe noyt in Nederduyts gedruckt (Haarlem 1667) (K.Gro.2)
-*De veritate religionis christianae. Editio novissima, cum notulis Joannis Clerici (1729) (K.Gro.3)
-Aentekeningen over het evangely van Mattheus. Met het leven des schrijvers (Gouda 1685) (K.Gro.4) -Aentekeningen over de evangelien van Markus, Lucas, en Joannes, en de handelingen der apostelen (Gouda 1688) (K.Gro.5)
-*Aentekeningen over de brieven van den apostel Paulus aen die van Rome, Korinten, Galatie, Ephesen, Philippi, en Kolossen (Amsterdam 1693) (K.Gro.6)
-*Aentekeningen over de brieven van den apostel Paulus aen die van Thessalonica, Timotheus, Titus, Filemon, Hebreen; nevens de algemeene brieven en openbaringe (Amsterdam 1694) (K.Gro.7)
-De iure belli ac pacis. Uitgegeven door P.C.Molhuysen 1919. Voorwoord van C.van Vollenhoven (K.Gro.8 )
-De lijdende Christus: treurspel door Huig de Groot rhytmisch verklankt door dr. J. Vandervelden (Haarlem 1941) (Groot 1)

Over Hugo de Groot:
-Caspar Brandt (1653-1696) en Adriaan van Cattenburgh, Historie van het leeven des Heeren Huig de Groot (Dordrecht en Amsterdam 1727) (K.(C)Bra.1)
-Jeronimo de Vries, Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen (1827) (VriJ 1)
-H. Vollenhoven, Broeders gevangenisse: dagboek van Willem de Groot betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein (1842) (Voll 1)
-H. Vollenhoven en G.D.J. Schotel ed., Brieven van Maria van Reigersbergh (1857) Voll 2
-C.W. Roldanus, Hugo de Groots Bewijs van den waren godsdienst (Arnhem 1944) (Rold 1)
-W.J.M. van Eysinga, Huigh de Groot: een schets (Haarlem 1945) (Eysi 1)
-A. Hallema, Hugo de Groot: het leven van een groot Nederlander in de zeventiende eeuw (1946) (Hall 1 )
-A.H. Haentjens, Hugo de Groot als godsdienstig denker (1946) (Haen 7)
-J. Taal, Hugo de Groot en Gouda (1946) (Taal 1)
-A. Romein-Verschoor, Vaderland in de verte: historische roman (over Hugo de Groot) (1955) (Rome 1)
-R. Fruin, Allerliefste van Hugo de Groot: over het leven van Maria van Reigersbergh en haar man; met een keuze uit Maria’s briefwisseling (1957) (Frui 1)
-A.H. Haentjens, “Hugo de Groot als oecumenisch denker en werker”, Theologie en Praktijk
26 (1966) 97-103 (Z.Hae)
-G.J. Hoenderdaal, “Hugo Grotius”, Gestalten der Kirchengeschichte (dl 8 1983) 43-59 (Z.Hoen)
-R.E.O. Ekkart e.a. ed., Het Delfts Orakel: Hugo de Groot 1583-1645 (1983) 2dln (bij de tentoonstelling in het Stedelijk Museum ‘Het Prinsenhof’ te Delft) (Ekke 1)
-A.M. van Peski, “Waarom Grotius als oecumenisch theoloog mislukken moest”, NTT 38 (1984) 290-297 (Z.Pesk)
-E.J. Kuiper, “Hugo de Groot en de Remonstranten”, NTT 38 (1984) 111-125 (Z.Kui)
-H.J.M. Nellen, “Hugo de Groots geschil met de stad Rotterdam over de uitbetaling van zijn pensionaristractement” in: Rotterdams Jaarboekje (1984) overdruk (Nell 3)
-H.J.M. Nellen, Hugo de Groot (1583-1645): de loopbaan van een geleerd staatsman (1985) (Nell 1)
-J.P. Heering, Hugo de Groot als apologeet van de christelijke godsdienst: een onderzoek van zijn geschrift De veritate christianae (1992) proefschrift (HeeJ 1)
-G.H.M. Posthumus Meyjes, “Twee vrienden. Isaac Casauhon en Hugo de Groot” in: H.J. Adriaanse ed., Voorbeeldige Vriendschap (1993) 37-46 (Adri 15)
-J.P. Heering, “Kunstbroeders en rivalen. Heinsius en Grotius” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap (1993) 47-56 (Adri 15)
-K. van Berkel, “Onschuldig aan het schenden van de maagd”, NRC (21-1-1994) (Z.Groot)
-A. Eyffinger, “De grenzen van verdraagzaamheid in leven en werken van Hugo de Groot” in: W. Derkse ed. Grenzen aan tolerantie: Erasmus, Hugo de Groot, Spinoza en de Actualiteit (2004) (Derk 1)
-H.J.M. Nellen, Op zoek naar een vreedzame wereldorde: Hugo Grotius (1583-1645) over natuurlijke godsdienst en rechtvaardige oorlog (2010) orratie (Nell 4)

J. van de Guchte

Boeken:
-Toeschouwers ingerukt (1939) (Onder pseudoniem J.Dronkers) (Guch1)
-Het onuitsprekelijk geschenk (1947) kerstpreek (Guch 2)
-Het ééne noogdige. Afscheidsdienst te Gouda (1949) (Guch 3)
-Preek I.K.O.R. vanuit de Remonstrantse Kerk te Den Haag (1949) (Guch 4)
-De bijbel als verhaal van de levensweg (1964) (Guch 5)

Artikelen:
“Ethos en Eschaton” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., God, goed en kwaad: feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering (1977) 40-49 (Adri 16)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  – Thema’s