Bibliotheek Remonstrantica Auteurs M

A. Maas

Boeken:
-De maskerade. Blyspel (naar Die Maskerade van Ludvig Holberg) (Rotterdam 1777) 88 p. (Maas 1)
-Tot middennacht, of list tegen list. Blyspel (naar Guerre ouverte ou Ruse contre Ruse van Antoine Jean Dumaniant) (Alkmaar 1791) 164 p (Maas 2)

Over A. Maas
-A. de Groot, “Maas, Abraham” in: BLGNP dl 1 (Kampen 1978) 148-149

L. Maas

Over L. Maas:
-G. Bloemendaal, Laagtij voor Arminius (1974) (BloG 1)

W. Mackenzie

Boeken:
-Het jaar rond: een boek voor het persoonlijke leven (1922, 8de druk 1955) met H.L. Oort (Mack 1)
-Kerstblijdschap (1933) (Mack 2)
-Geloofsbezit en Levensrichtig (1940), met L.J. van Holk, W. Rappold, P.D. Tjalsma (Holk 4)
-Het leven van de ouder wordende mens (1956) (Mack 3)

Artikelen:
“Het Gebed” in: Op den akker (Zeist 1922) 1-20 (Mack 4)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 7, 86, 126, 271, 304, 330 (RidT 1)
“Karel Roessingh als student” in: G.J. Heering ed., Prof. Roessing herdacht (1925) 57-59 (HeeG 1)
-Bijdrage in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 53 (Dijke 1)
“Uit de geschiedenis van onze kerkbouw” in: De Nieuwe Remonstrantsche kerk te Amsterdam (1933) 9-12 (H.Ams.4)
“De kerk geve waarachtige levensleiding” in: M.G. Schenk en J.B.Th. Spaan ed., Wel de kerk, maar . . . .: gesprekken over jeugd en christendom (1937) 41-52 (Sche 1)
“Het huwelijk als opgave en opdracht” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)

Over W. Mackenzie:
-“W.Mackenzie” in: Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932 (H.Utr.1)
-G.J.Hoenderdaal, “Willem Mackenzie (1889-1973), adRem 7 (januari 1996) 15

E. Magnée-de Berg, zie E. de Berg

J.W. van Malde

Artikelen:
“Van horen zeggen”, Kerk & Israël Onderweg (Katern Inzicht juni 2008) (Z.Malde)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Ere wie ere toekomt: over het gebod: eer je vader en je moeder (2005) masterscriptie Voorganger in opleiding VU Amsterdam (N.Malde.1)
-Niet jij draagt de wortel, maar de wortel draagt jou: over de verhouding tussen joden en remonstranten (2012) proponentsscripte (N.Malde.2)

J.H. Maronier

Boeken:
-De kerk: een woord voor onzen tijd (1860) (Maro 1)
-Lichtstralen op godsdienstig gebied door een leerling van Parker: naar het Engels met een voorrede van J.H. Maronier (1868) (Maro 2)
-Het kerstfeest: eene historische schets (1875) (Maro 3)
-Theodoor Parker, naar O.B. Frothinghams biography (1875) (Maro 4)
-Heeft de mensch een ziel? Tweedaagsch pleidooi voor en tegen het materialisme tusschen Mr. Bradlaugh en Mr. Westerby(1879) uit het Engels vertaald (Maro 5)
-Licht op den levensweg voor nieuwe leden der gemeente (Purmerend 1881; 2de 1889) 96 p. (Maro 17)
-De godsdienst in het leven, met voorbeelden opgehelderd (Leiden 2de druk 1883) 204 p. (Maro 15)
-J.E. Carpentier, Het Joodsche land in Jezus’ dagen, uit het Engels vertaald en met Voorbericht door J.H. Maronier (1884) (Maro 18)
-Het inwendig woord: eenige bladzijden uit de geschiedenis der hervorming (1890) (Maro 6)
-De Zwijndrechtsche Nieuwlichters (1816-1832) volgens de gedenkschriften van Maria Leer door D.N. Anagrapheus met een inleidend woord van J.H. Maronier (1892) (Maro 7)
-Het Pinksterfeest: historische studie (Arnhem 1894) 62 p. (Maro 14)
-J.A. Froude, Desiderius Erasmus: zijn leven en zijne brieven, uit het Engels vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door J.H. Maronier (Amsterdam 1896) (Maro 16)
-Geschiedenis van het protestantisme van den Munsterschen vrede tot de Franse revolutie 1648-1789 (1897) twee delen in één gebonden (Maro 8a)
-Nalezing op idem (1901) (Maro 8b)
-Waarom wij in God geloven van R.A. Armstrong (1898) uit het Engels vertaald (Maro 9)
-De orde der Jezuïeten: hare geschiedenis, inrichting en moraal (1899, 2de druk 1908) (Maro 10)
-De Aprilbeweging van 1853 (1903) (Maro 11)
-Jacobus Arminius: een biografie (1905) (Maro 12)
-Uitgebreide handleiding bij het Godsdienst-Onderwijs (1864-1900; vele drukken)
A. Geschiedenis van den godsdienst. Eerste gedeelte (10de druk) (Maro 13a)
B. Geschiedenis van den godsdienst. Tweede gedeelte (9de druk) (Maro 13b)
D. De Christelijke Godsdienst (12de druk) (Maro 13d)
I. Verkorte handleiding bij het Godsdienst-Onderwijs: Geschiedenis van den godsdienst (18de druk)
(Maro 13i)
M. Vraagboekje voor Eerstbeginnenden (5de druk) (Maro 13m)
Artikelen:
“Levensbericht van Abraham des Amorie van der Hoeven”, MNL (1856) 31-48 (Z.Maro) kopie
“Het christendom en de nieuwe theologie”, De Teekenen des Tijds 1 (1859) 38 (Z.Maro) kopie
“Berichten: De Dageraad, zijn voorleden, zijn heden en zijne toekomst”, Godgeleerde Bijdragen 34 (1860) 441-448 (Z.Maro) kopie
“Het werk Gods” in: Zestal leerredenen (1861) 107-129 (Z.Maro) kopie
“De ontwikkeling der christus-idee in het nieuwe testament”, Nieuw en Oud (De bijbelvriend) (1865) 319-347 (Z.Maro)
“Het jaar duizend”, Theologisch Tijdschrift 7 (1873) 430-437 (Z.Maro) kopie

Over J.H. Maronier:
-“J.H. Maronier” in: Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932 (H.Utr.1)
-J.A. Beijerman, “In memoriam J.H. Maronier”, URB 32 (1921/22) 103-108 (met foto)

A. Matthisius

Artikelen:
-B. Tideman jzn., “De Remonstranten te ‘s Gravenhage in de 17de eeuw” in: Die Haghe. Bijdragen en Mededeelingen (1903) 18-61 (I. a2)

T. Elders-Mayer

Diversen:
-De godsopvatting van C.G. Jung (vermoedelijk 1955) scriptie, met zeer grote mate van waarschijnlijkheid aan haar toegeschreven (N.Mayer)

Over T. Elders-Mayer:
-Overlijdensbericht, getekend Jan-Willem Nieuwenhuijsen 5 december 1983 (Z.Mayer) machineschrift

Jaap Marinus

Artikelen:
“Voorkom dat vrijzinnigheid omslaat in vrijblijvendheid” in: Arminiusreeks 1 (2015) 20-23 (B 59)

A.A. van der Meersch

Boeken:
-*Kerkelyke geschiedenissen zedert den Dood van onze Zaligmaker tot aan den volkomen bloeistand van ‘t Kristendom; in het Grieks beschreven door Eusebius Pamfilus, Bisschop van Cecarea (met platen en landkaarten) (Amsterdam 1794) (K.Mee.1)

Over A.A. van der Meersch:
-D. Nauta, BLGNP dl III (1988) 262-263 (X.5)
-S.Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen: Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republijk, 1780-1800 (1995) 395-396 (Vuyk 2)
-E. de Berg, Abraham Arent van der Meersch (1720-1792) en tolerantie (1996) scriptie (N.Ber.1)
-E.G.E. van der Wall, Socrates in de hemel? Een achttiende-eeuwse polemiek over deugd, verdraagzaamheid en de vaderlandse kerk (2000) 52 ev. (Wall 1)

J. van der Meij

Boeken:
-Kerkhistorische Studiën: feestbundel uitgegeven t.g.v. het 85-jarig bestaan van het Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S. (Leiden 1987) ed. met anderen (vdMeij 1)

Artikelen:
“Pierre du Moulin en Leiden, 1592-1598” in: J. van der Meij e.a. ed., Kerkhistorische Studiën: feestbundel uitgegeven t.g.v. het 85-jarig bestaan van het Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S. (1987) 89-122 (vdMeij 1)

H. (van Holk-) Meijer

Artikelen:
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag. Nieuwe bundel (1949) 139, 230, 345, 370 (RidT 2)
-D. Coppes, “De vrouw in het kerkelijk ambt: gesprek met predikante H. van Holk”, De Nieuwe Linie (29 augustus1964) (Z.Holk-M)
“Veranderingen?: Hanneke te Winkel in gesprek met H. van Holk-Meijer”, GG Maandblad over relaties en seksualiteit 20 (1981) nr.9, 20-22 (Z.Holk-M)

E.P. Meijering

Boeken:
-Orthodoxy and platonism in Athanasius: synthesis or antithesis (1968) proefschrift (MeijE 2)
-Drie bijdragen over theologie en beleid in de remonstrantse broederschap (1971) met anderen (MeijE 1)
-Onmodieuze theologie: over de waarde van de theologie van “grieks” denkende kerkvaders (1974) (MeijE 3)
-God being history: studies in patristic philosophy (1975) (MeijE 4)
-Een voorbeeld van vroegchristelijke Godsleer (1977) oratie (MeijE 5)
-Theologische Urteile über die Dogmengeschichte: Ritschls Einfluss auf von Harnack (1978) (MeijE 6)
-Augustin über Schöpfung, Ewigkeit und Zeit: das elfte Buch der bekenntnisse (1979) (MeijE 7)
-Calvin wider die Neugierde: ein Beitrag zum Vergleich zwischen reformatorischem und patrischem Denken (1980) (MeijE 8)
-Hilary of Poitiers on the trinity: De trinitate (1982) (MeijE 9)
-Melanchthon and patristic thought: the doctrines of Christ and grace, the Trinity and the creation (1983) (MeijE 10)
-Der “ganze” und der “wahre” Luther: Hintergrund und Bedeutung der Lutherinterpretation A. von Harnacks (1983) (MeijE 11)
-Athanasius: contra gentes (1984) (MeijE 12)
-Die Hellenisierung des Christentums im Urteil Adolf von Harnacks (1985) (MeijE 13)
-F.C. Baur als patristiker: die Bedeutung seiner Geschichtsphilosophie und Quellenforschung (1986) (MeijE 14)
-Nog te geloven? Moderne gedachten over de “Apostolische geloofsbelijdenis” (1986) (MeijE 15)
-Augustine: de fide et symbolo (1987) (MeijE 16)
-Athanasius: De incarnatione verbi. Einleitung, Übersetzung, Kommentar (1989) (MeijE 17)
-Reformierte Scholastik und patristisch Theologie: die Bedeutung des Väterbeweises in der Institutio Theologiae Elencticae F. Turrettins, unter besonderer Berücksichtigung der Gotteslehre und Christologie (1991) (MeijE 18)
-De moderniteit van de Oudheid: zes voordrachten over de Klassieke Oudheid en de moderne wetenschap (1992) ed. met anderen (MeijE 33)
-Von den Kirchenvätern zu Karl Barth: das altkirchliche Dogma in der “Kirchlichen Dogmatiek” (1993) (MeijE 19)
-Die Geschichte der christlichen Theologie im Urteil J.L. Mosheims (1995) (MeijE 20)
-Klassieke gestalten van christelijk geloven en denken: van Irenaeus tot Barth (1995) (MeijE 21a)
-(idem) Van Irenaeus tot Barth: klassieke gestalten van christelijk geloven en denken (3e herziene dr. 2008) (MeijE 21b)
-Inspiratie uit de traditie: gegrond geloof (1996) (MeijE 22)
-Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer (1996-1998) 3 delen (MeijE 23)
-Hendrikus Berkhof (1914?1995): een theologische biografie (1997) (MeijE 24)
-Voorbij de vadermoord: over het christelijk geloof in God, de Schepper (1998) (MeijE 25)
-Een eeuw denken over christelijk geloven van Roessingh via Schilder tot Kuitert (1999) (MeijE 26)
-Wie zeggen de mensen dat ik ben: lastige vragen over het christelijk geloof (2000) (MeijE 27)
-Irenaeus: grondlegger van het christelijk denken (2001) (MeijE 28)
-Vijftig jaar onder theologen: hoe het veranderde en gelijk bleef (2002) (MeijE 29)
-God Christus Heilige geest: achtergrond en bedoeling van de drieëenheid (2002) (MeijE 30)
-Als de uitleg maar goed is: hoe vroege christenen de bijbel gebruikten (2003) (MeijE 31)
-Geschiedenis van het vroege Christendom: van de jood Jezus van Nazareth tot de Roemeinse keizer Constatijn (2004) (MeijE 32)
-Mijn tijd is mijn leven: doordenken op Augustinus (2005) (MeijE 34)
-Woorden en gedachten van vroege christenen: ze hebben ons iets te zeggen (2006) (MeijE 37)
-Wat verbeelden we ons wel?!: overwegingen bij Harry Kuitert (2006) (MeijE 38)
-Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw (Amsterdam 2007) (MeijE 35)
-Het roer moet om: de kerk van Jezus Christus is meer dan een Jezusbeweging (Zoetermeer 2008) (MeijE 36)
-Kleine encyclopedie van het christendom (2009) (MeijE 39)
-Karl Barth: theoloog in de wereld (2009) (MeijE 40)
-Wie is Jezus Christus? (2010) (MeijE 41)
-Hoe God verdween uit de Tweede Kamer: de ondergang van de christelijke politiek (2012) (MeijE 42)
-De overwinning van het christendom. Athanasius. tegen de heidenen/ over de menswording van het woord (2013) (MeijE 43)

Artikelen:

“De onzekerheid omtrent de identiteit en het bestaansrecht van de Remonstrantse Broederschap als pastoraal probleem” in: E.P. Meijering e.a., Drie bijdragen over theologie en beleid in de remonstrantse broederschap (1971) 2-13 (MeijE 1)
“The doctrine of the will and the trinity in the orations of Gregory of Nazianzus”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 27 (1973) 224-234 (Z.MeijE) kopie
“Enkele aspekten van het apologetische werk van Athanasius van Alexandrië” in: G.C. Berkouwer en A.S. van der Woude ed., Wat is waarheid?: waarheid en verificatie in kerk en theologie (Kampen 1973) 59-66 (Berko 1)
“Some observations on Irenaeus’ polemics against the gnostics”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 27 (1973) 26-33 (Z.MeijE) kopie
“The doctrine of the will and of the trinity in the orations of Gregory of Nazianzus”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 27 (1973) 224-234 (Z.MeijE) kopie
“Irenaeus’ relation to philosophy in the light of his concept of free will” in: W. den Boer e.a. ed., Romanitas et Christianitas: studia Iano Henrico Waszink (1973) (Boer 6)
“Relatie en begrensdheid” in: E. Flesseman-van Leer e.a. ed., Weerwoord: reacties op Dr. H. Berkhof’s Christelijk Geloof (1974) 111-115 (Fles 1)
“Cyril of Alexandria on the Platonists and the Trinity”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 28 (1974) 16-29 (Z.MeijE) kopie
“Some reflections on Cyril of Alexandris’s rejection of anthropomorphism”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 28 (1974) 297-301 (Z.MeijE)
“Athanasius on the father as the origin of the son”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 55 (1974/75) 1-14 (NAKG 2)
“Opmerkingen n.a.v. de Arminiaanse probleemstelling in de patristische theologie” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 9-14 (Adri 14)
“Relatie en begrensdheid” in: E. Flesseman-van Leer e.a. ed., Weerwoord: reacties op Dr. H. Berkhof’s Christelijk Geloof (1974) 111-115 (Fles 1)
“Barth, Tillich en de remonstranten” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 175-185 (BouS 1)
“Het ferment van de griekse wijsbegeerte” in: H.W. von der Dunk e.a., Europese theologie in mondiaal perspectief (1984) 47-52 (Dunk 1)
“Hegelianismus und kritische Forschung bei Ferdinand Christian Baur” in: J. van der Meij e.a. ed.,
Kerkhistorische Studiën: feestbundel uitgegeven t.g.v. het 85-jarig bestaan van het Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S. (1987) 7-47 (vdMeij 1)
“Geestelijk en organisatorisch moeten vrijzinnigen herkenbaar blijven”, Vrije ? (30 juni 1988) (Z.MeijE) “Jezus, God en/of mens?” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 38-43 (Goud 10)
“Vrienden op afstand: Karl Barth en Rudolf Bultmann” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 119-124 (Adri 15)
“Het onderzoek naar (de receptie van) de patristische theologie” in: C.E. Brons-Alberti e.a. ed., Kerkhistorische Studiën: lustrumbundel S.S.S. (1996) 7-9 (Bron 1)
“Reductie of herinterpretatie?” in: G.W. Neven en R. van Riesen ed., Eenvoud bij H.M. Kuitert (1996) 13-33 (Neve 1)
“De godheid van Jezus Christus in dogmenhistorisch perspectief” in: A. van de Beek e.a., Jezus: bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert (1999) 114-121 (Beek 2)
“Hoge christologie – wat is er tegen?”, Kerk en Theologie 52 (2001) 348-359 (Z.MeijE)
“Berkhof, Hendrikus” in BLGNP dl 5 (kampen 2001) 48-51 (X.5)
“F.D.E. Schleiermacher en G.J. Heering” in: Waar komt ons geloof vandaan?: over openbaring en ervaringen (2002) 17-20, Vlugschrift 18 (B.57)
“Mosheim – Baur – Von Harnack. En hoe verder?”, in: J.D. de Mooij en Ch.E. Smit ed., Balans van een eeuw (2002) 92-103 (Mooij 1)
“Geloven in Gods Heilige Geest” in: J.F. Goud en K.J. Holtzapffel ed., Wij geloven – wat geloven wij? Remonstrants belijden in 1940 en nu (2004) 95-114 (Goud 11)
“Wij geloven in één Heer Jezus Christus …” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) 70-78 (Dico 6)
“Christus als het fundament van Gods verkiezing” in: K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualieteit (2010) 106-111 (Holt 6)
“De verwachting van het eeuwige leven in theologie en predeking” in: Klaus Berger e.a., De dood leeft!: denken over na de dood en ons leven vóór de dood (2010) 10-20 (Berg 5)

Over E.P. Meijering:
-Alice van Harten, “De neo-conservatief”, Té-èf (februari 1993) (Z.MeijE) machineschrift
-J.L. Heldering, “Onder theologen dezer dagen”, NRC (21 maart 2002) (Z.MeijE)

J.A.M. Mensinga

Boeken:
-De vereering van Maria, de Moeder onzes Heeren, geschiedkundig nagespoord en beoordeeld (Haarlem 1846-1847) 3 dln. 871 p. (Mens 3)
-Verhandeling over de liturgisch geschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk (1851) (Mens 1)
-De symbolen der godsdienst in de wapens (1881) 25 p. Overdruk Heraldieke Bibliotheek (Mens 2)

Over J.A.M. Mensinga
-S.B.J. Zilverberg, “Mensinga, Johannes Aletta Marinus” in: BLGNP dl. 2 (Kampen 1983) 322-324 (X.5)

L.W. van Merken

Boeken:
-Artemis. Treurspel onder de zinspreuk “La vertu pour guide” (Amsterdam 1745) (K.Mer.1).

Over L.W. van Merken:
-S. Laansma, “Lucretia Wilhelmina van Merken (1721-1789): dichteres uit de 18e eeuw”, Nederlandse historiën 23 (1989) 222-226 (Nede 1)

E.M.F. van Mervennée

Boeken:
-Kerstverhalen (ca. 1945) met F. Knoppers (Merv 1)

Diversen:
-Profetische en mystieke elementen in de vroomheid der quakers (z.j.) scriptie (N.Merv.1)

E. Middelkamp

Boeken:
-Je wilt ze toch iets meegeven: over geloofsopvoeding van jonge kinderen (z.j.) (Midd 1)

R. Miedema

Boeken:
-De heilige Menas (1913) proefschrift (Mied 1)
-Johan van Oldenbarneveldt herdacht: 13 mei 1619-13 mei 1919 (1919) (Mied 2)
-O. Braun, De student en de nieuwe tijd: eene inleiding in de problemen van de academische jeugd (Amersfoort 1920) vertaald uit het Duits en met een inleidend woord (Mied 19)
-Albrecht Dürer en de reformatie (1926) (Mied 3)
-Christus in de beeldende kunst (1927) (Mied 4)
-Odilon Redon en Albrecht Dürer (1928) (Mied 11)
-Religie en bouwkunst: verhandelingen van het 1e congres voor religie en bouwkunst (1928) met anderen (Mied 9)
-Religie en bouwkunst: verhandelingen van het 2e congres voor religie en bouwkunst (1929) met anderen (Mied 10)
-Koptische kunst (1929) (Mied 12)
-Karaktertrekken van het Oostersch Christendom (1930) (Mied 5)
-Kerstboek voor Jong-Holland (1933) ed. (Mied 13)
-Mijn vader en zijn werk (1934) (Mied 14)
-Abessinië en het oostersch christendom van dezen tijd (1935) (Mied 15)
-Hedendaagsche kerkelijke bouwkunst van buiten- en binnenland en haar beteekenis voor liturgie en oecumenische beweging (1936) (Mied 20)
-De Boodschap van de conferentie te Oxford aan de christelijke kerken (1937) (Mied 6 )
-Kerstboek voor Jong Holland (1937) ed.(Mied 17)
-Kerkbouw en Kernbouw: een studie over wezen en vorm van het kerkgebouw (1947) Overdruk van drie artikelen in Theologie en Praktijk 1947 (Mied 7)
-De bijbel in de beeldende kunst (1947) Servire’s encyclopaedie B 4b/3 (Mied 16)
-Rembrandt (1949) (Mied 18)
-Vincent van Gogh en het evangelie (1950) (Mied 8)

Artikelen:
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 31, 3272, 109, 150, 187, 225, 258, 291, 324 (RidT 1)
“Johan van Oldenbarnevelt en de Unie van Utrecht”, De Smidse 4 (1929) 49-54 (M.9)
“Een wonderlijk verhaal”en “Kerstmis, door den redacteur” in: Kerstboek voor Jong-Holland (1933) 11-15 (Mied 13)
“Bijbelkennis op de lagere school”, Ons Godsdienst Onderwijs 18 (1936) 67-75 (Z.Mied)
“Een nieuwe studie van Friedrich Heiler”, Het Kouter 2 (1937) 153-156 (Z.Mied)
“De oecumenische beteekenis van het instituut voor religieuze en kerkelijke kunst te Utrecht”, Oecumenisch Christendom 24 (1940) 141-144 (Z.Mied)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag. Nieuwe bundel (1949) 182-186 (RidT 2)
“De beeldende kunst aan en in het kerkgebouw” in: J.N. Bakhuizen van den Brink ed., Protestantsche Kerkbouw (1946) 209-234 (Bakh 1)

Diversen:
-Afscheidspreek Amersfoort 23 sept 1951 (cassettebandje)

Over R. Miedema:
-P.M. Luca, “Miedema, Rein”, BLGNP dl 2 (Kampen 1983) 330-332 (X.5)

W.G.C. Mijnssen

Over W.G.C. Mijnssen:
-Herman Vuijsje, “Discriminatie-officier mr. Mijnssen: eis van immigranten individuele keuzen”, NRC (19 februari 1994) (Z.Mijns)

A.A.I.M. Mikkers

Boeken:

-Religie en moderniteit in joods en christelijk perspectief (2005) ed. met Ch.E. Smit (Mikk 1) machineschrift
-De lieve vrede: werkschrift voor de beraadsdag 2007 van Doopsgezinden, Remonstranten, VVP en NPB (2006) ed. (Mikk 3)
-Preek der preken: online eigentijdse overdenkingen en meditaties van remonstrantse predikanten (2007) ed. (Mikk 4)
-Licht: 100 liedjes voor iedereen (2010) liedteksten van Coot van Doesburgh; concept en uitvoering Tom Mikkers; CD met 15 liederen gezongen door Karin Bloemen (Mikk 5)
-Coming out churches: gids voor kerk en homo (2011) ed. met Wielie Elhorst (Mikk 6)
-Religietest: hoe je te bevrijden van deze eigentijdse kwelgeest (2012) (Mikk 7)
-Coot van Doesburgh, Licht: 100 liedjes voor iedereen: met eenstemmige melodieën (2012) concept en uitvoering Tom Mikkers (T. 1)
-Het voelt echt goed: spiritualiteit van de verdraagzaamheid (2014) (Mikk 8)

Artikelen:
“Kerk in het teken van de hoop” in: M.A. Bosman-Huizinga e.a. ed., Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) 68-73 (Bosm 1)
“Abraham Geigers poging om de joodse geschiedenis te moderniseren” in: A.A.I.M. Mikkers en Ch.E. Smit ed., Religie en moderniteit in joods en christelijk perspectief (2005) 123-130 (Mikk 1)
“Ongelovig en onkerkelijk tussen 1920 en 1940: reacties op een vergeten uittocht” in: A.A.I.M. Mikkers en Ch.E. Smit ed., Tussen Augustinus en atheïsme: Kerkhistorische Studiën 2006 (2006) 164-174 (Mikk 2)
“Inleiding: Heeft de kerk een toekomst?” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 3-4 (Jonq 2)
“Ook christenen mogen homo’s niet kwetsen”, Trouw (2 mei 2008) (Z.Mikk)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Ondertussen op televisie: het ongemak van de kerk met een nieuw medium” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 84-91 (Holt 8)

Diversen:
-Het wankele evenwicht. Ritueel en identiteit bij Singalese boeddhisten en Nederlandse contraremonstranten (1997) (N.Mik.1) scriptie
-Tussen mythe en ratio. Over de verhouding tussen de New Age-beweging en de westerse rationaliteit (z.j.) (N.Mik.2) scriptie
-Stellingen Proponentsexamen 1997 (Z.Mikk) machineschrift
-Het vermoeden met Tom Mikkers, IKON: Vrijdenkers in beeld: vier televisie-uitzendingen waarin remonstranten centraal staan (z.j.) DVD (Ikon 1)

Over A.A.I.M. Mikkers:
-Antje van der Hoek, “Kopstuk van straks”, adRem (augustus 1996) 14 (Z.Mikk)
“Wat bezielt je?: een vraag voor Tom Mikkers”, Ad Interim (november 2006) 8 (Z.Mikk)

H.J. Mispelblom Beyer

Boeken:
-Geloof, hoop, liefde (z.j. (ca 1941)) (Misp 2)
-Tolerantie en fanatisme: een studie over verdraagzaamheid (1948) Proefschrift (Misp 1)

Artikelen:
“Waarom werd ik socialist?”, Bevrijding: orgaan van de bond van religieuze Anarcho-Communisten (juli-augustus 1925) nr. 59, 269 (Z.Misp)
“Beschrijving van serie EB VIII uit de nieuwe catalogus van lichtbeelden. Genève en de hervorming”, Ons Godsdienst Onderwijs 10 (1928) 93-99 (Z.Misp)
“Het leven van Bartholomeus de Ligt: een poging tot begrip” in: H.J. Mispelblom Beyer e.a., Bart de Ligt: 1883-1938 (1939) 13-111 (Misp 3)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag. Nieuwe bundel (1949) 123, 295- 297, 308 (RidT 2)

Over H.J. Mispelblom Beyer
-P.M. Luca, “Mispelblom Beyer, Hendrik Jan” in: BLGNP dl. 3 (1988) 266-267 (X.5)
-W. Lookman, “De Remonstrantse Broederschap als een stukje Barchem”, Barchem Berichten 6 (2006) nr. 3, 28-29, art. over H.J. Mispelblom Beyer (Barc 1)

A. Mispelblom Beyer

Boeken:
-Bevrijding: een kennismaking met ontspannings- en hypnotherapie (1994) (MispA 1)

H.J.W. Modderman

Boeken:
-De kinderen van Jeruzalem: paasspel voor oude kinderen (1949) (Modd 1)
-Goud, wierook en myrrhe: advents- en kerstgedichten (1951; 2de druk 1954) (Modd 2)
-Jezus en de dieren: over viervoeters en vogels die Jezus in Palestina hebben ontmoet (Amsterdam 1951) vertaald uit het Engels (J.M. Macdougall, Jesus, friend of birds and beasts) (Modd 7)
-Kinderen van één vader: een nieuwe liederenbundel voor gezin, Zondagsschool, verteluur, kinderdienst en kinderclubs (1951; 1ste, 2de en 5de druk) met anderen (Modd 4)
-Stille nacht: vijftig advents- en kerstliederen voor jong en oud (Amsterdam 1951) met anderen (Modd 6)
-Kinderen vragen naar God (1954) (Modd 3)
-Het “Onze Vader”: leidraad voor bijbelkringen, kerkdiensten en persoonlijk gebruik in de Remonstrantse Gemeente van Amsterdam (1966-1967) met anderen (Modd 5)

Over H.J.W. Modderman:
-J.H.W. Bisschop Boele, Toespraak ter herdenking van wijlen ds. B.C.J. Mosselmans, gehouden in de Remonstrantsche Kerk te Gorningen op 22 Januari 1911 (Groningen 1911) (Biss 1)

J.G.M. Moeskops

Boeken:
-Een onweerstaanbare droom: gedichten (1993) (Moes 1)

Johannes Molinaeus

Boeken:
-*Het geestelyke Wapenhuys, of onderwysinge in de christelyke Godsdienst. Bij vragen en antwoorden (2e dr; Rotterdam 1694) 8e (K.Mol.1)
-*De Leere der Waerheid naer de Godzaligheyd of Onderwys in de Christelyken Godtsdienst. By vragen en antwoorden gestelt (Amsterdam 1740) (1e dr. 1711) (K.Mol.2)
-Sleutel des hemels ofte christelyk gebede-boek. behelzende gebeden voor allerley soorten van christenen, in allerhande voorvallen en gelegentheden. Vermeerdert met een ziekentroost (5e dr; Amsterdam 1727) (1e dr 1693) (K.Mol.3)

M.J.A. Moltzer

Boeken:
-Religie en socialisme: vier voordrachten uitgesproken op het tweede religieus-socialistisch congres te Amsterdam (1929) met anderen (Molt 1)
-Verslag van den cursus voor het gevangenispersoneel 1929-1933 (1934) (Molt 2)
-Maatschappelijk werk (Rotterdam 1939) (Molt 3)

Artikelen:
“Karel Roessingh als student” in: G.J. Heering ed., Prof. Roessing herdacht (1925) 60-64 (HeeG 1)
“Wat het leven mij heeft geleerd” in: J.J. van Loghem e.a. ed., Wat het Leven mij heeft geleerd (1952) 151-160 (Logh 1)

W.K. Morée

Artikelen:
“De functie van eredienst en preek voor de leek”, Wending (1961) 630-635, met H.Berkhof (Z.More)

B.C.J. Mosselmans

Boeken:
-Tien leerredenen (1864) (Moss 1)
-Kruimels: vier toespraken gehouden te Groningen (1870) (Moss 2)
-Uit het leven voor het leven: voordrachten en toespraken (1890) (Moss 3)
-Afscheidswoord, tot een aandenken geschonken aan de leden en begunstigers der remonstrantsche Gemeente te Groningen, 1 maart 1891 (Groningen 1891) (Moss 5)
-Toespraak gehouden den 7den juni 1903, ter herdenking van het 25jarig bestaan der Remonstrantse Gemeente te Groningen (1903) (Moss 4)

Artikelen:
“Vergeving van zonden”, Nieuw en Oud (1870) 66-76 (Z.Moss)

Over B.C.J. Mosselmans
-A.K.E. Horst, “In memoriam Boudewijn Cornelis Jacobus Mosselmans”, URB (1911) 129-133
-E.H. Cossee, “‘Wij hebben wat anders en beters te doen’: ds. B.C.J. Mosselmans en de stichting der Remonstrantse Gemeente te Groningen” in: G. van Halsema e.a. ed., Geloven in Groningen (Groningen 1990) 261–266 (Hals 1)

W. Muilwijk

Artikelen:
“Vrijmoedige omgang” in: AV van Beraad 1987: aavulling werkschrift (verslag) 21-25 (G. e18b)

Diversen
“Over taak en functie van de predikant (1962) (Z.Muil) lezing

R.A. Muller

Artikelen:
“The christological problem in the thought of Jacobus Arminius”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 68 (1988) 145-163 (Z.Mull) kopie

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s