Bibliotheek Remonstrantica Auteurs T

I.L. Tan

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Tussen modernisme en rechts-modernisme: de remonstrantse gemeente te Haarlem (1901-1939) (2008) scriptie (N.Tan)
-Geloof en wetenschap: werelden van verschil?: een vrijzinnige visie (2010) kerkelijke scriptie (N.Tan.2)

W.A. Terwogt

Boeken:
-Het leven van den Joodschen geschiedschrijver Flavius Josephus (1863) proefschrift (Terw 3)
-Al de werken van Flavius Josephus (1873) vertaald en bewerkt (Terw 4) (plank hoge boeken)
-De Vader des Vaderlands in zijn leven en werken geschetst voor het Nederlandsche volk (1886) (Terw 1)
-Het land van Jan Pieterszoon Coen: geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië, aan het Nederlandsche volk verhaald ( 1892) (Terw 2)

Over W.A. Terwogt
-“Levensbericht van Dr. W.A. Terwogt”, MNL (1910) 91-114 (Z.Terw) kopie
-G. Mussies, “Terwogt, Wilhelmus Albertus” in: blgnp dl 4 (Kampen 1998 dl 4) 419–420 (X.5)

F. van Teutem

Boeken:
-Bijbelsche tafereelen bijzonder ter opscherping van den smaak en het gevoel voor de evangelische geschiedverhalen in leerredenen geschetst (Rotterdam 1802) (Teut 2)

Over F. van Teutem:
-In memoriam in: MNL (1848) 52-54 (Z.TeuF) kopie
-S.B.J. Zilverberg, “Teutem. Frederik van”, BLGNP dl 1 (Kampen 1978) 376-377 (X.5)
-S. Vuyk, “Vader en zoon: Frederik en Hendrik Nicolaas van Teutem”, in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 202-220 (Vuyk 3)

H.N. van Teutem

Boeken:
-Gedenkschrift van de viering van het 250-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap (1869) met J. Tideman (Teut 1)

Artikelen:
“Verslag van de gedachtenisviering” in: H.N. van Teutem en J. Tideman, Gedenkschrift van de viering van het 250-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap (1869) 3-46 (Teut 1)

Over H.N. van Teutem:
-S. Vuyk, “Vader en zoon: Frederik en Hendrik Nicolaas van Teutem”, in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 202-220 (Vuyk 3)
-T.R. Barnard, “H.N. van Teutem”, Voor Eigen Kring (25 januari 2002) 1-2 (Z.Teut)

R. Thieme-Tiesing

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

J. Tideman

Boeken:
-De Remonstrantsche Broederschap: overzigt van haren tegenwoordigen staat 1843-1845 (1845) (p.m. voor de periode 1845-1854 zie Oord 1) (TidJ 1)
-De Remonstrantie en het Remonstrantisme: historisch onderzoek (1851) (TidJ 2)
-Frederikstad aan de Eider en hare Hollandsche Gemeente: historische mededelingen omtrent beider stichting (1852) (H.Fri.1)
-Opmerkingen over hetgeen voor onze bijbelverspreiding uit den aard der bijbelschriften te leeren is (1855) (TidJ 3)
-Oratie Hoogleraar Seminarium op 31 maart 1856 (1856) in Oraties 2 (TidJ 7)
-Hoogleeraar Abraham des Amorie van der Hoeven herdacht (1856) in Oraties 2 (TidJ 7)
-Gedenkschrift van de viering van het 250-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap (1866) met H.N. van Teutem (Teut 1)
-De Stichting der Remonstrantsche Broederschap 1619-1634 (1871-1872) twee delen: deel 1: 1619-1623, deel 2: 1624-1634 (TidJ 4)
-Het seminarium der remonstranten te Amsterdam: afscheid bij de overgang naar Leiden, 16 december 1872 (1873) (TidJ 5 en in TidJ 7)
-De komst van het godsrijk: laatste evangelieprediking (1873) (TidJ 6)
-Catalogus der Boeken en Handschriften, bibliotheek gemeente Amsterdam (1877) (H.Ams.1)

Artikelen:
“Eene Paulinische voorstelling van het Wezen des Christendoms. 2 Cor. V:18a” In: Zestal leerredenen (1861) 1-19 (Z.TidJ) kopie
“Gedenkrede met aanteekeningen” in: H.N. van Teutem en J. Tideman, Gedenkschrift van de viering van het 250-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap (1869) 47-160 (Teut 1)

Over J. Tideman:
-P.M. Luca, “Tideman, Joannes”, BLGNP dl 3 (Kampen 1988) 352-354 (X.5)
-E.J. Kuiper, “Joannes Tideman, theoloog van kerk en wetenschap”, adRem (oktober 1991) (Z.TidJ)

B. Tideman Jzn

Boeken:
-Het essenisme (1868) proefschrift (TidB 1)
-De Remonstranten te Haarlem (1887) (TidB 2)
-Beelden uit de dagen der omwenteling (1888) (TidB 6)
-Overzicht van de Geschiedenis der Remonstranten (1897) (TidB 3)
-De wetenschap der vroomheid. Laatste woord aan de nieuwe leden der Remonstrantsch-Gereformeerde gemeente te Haarlem (31 maart 1901) (TidB 4)
-Afscheidsgroet aan de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Haarlem (1901) (TidB 5)

Artikelen:
“Het onderwijs van Jezus I”, Nieuw en Oud 5 (1864) 355-365 (Z.TidB) kopie
“Het onderwijs van Jezus II”, Nieuw en Oud 6 (1864) 103-110 (Z.TidB) kopie
“Het onderwijs van Jezus (1) III”, Nieuw en Oud 7 (1865) 230-251 (Z.TidB)
“Godsdienst-onderwijs”, Nieuw en Oud (1867) 170-194 (Z.TidB)
“De esseners”, Nieuw en Oud (1869) 153-183 (Z.TidB)
“Nog iets over Lessing’s Nathan”, Theologisch Tijdschrift 4 (1870) 312-314 (Z.TidB) kopie
“Eene zending onder Israël”, Nieuw en Oud (1871) 331-345 (Z.TidB)
“De veroordeeling van Jezus: eene merkwaardige getuigenis van een Israëliet met eenige opmerkingen”, Theologisch Tijdschrift 5 (1971) 57-66 (Z.TidB) kopie
“Esseners en therapeuten”, Theologisch Tijdschrift 5 (1871) 177-188 (Z.TidB) kopie
“Een levensteeken in Israël”, Nieuw en Oud (1872) .414-420 (Z.TidB)
“Israël in de Donauvorstendommen”, Nieuw en Oud (1872) 534-542 (Z.TidB)
“De apocalypse van Henoch en het essenisme”, Theologisch Tijdschrift 9 (1875) 261-296 (Z.TidB) kopie
“Jezus’ wederkomst”, Onze Godsdienstprediking 3 (1877) 3-16 (Onze 1)
“De anti-joodsche beweging in Duitsland”, Bibliotheek van Moderne Theologie en Letterkunde (dl 1, 1881) 99-122 (Z.TidB) kopie
“De anti-joodsche beweging in Duitsland” door S.J. Moscoviter met naschrift van dr B.Tideman Jzn”, Bibliotheek van Moderne Theologie en Letterkunde (dl 1, 1881) 471-492 (Z.TidB) kopie
“Jezus’ tranen”, Geloof en Leven 23 (1889) 67-77 (Z.TidB)
“Daniël de Breen”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (dl 3, 1889) 73-84 (Z.TidB) kopie “Jakob en Ezau”, Geloof en Leven 26(1892) 146-151 (Z.TidB)
“Gebeden van Eduard Poppius”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (dl. 6, 1897) 58-160 (Z.TidB) kopie
“De Remonstrantsche Broederschap verdedigd door de Haarlemsche Gemeente en haren predikant C.Nozeman in 1754”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (dl. 6, 1897) 302-313 (Z.TidB) kopie
“Het huis van Johannes Wtenbogaert te ‘s Gravenhage” in: Die Haghe. Bijdragen en Mededelingen (1903) 1-17 (I. a2)
“De Remonstranten te ‘s Gravenhage in de 17de eeuw” in: Die Haghe. Bijdragen en Mededeelingen (1903) 18-61 (I. a2)

Diversen:
-Preek op de 14e Nederlandschen Protestantendag (1886) (Z.TidB) kopie

Over B. Tideman Jzn:
-J. de Vries, “Levensbericht van Dr. Bo. Tideman”, MNL (1909) 37-54 (Z.TidB) kopie
-P.M. Luca, “Tideman Jzn., Bruno”, BLGNP dl 1 (Kampen 1978) 379–380 (X.5)

C.P. Tiele

Boeken:
-De gelijkenis van Het Vaderhuis (Lukas XV, 11-32) praktisch toegelicht (1861) (Tiel 1)
-De voornaamste godsdiensten: de godsdienst van Zarathustra bij de oud-perzische volken (1864) (Tiel 2)
-De godsdienst der liefde (1868) (Tiel 4)
-De ware verlichting: toespraak (9-2-1868) copie (Tiel 5)
-Dichtwerken van P.A.de Génestet. Verzameld door C.P.Tiele met levensgeschiedenis (1869) (Gene 1) -Vergelijkende geschiedenis van de Egyptische en Mesopotamische godsdiensten: Egypte, Babel-Assur, Yemen, ‘Harran, Fenicie, Israel (1872) (Tiel 3)
-Gedichten (Schoonhoven 1874) 156 p. (Tiel 19)
-Geschiedenis van den godsdienst tot aan de heerschappij der wereldgodsdiensten (1876) (Tiel 6)
-De vrucht der Assyriologie voor de vergelijkende geschiedenis der godsdiensten (1877) oratie (Tiel 7)
-Tiele-Söderbloms Kompendium der Religionsgeschichte (1880, 6de druk 1931) (Tiel 17)
-Huldreich Zwingli 1484-1884 (1884) feestrede (Tiel 8)
-Gedenkrede bij het 250-jarig bestaan van het seminarium der Remonstranten, uitgesproken 28 oktober 1884 te Leiden (Tiel 9)
-De Godsdienst. Hierin: De godsdienst der liefde (1868) 132 p.; De nieuwe geest des Evangelies in zijne werking en eischen: vijf preken (1865) 61 p.; De ware verlichting: toespraak (1868) 24 p.; De Remonstrantsche Broederschap in haar beginsel en doel: gedenkrede van veertigjarigen dienst in de Broederschap (1893) (Tiel 10)
-De Remonstrantsche Broederschap in haar beginsel en doel: gedenkrede van veertigjarigen dienst (1893) (Tiel 11)
-Herdenking der 40-jarigen Evangeliebediening van Dr. Cornelis Petrus Tiele (1893) (Tiel 18)
-Geschiedenis van den godsdienst in de oudheid tot op Alexander de Groote (deel 1 1893, deel 2 1902) (Tiel 12)
-Inleiding tot de godsdienstwetenschap, 1ste reeks Gifford-lezingen 1896 (1900) (Tiel 13)
-Inleiding tot de godsdienstwetenschap, 2de reeks Gifford-lezingen 1898 (1900) (Tiel 14)
-Elements of the science of religion. 2 dln (1897 en 1899) Gifford lectures (Tiel 15)
-Hoofdtrekken der Godsdienstwetenschap (1901) (Tiel 16)

Artikelen:
“Am. des Amorie van der Hoeven”, De Teekenen des Tijds (4 maart 1859) (Z.Tiele) kopie
“Levensschets van P.A.de Génestet” in: Dichtwerken P.A.de Génestet uitgegeven door C.P.Tiele (1869) 1-57 (Gene 1 en Z.Tiele) kopie
“Godsdienstwetenschap en theologie”, Theologisch Tijdschrift 1 (1867) 38-52 (Z.Tiele) kopie
“Is Zarathustra een mythische persoon?”, Theologisch Tijdschrift 2 (1868) 1-23 (Z.Tiele) kopie
“De katechetische methode van dr.F.Rauwenhoff, uit zijn nagelaten aanteekeningen toegelicht”, Theologisch Tijdschrift 2 (1868) 326-335 (Z.Tiele) kopie
“De oorsprong van mythologie en godsdienst”, Theologisch Tijdschrift 4 (1870) 1-27 (Z.Tiele) kopie
“Een proeve van vergelijkende godsdienstwetenschap”, Theologisch Tijdschrift 4 (1870) 158-168 (Z.Tiele) kopie
“Het wezen en de oorsprong van den godsdienst”, Theologisch Tijdschrift 5 (1871) 373-406 (Z.Tiele) kopie
“Over de geschiedenis der oude godsdiensten, haar methode, geest en belang”, Theologisch Tijdschrift 7 (1873) 573-589 (Z.Tiele) kopie
“Mozes en de uittocht der Hebreën in verband met egyptische oorkonden”, Theologisch Tijdschrift 7 (1873) 618-634 (Z.Tiele) kopie
“Een mislukte poging om den godsdienst der oude Aryers te beschrijven”, Theologisch Tijdschrift 7 (1873) 387-406 (Z.Tiele) kopie
“De godsdienst voor de uitvinding van het vuur”, Theologisch Tijdschrift 7 (1873) 235-250 (Z.Tiele) kopie
“Prof. Hofstede de Groot over Zarathustra”, Theologisch Tijdschrift 7 (1873) 75-78 (Z.Tiele) kopie
“Over de aanvang en de ontwikkeling van den godsdienst. Een verweerschrift”, Theologisch Tijdschrift 9 (1875) 170-192 (Z.Tiele) kopie
“Over den oudsten beschavings-godsdienst”, Theologisch Tijdschrift 9 (1875) 481-511 (Z.Tiele) kopie
“Eene ontleding van het godsdienstig geloof”, Theologisch Tijdschrift 10 (1876) 583-604 (Z.Tiele) kopie “Een oude theorie in wetenschappelijk gewaad”, Theologisch Tijdschrift 11 (1877) 497-514 (Z.Tiele) kopie
“Christus en Krshna”, Theologisch Tijdschrift 11 (1877) 63-82 (Z.Tiele) kopie
“Bladen uit de geschiedenis der oude godsdiensten”, Theologisch Tijdschrift 12 (1878) 261-278 (Z.Tiele) kopie
“Voorbarige vergelijkingen”, Theologisch Tijdschrift 12 (1878) 473-490 (Z.Tiele) kopie
-Toespraak gehouden bij de inwijding der Remonstrantsche Gemeente te Arnhem (1878) 1-15 (Z.Tie) kopie
“De Hibbert Lectures”, Theologisch Tijdschrift 13 (1879) 562-574 (Z.Tiele) kopie
“Over vreemde bestanddeelen in de griekse mythologie”, Theologisch Tijdschrift 14 (1880) 545-578 (Z.Tiele) kopie
“Karakterschets van Prof. Abr. des Amorie van der Hoeven”, Bijblad van de ‘Hervorming’ (1885) 15-16 (Z.Tiele) kopie
“Tweeërlei godsdienstgeschiedenis”, Theologisch Tijdschrift 21 (1887) 253-271 (Z.Tiele) kopie

Diversen:
-College Buddhisme, opgetekend door A.Klaver (RAU)
-Overzicht van de activiteiten rond de herdenking van zijn honderste sterfdag (2002) (Z.Tiele)
-Studiedag over Cornelis Petrus Tiele (1830-1902) (Z.Tiele)

Over C.P. Tiele
-“Rede van I. Hooykaas bij de 40-jarige Broederschapsdienst van Tiele, 6 november 1893”, URB 5 (1894) 99 ev.
-Dr. J.H. de Ridder, “Cornelis Petrus Tiele” in: J.Kalff ed., Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen: levensschetsen en portretten (Haarlem 1900) 321-364 (Z.RidJr) kopie
-J.A. Beijerman, “Cornelis Petrus Tiele”, URB 13 (1902) 129-144 (Z.Tiele) kopie
-P.D. Chantepie de la Saussaye, “Cornelis Petrus Tiele” in: Jaarb. Kon. Akademie v. Wetenschappen (1902) en in: Portretten en kritieken (1909) (Z.Tie)
-K.H. Roessingh, “De leidsche theologiesche faculteit 1875-1925” in: Pallas Leidensis, gedenkboek bij het 350-jarig bestaan der Leidsche Universiteit (opgenomen in Verzamelde Werken dl.2, 396 ev.)
-E.H. Cossee, “‘Zo we iets slopen, het is niet de godsdienst’: Cornelis Petrus Tiele (1830-1820) als apologeet van het Modernisme”, Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 (1993) 17-33 (Jaar 1)
-Caspar Brinkman, “C.P. Tiele: een godsdienstwetenschapper uit de 19e eeuw”, Paper College 13 maart 1995 (Z.Toele)
-J.G. Platvoet, “The close harmonies of Tiele & Chantepie” (1996) concept (Z.Tiele)
-A. de Lange, “Tiele, Cornelis Pieter”, BLGNP dl 4 (Kampen 1998) 421-424 (X.5)
-A.L. Molendijk, “The heritage of Cornelis Tiele (1830-1902)” in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 80 (2000) nr. 1, 78-114 (NAKG 1)
-Ingrid Moerman, Voorbij de laatste brug (2000) verwijzing naar C.P. Tiele (Moer 1)
-Overzicht van Activiteiten rond de herdenking van zijn (C.P. Tiele) hondertse sterfdag (2002) Faculteit der Godgeleerdheid, Universiteit Leiden (Tiel 18)
-A. van der Lem ed., Religie in de academische arena: leven en werk van C.P.Tiele (1830-1902) (2002) (Lem 1)
-E.H. Cossee en H.D. Tjalsma ed., Geloof en onderzoek: Uit het leven en werk van C.P. Tiele (1830-1902) (2003) (Coss 11)

J. Tinbergen

Boeken:
-Arbeid en samenleving (1964) e.a. (Tinb 6)
-Welke kansen moet de maatschappij aan jonge mensen bieden? (1959) (Tinb 1)
-De les van vijftig jaar (1965) (Tinb 2)
-Praemium Erasmianum MCMLXVII (1967) (hierin toespraak van Tinbergen) (Tinb 3)
-Een leefbare aarde (3de druk 1970) (Tinb 4)
-Werk aan de wereld (verkorte editie van ‘een leefbare aarde (1971) (Tinb 9)
-Kunnen wij de aarde beheren (1987) (Tinb 5)
-Internationale Samenwerking: Magazine of the Development of the Dutch Ministry of Foreign Affairs (november 1994) e.a.(Tinb 7)

Artikelen:
“Meer economisch begrip tussen Oost en West”, Wending 13 (1958) 8 (Z.Tinb)
“Het wegnemen van de economische tegenstellingen” in: Oorlog en vrede: congres aangeboden aan de Universitaire Gemeenschap van de RU door het Collegium Studiosorum Veritas, t.g.v. zijn 14de lustrum (1959) 128-146 (Tinb 8)
“De veranderde plaats van de arbeid in onze samenleving” in: J. Tinbergen e.a., Arbeid en samenleving (1964) 7-22 (Tinb 6)
“Waardering van de nieuwe technologie” in: Vooruit denken (1972) 26-32, Kort Bestek 17 (B.14)
“Tussen theologie en economie; een commentaar”, Wending 30 (1975) 488-492 (Z.Tinb)
“Inkomensverdeling” in: -Arbeid – Inkomen – Uitgaven. Syllabus uitgegeven door de Commissie voor Evangelie en Samenleving van de remonstrantse Broederschap (1975) 8-12 (G. f17)
“Waardering van de nieuwe technologie” in: B. Delfgaauw e.a. ed., Reflecties op de toekomst (1972) 26-32 (Delf 1)
“Wat heeft Bahro ons -en wij hem- te zeggen?”, Wending 34 (1979) 164-169 (Z.Tinb)
“De economie van het genoeg en de internationale economische orde” in: Met minder kunnen we niet toe (1989) (Noor 1)
“Verandering van de nieuwe technologie” in Kort Bestek 17 (1972) (B.14)

Over J. Tinbergen:
-Tinbergen, Internationale Samenwerking: Magazine of the Development of the Dutch Ministry of Foreign Affairs (november 1994) special issue (Tinb 7)

W. Tinga-Bosma

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Zwingli terecht een boegbeeld van de vrijzinnigheid? (2005) scriptie (N.Tin)

P.D. Tjalsma

Boeken:
-Zonde Vergeving (1930) met D.A. Voster; Vlugschrift Studieclub van Moderne Theologen (TjaP 1)
-Zondebesef en zondeleer (1931) proefschrift (TjaP 2)
-Afscheidspreek uitgesproken op 11 februari 1934 te Leiden (1934) (TjaP 3)
-Wat de wereld overwint: een boek over den geest van onzen tijd en het geloof (1937) (TjaP 4)
-Gij legt uw hand op mij. Een bundel religieuse overdenkingen (1938) (TjaP 5)
-Geloofsbezit en Levensrichtig (1940), met L.J. van Holk, W. Mackenzie, W. Rappold (Holk 4)
-De boodschap van het Vrijzinnig Christendom (1944) (TjaP 6)
-Leeft gij van brood alleen? en Is God maar een verbeelding? (1948) V.P.R.O.-uitgave 118-119 (TjaP 9)
-Is er een ladder naar de hemel? en Is de bijbel Gods woord? (1948) V.P.R.O.-uitgave 120-121 (TjaP 10)
-Schepper en schepsel en Is God een God van liefde? (1948) V.P.R.O.-uitgave 122-123 (TjaP 11)
-Is Jezus maar een mens? en Gij hebt de woorden des eeuwigen levens (1948) V.P.R.O.-uitgave (TjaP 12)
-Uit de dood tot het leven en Vader, Zoon en Heilige Geest (1948) V.P.R.O.-uitgave 126-127 (TjaP 13)
-Ben ik mijns broeders hoeder? en De twee koninkrijken (1948) V.P.R.O.-uitgave 130-131 (TjaP 14)
-Aan de andere zijde van de drempel en Heeft de wereld een toekomst? (1948) V.P.R.O.-uitgave 132-133 (TjaP 15)
-Zou bidden werkelijk helpen?, Kunnen wij het zonder de kerk af? en Geloof, Hoop en Liefde (1948) V.P.R.O.-uitgave 134-135-136 (TjaP 16)
-Het vroomheidselement in de theologie van Prof. dr. G.J. Heering (1957) referatenreeks IV (TjaP 7)
-Onze kerstgroet (z.j.) (TjaP 8)

Artikelen:
“Wijding in ons leven”, Omhoog 3 (1920) 241-253 (Z.TjaP)
“Heer, leer ons bidden”, Omhoog 4 (1921) 289-297 (Z.TjaP)
“Henri Frédéric Amiël”, Omhoog 5 (1922) 193-203 (Z.TjaP)
“Als één, dien zijn moeder troost, zoo troost ik U”, Omhoog 6 (1923) 78-83 (Z.TjaP)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 10, 62, 101, 140, 159, 177, 214, 219, 248, 336 (RidT 1)
-Bijdragen in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 40, 56, 64, 81, 153 (Dijke 1)
“Een geloofsbelijdenis”, Barchem-bladen (1933/34) 180-184 ( M.2)
“Is het geloof een waan?” in: J.F. van Royen e.a., Leven-Geloof-Kerk (1937) 24-40 (RoyJ 6)
“Een dogmatische achtergrond eener Vrijzinnige Theologie” in: J. Bleeker e.a., Christologische Studiën (1943) 132-153 (Blee 1)
“De religie zonder God van Georg Simmel”, Vox Theologica 17 (1947) 54-62 (Z.TjaP)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag. Nieuwe bundel (1949) 24, 38, 316 (RidT 2)
-Bijdragen in Wijd uw dag. Nieuwe bundel (1949) (E.61)
“Heering’s plaats in het rechts-modernisme” in: F. Kleijn e.a. ed., In Koninklijke Dienst (1949) 56-77 (Kleij 1)
“Kernvragen der Vrijzinnig Christelijke Dogmatiek” in: Beginselen ener Vrijzinnig Christelijke Theologie (Deel II) (1950) 19-27 (Holk 2)
“Het vroomheidselement in de theologie van Prof.dr.G.J.Heering” in: P.D. Tjalsma e.a., De theologie van Prof. Dr. G.J. Heering (1957) 3-23, oriëntatiereeks IV-VI (TjaP 1)
“Verantwoordelijke en toegewijde wapendragers zijn” in: A.G. Barkey Wolf ed., Hoe vindt U dat er gepreekt moet worden? (1959) 126-137 (Bark 1)
“Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs! Kyrie eleis!” in: A.G. Barkey Wolf ed., Overstappen . . . voor Bethlehem (1960) 25-33 (Bark 3)
“Juli” in: A.G. Barkey Wolf ed., 365 vensters op het jaar: bijbels dagboek (1963) (Bark 4)
-Bijdragen in 365 vensters op het jaar. Bijbels dagboek (1963) Maand juli (E.72)
“Paspoort”, RW (11 maart 1978) 9-10 (Z.TjaP)
“Bethlehems bornput” in: A.G. Barkey Wolf e.a., Stille stal, heilige stal: overdenkingen rond kerstmis (z.j.) 41-50 (Bark 2)

Diversen:
-De strik gebroken: prediking op den “bevrijdings-zondag” 6 mei 1945 (1945) (Z.TjaP)
-“Hebt goeden moed – ik heb de wereld overwonnen” (1951) Preek (Z.TjaP)
– Preek: 50 jaar predikant (21 januari 1973) (Z.TjaP)

Over P.D. Tjalsma:
-D. Tjalsma, “Tjalsma, Pieter Douwes”, BLGNP dl 6 (Kampen 2006) 309-310 (X.5)

D. Tjalsma

Boeken:
-Leven en strijd van Jacobus Arminius (1960) oriëntatiereeks XII/XIII (A.TjaD.1)
-Samen een toekomst (1988) preken (TjaD 2)
-Kroniek van het convent van remonstrantse predikanten 1917-1947 (1997) (TjaD 3)
-Onze enige zekerheid (1962) preek in Arnhem 25-2-1962 (TjaD 4)

Artikelen:
“De huidige positie van de Remonstrantse Gemeente te Groningen” in: Remonstrants Gereformeerde Gemeente in Groningen 1878-1953 (1953) 48-68 (H.Gro.1)
“Na honderd jaar” in: Remonstrantse Gemeente Arnhem 1878-1978 (1978) 60-69 (H.Arn.1)
“Dr. Lambertus Hendrik Slotemaker (1830-1911)” in: Prodesse Conamur 1792-1992 (Arnhems Historisch Genootschap1992) 211-222 (Z.TjaD)
“De Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond” in: C. Boer e.a. ed., Het jonge hart: het verhaal van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale 1915-1985 (1994) 20-105.(Boer 1)
“Nieuw katholieken”, NRC (18 mei 1996) ingezonden brief (Z.TjaD)
“Van geloof naar religie? Of van religie naar geloof?”, bekorte weergave preek op 30 juli 2000 in de remonstrantse Kerk in Den Haag (Z.TjaD)
“Tjalsma, Pieter Douwes” in: BLGNP dl 6 (Kampen 2006) 309-310 (X.5)

H.D. Tjalsma

Boeken:
-Remonstranten en het unitarisme (2000) ed. met E.H. Cossee (Coss 14, B.56) Vlugschrift 17

Artikelen:
“De Remonstranten in Arnhem in de 17e eeuw” in: Rem.Gem.Arnhem 1878-1978 (1978) (H.Arn.1) 5-9

M. Tolsma

Boeken:
-Prachtig Protestant (Zwolle 2008) ed. met M.L. van Wijngaarden (Tols 1)
-Arminius, Arminianism, and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609) (2009) ed. met Th.M. van Leeuwen en K.D. Stanglin (LeeTh 14)
-Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) ed. met anderen (Holt 8)

Artikelen:
“Het gezicht van Arminius: enkele opmerkingen bij zijn portretten”, TNK 12 (oktober 2009) 103-108 (TNK 2)
“Facing Arminius: Jacobus Arminius in portrait” en “Iconographia Arminia: portraits from 1609 until ca. 1850” in: Th.M. van Leeuwen e.a. ed., Arminius, Arminianism, and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609) (2009) 203-261 (LeeTh 14)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Smoelenboek uit de zeventiende eeuw”, Omslag: bulletin van de universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut (2011) nr. 1, 14-15 (Z.Tols)

J. Tromp

Boeken:
-Quisque suis viribus 1841-1991: 150 jaar theologie in dertien portretten (1991) ed. met R.B. ter Haar Romeny (Haar 1)
-Geschiedenis van de synagoge te Alphen aan den Rijn: het gebouw en zijn gebruikers (1990) ed. (Trom 2)
-The assumption of Moses. A critical edition with commentary (1992) proefschrift (Trom 1)
-The Life of Adam and Eve and Related Literature (1997) met M. de Jonge (Trom 3)
-Het leven van Adam en Eva: een joods-christelijke vertelling over het menselijk bestaan (2002) (Trom 4)
-Leugens, wonderen en geloof: rede bij de viering van het XXXIIIste lustrum van het Collegium Theologicum c.s. Quisque suis Veribus, 12 mei 2006 (2006) (Trom 5)
-Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) ed. met anderen (Holt 8)

Artikelen:
“De remonstrantse gemeenschap van Alphen aan de Rijn” in: J. Tromp ed., Geschiedenis van de synagoge te Alphen aan den Rijn: het gebouw en zijn gebruikers (1990) 19-33 (Trom 2)
“M.A.Beek en de historische kritiek” in: R.B. ter Haar Romeny en J. Tromp ed., Quisque suis viribus 1841-1991: 150 jaar theologie in dertien portretten (1991) 215-243 (Haar 1)
“Toen Eva alleen was..”, Té-èF. Blad van de Theologische Faculteit Leiden 25 (1995)nr. 1, 3-16 (Z.Tromp)
“Eva in de Islam. Een discussie met Dr.J.Tromp” en “Religieuse legitimatie. Een voortgezette discussie met Prof.dr.P.S.van Koningsveld”, Té-èF. Blad van de Theologische Faculteit Leiden 25 (1996)nr.3, 23-48
“Jeruzalem als heilige stad in het jodendom van de Perzische, Hellenistische en Romeinse periode” in: K.D. Jenner en G.A.Wiegers ed., Jeruzalem als heilige stad: religieuze voorstelling en geloofspraktijk (1996) 74-93 (Jenn 1)
“Daniël en Henoch: de oudste bewaarde voorbeelden van apocalyptische geschriften” in: J.W. van Henten en O. Mellink ed., Visioenen aangaande het einde: apocalyptische geschriften en bewegingen door de eeuwen heen ( 1998) 41-67 (Hent 1)
“De onveranderlijke canon van de christelijke kerk”, in: De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) 11-18, Vlugschrift 15 (B.54)
“Thans in eigenlijke zin niet meer gebruikelijk. Openbaring in het oude Israel” in: Waar komt ons geloof vandaan?: over openbaring en ervaringen (2002) 5-10, Vlugschrift 18 (B.57)
“On Human Disobedience to the Order of Creation (4Q521, fr. 2 and Latin Life of Adam and Eve 29c)”, Revue de Qumran 21 (juin 2003) 109-115 (Z.Tromp)
“Origen on the assumption of Moses” in: F.G. Martinez and G.P. Luttikhuizen ed., Jerusalem, Alexandria, Rome. Studies in Ancient Cultural Interaction in Honour of A. Hilhorst. Supplements to the Journal for the study of Judaism 82 (2003) 323-340 (Z.Tromp) kopie
“Zur Edition apokrypher Texte: Am Beispiel des griechischen Lebens Adams und Evas” in: Wim Weren and Dietrich-Alex Koch ed., Recent developments in textual criticisme. Studies in Theology and Relogion (STAR) 8 (2003) 198-205 (Z.Tromp) kopie
“Uitverkiezing: bijbelstheologische notities bij een beladen begrip” in: Jannie Kuik en Iris Wevers ed., Israël en de Palestijnen: een asymmetrisch conflict (Utrecht 2008) 27-31 (Kuik 1)
“De oorsprong van de doop” in: Th.M. van Leeuwen en M. Slootmans ed., Een gering gebeuren – een rijk symbool: remonstranten en de doop (2008) 23-29 (LeeTh 13)
“De gnostische Jezus” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (Zoetermeer 2008) 88-94 (Dico 6)
“Inleiding” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 7-14 (Holt 8)

Diversen:
-De zogenaamde overgang van de Remonstrantse Broederschap tot het modernisme 1870-1897 (1994) paper (Z.Tromp)
-Reden en rechtvaardiging van gemeenschappelijk belijden, naar aanleiding van Wij geloven – wat geloven wij? (Z.Tromp)

J. Tupan-Kaiser

Artikelen:
“Kerkelijke actie tegen de Nike-schoen en Nintendo: oog voor stille armoede in de klas”, Friesch Dagblad (15 juli 1998) (Z.Tupan)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s