Bibliotheek Remonstrantica thema Remonstrantse Broederschap, Reglementen e.d.

Reglementen, Kerkordes, Belijdenissen

Reglementen
-Algemeen Reglement der Remonstrantsche Broederschap 1861 (G. a1)
-Idem, met de zes artikelen uit Hoofdstuk I “Het christelijk standpunt der Remonstranten”, II in het Voorberigt opgenomen (G. a2)
-Idem, met latere wijzigingen in handschrift (G. a3)
-Algemeen Reglement der Remonstrantsche Broederschap 1879; Exemplaar door de Voorzitter en Secretaris van de AV als echt gewaarmerkt (G. a4)
-Idem. Ingebonden, met latere wijzigingen in handschrift (G. a5)
-Idem, 1892, tweede druk. Exemplaar voor echt erkend door het Bestuur (G. a6)
-Idem, 1892, tweede druk, met latere wijzigingen in handschrift (G. a7)
-Idem, 1906, derde druk (G. a8)
-Idem, 1923, vierde druk (G. a9)
-Idem, 1923, vierde druk, met wijzigingen ingeplakt (G. a10)
-Idem, 1937, vijfde druk (G. a11)

Kerkordes
-Kerkorde der Remonstrantse Broederschap 1950 met wijzigingsbladen tot en met 1958 (G. a12)
-Idem, met wijzigingen ingeplakt (G. a13)
-Proefdruk van het Ontwerp-Kerkorde der Remonstrantsche Broederschap (G. a13a)
-Tweede proefdruk van de Ontwerp-Kerkorde der Remonstrantsche Broederschap (G. a13b)
-Kerkorde 1989 (G. a14)
-Kerkorde Uitgave 2007 (G. a15)

Belijdenissen en Beginselverklaringen
-Belydenis of Verklaring van het gevoelen der leeraren, die in de vereenigde Nederlanden Remonstranten worden genaamt over de voornaamste artykelen van den Christelyken Godsdienst
(1621); derde druk (1630) (K.Epi.1); *zevende druk (Rotterdam 1756) (K.Epi.2); achtste druk (1782) (Epis 2)
-The Arminian Confession of 1621: translated and edited bij M.A. Ellis (2005) (Epis 1)
-De Beginselverklaring, Belijdenis 1940, Belijdenis 2006 (G. a16)

Naamlijsten

-De Remonstrantsche Broederschap. Biographische Naamlijst van Hare Professoren, Predikanten en Proponenten met historische aantekeningen omtrent hare Kweekschool en Gemeenten (1847) J. Tideman (G. b1)
-Idem (1905) H.C. Rogge en B. Tideman (G. b2)
-Derde supplement van de Biografische Naamlijst (1956) (G. b3)
-Biografische naamlijst der Remonstrantse Professoren, Predikanten en Proponenten (Uitgave 1977) G. Bloemendaal (met aanvullingen tot 1993) (G. b4)
-Biografische naamlijst deel II: biografische gegevens van de Remonstrantse Professoren, Predikanten, Proponenten en Pastorale Werkers (Uitgave 1977) T. Jas (G. b5)
-Naamlijst van degenen, die het proponentsexamen aflegden aan het Seminarium der remonstranten 1905-1995 (G. b6)
-De Remonstrantse Broederschap. Biografische Naamlijst 1905-2005: gemeenten, landelijke organen, predikanten, publicaties (2006) P.L. Slis (G. b7)

Informatie/Brochures

-De Remonstrantse Broederschap. Wat zij is en wat zij wil (G.J. Heering, L.J. van Holk, W.J. Wegerif) 1e druk 1928 (G. c1)

 • 3e gewijzigde druk 1934 (G. c2)
 • 4e gewijzigde druk 1938 (G. c3)
 • 5e gewijzigde druk 1941 (G. c4)

-De Remonstrantse Broederschap. Wat zij is en wat zij wil (G.J. Heering, P.D. Tjalsma, A.L. de Heer-Cremer)

 • geheel herziene druk 1948 (G. c5)
 • geheel herziene druk 1950 (G. c6)

-De Remonstrantse Broederschap. Wat zij is. Wat zij wil (G.J. Sirks, F.E. van Leeuwen, W.R.M. Noordhoff, J.W. Wery) geheel vernieuwde uitgave 1957 (G. c7)
-De Remonstrantse Broederschap (J. van Goudoever, H.J. Heering, G.J. Hoenderdaal, J.L. Klink, A.M. van Peski, S. Vuyk, W.R.M.Noordhoff) 1964 (G. c8)
-De Remonstrantse Broederschap (brochure 13 p.) 1982 (G. c 9)
-De Remonstrantse Broederschap (brochure 21 p) 1989 (G. c10)
-Remonstranten, wat beweegt ze ? (1994) J.W.H. Blaauw e.a. ed. (G. c17)
-De Remonstranten (E.H. Cossee, Th.M. van Leeuwen, M.A. Bosman-Huizinga) Serie Wegwijs 2000 (G. c11)
-Die Remonstrantischen Bruderschaft: an unsere Deutschen Freunde und Geistverwandten 1930 (G. c12)
-Geschichte und Wesen der Remonstrantischen Bruderschaft 1965 (G. c13)
-The Remonstrant Brotherhood (brochure 7 p.) 1949 (G. c14)
-The Remonstrant Brotherhood (brochure 24 p.) 1960 (G. c15)
-Verlangen naar de zee: over de remonstranten (film gemaakt door Fathia Bazi in het kader van de Remonstrantse Beraadsdag 2008) (G. c16)
-Wij geloven, wat geloven wij? (2008) (G. c18)
-Remonstrant Church (2013) (G. c19)

Werkboeken

-Kanselboek. Orde van de dienst en formulieren aangeboden aan de Remonstrantse Broederschap ten gebruike bij haar kerkdiensten (1938) (G. d1)
-“Noodliturgieën”: orde van kerkdiensten te gebruiken bij ontstentenis van de predikant (1952) (G. d2)
-Kanselboek. Orde van dienst en verantwoordingen der plechtigheden van de Remonstrantse Broederschap (1953) (G. d3)
-Remonstrants vademecum 1954 (G. d18)
-Werkboek voor 1957-1958 over het thema Samen mens, samen christen zijn (G. d16)
-Trouwdienst: ter voorbereiding van de trouwdienst (ca. 1974) (G. d4)
-Orde van dienst, vormen van belijden en gebeden aangeboden aan de Rem. Gemeenten (1976) (G. d5)
-Liturgiewerkboek (eerste editie 1981; tweede editie 1986) H.J.J. van Waveren ed. (G. d6)
-Werkschrift voor contactleden (1983; aanvullingen 1984 en 1985) (G. d7)
-Orde van dienst: aangeboden aan de remonstrantse gemeenten (1985) (G. d15)
-Werkschrift kontaktleden (1986) (G. d8)
-Werkschrift voor contactleden (1991) (G. d9)
-Liturgieklapper ten dienste van Remonstrantse en Samenwerkingsgemeentren (1997) G. d10
-Werkboek voor vrouwennetwerken (ca. 1988 ) (G. d11)
-Liturgiekatern ten dienste van: Remonstrantse en Samenwerkingsgemeenten (1996) (G. d12)
-Diaconaal werkschrift: vrede, diaconaat, duurzame ontwikkeling (1997) (G. d13)
-Werkschrift Voor Contactleden (2002) (G. d14)
-Aan de slag!: handreiking voor diaconale commissies (2011) (G. d17)

Rapporten, Nota’s, Discussiestukken, e.d.

-Rapport inzake het vraagstuk der onkerklijkheid (1935) samengesteld door een commissie ingesteld door de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme (G. e32)
-Rapport der activeeringscommissie (1944) (G. e1)
-“Christen zijn in de samenleving”: leidraad voor de bespreking in de Sociale Kringen van de Remonstrantse Broederschap, 1955-1956 (1955) (G. e33)
-De ontwikkeling van de Remonstrantse Broederschap gezien de volkstelling 1960 (1969) sociografische werkgroep (G. e2)
-Enige aspecten van de leer der uitverkiezing. Rapport samengesteld op verzoek van de Commissie tot de Zaken der Remonstrantse Broederschap en van de generale synode der Nederlandse
Hervormde Kerk (1966) (G. e3)
-L.J. van Holk, Bestuursvragen in de Remonstrantse Broederschap (1967) bijlage AV 1967 (G. e34)
-Rapport van de werkgroep Diakonaal en Maatschappelijk Werk t.b.v. de AV 1970 (G. e4)
-Het advies van de Bunt en Co m.b.t. de eventuele aanstelling van een Functionaris Algemene Zaken (1970) (G. e5)
-Sociologisch Rapport Remonstrantse Broederschap (ca. 1972) W.K. van Vugt (G. e6)
-Discussienota Beleidsvorming (1971) met Deelrapporten der Werkgroepen en Nota “Voorstellen 1971 Beleidsvorming” (G. e7)
-Plaats en Taak van de Algemene Vergadering in de remonstrantse broederschap (1972) (G. e8)
-Idem. Tweede rapport (1972) (G. e9)
-De predikanten in de Remonstrantse Broederschap (1972) (G. e10):
Referaat G.J. Hoenderdaal, Dominee-werknemer-priester-profeet;
De rechtspositie van de predikanten in de Remonstrantse Broederschap, rapport 1972
Praeadvies van het Convent van Remonstrantse predikanten
-Samenwerking: verslag AV van Beraad 1973 (G. e11)
-Kwaliteit van leven: verslag AV van Beraad 1974 (G. e12)
-Positieve verdraagzaamheid: verslag AV van Beraad 1975 (G. e13)
-Nota uitspraken van de Remonstrantse Broederschap (1980) (G. e14)
-Nota Ontwikkelingen in de Broederschap 1980 (met vervolgparrort 1981) (G. e31)
-Discussiemap Relaties (ca. 1984) (G. e15)
-De Remonstrantse broederschap als geloofsgemeenschap van mannen en vrouwen temidden van andere kerken: AV van Beraad 1985 (G. e16)
-Jongeren en de kerk: een gespreksnota over het Jongerenwerk in de Remonstrantse Broederschap (1986) nota van de CoZa (G. e17)
-“Kerk aan de rand?”: AV van Beraad 1987 (G. e18a)
-“Kerk aan de rand?”: AV van Beraad 1987: aavulling werkschrift (verslag) (G. e18b)
-Sporen trekken: beleidsplan van de CoZa (1988) aangeboden aan de AV 1988 (G. e19)
-Discussiestukken over de naamswijziging (1989) (G. e20) met videoband
-Sporen Trekken voor de jaren ’90: een beleidsplan van de CoZa (1990) (G. e21)
-Van “gemeente en voorgemeente” tot “sporen trekken” (1991): Beknopt verslag van de bijeenkomsten van de CoZa met het Areopagusberaad en Beleidsplannen Remonstrantse Broederschap (G. e22)
-Beter een goede vriend: over leden, vrienden en belangstellenden (1991) (G. e23)
-Diakonaat als handwerk van onze geloofsgemeenschap (1991) (G. e24)
-Remonstranten, Samen op Weg: gespreksnotitie aangeboden aan remonstrantse en samenwerkingsgemeente (1993) (G. e25)
-Conciliair proces vervolgd: handreiking voor allen die bezig zijn met vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping (1994) (G. e26)
-Zicht op werk: regionale voorbereidingsochtend t.b.v. AV van Beraad 1996 te Deventer, Dordrecht, Naarden-Bussum, Groningen op 21 oktober 1995 (G. e27)
-In het zweet uws aanschijns . . . : over werk en werkloosheid: AV van Beraad 1996 (G. e28)
-Beleidsplan Remonstrantse Broederschap voor de period 2002-2010 (G. e29)
-Best Practices: kansen en invullingen voor het studentenwerk (2004) J. Röselaers (G. e30)
-Beleidsplan Remonstranten. Algemene vergadering van bestuur 2014 (G. e35)

Diversen I

-Is het wenschelijk Artikel I van het Algemeen Reglement te wijzigen? (1927) referaat G.J.Sirks met nabespreking en naschrift (G. f1)
-De beteekenis van Volk en Staat en hun verhouding tot Godsdienst en Kerk (1934) L.J.van Holk, en de Verklaring uit 1935 (G. f2)
-De ontwikkeling van den arbeid der kerk met medewerking van leken. Voordrachten voor het Convent van Predikanten op 4 december 1942. J.A de Koning en A.H. Ingen Housz (1942) machineschrift (G. f12)
-Welke koers moet de Remonstrantse Broederschap varen bij de huidige verhouding tussen de kerk en de wereld en tussen het Evangelie en de cultuur? Referaten G.J. Sirks en G.J. Wiarda (1955) (G. f3)
-Vrije meningsuiting en recht op informatie: samenvattend verslag van ‘de Grote C.C.’ (uitgave CC, 1968) bijdragen van G.J. van den Berg, A. Mulder, J .van Goudoever, K.H. Roessingh, C.J. Straver en H. Keilson (G. f4)
-Een syllabus voor belangstellenden (voorjaar 1976) (G. f15)
-Arbeid – Inkomen – Uitgaven. Syllabus uitgegeven door de Commissie voor Evangelie en Samenleving van de remonstrantse Broederschap (1975) art. P.J. Roskam Abbing, J. Tinbergen, H.J. Adriaanse, H.J. de Kievid (G. f17)
-Aspecten van samenwerking. Een publicatie t.b.v. Doopsgezinde, Remonstrantse, V.V.H. en N.P.B. gemeenten, afdelingen en kringen, opgesteld de Werkgroep Samenwerking van de C.C. (1979) (G. f5)
-Wat ieder gemeente?lid behoort te weten van bijbel en kerk (z.j.) (G. f6)
-“Waar is uw broeder . . .” (Genesis 4:9). Teksten van dr Allan Boesak, president van de WARC, uitgesproken in de periode van 3 tot 7 juni 1983: Toespraak voor de AV van Bestuur op 4 juni te Hoogeveen en Preek gehouden op 5 juni in de Nieuwe Remonstrantse kerk te Amsterdam (G. f7)
-Van struikelblokken tot bouwstenen (uitgave CC, 1987) (G. f8)
-Drie bijdragen over theologie en beleid in de remonstrantse broederschap (1971) E.P. Meijering, J. van Goudoever, H.J. Adriaanse (G. f9)
-Gemeente zonder grenzen? (1994) A.C. Zijdeveld, Marga Vos (G. f10)
-Tijd voor idealen. Geloven tussen visioen en werkelijkheid: gespreksstof voor de beraadsdag op 12 april 1997 (1996) W. van der Burg, A.J. Noord, F.J. Brinkman, F.H. Fockema Andreae, J. Duyndam (G. f11)
-Glossy Arminius: voorvechter van de vrije wil (2010) (G. f13)
-Activiteiten rond de herdenking van het overlijden van Jacobus Arminius op 19 oktober 1609 en van de ondertekening van de concept-remonstrantie op 14 januari 1610 (2009/2010) (G. f14)
-Toelichting van de orde op het kerkbezoek (1841) (G. g1)
-Bijzondere fondsen en instellingen bij de Remonstrantsche Broederschap (1898) B. van Stolk (G. g2 en Stolk 3) kopie
-Tentoonstelling ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van het seminarium der Remonstrantsche Broederschap in de Lakenhal te Leiden, geopend op 29 october 1934 (G. g13)
-Statuten van de Weduwen- en Wezenbeurs der Remonstrantse Professoren en Predikanten (1950) (G. g3)
-Arminius tentoonstelling Oudewater, Waaggebouw, 3 juni – 17 september 1960 (G. g12)
-Pensioenreglement (1971) Stichting “Pensioenfonds der Remonstrantse Broederschap (G. g4)
-Index op “Uit de Remonstrantsche Broederschap” en “Levensrichting” (1986) G. Bloemendaal (G. g5)
-De Algemene Vergadering der Remonstrantse Broederschap 1889-1989: overzicht van voorzitters, sprekers en titels referaten, thema’s, samengesteld (1989) G.Bloemendaal (G. g6)
-Inventaris van het archief van de Remonstrantse Broederschap 1619-1982: Rijksarchief Utrecht, inventaris 82 (1991) J.W. van Brakel (G. g7)
-Vereniging van Remonstranten “Waakt en Weegt”: 1980-1986 (G. g11)
*Uitnodigingen en notulen Algemene Ledenvergadering april en oktober 1981, april en oktober 1982, april en november 1983, april en november 1984, april en november 1985, april 1986
*Verklaringen n.a.v. het IKV-voorstel december 1980
*Na twee jaren: rede van J.W. Schneider op de algemene ledenvergadering 25 april 1981
*Wat heeft het uittreden uit de Wereldraad van Kerken door het Leger des Heils ons te zeggen?
(1981)
*Vara -Radio – rubriek “Circuit”, vrijdag 28 oktober 1983 (J.W. Schneider)
-Het Remonstrants Seminarium 350 jaar (1984) (G. g14)
-Samen op weg gezegd en geschreven: de concept kerkorde van de Verenigde Reformatorische (Protestantse) Kerk in Nederland: toegelicht en besproken.
Knipselboek (maart 1993), Knipselboek vervolg (januari 1994) (G. g10) (plank hoge boeken)
-Schijnwerper op: gemeenten en diverse groeperingen: overdrukken uit adRem januari 2001 –
november 2005 (G. g8)
-Kwartet Remonstrantse Gemeenten. Afscheidscadeau van de Remonstrantse Gemeenten aan mevrouw drs. Mijnke Bosman-Huizinga, van 1 mei 1989 tot 1 augustus 2007 algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap (G. g9)
– Ordner met krantenknipsels, lezingen, brochures, nota’s e.d. op datum
Foto’s Predikanten en Kerkgebouwen
-Album predikanten tot 1905
-Album predikanten na 1905: I A-L, II M-Z
-Album Kerken en Diversen

Preken

 • H.J.Adriaanse
 • A.C.J.Jonkers
 • T.R.Barnard
 • P.A.P.E.Kattenberg
 • E.H.Cossee
 • B.A.Koek
 • N.van Gelder
 • R.F.Philipp
 • J.F.Goud
 • J.Spijker
 • A.Hoff-Visscher
 • J.Tromp
 • K.J.Holtzapffel
 • C.M.Vos-Wiegand

Periodieken

-Uit de Remonstrantsche Broederschap (1889-1934) Index zie G. g5
-Levensrichting (1935-1944) compleet Index zie G. g5
-Remonstrants Weekblad (1942-1989) (1946 ontbreekt) bruikleen Bureau Remonstranten: 1943-1945, 1947-1953, 1962-1968
-adRem (1990-heden)
-Mededelingen Vereniging van Remonstranten “Waakt en Weegt”, later: Waakt en Weegt. Kwartaal tijdschrift.
1(1982)1,2,3,4 6(1987)3,4 11(1992)2,3,4
2(1983)1,2,3,4 7(1988)1,2,4 12(1993)1,2,3
3(1984)1,2,3,4 8(1989)2 13(1994)1
4(1985)1,2,3,4 9(1990)1 14(1995)1
5(1986)1 10
(Waarom “Waakt en Weegt”, uit Mededelingen maart 1987)

-Boegbeeld: in Ordner
-Contactbrief. Uitgave R.V.C. Nrs: 59, 64, 69, nov.70
-De groene contactbrief. Uitgave R.V.C. dec.73
-De groene nieuwsbrief (in G.Ordner) 2x p.j. vanaf Febr. 1992-

Handelingen van de Groote Vergadering der Remonstrantsche Broederschap (vanaf 1881 Algemene Vergadering van Bestuur)
1862-2001, 2002-2007 Handelingen I (Handelingen II zijn niet verschenen), 2008-2011, 2012-2014 Handelingen I

Algemene Vergadering van Beraad
1973 Samenwerking
1974 Kwaliteit van leven
1975 Positieve verdraagzaamheid
1985 De Remonstrantse Broederschap als geloofsgemeenschap te midden van andere kerken
1987 Kerk aan de rand ? (G. e18a en G. e18b)
1988 Sporen trekken. Beleidsplan.
1996 In het zweet uws aanschijns..Over werk en werkloosheid
2008 Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst (Jonq 2)
2009 Tel uit je winst! (Jonq 6)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s