Algemene Ledenvergadering 2018

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vond dit jaar plaats op 15 maart 2018

De (concept-) notulen van deze ALV vindt u hier.

De vergadering werd gehouden in de kerk en begon om 19:30 uur

Agenda     voorlopige versie

1.   Korte inleiding door ds. Friso Boogerd
2.   Opening en welkomstwoord door voorzitter Maarten den Ottolander
3.   Notulen van de Jaarvergadering 2017      (Notulen AV 2017)
4.   Vaststelling van de agenda
5.   Ingekomen stukken
6.1. Terugblik 2017 door de voorzitter
6.2. Terugblik 2017 door de predikant (Jaarverslag Predikant 2017)
7.   Jaarverslag 2017 Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum  (Een Jaarverslag 2017)
8.1. Financieel Jaarverslag 2017   (Jaarcijfers 2017 en Balans 2017)
8.2. Jaarverslag en Financieel verslag 2017 Diaconale Commissie  (Jaarverslag Diaconie 2017 en Financieel verslag Diaconie 2017)
8.3. Rapport van de Kascommissie   (mondeling)
8.4. Voorstel tot decharge van de Kerkenraad
8.5. Benoeming van een nieuw lid van de Kascommissie
9.   Beleidsplan 2018-2020   (Beleidsplan 2018-2020 versie 5 maart 2018)
10. Vaststelling Begroting 2018 (zie bijlage bij Agendapunt 8.1.)
11.  Aftreden Kerkenraadslid Caroline Iordens
12.  Rondvraag
13.  Sluiting

Na sluiting van de vergadering was er gelegenheid om met elkaar na te praten met een sapje/drankje.