Bibliotheek Remonstrantica Auteurs B

R. Baelde

Boeken:
-Studiën over godsdienstdelicten (1935) proefschrift (Bael 1)

Artikelen:
“Het Leidersschap” in: V.C.J.C, Kampleidersboek (1936) 89-96 (VCJC 6)
“Het Leidersschap” in: V.C.J.C, Kampleidersboek (1947) 20-27 (VCJC 3)

Over R. Baelde
-A.C. Henny e.a., Robert Baelde: 22 juli 1907-15 augustus 1942 (1947) (Henny 1)

Caspar Barleus

Over Caspar Barleus:
“Caspar Barleus, een buitenkerkelijke remonstrant” in: Vrijburg: geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk (1980) (H.Ams. 3)

T.R. Barnard

Boeken:
-Van ‘verstoten kind’ tot belijdende kerk: de remonstrantse Broederschap tussen 1850 en 1940 (2006) proefschrift (Barn 3)
-Arminianen in de Maasstad: 375 jaar Remonstrantse Gemeente Rotterdam (2007) ed. met E.H. Cossee (H.Rot.11)
-God aan: vrijzinnig dagboek (2010) ed. met P.C. Viëtor (Barn 5)

Artikelen:
“Hij voert de titel eerwaarde: het proponentschap der Remonstrantse Broederschap vanaf 1850 tot heden” in: C.E. Brons-Alberti e.a. ed., Kerkhistorische Studiën: lustrumbundel S.S.S. (1996) 193-203 (Bron 1)
“Beginselverklaringen van de Remonstrantse Broederschap” in: Beginsel-vast: over de beginselverklaring van de remonstranten (1997) 8-21, Vlugschrift 13 (B.52)
“Het verstoten kind tot de vrijheid geroepen: ontwikkelingen binnen de Remonstrantse Broederschap in de tweede helft van de negentiende eeuw”, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. 20 (1997) nr 47, 3-22 (Z.Barn) kopie
“De wissel verlegd: over het gereformeerde kerkrecht rond de kwestie Geelkerken” in: G. Harinck ed., De kwestie-Geelkerken: een terugblik na 75 jaar (2001) 147-159 (Z.Barn) kopie
“Het bisschopsambt van de hoogleraar van het Remonstrants seminarium” in: R. Buitenwerf e.a. ed., Feestbundel ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan van het Collegium Theologicum c.s. Concordia res Parva Crescit (Leiden 2001) 11-16 (Buit 1)
“Negentiende eeuwse remonstrantse visies op de toekomst” in: E.H. Cossee en H.D. Tjalsma ed.,
Toekomstverwachting bij de Remonstranten door de eeuwen heen (2002) 29-42 (Coss 8)
“Hoe het is, hoe het was en hoe het zo geworden is: de Remonstrantse Gemeente Rotterdam van 1850 tot 2000” in: T.R. Barnard en E.H. Cossee ed., Arminianen in de Maasstad: 375 jaar Remonstrantse Gemeente Rotterdam (2007) 63-114 (H.Rot.11)
“Tot zijn dienst geroepen: liturgie bij de eerste bevestiging van een predikant”, Eredienstvaardig 23 (juni 2007) 9-12 (Z.Barn)
“De Remonstrantse Broederschap”, Ouderlingenblad, (september 2007) 19-22 (Z.Barn)
“‘Nog lang zal dat teken veel zeggen . . . ‘: Het remonstrantse graf als lieu de mémoire” in: M. de Baar en M. van Dijk ed., Herinneringen en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (Hilversum 2009) 133-150 (Baar 1)
“Remonstrantie: banier of steen des aanstoots” in: K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualieteit (2010) 92-105 (Holt 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Zegening of inzegening?” in: A.A.I.M. Mikkers en Wielie Elhorst ed., Coming out churches: gids voor kerk en homo (2011) (Mikk 6)
“Frederica Wilhelmina Rappold (1890-1975): de eerste predikante in de Remonstrantse Broederschap” in: M. de Baar e.a. ed., Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (2011) 101-110 (Baar 2)
“De arbeider is zijn loon waard: over de remonstrantse predikant als werknemer” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 43-50 (Holt 8)
“De Remonstrantse Broederschap: wat zij is en wat zij wil” in: Arminiusreeks 1 (2015) 24-32 (B 59)

Diversen:
-De wissel verlegd. Een onderzoek naar het denken over de tuchtmacht der meerdere vergaderingen binnen de gereformeerde kerken in Nederland tussen 1880 en 1940 (1994) scriptie (N.Bar)

A.B. (Pool-) Bast

Diversen:
-Een vergelijking van het schuldprobleem bij Jaspers, Sartre en Bonhoeffer: gedachten van tijdgenoten over de collectieve schuld (z.j.) scriptie (N.Bast.1)

J.J. Batelier

Boeken:
-Het helder licht over Romeynen negen. In-sonderheydt over de verkiesinge ende verwerpinge van Jacob ende Esau, verdryvende alle de duisternissen die Abraham van der Heyden end sommige andere daer invoeren (Rotterdam 1646) (K.Bat.1)
-Verklaringhe van den staet der heydenen, soo die voor end ten tijde van ‘t Oude, als die nu ook in den tijdt van ‘t Nieuwe Testament buyten de sichtbare Kercke leven, met noch eenige andere stucken meer, tot verklaringe van Godts salichmakende genade, tegen D.Abr. van der Heyden.. en sijnen verantwoorder B.Wyngarden… (1651) (K.Bat.2)

Over J.J. Batelier:
-Jacobus Johannes Batelier (levensbeschrijving gekregen van mw E. Batteljee, geb. 1938) (Z.Bat)
“Batelier (Jacobus Johannes) in: A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek (Z.Bat) kopie
“Batelier of Watelier (Jacobus Johannes)” in: J.P. de Bie en J. Loosjes, Biografisch Woordenboek (Z.Bat) kopie
“Kralingen stelt zich nog eens voor”, HN (16 juli 1966) (Z.Bat)
-F.H. Fockema Andreae, Drie dissidente Walen (Simon Goulart, Jacob Watelier en Charles de Nielles) (1974) scriptie (N.Foc)
-W. van Bunge, “Batelier (Batalerius, Watelier), Jacobus Johannes” in BLGNPdl 4 (Kampen 1998) 25-26 (X.5)

H.G. Battjes

Boeken:
-Een ketternest in de Gouden Eeuw: Remonstranten en andere dwarsliggers in het Hollandse veendorp Nieuwkoop (2011) (H.Nie.3)

J. A. Beijerman

Boeken:
-Het verband tusschen de algemeene ontwikkeling en de ontwikkeling van den godsdienst (1878) proefschrift (Beij 1)
-Afscheidsrede, uitgesproken te Leiden, 26 juli 1891 (1891) (Beij 9)
-De Remonstrantsche Broederschap (1907) (Beij 2)
-Levenswijding. Dagboek (1910) (Beij 3)
-Op ’s levens wegen: wegwijzer (1913) (Beij 4)
-Een 300-jarige (1919) toespraak bij het de plechtige herdenking van het 300-jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap te Amsterdam (Beij 5)
-De Beteekenis van het Remonstrantisme (1919) overdruk uit Uit de Remonstrantsch Broederschap (Beij 6)
-Ik heb het geloof behouden (1922) (Beij 7)
-Gebedenboekje (1929) (Beij 8)

Artikelen:
“Vroom en Vroed” in: G. van Rossem ed., In ‘s levens opgang: een boek voor jongelieden (1891) 169-183 (Ross 1)
“Cornelis Petrus Tiele”, URB 13 (1902) 129-144 (Z.Tiele) kopie
“Jan Herman de Ridder jr.”, URB 13 (1902) 145-151 (Z.RidJr) kopie
“Op den levens zee” in: E. Laurillard e.a., Lichtstralen (1890) 19-41 (Laur 1)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 67, 69, 88, 96, 182, 220 (RidT 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Over J.A. Beijerman:
“Dr. J.A. Beyerman”, Algemeen Handelsblad !1928) (Z.Beij)

D. Beins

Diversen:
-Alleen, maar niet eenzaam?: over de angst voor het alleen of eenzaam zijn (september 1994) scriptie (N.Bein.1)

E. de Berg

Artikelen:
“Cornelius Rogge: een remonstrantse visie op de verhouding kerk-staat in de republiek rond 1795” in: C.E. Brons-Alberti e.a. ed., Kerkhistorische Studiën: lustrumbundel S.S.S. (Leiden 1996) 119-128 (Bron 1)
“Beïnvloeding” in: Jeroen Busscher en Miranda Keijser-van Gils ed., Prekenboek voor leiders: speeches voor de bevlogen leider (2009) 24-27 (Buss 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Gebeuren er nog wonderen?”, “Waarvoor dienen kerkdiensten?”, “Is de mens goed of slecht?” en “Wat is de toekomst van de wereld?” in: Aarnoud van der Deijl e.a. ed., Doornse Catechismus: oude vragen, nieuwe antwoorden (2010) 84-86, 108-110, 140-142 en 157-159 (Deij 1)

Diversen:
-A.A. van der Meersch en tolerantie (Leiden 1997) scriptie (N.Ber.1)

H. van den Berg

Boeken:
-Gij zoekt mij . . .: ter gelegenheid van het afscheid van Henk van den Berg als predikant van de Parkstraatgemeente in Arnhem (2005) (Berg 4)

Artikelen:
“Niet God” in: Als ik God zeg . . . : Seminariestudenten over God (2000) 9 (Holl 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Geloven in een gemeenschap: gemeenteopbouw bij de Remonstrantse Broederschap: een studie naar de mogelijkheden van gemeenteopbouw in een geïndividualiseerde geloofsgemeenschap (2001) scriptie (N.Ber.2)
-De Remonstrantse retraitebeweging en de monastieke traditie (2007) verslag studieverlof (Berg 3)

J. van den Berg

Artikelen:
“Kenterend getij: Leidse theologen en remonstrantisme, met name in de achtiende eeuw” in: E.K. Grootes en J. den Haan ed., Geschiedenis, godsdienst en letterkunde: opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg t.g.v. zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam (1989) 178-185 (Groo 1)

H.H.A.B. Bergman

Artikelen:
“Schuil- of schuurkerken en andere plaatsen van samenkomst”, Dever Bulletin 6 (1995) 22-28 (Z.Berg)

C.M.G. Berkvens-Stevelinck

Boeken:
-Prosper Marchand et l’histoire du livre: quelques aspects de l’erudition bibliographique dans la première moitié de XVIII siècle, particulièrement en Hollande (1978) proefschrift (Berk 1)
-De Leidse maskerade van 1835 (Leiden 1985) ed. met P. van Zonneveld (Berk 9)
-Prosper Marchand : la vie et l’oeuvre, 1678-1756 (1987) (Berk 2)
-Catalogue des manuscrits de la collection Prosper Marchand (1988) met medewerking van Adèle Nieuweboer (Berk 3)
-La Révolution française: livres et documents: catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek Leiden van 7 december 1989 tot 12 januari 1990 (1989) (Berk 13)
-Miscellanea Gentiana: een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden (Leiden 1993) ed. met A.Th. Bouwman (Berk 14)
-Uit de chaos komt het licht: paarlen van Leidse professoren (1995) ed. met anderen (Berk 12) lijfspreuken van o.a. H.J. Adriaanse, H.J. Heering, G.J. Hoenderdaal
-Inventaris van het archief van Kornelis Heiko Miskotte (1998) (Berk 15)
-Cultuurtransmissie: een grensconflict? (2000) oratie (Berk 4)
-Magna Commoditas: geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000 (Berk 5)
-Pierre Bayle en de remonstranten (Utrecht 2007) met E.H. Cossee (Berk 6)
-Vrije rituelen: vorm geven aan het leven (Zoetermeer 2007) met medewerking van Johan Blaauw, 103 p. (Berk 7)
-Wat ik je nog zeggen wilde . . .: omgaan met mensen met kanker (Zoetermeer2008) (Berk 8)
-Vieren & brevieren: liturgisch bouwstenen voor kleine geloofsgemeenschappen (2009) met Sytze de Vries (Berk 10)
-Catechismus van de compassie: uit de kunst (2010) met Ad Alblas (Berk 11)
-Erfenis Europa: toekomst van een stervende zwaan (2012) (Berk 16)
-De Europese cultuur als beeld van Pygmalion: afscheidsrede door Prof. dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck (2012) (Berk 17)
-Een witte stok met gps: spiritualiteit van de beperking (2013) (Berk 18)
-Mens: wat ben je mooi (en ingewikkeld) (2014) uit de serie Goddeeltjes (Berk19)

Artikelen:
“La tolérance et l’héritage de P. Bayle en Hollande dans la première moitié du XVIIIe siècle: une première orientation” LIAS 5 (1978) 2, 257-272 (Z.Berk) overdruk
“Les Chevalier de la Jubilation: Maçonnerie ou libertinage? A propos de quelques publications de Margaret C. Jacob”, Quaerendo 13 (1983) première partie, 50–73 (Z.Berk) overdruk; ontbreekt 124–148 (Zie ook: Margaret C. Jacob, “The Knights of Jubilation – masonic and libertine”: A Reply, Quaerende 14 (1984) 63–75)
“Vrijheid en verdraagzaamheid”, “Historisch onderzoek” en “Cultuur en maatschappij” in: G.J. Hoenderdaal e.a., Vrijheid en Verdraagzaamheid: het Seminarium der Remonstranten driehonderdvijftig jaar 1634-1984 (1984) 25-28, 35-37 en 47-52 (Hoen 20)
“Un supplément Calviniste aux Quatrains du Sieur de Pibrac: l’art de bien vivre ou le vrai chemin du salut, par Prosper Marchand (1710), Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 63 (1983) 192-204 (Z.Berk)
“Une aventure mouvementée: les dictionnaires slave, copte et egyptien de Mathurin Veyssiere de la Croze” in: LIAS 11 (1984) 137-145 (Z.Berk) kopie
“‘Enfin n’y aurait-il pas moyen de vous attirer ici?’: deux aspects du rapatriement des protestants francais au XVIIIe S.”, Revue d’histoire et de philosophie réligieuses 65 (1985) 449-456 (Z.Berk) kopie
“La satire des réfugiés: chansons et poèmes contre la cour de France” in; LIAS 12 (1985) 245-262 (Z.Berk) kopie
“De Hugenoten” in: P. Blom e.a. ed., La France aux Pays Bas: invloeden in het verleden (Vianen 1985) 15–49 (Blom 2)
“Ego vos in matrimonium coniugo” in: Levensverbintenissen (1987) 17-25, Kort Bestek 27 (B.24)
“Coornhert, een eigenzinnig theoloog” in: H. Bonger e.a. ed., Dirck Volckertszoon Coornhert: dwars maar recht (1989) 18-31 (Bong 1)
“Prosper Marchand: Remarques sur la Bibliotheca Bultellania. Lettre ouverte à Gabriel Martin, 1711″ in: LIAS 17 (1990) 91-107 (Z.Berk) kopie
“Van schoenendoos tot geklimatiseerd magazijn” in: C. Berkvens-Stevelinck en A.Th. Bouwman ed., Miscellanea Gentiana: een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden (Leiden 1993) 29-37 (Berk 14) kopie
“Een droom van een toekomst” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 22-25, Vlugschrift 7 (B.45)
“La tentation de l’arminianisme” in: M. Magdelaine e.e. ed., De l’Humanisme aux Lumières, Bayle et le protestantisme (1996) 219-229 (Z.Berk) kopie
“La réception de l’Historie der Reformatie de Gerard Brandt et son influence sur la conception de la tolérance hollandaise” in: C.Berkvens-Stevelinck en G.H.M.Posthumus Meyjes ed., The emergence of tolerance in the dutch republic (1997) 131-140 (Z.Berk) kopie
“Rituelen in het derde millennium” in: J.W.H. Blaauw ed., WegWijsWorden: eigentijdse vormen van geloofsoverdracht (2001) 21-25 (Blaa 1)
“Moderne devoties: een verrassend en openhartig boek” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 47-48, Vlugschrift 19 (b.58)
“Wen(d)akker” in: M.A. Bosman-Huizinga en Th.M. van Leeuwen ed., Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) 37-38 (Bosm 2)
“Bayle en de remonstranten” in: C.M.G. Berkvens-Stevelinck en E.H. Cossee, Pierre Bayle en de remonstranten (Utrecht 2007) 7-15 (Berk 6)
“Het Arminius-jaar (19/10/2009-19/10/2010) en de betekenis van herdenkingsjaren”, Trajecta 18 (2009) 131-140 (Traj 1) met Th.M. van Leeuwen
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Ontwerp je eigen ritueel”, Volkskrant Magazine 532 (1 december 2010) 22-25; interview door Jorn Hövels (Z.Berk)
“Diepgang graag!”, Woord en dienst (6 januari 2011) 14-15 (Z.Berk)
“Een atypisch verhaal? in: M. de Baar e.a. ed., Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (2011) 137-142 (Baar 2)

Diversen:
-Lisette Thooft, “Christiane Berkvens-Stevelinck, ritueelbegeleider: “Een ritueel is een samengebald gevoel”, VolZin (juni 2006) 6-9 (Z.Berk) kopie
-Het vermoeden met Christiane Berkvens en Allerzielen Alom, IKON: Vrijdenkers in beeld: vier televisie-uitzendingen waarin remonstranten centraal staan (z.j.) DVD (Ikon 1)

Petrus Bertius

Boeken:
-*Liick-oratie over de doot van den Eerweerdighen ende wytberoemden Heere Jacobus Arminius (vertaald door J.A. Corvinus) (Leiden 1609) (L.Ber.1)
-Aen-spraeck, aen D. Fr. Gomarum, op z?ne bedenckinghe over de l?ck-oratie, ghedaen na de begraefenisse van D. Jacobus Arminius zaligher (Leiden 1610) (Knuttel 1756) (L.Ber.2)

Over Petrus Bertius:
-H.J. Allard, Petrus Bertius, hoogleeraar Leidsche Academie (1870) (Alla 1)
-L.J.M. Bosch, Petrus Bertius 1565-1629 (1979) proefschrift (Bosc 1)

G. Berveling

Boeken:
-Dio, Kristanismo, aliaj religioj (God, Christendom, andere godsdiensten) (Vlaardingen 1985) (Berv 8) proponentscriptie
-Tri ’stas tro (Vlaardingen 1987) gedichten (2e druk 1988, Chapecó, Brazilië) (Berv 9)
-Kanto pri Minota?ro kaj aliaj poemoj (Antwerpen 1993) gedichten (Berv 10)
-Mia Pado (1997) artikelen, preken, gedichten, etc. (Berv 1)
-Ajnasemajne: skizoj el la vivo de Remonstranta pastoro (In zo maar een week: schetsen uit ’t leven van een remonstrantse dominee) (2006) (Berv 3)
-Vojagimpresoj el Siberio kaj Japanio (reisverslag uit Siberië en Japan) (2008) (Berv 5)
-Odoj & aliaj poemoj (2009) (Berv 7)
-Kiu ci mi? (2013) autobiografie (Berv 24)
-Konciza Historio de Kristanismo (2014) (Berv 27)

Vertalingen in Esperanto:
-Tertuliano, Apologio (Apologeticum) (1982) uit het Latijn vertaald (Berv 11)
-Jam Temp’ Está!: la “Kairos-dokumento” de Sudafrikaj kristanoj (1986) over rassenscheiding e.d. in Zuid-Afrika, uit het Nederlands vertaald (Berv 12)
-Beatrijs: Mezepoka Nederlanda Legendo (Vlaardingen 1986, 2de druk 2010) middeleeuwse Maria-legende, uit het Nederlands (Berv 17)
-Matteus, Marcus, Lucas, Johannes (1992) uit het oud-Grieks (R. a11)
-Antologio Latina 1, Maturi?o, ?.250–30 a.Kr. (1998) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur tot keizer Augustus, uit het Latijn (Berv 19)
-Antologio Latina 2, Epoko de A?gusto, 31 a.Kr. – 14 p.Kr, (1998) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur van de generatie van Augustus, uit het Latijn (Berv 20)
-Numeri (Nombroj) (1999) uit het Hebreeuws (R. a11)
-De deuterokanonieke boeken, 3 dln (2001) uit het oud-Grieks en Latijn (R. a11)
-Simon Carmiggelt, Morgau denove ni vidu (Morgen zien we wel weer) (2002) uit het Nederlands vertaald (Berv 13)
-Oude en Nieuwe Testament met de westerse deuterokanonieke boeken (2003) (R.a11)
-Brieven van Paulus, deel 1, met aantekeningen (2004) (R. a11)
-Epikteto – manlibreto ( Handboekje, van Epiktetos) uit het oud-Grieks (2005) (Berv 2)
-De brief aan de Hebreeën (2008) (R. a11)
-La Talpocasisto (2007) vertaling van Stephan Lang, De mollenjager (Berv 4)
-Fatalo (2008) vertaling van Louis Couperus, Noodlot (Berv 6)
-Louis Couperus, Pri vagabondoj kaj friponoj, pri damoj kaj kavaliroj (Van vagebonden en schelmen, dames en cavaliers) (2008) vertaling van de Naumachie, Van vagebonden en schelmen, de Dood van Vesta, Lukrezia, de laatste ure, de nachten, de liefdes van Lili, het afscheid, de binocle, de verleider, de bittere wijsgeer (Berv 14)
-Antologio Latina 3, Julia-Klaudia Dinasto, ?. 10 – ?. 75 p. Kr. (2009) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur tijdens de Julisch-Claudische dynastie, uit het Latijn (Berv 21)
-Giovanni Pico della Mirandola, Parolado pri la Homa Digno (rede over de menselijke waardigheid) (2010) uit het Latijn vertaald (Berv 15)
-Stephan Lang, La Transilvania Nupto (De Transsylvanische Bruiloft) (2010) uit het Nederlands vertaald (Berv 16)
-Flanke je Jesuo: la Nova Testamento, volumo 3 (Handelingen, Hebreeën, Jacobus, Petrus 1-2, Johannes 1- 3, Judas, Openbaring) (2010) uit het oud-Grieks (R. a11)
-Erasmo de Roterdamo, Antauparoloj al la Nova Testamento (In Novum Testamentum Praefationes) (2011) uit het Latijn vertaald (Erasmus’ inleidingen op zijn uitgave van het N.T.) (Berv 18)
-Antologio Latina 4, La Argenta Latina (2012) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur (Berv 22)
-Hella S. Haase, Urug (Oeroeg) (Berv 23) uit het Nederlands vertaald
-Het Nieuwe Testament (La Bona Mesago de Jesuo: la Nova Testamento volumo 2) (2012) (R a11)
-Louis Cuperus, Pri maljunuloj, la ajol, kiuj passa . . (Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan . . .) (2013) (Berv 25) uit het Nederlands vertaald
-Antologio Latina 5, Frua Kristanismo (2013) (Berv 26)
-Lucius Annaeus Seneca, Mallongeco de la vivo (De kortheid van het leven) (2014) (Berv 28) Uit het Latijn vertaald
– La Regulo de Benedikto (De Regel van Benedictus van Nursia) (2015) (Berv 29) uit het Latijn vertaald

Artikelen:
“Waarom het goed is aan feministische theologie te doen” in: Bij ons niet nodig?: vrijzinnige stemmen over feministische theologie (1986) 9-14, Kort Bestek 26 (1986) (B.23)
“Vriendschap” in: “Mij langt na di”: gedachten over vriendschap (1992) 5-10, Vlugschrift 6 (B.44)
“Esperanto und die Bibel: Fakten und Erfahrungen”, Bibelreport (september 2004) 8-9 (Z.Berv)
-Bijdrage in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-God, Christendom, Andere Godsdiensten: hoofdzakelijk i.v.m. de visie van W. Cantwell Smith, zoals neergelegd in zijn “Towards a World Theology” (1983) proponentsscriptie (N.Berv.1)

Over G. Berveling:
-Geoffrey Sutton, Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto 1887-2007 (2008) 446-452 (Z.Berv)
“Gerrit Berveling denkt in Esperanto”, de Stentor Zwolse Courant (29 augustus 2008) 25 en 35 (Z.Berv)

C. Beukman

Boeken:
-Klank: aantekeningen bij het lezen van de Psalmen (2002) (Beuk 1)
-Gods troonrede: Psalm 110:1 (2004) (Beuk 2)

Artikelen:
“De naaste als tegenstander” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 25-33 (Sluij 1)
“Hollen of stilstaan in de middelgrote stad” in: J.C.M van der Sluijs en P. Smits ed., Toeleven naar 2000. Radarpeiling 5 (1970) nr. 4, 18-21 (Sluij 2)
“Kijk eens om je heen” en “Werkmodellen van Christelijke gemeenschappen” in: Arminianen in Groningerland (1978) 45-84 (H.Gro.2)
“Wederopbouw en welvaart” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 113-122 (BouS 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Organisatie en Vorentscheidung (1969) doctoraalscriptie (N.Beuk.1)

C. van Beuningen

Boeken:
-Inclusive improvement: standards and smallholders (Beun 1) met P. Knorringa

G.J. Bierenga

Boeken:
-Arminius tentoonstelling, Oudewater Waaggebouw, 3 juni – 17 september 1960 (G. g12)

Artikelen:
“Pastor in een ziekenhuis: havenloods of ijsbreker?”, Praktische Theologie 6 (1978) 395-400 (Z.Bier) kopie
-Het eigene van pastorale zorg in het kader van geestelijke zorg aan zieken, Inleiding gehouden op de conferentie van 20 oktober 1980 belegd door de niet-kerkelijke sector van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Ziekenhuizen (Uitgave V.G.V.Z. Enschede 1980) (Z.Bier)
“Uitzien naar de morgen” in: J. Knaap ed., Omzien: Stichting Intramurale Geestelijke Verzorging 1972-1984 Enschede (1984) 26-37 (Knaa 1)
“Kort, lang leven in de gloria!?” in: Een verzoek te mogen sterven (1985) 43-50, Kort Bestek 25 (B.22)
“Het boek is woord geworden” in: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen (2005) 87-110 (Z.Bier)
“Geert Jan Bierenga” in: Uit de schaduw: twintig jaar Nederlands Genootschap van Bibliofielen (2011) 146-149 (Z.Bier)

Diversen:
-Het symbool (1961) scriptie (N.Bier.1)

An E. de Bijl Nachenius

Boeken:
Van Muur tot Molensteen: belevenissen van een Nederlandse diplomate in het buitenland: DDR, Tanzania, Polen, Kameroen, Nieuw Zeeland (2010) (Bijll 1)

E.L. de Bijl Nachenius

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

J.H.W. Bisschop Boele

Boeken:
-Toespraak ter herdenking van wijlen ds. B.C.J. Mosselmans, gehouden in de Remonstrantsche Kerk te Gorningen op 22 Januari 1911 (Groningen 1911) (Biss 1)
-Een veelbeteekenende groet: toespraak ter herdenking van het 300-jarig bestaan der Remonstr. Broederschap (1919) (Biss 2)

J.W.H. Blaauw

Boeken:
-WegWijsWorden: eigentijdse vormen van geloofsoverdracht (2001) ed. (Blaa 1)
-Geschiedenis maken. Vrijzinnigen geloven verder (2002) ed. met Chris Doude van Troostwijk (Doud 1)
-Werkschrift bij: Wij geloven – wat geloven wij? (2004) ed. met M.A. Bosman-Huizinga ( Blaa 2)
-Remonstranten, wat beweegt ze ? (1994) ed. met anderen (Blaa 3)
-Het boek: een opsomming van artikelen, recensies, gedichten, overwegingen, colums, varia geschreven door Johan Blaauw (2009) (Blaa 4)

Artikelen:
“Mozes in Mokum” en “Plannen met de Nieuwe Kerk in Amsterdam” in: J. van Goudoever en P. Nijhoff Asser ed., Vrijburg: geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk (1980) 93-103 (Goudo 1)
“Remonstrantse Broederschap heeft blijvende opdracht”, Trouw (okt/nov 1983) (Z.Blaa) met J.F. Goud “Door ‘ideale mediamens’ is duister en pijn taboe”, Trouw (30 december 1994) (Z.Blaa)
“Migrantenkerken in Nederland” in: Eén van Geest: over migrantenchristenen in Nederland (2000) 5-11, Vlugschrift 16 (B.55)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Ethiek en inkomensverdeling (1973) scriptie (N.Bla.3)
-De eerste Petrus brief (1976) scriptie (N.Bla.1)
-Enkele recente lijnen van kritiek op de existentiaal-theologische interpretatie (1975) scriptie (N.Bla.2)

E. Bloembergen

Boeken:
-Liefhebben uit verstand: de organisatie van een kerkelijke gemeente (1966) (BloE 1)
-Uit het diensthuis: kerkelijke samenwerking in nieuw perspectief (1970) (BloE 2)

G. Bloemendaal

Boeken:
-Laagtij voor Arminius (1974) (BloG 1)
-Zo maar. . . mensen: schetsen en verhalen, fantasie en werkelijkheid (1976) (BloG 2)
-Tussen water en wind (1982) (BloG 3)
-Een snufje Remonstrantica (artikelen verschenen in Remonstrants Weekblad van 16 januari 1982 tot 19 augustus 1989) kopie (BloG 4)
-Bernier en de broeders: domineeslevens in donkere dagen (1988) (BloG 5)
-’t Wterste Effort; het jaar 1630 in en voor de Remonstrantsche Societeit (1991) samengesteld uit fragmenten uit “Brieven en onuitgegeven stukken” van Johannes Wtenbogaert (BloG 6)
-Tweehonderd jaar Commissie tot de Zaken (1796-1996) (BloG 7)

Artikelen:
“Paspoort”, RW (18 december 1976) 16 (Z.Bloeme)
“Tanquam in specula” in: “Op de uitkijk”: meedenken met prof. dr. G.J. Hoenderdaal (1990) 7-9, Vlugschrift 4 (B.42)
“Remonstranten in de Zilverstad” in: Historische encyclopedie Krimpenerwaard 16 (1991) nr. 1, 13-32 (H.Sch.2)
-“De Remonstrants-Gereformeerde Gemeente” in: Kerk zijn in Delft (1996) met M. Jonkers-van Gunsteren (H.Del.3)

N. Blokker

Boeken:
-Driehonderdjarig bestaan van het seminarium der remonstranten: herdacht maandag 29 october te Leiden (1935) (Blok 1)

Artikelen:
-Bijdrage in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 51, 129, 167, 274, 338 (RidT 1)
-Bijdragen in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 69, 87 (Dijke 1)
“Drie eeuwen geschiedenis” in: Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932 (1932) (H.Utr.1)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag. Nieuwe bundel (1949) 12, 30, 107 (RidT 2)
“De Remonstrantsche Broederschap” in: S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel e.a., Het nieuw-testamentisch kerkbegrip en onze kerken ( 1951) 87-101 (Berke 1)

Over N. Blokker:
-G. Bloemendaal, “Nicolaas Blokker: Pastor en Secretaris”, RW (13 september 1975) 5
-G. Bloemendaal, “Nicolaas Blokker (1885-1975), pastor en secretaris”, adRem (juni 1996) 15

P.P.  Boddaert

Artikelen:
“Vrijzinnigheid in een Frans jasje”, VrijZicht (december 1999) 27 (Z.Bodd)
“A Remonstrant Minister’s Reflections on the Lord’s Supper” in: D. Steers ed, European Perspectives on Communion (2001) 63-66 (Stee 1)
“De actualiteit van Sweitzers gedachtengoed” in: Maja Nieuwenhuis en Dick Peters ed., In de branding: 75 jaar vrijpostige theologie: werkgroep Moderne Theologie 1934-2009 (2010) 35-48 (Nieu 6)

Diversen:
-Gaius’ zelfvergoding in Philonis Alexandrini Legatio ad Caium (1994) scriptie (N.Bod)

Over P. P. Boddaert:
-Adriaan Slooff, “Jonkvrouwe Peronne Boddaert strijdt voor religieuze verzoening”, HN (11 juli 1998) 6-7 (Z.Bodd)
-Tijn Sadée, “Een shot religie: jonkvrouwe dominee Peronne Boddaert (30) is remonstrants predikante”, de Volkskrant (12 augustus 2000) 5R (Z.Bodd)
-Esther Hageman, “Peronne Boddaert 1969-2007”, Trouw (21 maart 2007) (Z.Bodd)

R.H.J. Boeijinga-Alders

Boeken:
-Mijn draad houdt de kralen bijeen (1999) gedichten (Boei 1)

J.A.A. de Boer

Boeken:
-Conflicten in de kerk: brokken en bouwstenen (1994) met B. Bavinck (Boer 8)
-Geloven in tegenstellingen (1995) (Boer 3)
-Kan het geloof zonder dogma’s? (2001) (Boer 4)

Artikelen:
“God vereren en dienen” in: Beginsel-vast: over de beginselverklaring van de remonstranten (1997) 45-48, Vlugschrift 13 (B.52)

Over J.J.A. de Boer:
-Pauline Sinnema, “Ze hebben me afgemaakt”, Het Parool (8 februari 1997) 19 (Z.Boer)
-Programma t.g.v. het afscheid van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden van ds. J.A.A. de Boer 26 januari 2002 (Z.Boer)
-Ter herinnering aan het afscheid van Janine de Boer (Z.Boer)

J.W. Bok

Boeken:
-Peri Apolutrooseoos (Over de Verlossing) (1856) proefschrift (Bok 1)
-Afscheidswoord aan mijne gemeente en vrienden te Utrecht (1868) (Bok 7)
-De verplaatsing van het Seminarium der Remonstranten van Amsterdam naar Leiden, tegen de bezwaren van Prof. Dr. J. Tideman verdedigd (3 juni 1872) ook in Handelingen 1872 (Bok 5)
-De evangeliebediening in onzen tijd: toespraak tot de Remonstrantsch-Hervormde Gemeente te Amsterdam na afwijzing van het beroep naar Rotterdam (1873) (Bok 6)
-Is “de Remonstrantsche Broederschap op vijf arminiaansche artikelen gegrond?” (1877) (Bok 2)
-De vijf boeken van Mozes (1877) (Bok 8)
-Godsdienst, Christendom, Kerkelijke Gemeenschap: cursus voor meer ontwikkelde aankomende leden der Gemeente (1888) (Bok 3)
-Idem, verkorte uitgave (Bok 4)

Over J.W. Bok:
-P.M. Luca, “Bok, Johannes Wilhelmus”, BLGNP dl 3 (Kampen 1988) 47-48 (X.5)

G.E. Bonda

Artikelen:
“Alternative globalization addressing peoples and earth” in: T.M. Jonquière en N.A. Gerrits e.d., Tel uit je winst! (1908) 4-7 (Jonq 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

F.F. Boogerd

Diversen:

-Vertel . . . .woorden om te worden: een verkenning van de mogeliojkheden van biografisch werken in de gemeente mede aan de hand van een narratief-hermeneutisch model (2012) proponentsscriptie (N.Boo)

A.M.S.H. van den Boogert

Boeken:
-Beelden van betekenis: over de zichtbaarheid van het geloof (1991) remonstrants vlugschrift 5 (Boog 1)

Artikelen:
“Gesprekken met M.E.Reul-Verlaan en I.Weeda” in: Gedachten over Vriendschap (1992) Vlugschrift 6 (B.44)
“Jongerenwerk” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 26-28, Vlugschrift 7 (B.45)
“Interviews (met F. Kruijne, R. Kijne-Knop, S. Bouman, K. van Dam en Th. van Dam-Reeser)” in: “Kiest dan heden . . .”: over engagement, spiritualiteit en reflectie (1994) 19-31, Vlugschrift 8 (B.46)
“Humanistisch geestelijk werk als zorg voor de ziel”, Praktische Humanistiek 8 (dec 1998) nr.2, 25-34 (Z.Boog)

Over A.M.S.H. van den Boogert
-Christiane Berkvens-Stevelinck, “Een beetje stoffig maar mentaal ruim . . “, adRem (juni 1997) 15 (Z.Boo)

Th. Borggrefe

Artikelen:
“Chassidische vertellingen uit verschillende bronnen” in: Als ik God zeg . . . : Seminariestudenten over God (2000) 10-11 (Holl 1)

Antonius Borremans

Boeken:
-*Dialogus literarius de poëtis et prophetis. (Amsterdam 1678) (K.Bor.1)

M.A. Bosman-Huizinga

Boeken:
-De Remonstranten. (Serie Wegwijs), met E.H.Cossee en Th.M.van Leeuwen (2000) (Coss 9)
-Werkschrift bij: Wij geloven – wat geloven wij? (2004) ed. met J.W.H. Blaauw ( Blaa 2)
-Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) ed. met anderen (Bosm 1)
-Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) ed. met Th.M. van Leeuwen (Bosm 2)
-Waakvlam van de Geest: 40 jaar Raad van Kerken in Nederland (2008) ed. met anderen (Hout 3)

Artikelen:
“Vrijzinnig theologiseren, een mogelijkheid?” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 245-256 (BouS 1)
“En nu: samen op weg” in: “Op de uitkijk”: meedenken met prof. dr. G.J. Hoenderdaal (1990) 35, Vlugschrift 4 (B.42)
“De Remonstrantse Broederschap” in: Werkboek voor Gereformeerde Predikanten (juni 1990) (Z.Bosm)
“Voorhoedes, wat is er tegen”, Wending 46 (1991) 75-76 (Z.Bosm)
“Ramen en deuren open, stof eruit” in: H.P. Engel ed., Kerkdagboek 1992: om een geloofwaardig getuigenis (1992) 38-41 (Enge 2)
“V/M, grote rol voor kleine kerken?” en “Regio, waarom niet samen?” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 35, 44-46, Vlugschrift 7 (B.45)
“Remonstranten vrezen gebrek aan ruimte”, Voorlopig (november 1993) 8-9 (Z.Bosm)
“Kies dan heden wie gij dienen zult” in: “Kiest dan heden . . .”: over engagement, spiritualiteit en reflectie (1994) 32-35, Vlugschrift 8 (B.46)
“Een hoge drempel?” in: J.W.H. Blaauw e.a. ed., Remonstranten, wat beweegt ze ? (1994) 33-42 (Blaa 3)
“Opnieuw ter sprake: de beginselverklaring” in: Beginsel-vast: over de beginselverklaring van de remonstranten (1997) 3-7, Vlugschrift 13 (B.52)
“G.J.Heering en de Zondeval. Geen weg naar vrede maar een weg van vrede” in: P.van Dijk e.a. ed., Gidsen en getuigen op de pelgrimage naar vrede (1999) 123-132 (Dijk 2)
“Eén van geest” en “De Syrisch-Orthodoxe kerk in Midden-Europa en de Benelux” in: Eén van Geest: over migrantenchristenen in Nederland (2000) 12-16 en 31-33, Vlugschrift 16 (B.55)
“Organisatie en bestuur” en “Contacten met andere kerken” in: E.H. Cossee e.a., De Remonstranten (2000) 88-105 (Coss 9)
“Wat raakt me?” in: J.W.H. Blaauw ed., WegWijsWorden: eigentijdse vormen van geloofsoverdracht (2001) 5-7 (Blaa 1)
“Remonstranten en de IARF” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 27-28, Vlugschrift 19 (B.58)
“Evangelisch radicaal – toch vrijzinnig?” in: M.A. Bosman-Huizinga en Th.M. van Leeuwen ed., Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) 18-20 (Bosm 2)
“Het Uytenbogaertcentrum in Den Haag: toekomst van de kerk?” en “Leren van vakbonden en politieke partijen” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 26-28 en 52-53 (Jonq 2)
“Deo vivamus amici: een remonstrants geluid” in: Jannie Kuik en Iris Wevers ed., Israël en de Palestijnen: een asymmetrisch conflict (Utrecht 2008) 39-41 (Kuik 1)
“Het ging mij niet snel genoeg: in gesprek met H.A.M. Fiolet”, “Het voorzitterschap van de Raad was een boeiende uitdaging: in gesprek met D.C. Mulder” en “Actief en betrokken”: een plaatselijke Raad van Kerken die er mag zijn!” in: A.W.J. Houtepen e.a. ed., Waakvlam van de Geest: 40 jaar Raad van Kerken in Nederland (2008) 39-42, 148-151 en 187-188 (Hout 2)
“Minder grof tegen de natuur en de natuurlijke hulpbronnen” en “Een ongemakkelijke waarheid” in: M. Slootmans en A. van der Hoek ed., Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof (2009) 39-44 en 89-95 (Sloo 1)
“Kerken, armoede en ontwikkelingssamenwerking: tussen hoop en realiteit” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 61-72 (Holt 8)

Over M.A. Bosman Huizinga:
-K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen. Een bundel artikelen t.g.v. het afscheid van mevrouw ds M.A. Bosman-Huizinga als algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, haar aangeboden op 2 juni 2007 te Rotterdam (2007) (Holt 4) (plank hoge boeken)

Diversen:
-De verwerping van het begrip ‘Religion’ in de nieuwe theologie (z.j.) doctoraalscriptie (N.Bosm)
-A.A.I.M. Mikkers ed., Preek der preken: online eigentijdse overdenkingen en meditaties van remonstrantse predikanten (2007) (Mikk 4)

S. Bouman

Boeken:
-Gebeden (Vught 2007) (BouS 2)

Artikelen:
“Een theoloog in twee romans” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 131-143 (BouS 1)
“Bidden om geluk” in: E.J. Kuiper e.a., Ongrijpbaar? Geloof en geluk in fragmenten (1987) 17-22 (Kuip 6)
“Vluchtige ontmoetingen met Jezus” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 81-89 (Goud 10)
“Voorbeeldige trouw: Gershom en Walter Benjamin” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 111-118 (Adri 15)
“Het gebed dat ons ontsnapt” in: “Nooit heb ik niets met U”: gedachten over het gebed (1995) 11-12, Vlugschrift 10 (B.49)
“Het koninkrijk dat is en komen zal” in: M.A. Bosman-Huizinga e.a. ed., Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) 80-85 (Bosm 1)
“Natuur en spiritualiteit bij Dag Hammarskjöld” in: M. Slootmans en A. van der Hoek ed., Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof (2009) 63-69 (Sloo 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-De Godsconceptie van Spinoza (1967) scriptie (B.Bou.2)
-Levinas over Buber (1972) scriptie (N.Bou)
-De theologie van de navolging bij Bonhoeffer en Barth (z.j.) scriptie (N.Bou.3)

N. Brands

Boeken:
-Vijfsprong: gedichten (2e dr; Deventer 1983) met anderen (Bran 6)
-Achter het Huis van de Dolfijn: gedichten (1984) (Bran 4)
-Wat bezielt jou? Brieven over geloof en politiek (1987) met Marcus Bakker (Bran 1)
-Van wondermiddel tot desillusie: ervaringen en feiten rondom het DES-hormoon (1990) met anderen (Bran 2)
-De mijlenteller en de waterklok: gedichten (1992) (Bran 3)
-Anton Koch herinnerd: een vriendenboekje (1992) met anderen (Bran 5)

H.E. Brandsma

Boeken:
-Dansen met agressie: brieven aan een Ander (Amsterdam Belfast 1995-1998/2010) (2013) (Brands 1)

Artikelen:
“Sporen” in: Als ik God zeg . . . : Seminaristen over God (2000) 4 (Holl 1)

Diversen:
-Jailhouse Rock (1993) doctoraalscriptie (N.Bran.1)

Caspar Brandt

Boeken:
-Historie van het leeven des Heeren Huig de Groot (Dordrecht en Amsterdam 1727) (K.(C)Bra.1) met Adriaan van Cattenburgh
-XXXII predikatien over scheide texten der Heilige Schriften, uitgesproken door Kaspar Brandt, in zijn leven leeraer der Remonstranten te Amsterdam, waerby gevoegt zyn noch iii andere predikatien. (Rotterdam 1698) (K (C)Bra 2)

Geeraert Brandt

Boeken:
-*Historie der Reformatie en andre kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden (dl 1 1671, dl 2 1674, dl 3 en dl 4 1704 (in deel 3 pag. 419/420 ingevoegd) (K.(G)Bra.1a-d)
-*Verantwoording, ter saeke van sijne Historie der Reformatie, tegens de beschuldigingen van D. Henricus Rulaeus (Amsterdam 1676) (L.Bra.1)
-Poëzy: de veinzende Torquatus (Willem Barents Amsterdam 1725) (K.(G)Bra.2)
-Leven van Vondel, inleiding van Eelco Verwijs en bewerkt door J. Hoeksma (1905) (Brand 2)
-Het leven van Joost van den Vondel, uitgegeven door P. Leendertz jr. (1932) (Brand 3)
-Historie
-Het leven van Joost van den Vondel, bewerkt door M.M. van Oostrom en M.A. Schenkeveld-van der Dussen (1986) (Brand 4)
-Het leven van Michiel de Ruyter, gekozen, hertaald en ingeleid door Vibeke Roeper en Remmelt Daalder (Amsterdam 2007) (Brand 1)
-Het leven van Pieter Corn. Hooft en de lykreeden, uitgegeven door P. Leendertz jr.(1932) (Brand 5)

Over G. Brandt:
-J. de Haes, Het leven van Geeraert Brandt, beschreven door Johan de Haes, hier by komen, behalve de lof- en lykdichten op den gemelden Geeraert Brandt gestelt, nogh eenige brieven van vernaemde mannen aen hem, en eene verhandeling over de geveinstheit door hem beschreven (‘s Gravenhage 1740) (K(G)Bra 3)
-G.M.C. Loeff, De Nederlandsche kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt (1864) proefschrift (Loef 1)
-S.B.J. Zilverberg, “Gerard Brandt als kerkhistoricus”, NAvK 49 (1968/69) 37-58 (Z.Zilv)
-S.B.J. Zilverberg, Gerard Brandt en Sebastiaan Centen als geschiedschrijvers van Enkhuizen (1971) (Zilv 1)
-P.H. Schröder, “Dominee, dichter en boosdoener, Geraert Brandt, eertse grote biograaf in Nedrlandse litteratuur”, Haarlems Dagblad . Oprechte Haarlemsche Courant (24 april 1976) (Z.Brandt)
“Geeraert Brandt, prediker en geschiedschrijver, Amsterdammer (1626-1685” in: Vrijburg: geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk (1980) (H.Ams. 3)
“Geeraardt Brandt en de Nederlandse poëzie” in: E.K. Grootes en J. den Haan ed., Geschiedenis, godsdienst en letterkunde: opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg t.g.v. zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam (1989) 139-146 (Groo 1)
-C.M.G. Berkvens-Stevelinck, “La réception de l’Historie der Reformatie de Gerard Brandt et son influence sur la conception de la tolérance hollandaise” in: C.Berkvens-Stevelinck en G.H.M.Posthumus Meyjes ed., The emergence of tolerance in the dutch republic (1997) 131-140 (Z.Berk)
-F.G.M. Broeyer, “De spotdicht-pagina van Gerard Brandt”, TNK (oktober 2009) no. 3, 91-92 (TNK 2)

Joannes Brandt

Boeken:
-Paulus leven, of XXVII predikaatsien over ‘t voornaamste werk van zijn apostelschap, uitgesproken in de remonstrantsche kerke van ‘s Gravenhage (1696) (K.(J)Bra.1)
-Lykrede over het ontydig afsterven van de doorluchtigste en grootmachtigste vorstinne Maria Stuart, uitgesproken in ‘s Gravenhage, 4 February 1695 (Amsterdam 1695) voorin Opkomst, Geboorte, Leven en Dood van Maria Stuart door P.Rabus (K.(J)Bra.2)

Daniël de Breen

Over Daniël de Breen:
-B. Tideman Jzn, “Daniël de Breen”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (dl. 3, 1889) 73-84 (Z.TidB)

P. van der Breggen Paauw

Boeken:
-Joseph in leerredenen (Amsterdam 1798) dl 1, 323 p. en dl 2, 355 p. (Breg 1) met M. Stuart (dl 3 ontbreekt)
-Aanwijzing van de godsdienstige denkwijze der Remonstrantsche Broederschap, of Belijdenis-rede over Efez. I. vs 22 (Den Haag 1806) 54 p. (Breg 2)

Over P. van der Breggen Paauw:
-S.B.J. Zilverberg, “Breggen Paauw, Pieter van der” in: BLGNPdl 3 (Kampen 1988) 58-59 (X.5)
-S. Vuyk, “Paradoxen in de verlichte prediking: Pieter van der Breggen Paauw” in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 90-97 (Vuyk 3)

J. Brester

Boeken:
-L’oncle et le neveu: promenade dans les environ de La Haye: ouvrage à l’usage de la jeunesse Hollandaise (1855) (Bres 1)

F.G.M. Broeyer

Artikelen:
“Het convent van ‘s-Gravenhage (1623): de zaken van de bijbelvertaling, de reconciliatie van remonstrantse predikanten en het kerkverband”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 68 (1988) 46-84 (Z.Broe) kopie

H.A. ten Bruggencate

Boeken:
-Paschasius Quesnel en zijn conflict met Rome (1940) proefschrift (Brug 2)

G. Bruining

Over G. Bruining
-Enkele artikelen over de gemeente en kerk in Bleiswijk (H.Blei.2)
*B. Metselaar, “Drie Bruinings in de drie B gemeenten” in: De Hoeksteen: tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis jrg. 11 (1982) 83-92
-S. Vuyk, “Gerbrand Bruinings strijdlust”, in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 128-142 (Vuyk 3)

G. Buisman

Artikelen:
“Toespraak bij het afscheid van het oude remonstrantsche kerkgebouw te Delft”, URB 7 (1896) 37-48

W. van der Burg

Boeken:
-Een andere visie op burgerlijke ongehoorzaamheid (1986) (Burg 2)
-Het democratisch perspectief: een verkenning van de normatieve grondslagen der democratie (1991) proefschrift (Burg 3)
-De Siamese tweeling: recht en moraal in de biomedische praktijk (1994) ed. met P. Ippel (Burg 4)
-Nation, State and the Coexistence of Different Communities (1995) ed. met anderen (Burg 5)
-De verbeelding aan het werk: pleidooi voor een realistisch idealisme (2001) (Burg 7)
-Dynamisch recht: de interactie tussen recht, ethiek en samenleving (2001) oratie (Burg 8)
-Over religie, moraal en politiek: een vrijzinnig alternatief (2005) (Burg 9)
-Het ideaal van de neutrale staat: inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur (2009) oratie (Burg 11)

Artikelen:
“De zorg van een goed hulpverlener” in: F.W.A. Brom e.a. ed., Beleid en ethiek (1993) 88-99 (Z.Burg) kopie
“De twee-eenheid van recht en moraal” in: W. van der Burg en P. Ippel ed., De Siamese tweeling: recht en moraal in de biomedische praktijk (1994) 17-32 (Burg 4)
“Reflections on collective rights and state sovereignty” in: T.van Willigenburg, R. Heeger en W. van der Burg ed., Nation, State and the Coexistence of Different Communities (1995) 221-246 (Burg 5)
“Normen en waarden: hebben de kerken recht van spreken?” in: over Leven: theologie van het leven: op zoek naar een nieuw oecumenisch model (1996) 13-20, Vlugschrift 11 (B.50)
“Idealen – we kunnen niet zonder” in: Tijd voor idealen (z.p. 1997) (G. f11)
“Vrijheid en verdraagzaamheid – verantwoordelijkheid?” in: Beginsel-vast: over de beginselverklaring van de remonstranten (1997) 37-44, Vlugschrift 13 (B.52)
“Het belang van idealen. Een programmatische verkenning” in: W. van der Burg en F.W.A. Brom ed., Over idealen. Het belang van idealen in recht, moraal en politiek (1998) 1-23 (Burg 6)
“Beliefs, persons and practices: beyonf tolerance”, Ethical Theory and Moral Practice 1 (1998) nr. 2, 227-254 (Z.Burg) kopie
“Introduction” en “Ideals and Ideal Theory: The Problem of Methodological Conservatism” in: W.van der Burg en T.van Willigenburg ed., Reflective equilibrium: essays in honour of Robert Heeger (1998) 1-25 en 89-99 (Z.Burg) kopie
“Op zoek naar een eigentijdse ethiek” in: W.B. Drees ed., Een beetje geloven (1999) 167-180 (Dree 13)
“The morality of aspiration: a neglected dimension of law en morality” in: Rediscovering Fuller (1999) 169-192 (Z.Burg) kopie
“Het primaat van de praktijk” in: B.van Klink en W.Witteveen ed., De overtuigende wetgever (2000) 105-122 (Z.Burg) kopie
“Secularisering – een zegen voor de kerken”, Jaarrede AV 14 juni 2003 (Z.Burg)
“De remonstrantse traditie” in: A. Broers en I. Bakker ed., Overtuigd tolerant: een bijdrage aan de bezinning over tolerantie ( 2004) 16-17 (Broe1)
“Leer en leven: een vrijzinnige visie” in: Th. Boer ed., Schepper naast God? Theologie, bio-ethiek en pluralisme: essays aangeboden aan Egbert Schoten (2004) 120-133 (Boer 5)
“Inclusief liberalisme: meer recht doen aan verscheidenheid” in: E. Brugmans en M. Buijsen ed., Krakend recht en verharde moraal: maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal (Nijmegen 2004) 99-115 (Brug 3)
-Pleidooi voor een vrijzinnig tegengeluid, Remonstrantenlezing 2005 (Z.Burg)
-Zu einer Neubewertung von “Toleranz” (februari 2006) Schriftreihe der Remonstrantisch-Reformierten Gemeinde zu Friedrichstadt, Heft 1 (Burg 10)
“Mijn doperse verwanten” in: Ruth Winsemius ed., De luis of de pels?: visies op doperse eigenheid (2006) (Wins 1)
“Christendom en moraal” in K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen (2007) 27-30 (Holt 4)
“De scheiding van kerk en staat: een vaak miskend ideaal””Examinabel. Waarom elk belijden kan worden herzien” in: K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualieteit (2010) 156-165 (Holt 6)
“De scheiding van kerk en staat: een herijking” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 32-42 (Holt 8)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s