Algemene Ledenvergadering 2017

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op 23 maart 2017

De vergadering wordt gehouden in de kerk en begint om 19:30 uur

Indien u niet in de gelegenheid bent om zelf deze Jaarvergadering bij te wonen, maar u uw stemrecht wilt laten gebruiken door een ander Lid of Vriend, kunt u deze laatste een ‘volmacht‘ geven door middel van het hier op te halen Volmachtformulier.

Agenda

1. Overdenking door ds. F.F. Boogerd
2. Opening en welkomstwoord door de voorzitter
3. Vaststelling van de agenda     (Bijlage Agenda ALV 2017)
4. Ingekomen stukken
5. Terugblik 2016 door de voorzitter
6. Notulen van de Jaarvergadering 31 maart 2016      (Bijlage Notulen Jaarvergadering 2016)
7. Jaarverslag 2016 Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum (herziene versie)       (Bijlage Bestuurlijk en Financieel Jaarverslag 2016)
8.1 Financieel Jaarverslag 2016                (Opgenomen in bijlage bij vorig agendapunt)
8.2 Jaarverslag en Financieel verslag 2016 Diaconale Commissie         (Opgenomen in bijlage bij vorig agendapunt)
8.3 Rapport van de Kascommissie   (mondeling)
8.4 Voorstel tot decharge van de Kerkenraad
8.5 Benoeming van een nieuw lid van de Kascommissie
8.6 Vaststelling van de Begroting 2017           (zie bijlage bij punt 7)
Pauze
9.1 Aftreden Kerkenraadsleden Teddy van der Burg (voorzitter) en Rob Meuter (penningmeester)
9.2 De Kerkenraad stelt voor te benoemen tot leden van de Kerkenraad:
– mevrouw Heleen Helleman
– de heer Marten Hidma
– mevrouw Elsbeth Oskam
– de heer Albert Verdam
10 Rondvraag
11 Sluiting

Na sluiting van de vergadering zal u worden geïnformeerd over de voortgang van het Kiescollege, waarna er gelegenheid zal zijn om met elkaar na te praten met een sapje/drankje.