Bibliotheek Remonstrantica thema Godsdienstwijsbegeerte, Filosofen en Theologen

IN BEWERKING

Godsdienstwijsbegeerte

H.J. Adriaanse
-Vom Christentum aus: Aufsätze und Vorträge zur Religionsphilosophie (1995) (Adri 5)
-“Na het theïsme” in: A.L. Molendijk ed., Religie her-dacht: de visie van H.J. Adriaanse op de erfenis van het christendom (1997) 21-52 (Mole 1)
-Tweestromenland: over wijsgerige en belijdende theologie (2001) ed. (Adri 8)
W.B. Drees
-Beyond the big bang: Quantum Cosmologies and God (1990) proefschrift (Dree 1)
-Van niets tot nu: een wetenschappelijke scheppingsvertelling (1996) (Dree 5)
-Heelal, mens en God: vragen en gedachten (1996) (Dree 6)
-Religion, science and naturalism (1996) (Dree 7)
H.IJ. Groenewegen
-De metaphysica in de wijsbegeerte van den godsdienst (Amsterdam 1902) oratie (Groe 14)
-De theologie en hare wijsbegeerte (1904) (Groe 5)
A.H. Haentjens
-“Bijdrage tot de wijsbegeerte van den godsdienst”, De Idee: orgaan van het Bollandgenootschap voor de Zuivere Rede (1930) 315-323 (Z.Hae)
H.J. Heering
-Inleiding tot de godsdienstwijsbegeerte (1976) (HeeH 21)
L.J. van Holk
-Wijsgerige inleiding tot de Godsdienst-wetenschap (1936) (Holk 15)
-“Wijsgeerige onderstellingen der Vrijzinnige Christologie” in: J. Bleeker e.a., Christologische Studiën (1943) 154-173 (Blee 1)
-“Hedendaagse Godsdienstwijsbegeerte en Vrijzinnig Christelijke Dogmatiek” in: Beginselen ener Vrijzinnig Christelijke Theologie (Deel II) (1950) 3-18 (Holk 2)
A. Klaver, -De vrijmetselarij en Prof. Bolland (1914) (Klav 12)
P.H. Ritter, -De taak der wijsbegeerte (1906) oratie (RitSr 4)
W.F. Zuurdeeg
-An analytical philosophy of religion (1958) (Zuur 2)
-Man before chaos (1968) (Zuur 3)

Filosofen en Theologen

H.J. Adriaanse
-Zu den Sachen selbst: Versuch einer Konfrontation der Theologie Karl Barths mit der phänomenologischen Philosophie Edmund Husserls (1974) (Adri 1)
-“Schleiermacher als Philosoph”, NedTT 35 (1981) 326-334 (Z.Adr) kopie
-“De invloed van Karl Barth op het theologiseren in remonstrantse kring” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 157-174 (BouS 1)
-Karel Hendrik Roessingh: theoloog op het breekpunt van de tijd (1987) ed. (Adri 13)
-“Openbaring en rede bij Franz Rosenzweig” in: R. Munk en F.J. Hoogewoud ed., Joodse filosofie tussen rede en traditie (1993)130-157 (Munk 1)
-“De waarheid die tussen ons is: Martin Buber en Franz Rosenzweig” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap (1993) 99-110 (Adri 15)
-“De uitstraling van Hermann Cohen in het interbellum: Cassirer, Rosenzweig, Scholem”, NTT 47 (1993) 292-302 (Z.Adr)
-Vom Christentum aus: Aufsätze und Vorträge zur Religionsphilosophie (1995) (Adri 5)
C.M.G. Berkvens-Stevelinck
-“La tolérance et l’héritage de P. Bayle en Hollande dans la première moitié du XVIIIe siècle: une première orientation” LIAS 5 (1978) 2, 257-272 (Z.Berk)
-Pierre Bayle en de remonstranten (Utrecht 2007) met E.H. Cossee (Berk 6)
S. Bouman
Levinas over Buber (1972) scriptie (N.Bou)
H.A. ten Bruggencate
Paschasius Quesnel en zijn conflict met Rome (1940) proefschrift (Brug 2)
J.C.A. Fetter
-Inleiding tot het denken van Kiekegaard (1953) (Fett 17)
J.F. Goud
-“Uber Definition und Infinition: Probleme bei der Interpretation des Denkens des Emmanuel Levinas”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 36 (1982) 126-144 (Z.Goud)
-Levinas en Barth: een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking (1984) proefschrift (Goud 1)
– God als raadsel: peilingen in het spoor van Levinas (1992) (Goud 2)
-“Emmanuel Levinas: Denken tegen het racisme in”, Filosofie 5 (1995) nr.3, 24-27 (Z.Goud)
-“Het zwijgen en de geheime tranen: de bevrijding van het ik bij Emmanuel Levinas (1906-1995)” in: Een vermoede God (2000) 22-33 (Goud 4)
-“Eerbied voor het leven: de ethische mystiek van Albert Schweitzer” in: G. van Oyen ed., Albert Schweitzer: voor het leven (Budel 2008) 103-119 (Oyen 1)
H.IJ. Groenewegen
-Paulus van Hemert, als godgeleerde en als wijsgeer (1889) proefschrift (Groe 1)
G.J. Heering
-Karl Barth over het oorlogsprobleem (1951) (HeeG 46)
H.J. Heering
-“Paul Ricoeur als godsdienstwijsgeer”, NTT 25 (1971) 437-453 (Z.HeeH)
-“Ricoeur, Levinas, Dumas”, Wending 26 (1971) 470-481 (Z.HeeH)
-“Het primaat der practische rede in nieuwe vorm: het werk van Emmanuel Levinas”, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 64 (1972) 4-14 (Z.HeeH)
-“Geloof als werkelijkheidsinterpretatie”, NTT 26 (1972) 137-151 (Z.HeeH)
-“Paul Ricoeur. Vernieuwer van de fenomenologie” in: C.P. Bertels en E.J. Petersma ed., Filosofen van de 20ste eeuw (1972) 141-150 (Berte 1)
-Ludwich Feuerbach, profeet van het atheïsme: de mens, zijn ethiek en religie (1972) met anderen (Bakk 2)
-Franz Rosenzweig: Joodse denker in de twintigste eeuw (1974) (HeeH 20)
-“Die alten jüdischen Worte: over Franz Rosenzweig als joods filosoof”, Tijdschrift voor filosofie 38 (1976) 535-558 (Z.HeeH)
-“Filosofie en zelfbedrog: J.P. Sartre als filosoof en mens”, Wending 32 (1978) 598-606 (Z.HeeH)
-“Die begegnung zwischen Buber und Rosenzweig”, Revue Internationale de Philosophie 32 (1978) 473-491 (Z.HeeH)
-“De hachelijke vrijheid: een terugblik op Sartre’s ethiek”, Wending 35 (1980) 484-490 (Z.HeeH)
-“Does faith trouble philosophy?: on Franz Rosenzweig’s method and system”, Tijdschrift voor filosofie 45 (1983) 589-601 (Z.HeeH)
-“Blaise Pascal: geloof en wetenschap”, in: M. Wildiers e.a., Tussen intuïtie en weten (1982) 47-57 (Wild 1)
-“Die Idee der Schöpfung im Werk Levinas”, NTT 38 (1984) 298-309 (Z.HeeH)
-“Ist die Rosenzweigsche Verbindung Philosophie-Theologie haltbar ?” in: W.Schmied-Kowarzik ed., Der Philosoph Franz Rosenzweig (1986) 471-482 (Z.HeeH)
-Vier joodse denkers in de twintigste eeuw eeuw (1987) ed. met F.J. Hoogewoud (HeeH 26) (Rosenzweig, Benjamin, Levinas, Fackenheim)
-“De Gesammelte Schriften van Franz Rosenzweig”, NTT 41 (1987) 152-155 (Z.HeeH)
-“Leven en denken van Franz Rosenzweig”, Rondom het woord 29 (1987) 19-30 (Z.HeeH)
-“Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas en de tweesporigheid van de waarheid” in: Ter Herkenning 16 (1988) 233-245 (Z.HeeH)
-“Levinas’ Godsconceptie en de God der filosofen”, Tijdschrift voor theologie 30 (1990) 159-172 (Z.HeeH)
L.J. van Holk
-De beteekenis van Bergson voor de philosophische theologie (1921) proefschrift (Holk 5)
-De ondergang van het avondland: de geschiedenisphilosophie van Oswald Spengler (1925) (Holk 7)
-“Theodor Lessing”, Barchembladen (1933/34) 33-48 ( M. 2)
E.J. Kuiper
-Symboliek en hermeneutiek: beschouwing over expressie en mededeling in de theologie van Paul. J.Tillich (1975) proefschrift (Kuip 1)
F.E. van Leeuwen
“Dietrich Bonhoeffer”, Wending (1952) 570-577 (Z.LeeF)
Th.M. van Leeuwen
-De hermeneutiek als lange weg, scriptie over de hermeneutische filosofie van Paul Ricoeur (1972) scriptie (N.Lee.1)
-“De herovering van het symbool. Paul Ricoeurs denken over kwaad en bevrijding”, Wending (1974) 676-687 (Z.LeeTh)
-The surplus of meaning: ontology and eschatology in the philosophy of Paul Ricoeur (1981) proefschrift (LeeTh 1)
John Locke
-Een brief over tolerantie.Vertaling, inleiding en essay: Inigo Bocken (2004) (Lock 1)
E.P. Meijering
-Theologische Urteile über die Dogmengeschichte: Ritschls Einfluss auf von Harnack (1978) (MeijE 6)
-Augustin über Schöpfung, Ewigkeit und Zeit: das elfte Buch der bekenntnisse (1979) (MeijE 7)
-Calvin wider die Neugierde: ein Beitrag zum Vergleich zwischen reformatorischem und patrischem Denken (1980) (MeijE 8)
-Hilary of Poitiers on the trinity: De trinitate (1982) (MeijE 9)
-Der “ganze” und der “wahre” Luther: Hintergrund und Bedeutung der lutherinterpretation A. von Harnacks (1983) (MeijE 11)
-“Barth, Tillich en de remonstranten” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 175-185 (BouS 1)
-Die Hellenisierung des Christentums im Urteil Adolf von Harnacks (1985) (MeijE 13)
-F.C. Baur als patristiker: die Bedeutung seiner Geschichtsphilosophie und Quellenforschung (1986) (MeijE 14)
-“Hegelianismus und kritische Forschung bei Ferdinand Christian Baur” in: J. van der Meij e.a. ed., Kerkhistorische Studiën: feestbundel uitgegeven t.g.v. het 85-jarig bestaan van het Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S. (1987) 7-47 (vdMeij 1)
-Von den Kirchenvätern zu Karl Barth: das altkirchliche Dogma in der “Kirchlichen Dogmatiek” (1993) (MeijE 19)
-“Vrienden op afstand: Karl Barth en Rudolf Bultmann” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap (1993) 119-124 (Adri 15)
-Klassieke gestalten van christelijk geloven en denken: van Irenaeus tot Barth (1995) (MeijE 21) [Irenaeus 17-34; Origenes 35-51; Johannes Damascus 86-101; Gregorius van Rimini 137-154; Melanchton 155-172; Calvijn 173-189; Turrettini 190-206; Schleiermacher 223-240; Adolf von Harnack 241-257; Emiel Brunner 275-290; Karl Barth 309-326]
-Een eeuw denken over christelijk geloven van Roessingh via Schilder tot Kuitert (1999) (MeijE 26) [K.H. Roessingh 12-26; G.J. Heering 27-42]
-Irenaeus: grondlegger van het christelijk denken (2001) (MeijE 28)
P.H. Ritter sr.
-De monadenleer van Leibniz (1882) proefschrift (RitSr 1)
-Prof. dr. jhr. B.H.C.K. van der Wijck (1904) (RitSr 7)
K.H. Roessingh jr.
-De godsdienstwijsgerige problematiek in het denken van Martin Heidegger (1956) proefschrift (RoeJr 1)
J.F. van Royen
-Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932) scriptie (N.Roy)
-Het vraagstuk der theodicee bij Wilfred Monod (1941) proefschrift (RoyJ 1a)
H.J. Siebrand, -Spinoza and the Netherlanders (1988) proefschrift (Sieb 1)
W.F. Zuurdeeg
-A research for the consequences of the Vienna Circle philosophy for ethics (1946) (Zuur 1)

 

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s