Bibliotheek Remonstrantica Auteurs H

A.H. Haentjens

Boeken:
-Simon Episcopius: als Apologeet van het Remonstrantisme in zijn leven en werken geschetst (1899) proefschrift (Haen 1)
-Terug tot Christus: een bundel preeken (1907) (Haen 2)
-De persoonlijkheid van Jezus Christus (1908) (Haen 3)
-Preeken (1912) (Haen 11)
-Remonstrantsche en Calvinistische Dogmatiek in verband met elkaar en met de ontwikkeling van het dogma (1913) (Haen 4)
-Eeuwigheids-gedachten: uit de Preeken van dr. A.H. Haentjens (1926) (Haen 5) voorin een portret geschilderd door J.van Borssum Buisman, in bezit van de Remonstrantse Gemeente Haarlem
-Leven en laten leven: preek n.a.v. Joh. 14:19 (15 april 1932) Vrijzinnige Godsdienstprediking 27 (1932) nr. 7 (Haen 10)
-Inleiding tot de dogmatiek (1934) (Haen 6)
-Hugo de Groot als godsdienstig denker (1946) (Haen 7)
-Fragmenten uit de geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap (1959) Referatenreeks IX (Haen 8)
-In Gods hand: preken van dr. A.H. Haentjens (z.j.) (Haen 9)

Artikelen:
“Johannes Uytenbogaert en de Stichting der Remonstrantsche Broederschap” in: G.E. Heering ed., De Remonstranten: gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) 109-136 (HeeG 2)
“Bijdrage tot de wijsbegeerte van den godsdienst”, De Idee: orgaan van het Bollandgenootschap voor de Zuivere Rede (1930) 315-323 (Z.Hae)
“De Remonstranten en de Statenvertaling” in: D. Nauta e.a., De Statenvertaling 1637-1937 (1937; fotomechanische herdruk 1977) 84-85 (Naut 2)
“Hugo de Groot als oecumenisch denker en werker”, Theologie en Praktijk 26 (1966) 97-103
(Z.Hae) kopie

Over A.H. Haentjens:
-P.Smit, “De theologische ontwikkelingsgang van het Haagsch Genootschap in zijn tweede eeuw” in: Op de bres. 200 jaar Haagsch Genootschap tot verdediging van de Christelijke Godsdienst (1785-1985) (HeeJ 2) 69-70.
-P.M. Luca, “Haentjens, Antonie Hendrik”, BLGNP dl 1 (Kampen 1978) 86–87 (X.5)
-I L. Tan, Tussen modernisme en rechts-modernisme: de remonstrantse gemeente te Haarlem (1901-1939) (2008) scriptie (N.Tan)

Christiaen Hartsoeker

-*Aenteekeningen over het heylige Evangelium van Marcus (Amsterdam 1671) (K.Har.1)

H. Heemskerk

Boeken:
-Onze Vader, die in de hemelen zijt!: het Gebed des Heeren bewerkt voor de gemeente (1852, 2e druk 1857) (HeemH 1)
-Fransche Paarlen (1889) uit het Frans (HeemH 2)

Over H. Heemskerk
“Uit het jaarverslag”, URB 1 (1889) 26

A.H. Heering

Boeken:
-De mens en zijn waarde (1941) (HeeA 1)
-Geweldloze weerbaarheid (1965) met anderen (Brem 1)
-Verdediging met een menselijk gezicht: grondslagen en praktijk van sociale verdediging (1982) met anderen (HeeA 2)

Artikelen:
“Duitsland’s koloniale eisen”, Het Kouter (1938) 379-388 (M.1)
“Blijft oorlog ons ultimum remedium ?”, Wending 4 (1950) 746-758 (Z.HeeA)
“Quakers over de internationale spanning”, Wending 6 (1951) 516-524 (Z.HeeA)
“De toekomst van de politiek”, Wending 29 (1974) 99-107 (Z.HeeA)

Diversen:
-Marijke Verduyn, “Soms was ik toch wel blij met geweld”, Trouw (14 juni 1999) vraaggesprek (Z.HeeA)

C.P. Heering-Moorman

Boeken:
-Honderd kansen tot inkeer: gebeden van André Dumas, vertaald door Clasine Heering (2e dr 1985) (HeeC 5)
-Etgroen (1993) (HeeC 1)
-Winterkoren: gedichten (1994) (HeeC 2)
-Windstilte: teksten (1995) (HeeC 3)
-Rakelings: teksten met tekeningen van Ser Gijsbers (1997) (HeeC 4)

Artikelen:
“Over het lezen van ‘nouveaux romans'”, Wending 16 (1961) 123-132 (Z.HeeC)
“Jean Cayrol, onbekend en verwant”, Wending 16 (1962) 757-768 (Z.HeeC)
“Camus in Nederland”, Wending 18 (1963) 517-524 (Z.HeeC)
“en waar staat de kerk?”, Kerk en Wereld (22 november 1968) 2 (Z.HeeC)
“Paspoort”, RW (24 juni 1978) met foto
“Jean Follain, dichter van de confrontatie”, Wending 33 (1978) 348-357 (Z.HeeC)
“René Char en de Poëzie”, Wending 34 (1979) 108-115 (Z.HeeC)
“Marguerite Duras’ verwoeste wereld”, Wending 34 (1979) 451-455 (Z.HeeC)
“Over de gedichten van Samuel Beckett”, Wending 34 (1979) 496-499 (Z.HeeC)
“Roger Caillois’ terugkeer tot de rots”, Wending 35 (1980) 101-107 (Z.HeeC)
“Sartre over Mallarmé”, Wending 35 (1980) 512-514 (Z.HeeC)
“De lichte kamer van Roland Barthes”, Wending 36 (1981) 96-104 (Z.HeeC)
“Robert Pinget en de waarheid”, Wending 37 (1982) 28-33 (Z.HeeC)
“J.M.G. Le Clézio: van fantast tot aanklager”, Wending 37 (1982) 639-644 (Z.HeeC)
“Foucault vertalen”, Wending 37 (1982) 729-731 (Z.HeeC)
“René Chars gedichten in één band”, Wending 38 (1983) .517-524 (Z.HeeC)
“Michel Foucault, een onontkoombare schakel”, Wending 40 (1985) 54-57 (Z.HeeC)
“De ziekte en de schone letteren”, Wending 41 (1986) 535-540 (Z.HeeC)
“Vrouwenvriendschappen” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 145-148 (Adri 15)

G.J. Heering

Boeken:
-Het zedelijk oordeel: onderzoek naar het wezen van het zedelijk oordeel (1906) proefschrift (HeeG 5)
-Zonde en schuld naar christelijk besef (1912) (HeeG 6)
-Het geloof in Gods voorzienigheid (1914) (HeeG 7)
-Ons Vertrouwen: vier preeken (1916; 2de druk 1917) (HeeG 8)
-Natuurzin en Godsdienst (1916) Synthese (HeeG 9)
-De zelfstandigheid der ziel (1917) oratie (HeeG 10)
-De Remonstranten: gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) ed. (HeeG 2)
-In leven en sterven des Heeren (1919) preek (Vrijzinnige Godsdienstprediking) (HeeG 11)
-Het geloof in een “persoonlijke” God (1920) Synthese (HeeG 12)
-De kerk als maatschappelijk geweten (1921) (HeeG 13)
-De kerk als maatschappelijk geweten: bedenkingen tegen Prof. dr. G.J. Heering’s betoog hierover, ingebracht door dr. I.A. Nederburgh (1921) (HeeG 14)
-Verlangen naar een nieuwe wereld (1921) preek over Grondwet en Samenleving (HeeG 15)
-Wat wil het genootschap voor zedelijke volkspolitiek? (1921) (HeeG 16)
-Kerk en oorlog: de Kerk en het geweten der samenleving (Utrecht 1923) rede op het Congres der Nederlandsche afdeeling van de Wereldbond der Kerken (HeeG 51)
-De tijden roepen: een woord tot de religieuse jongeren (1924) (HeeG 17)
-De zedelijke eisch tot ontwapening (1924) (HeeG 18)
-Prof. Roessingh herdacht (1925) ed. (HeeG 1)
-Dienstplicht en gewetensbezwaren (1925) overdruk Haagsch Maandblad dec. 1925 (HeeG 55)
-De taak der Kerk bij de Vredesbeweging (1926) V.P.R.O. uitgave No. 6 (HeeG 63)
-Levensbericht van Prof. dr. K.H. Roessingh (1926) met bibliografie (HeeG 19)
-De Remonstrantse Broederschap: wat zij is en wat zij wil (1928-1948, 1e en 5e dr.) e.a.(HeeG 3)
-De zondeval van het Christendom: een studie over christendom, staat en oorlog (1928) (HeeG 20 )
-idem, 2de herziene druk met antwoord aan de bestrijders (1929) (HeeG 21)
-idem, 3de herziene druk (1933) (HeeG 22)
-idem, 4de herziene druk (1953) (HeeG 23)
-idem, 5de druk met een inleiding door prof. dr. J. de Graaf (1981) (HeeG 24)
-Der Sündenfall des Christentums (1930) (HeeG 25)
-Kirgen og Krigen (Kopenhagen 1932) (HeeG 52)
-The Fall of Christianity: a study of christianity, the state and war (1943) (HeeG 26)
-Christendom en oorlogsbedrijf (1931) (HeeG 27)
-De kerk en haar vredestaak: rede gehouden op het Tweede Internationaal Congres van Anti-militaristische Voorgangers en Geestelijken te Zurich (1931) (HeeG 58)
-De zedelijke eisch tot ontwapening (1932) (HeeG 28)
-Levensbericht van Dr Cornelis Elias Hooykaas (1934) overdruk (HeeG 29)
-Het Seminarium der Remonstranten driehonderd jaar (1934) met G.J. Sirks (HeeG 4)
-Van Oorlog en Koninkrijk Gods. Antwoord op oud-minister de Geer’s “Van Oorlog en Vrede” (1935) (HeeG 30)
-De kracht van het geloof (1935) rede gehouden op het vierde lustrum van den Vrijz. Chr. Stud. Bond, Arnhem 16 december 1935 (HeeG 31)
-Geloof en Openbaring
deel 1. Kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie (1935) (HeeG 32a)
deel 2. Richtlijnen voor een dogmatiek op den grondslag van evangelie en reformatie (1937) (HeeG 32b)
-Geloof en Openbaring (1944) 2de herziene druk (HeeG 33)
-Geloof en Openbaring (1950) 3de herziene druk (HeeG 34)
-Militia Christi (1935) jaarrede Algemene Vergadering “Kerk en Vrede” (HeeG 35)
-Militia Christi (1936) (HeeG 36)
-Overzicht der litteratuur op het gebied der dogmatiek (1939) (HeeG 38)
-Gij zult niet doodslaan!: het evangelie in oorlogstijd (Utrecht 1939) met J.J. Buskes jr. (HeeG 53)
-De kerk en de internationale samenleving: rapport samengesteld in opdracht van de Nederlandsche afdeeling van de Wereldbond voor Internationale Vriendschap door de Kerken over vraagstuk van oorlog en vrede (1939) met anderen (HeeG 54) met vragenschema
-Wat ons staande houdt: getuigenissen uit donkeren tijd (1940) preken (HeeG 39)
-De roepstem van Christus en het antwoord van de kerk: het evangelie in oorlogstijd (1940) met J.J. Buskes jr. (HeeG 62)
-Beteekenis eener belijdenis: rede, gehouden op de A.V. 27 mei 1941 (HeeG 57)
-Gedachtenisrede: bij zijn 25-jarige ambtsvervulling als hoogleraar aan het Remonstrantsch Seminarium (1942) (HeeG 40)
-Barmhartigheid en Gerechtigheid: preek n.a.v. Psalm 69:21 en Kor. 1:3 (1943) (HeeG 41)
-Wees getrouw: preek n.a.v. openbaring II:10 (1944) (HeeG 61)
-De Christelijke Godsidee (1945) (HeeG 42)
-Pro Rege: een stem van “Kerk en Vrede” (1945) (HeeG 43)
-Welke hoop is er voor deze wereld? (1946) (HeeG 44)
-Johan Huizinga’s religieuze gedachten als achtergrond van zijn werken (1948) (HeeG 45)
-Herdenkingsdienst (t.g.v. hervormingsdag 31 oktober) (1949) V.P.R.O. uitgave (HeeG 65)
-Karl Barth over het oorlogsprobleem (1951) (HeeG 46)
-De verwachting van het koninkrijk Gods (1952) (HeeG 47)
-Hoe ik tot mijn geloof kwam (1954) (HeeG 48)
-De menselijke ziel: haar wezen en bestemming (1955) (HeeG 49)
-In koninklijke dienst: opstellen aangeboden aan Prof. G.J. Heering op zijn zeventigste verjaardag (1949) met bibliografie en foto (HeeG 50)

Artikelen:
“Persoonlijke oefening in de godsdienst” in: C.E. Hooykaas ed., Onze uitrusting: Een levensboelje voor jongeren (1919) 85-105 (HooC 13)
“Het godsdienstig beginsel der Remonstranten tegenover dat der Calvinisten” in: G.J. Heering, De Remonstranten: gedenkboek bij het 300-jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) 5-36 (HeeG 2)
“Eenzaamheid”, Omhoog 4 (1921) 161-174 (Z.HeeG)
“Waarom heeft een mensch godsdienst noodig?”, Omhoog 5 (1922) 289-298 (Z.HeeG)
“Toespraak in de rouwdienst van Prof. Roessingh” in: G.J. Heering ed., Prof. Roessingh herdacht (1925) 112-117 (HeeG 1)
“De zedelijke eisch tot ontwapening”, Omhoog 7(1925) 149-174 (Z.HeeG)
“Oorsprong en karakter onzer broederschap” en “Ons kerkelijk leven” in: G.J. Heering e.a., De Remonstrantse Broederschap: wat zij is en wat zij wil (1928-1948, 1e en 5e dr.) (HeeG 3)
“Levensbericht van Prof. dr. H.T. de Graaf”, Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1930-1931) (HeeG 64)
“Schleiermacher als dogmaticus”, Vox Theologica 5 (1933/34) 90-96 (Z.HeeG) kopie
“Beteekenis en taak van het Remonstrantsche Seminarium: herdenkingsrede bij het 300-jarig bestaan” in: G.J. Heering en G.J. Sirks, Het Seminarium der Remonstranten driehonderd jaar (1934) 7-42 (HeeG 4)
“Openbaring en Heilige Geest”, Vox Theologica 8 (1937) 114-124 (HeeG 37)
“De waarheidsvraag in de dogmatiek”, Vox Theologica 11 (1940) 133-146 (HeeG 59) overdruk
“Met God’s hulp” in: Lustrumboek 5e lustrum V.C.S.B. (1940) 43-64 (VCSB 3)
“De huidige situatie der Vrijzinnig-Protestantse theologie”, Theologie en Praktijk 8 (1948) kopie
“De God aller vertroosting”, Militia Christi 10 (1955) nr.15, 1-2 (Z.HeeG)
“Krieg und Frieden in der Auffassung der niederländischen Christen”, titel en datum tijdschrift onbekend (HeeG 56)

Diversen
“Roessingh en zijn theologie” in: Verzamelde Werken Roessingh (Roes 5)
-Persoonlijke woorden van dank aan Prof. G.J. Heering ter ere van zijn zestigste verjaardag aangeboden door zijn seminaristen (1939) kopie (HeeG 60)
-Krantenknipsels (Z.HeeG)

Over G.J. Heering:
-J.M. Lindemans, Staat dan in de Vrijheid. Spel in vijf taferelen t.g.v. het afscheid van Prof. dr. G.J. Heering als hoogleraar van het seminarie (1948) (Lind 1)
-F. Kleijn e.a. ed., In koninklijke dienst: opstellen aangeboden aan Professor Dr G.J.Heering op zijn zeventigste verjaardag (1949) met foto en bibliografie (Kleij 1)
“In memoriam G.J. Heering (15 maart 1879 – 18 augustus 1955)” (1955) (Holk 46)
-G.J. Sirks, Gerrit Jan Heering 1897-1955 (1956) (Sirk 12)
-P.D.Tjalsma, G.J. Sirks en H.J. Heering, De theologie van Prof. dr. G.J. Heering (1957) Orientatiereeks IV-VI (B.27)
-J.J. Buskes, Hoera voor het leven (Amsterdam 1959) 158-162 (Busk 3)
-J.J. Buskes, “De zondeval van het christendom (Over prof. dr. G.J. Heering)” in: Dwarsliggers: nonconformisten op de levensweg van ds. J.J. Buskes (Wageningen 1974) 114-119 (Busk 2)
-G.J. Hoenderdaal, “Heering, Gerrit Jan”, BLGNP dl 3 (Kampen 1988) 167-170 (X.5).
-A.H. Idema (pseudoniem voor J.P. Heering), “Transformatie der vrijzinnige theologie: de betekens van G.J. Heerings ‘“Geloof en Openbaring”’ in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse Toetsen (Utrecht 1984) 57-84 (BouS 1)
-G.C. Berkouwer, “Rechts-moderne dogmatiek – G.J. Heering” in: Zoeken en vinden: herinneringen en ervaringen (Kampen 1989) 206-216 (Berke 2)
-G.C. Berkouwer, “Een dramatische confrontatie – Heering en Barth: het probleem van de oorlog” in: Zoeken en vinden: herinneringen en ervaringen (Kampen 1989) 206-216 (Berke 2)
-J. Exalto, “Dit koninkrijk tartende oorlogsbedrijf. Het christen-antimilitarisme van de rechts-modernist G.J. Heering (1879-1955)”, DNK 21 (dec.1998) nr. 49, 23-43 (Z.HeeG)
-M. Verduyn, “Ethiek tegen bajonet”, Trouw (5-2-99) (Z.HeeG) kopie
-E.P. Meijering, “G.J. Heering” in: Een eeuw denken over christelijk geloven (1999) 27-42 (MeijE 26)
-J.R. Kubacki, “G.J.Heerings verwachting van het Koninkrijk Gods” in: E.H. Cossee en H.D. Tjalsma ed., Toekomstverwachting bij de Remonstranten door de eeuwen heen (2002) 43-48 (Coss 8)
-A.F.U. Braakman, Heimwee naar het Koninkrijk: leven en werk van Gerrit Jan Heering (2007) (Braa 1)
-K.J. Holtzapffel, Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen: over het eschaltologisch element in de vrijzinnig protestantse theologie van de twintigste eeuw, in het bijzonder bij de remonstranten K.H. Roessingh, H.J. Heering en G.J. Heering (2009) (Holtz 5) proefschrift

H.J. Heering

Boeken:
-De religieuze toekomstverwachting in het bijzonder in de Amerikaanse theologie (1937) diss. (HeeH 1)
-De Opstanding van Christus (1946) (HeeH 2)
-Wegwijzer door de bijbel: Het Nieuwe Testament (1952) (HeeH 3)
-Wegwijzer door de bijbel: Het Oude Testament (1953) (HeeH 4)
-Kerkdienst op 8 februari 1953: de Zondag na de ramp (1953) stencil (HeeH 5)
-Theocratie en eschatologie in de theologie van Prof. Heering (1957) Oriëntatiereeks VI in: De theologie van Prof. G.J. Heering, oriëntatiereeks IV-VI (HeeH 6)
-Bijbelse verkenningen: het Oude testament (1961) met W.P. ten Kate en J. Sperna Weiland (HeeH 7)
-Bijbelse verkenningen: het Nieuwe testament (1964) met W.P. ten Kate en J. Sperna Weiland (HeeH 8)
-Ethiek aan de universiteit (1964) oratie (HeeH 9)
-Tragiek van Aeschylus tot Sartre (1964) (HeeH 10)
-Kernvragen der kernbewapening (1964) Oriëntatiereeks (HeeH 11)
-Overwegingen betreffende de pil (1965) met J.A. Römer (HeeH 12)
-Enige aspecten van de leer der uitverkiezing: rapport samengesteld op verzoek van de commissie tot de zaken der Remonstrantse Broederschap en van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk (1966) ed. met anderen (HeeH 13)
-Anti-metaphysische theologie (1967) overdruk uit Theologie en Praktijk (HeeH 14)
-Het theistische godsgeloof afgedaan? (1967) overdruk uit Theologie en Praktijk (HeeH 15)
-Medische en seksuele moraal (1967) overdruk uit L.H.Th.S. Kortbeek e.a., Recent medisch ethisch denken deel I (HeeH 16)
-Dogmatische verkenningen (1968) met W.P. en Kate en J. Sperna Weiland (HeeH 17)
-Ethiek der voorlopigheid (1969) (HeeH 18)
-Ludwich Feuerbach, profeet van het atheïsme: de mens, zijn ethiek en religie (1972) met anderen (Bakk 2)
-Over het boze als macht en als werkelijkheid (1974) (HeeH 19)
-Franz Rosenzweig: Joodse denker in de twintigste eeuw (1974) (HeeH 20)
-Inleiding tot de godsdienstwijsbegeerte (1976) (HeeH 21)
-De open werkelijkheid (1978) afscheidscollege (HeeH 22)
-De krijgsmacht: zo goed en zo kwaad (1978) met anderen (Kernvraag nr. 65) (HeeH 23)
-God ter sprake: reflecties over de taal van de religie (1984) (HeeH 24)
-Geloof en Cultuur: een Remonstrantse verantwoording (1984) Kort Bestek 24 (HeeH 25)
-Vier joodse denkers in de twintigste eeuw eeuw (1987) ed. met F.J. Hoogewoud (HeeH 26)
-Moed voor de politiek: oefeningen in politieke ethiek (1988) (HeeH 27)
-De God die niet meer nodig is: voor wie aan God geen boodschap hebben (1996) (HeeH 28)
-Wat heeft de filosofie met God te maken? (1998) (HeeH 29)
-Geloven, Denken, Doen: weerspiegeling van evangelie en cultuur in Wending-artikelen van H.J. Heering 1947-1989 (z.j.) ed. E.J. Kuiper en Th.M. van Leeuwen (HeeH 30)

Artikelen:
“Thomas Garrique Masaryk” in: V.C.J.C., Leidende figuren: korte levensbeschrijving van een tiental geestelijke leiders (1938) 48-52 (VCJC 4)
“Kroniek”, Vox Theologica 9 (1938) 188-190 (Z.HeeH)
“Eenheid contra waarheid?”, Vox Theologica 17 (1947) 125-130 (Z.HeeH)
“Profeet, hogepriester en schriftgeleerde te Amsterdam”, Wending 3 (1948) 461-468 (Z.HeeH)
“Herinneringen aan Amsterdam I t/m XI”, Vrije Geluiden (1948) kopie (HeeH 44)
“Kan het congregationalisme ons helpen?”, Wending (1951) 38-44 (Z.HeeH)
“Overpeinzingen van een remonstrant over gemeente-opbouw”, Wending 6 (1951) 185-192 (Z.HeeH)
“De kleine mens in de grote wereld”, Wending 6 (1951) 276-287 (Z.HeeH)
“Van kruis en opstanding”, Wending 7 (1952) 1-7 (Z.HeeH)
“Sociale liturgie”, Wending 8 (1953) 590-598 (Z.HeeH)
“De derde weg in de oecumene” in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen
(1953) 49-72 (Fabe 1 en HeeH 31)
“Mönnichs Pelgrimage”, Wending 9 (1954) .457-465 (Z.HeeH)
“Bijbel en opvoeding”, Wending 10(1955) 332-349 (Z.HeeH)
“Lustrum betekent reiniging”, Wending 11(1956) .209-223 (Z.HeeH)
“De categorie van het tragische in de theologie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 11 (1956–1957) 279–294 (HeeH 37)
“Het komende heil” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“Theocratie en eschatologie in de theologie van Prof.dr.G.J.Heering” in: P.D. Tjalsma e.a., De theologie van Prof. Dr. G.J. Heering (1957) 53-81, oriëntatiereeks IV-VI (HeeH 6)
“Verkenningen rond de praedestinatie”, Theologie en Praktijk (1958) 1-12 (HeeH 43)
“Christelijke verantwooding t.a.v. het atoomvraagstuk”, Wending 14 (1959) 267-275 (Z.HeeH)
“Toyohiko Kagawa-in memoriam”, Wending 15 (1960) 375-379 (Z.HeeH)
“Gesprek over de basis” in: W.F. Golterman en J.C. Hoekendijk ed., Oecumene in ’t vizier: feestbundel voor dr. W.A. Visser ’t Hooft (1960) 75-80 (Golt 1)
“Herder, laat je schaapjes gaan!”, Wending (1961) 640-650 (Z.HeeH)
“De kleine mens in de grote wereld” in: J.M. van Veen ed., Naar de wereld van morgen: een aantal artikelen uit de eerste vijftien jaargangen van het maandblad Wending (1961) dl.1, 60-73 (Veen 1)
“Vermoeidheid. Een cultuurverschijnsel, een medisch vraagstuk, een religieuse opdracht” in: J.M. van Veen ed., Naar de wereld van morgen: een aantal artikelen uit de eerste vijftien jaargangen van het maandblad Wending (1961) dl.2, 88-100 (Veen 1)
“Schepping en Almacht” in: Het bittere raadsel van de goede Schepping, speciaal nummer Wending 17 (juli/augustus 1962) 328-339 (Wend 1)
“Het pastoraat in het atoomtijdperk”, Theologie en Praktijk 22 (1962) 199-210 (Theo 1en Z.HeeH kopie)
“Verkiezing, roeping, predestinatie” in: Voorbeschikking of Verkiezing (1962) Orientatiereeks II (B.35)
“Softenon”, Wending 18 (1963) 264-269 (Z.HeeH)
“Het verworpen beeld”, Wending 18 (1963) .458-464 (Z.HeeH)
“God de almachtige”, Wending 20 (1965) en in: H.J. Heering e.a., Dogmatische verkenningen (1968) (HeeH 17)
“Leven met de Bergrede” in: De Bergrede (Phoenix Bijbel Pockets 1966) (S.Pho.21)
“Kanttekeningen” bij het art. van R. Hensen (Literatuur, lezer, verantwoordelijkheid), Theologie en Praktijk 26 (1966) 1-16 (Z.HeeH)
“Ethos van het kijken”, Wending 21 (1966) 393-405 (Z.HeeH)
“Medische en seksuele moraal” in: L.H.Th.S. Kortbeek e.a., Recent medisch ethisch denken deel I (1967) 50-69 (HeeH 16)
“Anti-metaphysische theologie”, Theologie en Praktijk 27 (1967) 37-51 (HeeH 14 en Theo 2)
“Het Ethische probleem” in: C.J.F. Böttcher e.a., Morgen is vandaag begonnen: futorologische verkenningen (Nauta-reeks 1967) (Bött 1)
“Het theïstisch godsgeloof afgedaan ?”, Theologie en Praktijk 27 (1967) 140-149 (HeeH 15)
“Situatie”, Wending 23 (1968) 736-745 (Z.HeeH)
“Secularisatie in Holland oftewel: de ontmythologisering ontmythologiseerd”, Theologie en Praktijk 28 (1968) 9-16 (Z.HeeH)
“Is er een eigen christelijke ethiek” in : M.A. Beek e.a., Ethiek als waagstuk: opstellen aangeboden aan dr. E.L. Smelik, emeritus-hoogleraar van de UA (1969) 39-50 (Beek 4)
“Medische moraal”, Wending (1969) 699-704 (Z.HeeH)
“Biografische schets” in: H. Berkhof e.a. ed., Voorrang aan de toekomst: een keuze uit het werk van dr. J.M. de Jong, in leven rector van het Theologisch Seminarium der Nederlandse Hervormde Kerk te Driebergen (1969) 7-14 (JonJ 2)
“Wetenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid”, Geloof en Wetenschap: orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland (1969 of 1970) 61-65 (HeeH 32)
“De stad en het koninkrijk”, Theologie en praktijk 30 (1970/71) 168-175 (Z.HeeH)
“Macht en onmacht van de mens over eigen bestaan”, Rondom het woord (1971) NCRV ethercolleges (HeeH 33 en Z.HeeH kopie)
“Paul Ricoeur als godsdienstwijsgeer”, Nederlands Theololgisch Tijdschrift 25 (1971) 437-453 (Z.HeeH) kopie
“Ricoeur, Levinas, Dumas”, Wending 26 (1971) 470-481 (Z.HeeH)
“Tekst en communicatie: homiletiek in de spiegel der toneelkunst”, Theologie en Praktijk (1971) 180–189 (Z.HeeH)
“Het primaat der practische rede in nieuwe vorm: het werk van Emmanuel Levinas”, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 64 (1972) 4-14 (HeeH 36 en Z.HeeH)
“Geloof als werkelijkheidsinterpretatie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 26 (1972) 137-151 (Z.HeeH) kopie
“Paul Ricoeur. Vernieuwer van de fenomenologie” in: C.P. Bertels en E.J. Petersma ed., Filosofen van de 20ste eeuw (1972) 141-150 (Berte 1)
“Geloven en doen” in: Hoe gaat het verder met de kerk? (1973) 30-37, Kort Bestek 18 (B.15)
“Aan de grenzen van het menselijk bestaan”, Wending (1973) 136-149 (Z.HeeH)
“Stervensverlangen – stervensbegeleiding – euthanasie”, Medisch Contact (1973) 841-844, met M.J. Heering (Z.HeeH)
“Identiteit en vervreemding”, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (1974) 30-42 (HeeH 34 en Z.HeeH)
“Naast God, schipper….”, Gereformeerd theologisch tijdschrift 74 (1974) 137-143 (Z.HeeH)
“Wijsgerige epilegomena” in: E. Flesseman-van Leer e.a. ed., Weerwoord: reacties op Dr. H. Berkhof’s Christelijk Geloof (1974) 73-81 (Fles 1)
“De les van Nixon” in: K. Biezeveld en J.J.C. Dee ed., Liber Amicorum A.J. Rasker (1974) 43-48 (Biez 1)
“Coreferaat over Levinas’ godsconceptie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 29 (1975) 277-284 (NTT 1)
“Een godsdienstgesprek in de 17e eeuw” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 49-60 (Adri 14 en HeeH 38)
“De ethiek der Verlichting” in: Rondom het woord: theologische etherleergang van de NCRV: De Verlichting 17 (1975) 28-45 (Rond 1)
“Die alten jüdischen Worte: over Franz Rosenzweig als joods filosoof”, Tijdschrift voor filosofie 38 (1976) 535-558 (Z.HeeH)
“Meedenken over het voorgaande”, Wending 31 (1976) 631-634 (Z.HeeH)
“Ethiek in beweging” in: Algemene WP Wereld van nu (dl 14 1977) 242-250 (Z.HeeH)
“De krijgsmacht tusen goed en kwaad” in: H.J. Heering e.a., De krijgsmacht: zo goed en zo kwaad (1978) (Kernvraag nr. 65) 7-14 (HeeH 23)
“Die begegnung zwischen Buber und Rosenzweig”, Revue Internationale de Philosophie 32 (1978) 473-491 (Z.HeeH)
“Filosofie en zelfbedrog: J.P. Sartre als filosoof en mens”, Wending 32 (1978) 598-606 (Z.HeeH)
“Twee boeken over Levinas”, Périodique 7 (1978) 8-14 (HeeH 35)
“Kritisch commentaar” in: R.F. Beering, Niet te geloven: wijsgerig schaatsen op godgeleerd ijs (1979) 212-232 (Beer 1)
“Trouw en Eros”, Wending 34 (1979) 675-683 (Z.HeeH)
“Strijd om waarheid; vrede in vrijheid” in: J. de Graaf e.a., Vrijzinnige levensontplooiing: drie opstellen over verleden en toekomst van het vrijzinnig christendom (1979) 36-62 (Graa 1)
“De hachelijke vrijheid: een terugblik op Sartre’s ethiek”, Wending 35 (1980) 484-490 (Z.HeeH)
“Vom Sollen zum Sein”, Zeitschrift für Evangelische Ethik 24 (1980) 169-182 (Z.HeeH)
“In memoriam Prof. Dr. L.J. van Holk”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 36 (1982) 145-146 (Z.HeeH) kopie
“Van Holk: spiritueel, inspirerend en vitaal tot het einde”, NRC Handelsblad (26-1-1982) (Z.HeeH)
“Blaise Pascal: geloof en wetenschap”, in: M. Wildiers e.a., Tussen intuïtie en weten (1982) 47-57 (Wild 1)
“Kritische studie: die Philosophie des Franz Rozenzweig”, Tijdschrift voor filosofie 45 (1983) 118-121 (HeeH 42)
“Does faith trouble philosophy?: on Franz Rosenzweig’s method and system”, Tijdschrift voor filosofie 45 (1983) 589-601 (HeeH 41)
“Een geloof voor volwassenen: de Godsbeleving van Emmanuel Levinas”, Kosmos en Oikumene (1983) 298-304 (HeeH 39)
“De crisis van de jaren dertig” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 87-100 (BouS 1)
“Die Idee der Schöpfung im Werk Levinas”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 38 (1984) 298-309 (Z.HeeH) kopie
“Les porteurs de salut juifs à l’époque hellénistique”, Archivio di filosofia (1985) 231-239 (Z.HeeH)
“Het geloof in Christus en het verzoek te mogen sterven” in: Een verzoek te mogen sterven (1985) 5-10, Kort Bestek 25 (B.22)
“Heeft Wending de vrede gediend?”, Wending 40 (1985) 203-210 (Z.HeeH)
“Geloofscrisis en oecumene”, Wending 41 (1986) 13-24 (Z.HeeH)
“De eerbied voor het leven en zijn grenzen”, Wending 41 (1986) 39-46 (Z.HeeH)
“Vanuit godsdienstwijsgerige optiek” in: Nogmaals: Waarom?: artikelen over en reacties op het boek van dr. A. van de Beek: Waarom? over lijden, schuld en God (1986) 64-71 (HeeJ 5)
“Ist die Rosenzweigsche Verbindung Philosophie-Theologie haltbar ?” in: W.Schmied-Kowarzik ed., Der Philosoph Franz Rosenzweig (1986) 471-482 (Z.HeeH)
“Franz Rosenzweig: ‘Ich bleibe also Jude’” en “Joodse filosofie” in: H.J. Heering e.a., Vier joodse denkers in de twintigste eeuw: Rosenzweig, Benjamin, Levinas, Fackenheim (1987) 9–22 en 98–125 (HeeH 26)
“De twee-rijkenleer voorbij” in: Het leven is meer dan ethiek, studie aangeboden aan Prof. dr. G.Th. Rothuizen (1987) 11-24 (Z.HeeH) kopie
“De Gesammelte Schriften van Franz Rosenzweig”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 41 (1987) 152-155 (Z.HeeH) kopie
“Leven en denken van Franz Rosenzweig”, Rondom het woord 29 (1987) 19-30 (Z.HeeH)
“Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas en de tweesporigheid van de waarheid” in: Ter Herkenning 16 (1988) 233-245 (Z.HeeH)
“De kerk als maatschappelijk geweten” in: H. Noordergraaf en Mady A. Thung ed., Met minder kunnen we niet toe: oecumenische opstellen voor dr. H.M. de Lange (1989) 71-82 (Noor 1)
“Is de theologie een universitaire wetenschap?”, Wending 44 (1989) 250-255 (Z.HeeH)
“De gedaantewisseling van de ethiek aan de universiteit”, Universiteit en Hogeschool 36 (1990) 250-257 (Z.HeeH)
“Eens en anders” in: “Op de uitkijk”: meedenken met prof. dr. G.J. Hoenderdaal (1990) 25-29, Vlugschrift 4 (B.42)
“Levinas’ Godsconceptie en de God der filosofen”, Tijdschrift voor theologie 30 (1990) 159-172 (Z.HeeH)
“J. de Graaff (*1911) in: R.B. ter Haar Romeny en J. Tromp ed., Quisque suis viribus 1841-1991: 150 jaar theologie in dertien portretten (1991) 245-261 (Haar 1)
“De ethiek van J.de Graaf” in: Hannes de Graaf, 1911-1991, een leven in dienst van de vrede (1992) (Z.HeeH) kopie
“Jezus en de moraal” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 96-108 (Goud 10)
“Spinoza-joods wijsgeer?”, De uil van Minerva, Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur 9 (1993) 213-278 (Z.HeeH)
“Vriendschap tussen preekstoel en leerstoel ?” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 1-6 (Adri 15)
“Wetenschap en wijsheid: de plaats van de theologie in de universiteit”, Té-èf Blad van de theologische faculteit Leiden 24 (1994) nr.1, 3-14 (Z.HeeH)
“Het lijden is op drift: het onderscheid van medische problemen en levensvragen wordt steeds moeilijker”, Tijd en Taak (18 maart 1995) (Z.HeeH)
“Professor Henk Berkhof-praesens”, Té-èf. Blad van de theologische faculteit Leiden 25 (1996) nr.2, 4-5 (Z.HeeH)
“Hannes de Graaf” in: P.van Dijk e.a. ed., Gidsen en getuigen op de pelgrimage naar vrede (1999) 161-166 (Dijk 2)
“Theismus Revisited” in: H.A.Krop e.a. ed., Post-Theism: reframing the judeo-christian tradition (2000) 191-208 (Krop 1)

Diversen:
-Orde van de dienst bij de ingebruikneming van de Remonstrantse Kapel West (1956) en preek van H.J. Heering (I.35)
-De Grote Vaart. Spel bij het afscheid van H.J. Heering van de Remonstrantse Gemeente van Den Haag (1964) (I.5)
-“Herinneringen aan Ds.Jaap van de Guchte (1905-1992)” concept (1992) (Z.Guch)
-“Wij zijn de laatkomers in de schepping” in: H. Bouma ed., De aarde is er ook nog: op zoek naar een ethiek van het milieubeheer (1974) 115-125 (BouH 1) Hans Bouma in gesprek met H.J. Heering
-Marijke Verduyn, “Vuile handen”, Trouw (28 november 1997) vraaggesprek (Z.HeeH)

Over H.J. Heering:
-H.J. Adriaanse e.a. ed., God, goed en kwaad: feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering (1977) (Adri 16)
-R. Munk en F.J. Hoogewoud ed., Joodse filosofie tussen rede en traditie: feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof. dr. H.J. Heering (1993)
-H.J. Adriaanse e.a., Toespraken op het symposium God ter sprake t.g.v. de 85ste verjaardag van Herman Heering (1997) (Adri 17)
-J.F. Goud, “God overal en nergens: de vrijzinnige denkstijl van H.J. Heering” in: J. Beumer ed., Zo de ouden zongen . . . : leraar en leerling zijn in de theologie-beoefening (tussen 1945 en 2000) (1996) 71-88 (Beum 1)
-M.G. Verduyn, De grote woorden voorbij: een generatie theologen over God, werk en leven (1998) 18-26 (Verd 1)
-K.J. Holtzapffel, Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen: over het eschaltologisch element in de vrijzinnig protestantse theologie van de twintigste eeuw, in het bijzonder bij de remonstranten K.H. Roessingh, H.J. Heering en G.J. Heering (2009) (Holtz 5) proefschrift

J.P. Heering

Boeken:
-Op de bres: 200 jaar Haagsch Genootschap tot verdediging van het christelijk geloof (1785-1985) (1985) met anderen (HeeJ 2)
-Nogmaals: waarom?: artikelen over en reacties op het gelijknamige boek van dr. A. van Beek over lijden, schuld en God (1986) ed. met anderen (HeeJ 5)
-Geloof en esthetiek: artikelen over een vergeten hoofdstuk in de theologie (1987) ed. met anderen (HeeJ 3)
-De gelijkenis van de verloren Vader: beschouwingen over Van Genneps boek ‘De terugkeer van de verloren Vader’ (1991) ed. met anderen (HeeJ 6)
-Hugo de Groot als apologeet van de christelijke godsdienst: een onderzoek van zijn geschrift De veritate christianae (1992) proefschrift (HeeJ 1)
-Een wijder perspectief?: nadere beschouwingen over het boek Op zoek naar een nieuwe horizon van W. Zijlstra (1993) ed. met anderen (HeeJ 4)
Artikelen:
“Transformatie der vrijzinnige theologie: de betekens van G.J. Heerings ‘“Geloof en Openbaring”’ in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse Toetsen (Utrecht 1984) 57-84 (onder pseudoniem A.H. Idema) (BouS 1).
“Ten strijde tegen het verlichte Christendom!” in: J.P. Heering e.a., Op de bres: 200 jaar Haagsch Genootschap tot verdediging van het christelijk geloof (1785-1985) (1985) 5-17 (HeeJ 2)
“Het vrijzinnig protestantisme op de drempel van een nieuwe tijd (1900-1925)” in: B. Klein Wassink en Th. M. van Leeuwen ed., Tussen Geest en Tijdgeest: denken en doen van vrijzinnig protestanten in de afgelopen honderd jaar (1989) 57-160 (Klein 1)
“Met een oprecht verlangen naar God” in: H.J. Adriaanse ed., Karel Hendrik Roessingh: theoloog op het breekpunt van de tijd (1987) 30-42 (Adri 13)
“In de dagen van Klikspaan: de oprichting van Q.S.V.” en “B.D.Eerdmans (1868-1948): the lonely critic” in: R.B. ter Haar Romeny en J. Tromp ed., Quisque suis viribus 1841?1991: 150 jaar theologie in dertien portretten (1991) 11-24 en 126-139 (Haar 1)
“Kunstbroeders en rivalen. Heinsius en Grotius” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 47-56 (Adri 15)
“Geen privatisering van de godsdienst?” in: M.A. Bosman-Huizinga en Th.M. van Leeuwen ed., Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) 11-13 (Bosm 2)
“Van exegese naar overdenking en verkondiging: de ontwikkeling van Johans preekconcept”, Ds Johan Goud 25 jaar predikant (2009) (Goud 13)

M.J. Heering

Artikelen:
“Safety first?”, Wending 17 (1962) 148-161 (HeeM 1) overdruk
“Wat is helpen?”, Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap 5 (november 1964) 123-136) (HeeM 2)
“Stervensverlangen – stervensbegeleiding – euthanasie”, Medisch Contact (1973) 841-844, met H.J. Heering (Z.HeeH)

P. Heering

Boeken:
-Journaal, opgemaakt op de reis van Nieuwe Diep naar Batavia 1868, 1869 (2013) Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (HeeP 21)
-Overijselsche vertellingen (2e druk 1886) (HeeP 1a)
-Overijselsche vertellingen (3e druk 1893) (HeeP 1b)
-Indische schetsen (1886) (HeeP 2)
-Geloofsbelijdenis: toespraak bij de bevestiging van nieuwe leden der Remonstrantsche Gemeente (1890) (HeeP 19)
-De hoop der toekomst: rede uitgesproken bij gelegenheid van het overlijden van Z.M. Willem III (1890) (HeeP 3)
-Kort, tevens laatst wederwoord (1891) (HeeP 4a) Reactie op “Geen menschendicht, maar God’s woord” van Jhr. Rochussen (1891) (HeeP 4b)
-Het ontwaakte geloof: toespraak ter bevestiging van nieuwe leden der Remonstrantsche Gemeente(1893) (HeeP 5)
-Onsterfelijkheid: paaschpreek: gehouden 14 april 1895 bij de laatste godsdienstoefening in de oude Remonstrantsche Kerk (1895) (HeeP 20)
-Wat wij hopen en bidden: bevestigingsrede (1895) (HeeP 6)
-Wederkeeren: rede gehouden bij de inwijding der Nieuwe Remonstrantsche Kerk te ’s-Gravenhage (1896) kopie (HeeP 7)
-Koningin Wilhelmina’s Troonbestijging: feestrede (1898) (HeeP 8)
-Mijn God, ontferm U over dit arme volk!: rede naar aanleiding van den oorlog in Zuid-Afrika (1899) (HeeP 9)
-Onze hedendaagsche lectuur (1901) rede (HeeP 10)
-Bevestigingsrede (23 maart 1902) (HeeP 11)
-Het evangelie verworpen: rede naar aanleiding van Van Eeden’s “Mijn Sociologische ervaring” (1907) (HeeP 12)
-De hedendaagsche Jeugd en het Godsdienstonderwijs (1908) rede (HeeP 13)
-Vaderlandsliefde: nabetrachting op “de Blijde Gebeurtenis” (1909) (HeeP 14)
-De godsdienstige Hervorming van het Huisgezin (1911) rede (HeeP 15)
-In memoriam Ds. P.Heering door P. A. Haaxman Jr. (1922) (HeeP 16)
-Negen preken ingebonden (HeeP 17):
-De hoop der toekomst. Rede gehouden bij het overlijden van Z.M. Willem III (1890)
-Niet ontbinden, maar vervullen: rede n.a.v. Jhr. Rochussen’s geschrift “Christen of Modern” (1891) (Christen of modern van Jhr. Rochussen, zie HeeP 18)
-Wat wij hopen en bidden: bevestigingsrede (1895)
-Wederkeeren: rede bij de inwijding der Nieuwe Remonstrantsche Kerk (1896)
-Koningin Wilhelmina’s Troonbestijging (1898)
-Mijn God, ontferm U over dit arme volk (1899)
-Onze hedendaagsche lectuur (1901)
-Het evangelie verworpen: rede n.a.v. Van Eeden’s “Mijn Sociologische ervaring” (1907)
-Vaderlandsliefde: nabetrachting op “de Blijde Gebeurtenis” (1909)

Artikelen:
-Zes bijdragen in: Het Morgenlicht. Stichtelijk dagboek voor het gezin. 2e bundel (1868) 5-7 mei, 12 juni, 2-3 oktober (Z.HeeP) kopie
“Godsdienst en zedelijkheid”, Onze Godsdienstprediking 3 (1877) 309-322 (Onze 1)
“De eerste steen van de nieuwe remonstrantsche kerk te ‘s Gravenhage 9-7-1895”, URB (1895/96) 49 ev.
“In het ouderlijk huis (onder den Weriengien)” in: G. van Rossem ed., In ‘s levens opgang: een boek voor jongelieden (1891) 68-79 (Ross 1)

Diversen:
-Preek op de 13e Nederlandschen Protestantendag (1885) (Z.HeeP) kopie

Over P. Heering:
-G.J.W. Oldeman, “In memoriam P. Heering”, URG 33 (1921/22) 108-116
-G.J. Heering, “Levensbericht van P. Heering”, MNL (1921/22) 43-48 (Z.HeeG)
-P.A. Haaxman Jr, In memoriam Ds. P.Heering (1922) (Haax 1)
-G.J. Hoenderdaal, “Heering, Pieter”, BLGNP dl 3 (Kampen 1988) 170-171 (X.5)

C.C. Heesterman

Diversen:
-Face to Phase two: de Confrontatie van Saul en David in het ‘Doublet’ 1S.24.26, synchroon benaderd(1991) doctoraalscriptie (N.Hees.1)

Nel van der Heide

Over Nel van der Heide:
-Ruud Buurman, Verpleegster in ruste houdt van tuinieren”, Utrechts Dagblad (18 juli 1998) (Z.Hei)

B.G. de Vries van Heijst

Boeken:
-Sjoelammit: ‘t Lied der Liederen, Liefdes Lof (1884) (Heij 1)

Diversen:
-J.v.R., Open brief aan den remonstr. gereformeerden? predikant Van Heijst of de Moderne Démonie van dien prediker en zijne broeders een weinigske toegelicht (1865) (Z.Heijs)

Over B.G.de Vries van Heijst:
-C.P. Tiele, “B.G. de Vries van Heijst, in memoriam”, URB 6 (1894/95) 1 e.v.

Paulus van Hemert

Boeken:
-Gezag en grenzen van de menselijke rede (1987) bundel teksten uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema (Heme 1)

Over Paulus van Hemert:
-H.Y. Groenewegen, Paulus van Hemert als godgeleerde en als wijsgeer (1889) (Groe 1)
-S. Vuyk, “Paulus van Hemert ” in: S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen: remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek, 1780-1800 (1995) 37-43 (Vuyk 2)

S. van Hennik-Mosselman

Boeken:
-Barnsteen: gedichten (2000) (Henn 1)

W.F.H. Hensen (of Michaël Hensen O.P)

Boeken:
-Kruisdragers: woorden van troost en bemoediging voor hen die lijden (Amsterdam 1955) 248 p. (Hens 10)
-Dominicaans leven in de wereld: de dominicaanse derde orde gemeenschap. Leefregels en spiritualiteit (Beek 1956) 84 p. (Hens 9)
-Die gij liefhebt is ziek (Rotterdam 1956) 156 p. (Hens 13)
-Kruisgeheim (Hilversum 1958) ed. met anderen, Kerugma 1e reeks, nr. 3 (Hens 11)
-Chrisma des heils (Hilversum 1962) ed. met anderen, Kerugma 5e reeks , nr. 5 (Hens 12)
-Het jaar uwer goedheid (1962-1963; 2de druk 1964) 3 dln: 1. Winter, 2. Lente, 3. Zomer en Herfst (Hens 8)
-Religieus ervaren: een keuze uit het gedachtengoed van Wilfred Hensen (1990) (Hens 1)
-Christendom en Chassidisme (1993) (Hens 2)
-De gemeenschap met zijn lijden: lijden en dood in de christelijke mystiek (1994) (Hens 3)
-Christuservaring (1997) (Hens 4)
-Verborgen omgang (1998) (Hens 5)
-Uit de diepten: mystiek in het protestantisme (1999) (Hens 6)
-Waar is God gebleven?: een zoektocht naar het Heilige (2001) (Hens 7)

Artikelen:
“Christelijke zelfverloochening” in: W.F.H. Hensen e.a. ed., Kruisgeheim (Hilversum 1958), Kerugma 1e reeks, nr. 3 (Hens 11) 5-23
“Sacrament van de christelijke volwassenheid” in: W.F.H. Hensen e.a. ed., Chrisma des heils (Hilversum 1962) Kerugma 5e reeks , nr. 5 (Hens 12) 5-19
“Het pastoraat in het universitaire milieu” in: A. van Basten e.a., Kerk en Universiteit (Bilthoven 1965) 17-46 (Bast 1)
“Panorama van de hedendaagse rooms-kathoklieke theologie” in: Kort Bestek Reeks 9/10 (1967) (B.8) “De breuk met de orthodoxie” in: G.Th. Koek ed., Crisis van het ambt: visies en verwachtingen van uitgetreden priesters (1967) 101-122 (Koek 1)
“Paasviering in Jeruzalem” in: Phoenix Bijbel Pockets (dl 24, 1968) (S.Pho.24)
“Geloven, een avontuur” in: J.C.M van der Sluijs en P. Smits ed., Toeleven naar 2000. Radarpeiling 5 (1970) nr. 4, 36-39 (Sluij 2)
“Veranderen, maar hoe?”, Radarpeiling 13 (1978) nr. 4, 18-21 (Z.Hens)
“Kanttekeningen bij een ontwikkeling”, Barchembladen nr. 4 (augustus 1983) 41-46 (Barc 2)
“Zin geven aan je leven”, Barchembladen (1984) nr.8, 11-18 (Z.Hens)
“De moderne devotie, een inspiratiebron voor onze tijd?”, Barchembladen (1984) nr.8, 25-38 (Z.Hens) “De stilte is een tweestemmig lied”, Barchembladen (1985) nr.9, 24-30 (Z.Hens)
“Ultima Thule” in: H.A. Wage e.a. ed., Voor open venster (1986) opgenomen in Hens 1
“De noodzaak van een nieuwe belijdenis” en “Beeltenis van Gods heilig wezen” in: “Voor God wil ik belijden”: Remonstranten over hun geloofsbelijdenis (1989) 16-20 en 23-24, Vlugschrift 2 (1989) (B.40)
“George Rouault: schilder van het heilig Aanschijn” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 90-95 (Goud 10)
“De getijden van het gebedsleven”, “Bidden op zondag” en “Vogel van de laatste troost” in: “Nooit heb ik niets met U”: gedachten over het gebed (1995) 15-18, 25 en 31-33, Vlugschrift 10 (B.49)
“Mystiek en ethiek bij Albert Sweitzer” in: A.D. Fokker en R.M. Nepveu ed., Onderweg met prof. dr. P. Smits (1996) 44-47 (Fokk 1)

Over W.F.H. Hensen:
-Willem Leeuwis, “In gesprek met Wilfried Hensen”, adRem (augustus 1990) (Z.Hens)

M.W. den Herder

Diversen:
-De betekenis van Carl Rogers voor de pastorale relatie (z.j.) proponentscriptie (N.Herd.1)

J.W. Herfst

Boeken:
-Gezondheid en heil: een zedekundige studie (1938) proefschrift (Herf 1)
-De I Corinthenbrief (1941) (Herf 2)
-Dagopeningen (1956) (Herf 3)

Artikelen:
“Psychische defensie”, Het Kouter 3 (1938) 430-434 (Z.Herf)
“Evangelieverkondiging” in: M.G. Schenk, Vrouwen van Nederland 1898-1948: de vrouw tijdens de regering van Kon.Wilhelmina (1948) 145-154 (Z.Herf) kopie
“Het verschijnsel der overdracht”, Theologie en Practijk (1949) 174-180 (Herfst 4)
“De techniek van de zielzorg” in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen
(1953) 111-136 (Fabe 1)
“De ongehuwde vrouw”, Wending 9 (1954/55) 384-391 (Z.Herf) kopie
“Tijd hebben voor elkaar” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)

W.E.R van Herwijnen

Boeken:
-Omzien in dankbaarheid: 1933-2007 (2007) (Herw 2)

Artikelen:
“Gever van leven, behoud uw schepping. Ter inleiding” in: J.M. de Boer-de Leeuw e.a., Canberra 1991: de zevende assemblée (1991) 53-58 (Boer 2)
“Interreligieuze dialoog” in K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen (2007) 35-38 (Holt 4)

Diversen:
-J. Ernst en L. Oranje, “Christen in het bedrijfsleven: burger van twee werelden?”, Wending 39 (1984) 258-264 (Z.Herw) gesprek
-H. van Weerdenburg, “Voorzitter Eimert van Herwijnen ziet toekomstmogelijkheden voor de kleine remonstrantse kerk”, de Bazuin (22 april 1994) 8-10 (Z.Herw)
“Weg met het vage remo-imag: mr. Mijnssen volgt ir. Van Herwijnen op als voorzitter Broederschap”, Trouw (9 juni 1997) (Z.Herw)

E. van Herwijnen-de Veer

Boeken:
-In wording (Brummen 1997) (Herw 1)

Abraham Heydanus

Boeken:
-Apologia, ofte Christelycke Verdediging, voor de Verdruckte Waarheyt, aan de E.E.A.A. Heeren Burgemeesters en Regeerders der stadt Leyden door Irenaeus Philalethius J.V.D (pseudoniem, voor Abraham Heydanus) (Amsterdam 1665) (verdediging van de Heer J. de Bije, die zijn huis voor remonstrantse kerkdiensten beschikbaar stelde) (L.Hey.1)

J.J. van Hille

Boeken:
-Het “Onze Vader”: leidraad voor bijbelkringen, kerkdiensten en persoonlijk gebruik in de Remonstrantse Gemeente van Amsterdam (1966-1967) met anderen (Modd 5)
-Elkaar een dienst bewijzen: liturgische beschouwingen en oefeningen (1975) (Hill 1)

Artikelen:
“Tot ons zelf komen in de ontspanning” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“Pastorale impressies” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 185-202 (Adri 14)

Over J.J. van Hille:
-H. Paardekooper, “Ds. Jacobus Johannes van Hille, Samenspel (15 juli 1983) (Z.Hil)

C. M. van Hille-Gaerthé

Boeken:
-Ons dagelijks brood: religieus lekenspel voor jomge mensen (1947) (Hill 2)
-Geneugten en perikelen bij ziekte en herstel (1950) (Hill 3)

A. van der Hoek

Boeken:
-Religie in ballingschap: institutionalisering en leiderschap onder christelijke en islamitische Molukkers in Nederland (1994) proefschrift (Hoek 1)
-Verbeeld geloof: een geschiedenis van het christendom (1996) Owen Chadwick, vertaald door A. van der Hoek (Hoek 2)
-Dichter bij Jezus (1997) G.Stanton, vertaald door A. van der Hoek (Hoek 3)
-Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) ed. (Hoek 4)
-Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof (2009) ed. met M. Slootmans (Sloo 1)
-Islam, populisme en kerkelijke respons: vrijzinnigen aan het woord (2012) (Hoek 6)

Artikelen:
“Religious Institutionalization among Moluccans” in: Shadid en van Koningsveld eds, Islam in Dutch Society: Current Developments and Future Prospects (1992) 181-190 (Z.Hoek) kopie
“Moluccan Christians and Muslims in the Netherlands: past, present, future”, Exchange, Journal of Missiological and Ecumenical Research (1995) nr 1, 34-44 (Z.Hoek) kopie
“Agama Ambon Transformed: Religion in excile”, Cakalele, Maluku Research Journal (1995) 67-75 (Z.Hoek) kopie
“Met het oog op de toekomst…” in: Vrijheid en verdraagzaamheid. Jubileumboekje, samengesteld t.g.v. het 100-jarig bestaan Remonstrantse Gemeente Dordrecht (1997) 45-48 (H.Dor.2)
-God rekent anders” (13 september 1998) preek (Z.Hoek) machineschrift
“De Molukse kerken in Nederland” in: Eén van Geest: over migrantenchristenen in Nederland (2000) 21-25, Vlugschrift 16 (B.55)
“De l’isolement à la participation: l’évolution des Églises moluquoises aux Pays Bas” in: M. Spindler et A. Lenoble-Bart eds, Crétiens d’outre-mer en Europe (2000) 147-17 (Z.Hoek) kopie
“In Abraham’s voetspoor . . .: openbaring in Koran en Bijbel” in: Waar komt ons geloof vandaan?: over openbaring en ervaringen (2002) 31-36, Vlugschrift 18 (B.57)
“Interreligieuze ontmoetingen: mogelijkehden en grenzen” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 3-8 (Hoek 4)
“Naar een land van remonstrantse moslims?” in: M.A. Bosman-Huizinga en Th.M. van Leeuwen ed., Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) 14-17 (Bosm 2)
“Imams en pastores: Partners?”, Begrip 32 (2006) nrs. 4 en 5, 128-141 (Hoek 5)
“Vijf remonstrantse zuilen” in K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen (2007) 43-45 (Holt 4)
“Belevend geloven: Jezus, een van Geest vervulde mens” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) 17-21 (Dico 6)
“We moeten leren uitsijgen boven ons eigenbelang . . . : een interview met DUO-voorzitter Chris Dutihl en voormalig DUO-voorzitter Rix Kijne” in: M. Slootmans en A. van der Hoek ed., Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof (2009) 97-99 (Sloo 1)

Diversen:
-Interviews met auteurs Goddeeltjes.

G.J. Hoenderdaal

Boeken:
-Religieuze existentie en aesthetische aanschouwing (1948) proefschrift (Hoen 1)
-De mens in tweestrijd (1956) (Hoen 2)
-De prediking van het Evangelie en de vrije mens (1958) Referaten-reeks VIII (Hoen 3)
-Dialogia Entis (1958) oratie (Hoen 4)
-De theologische betekenis van Arminius: redevoering gehouden te Leiden op 10 oktober 1960 (1960) overdruk Nederlands Theologisch Tijdschrift 1960/1961 (Hoen 5)
-Verklaring van Jacobus Arminius afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608: opnieuw uitgegeven door G.J. Hoenderdaal (1960) (Hoen 6)
-Het christendom en het ongeloof in Europa (1961) Orientatie nieuwe reeks I (Hoen 7)
-Enkele aantekeningen omtrent gemeente en kerk (1963) Kort Bestek 1 (B. 1)
-Enige aspecten van de leer der uitverkiezing: rapport samengesteld op verzoek van de commissie tot de zaken der Remonstrantse Broederschap en van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk (1966) ed. met anderen (HeeH 13)
-Panorama van de hedendaagse protestantse theologie (1967) in Kort Bestek nr.9/10 (Hoen 9)
-Geloven in de Heilige Geest (1968) (Hoen 10)
-Samenspraak-inspraak (sept.1969) Rede t.g.v. 350 jaar bestaan Remonstrantse Broederschap. Kort bestek 14 (B.11)
-De kerkordelijke kant van de Dortse Synode (1969) Voordracht Kerkhistorisch Gezelschap ter herdenking van de Nationale Synode te Dordrecht (Hoen 11)
-Remonstrantie en contraremonstrantie (1970) overdruk uit NAvK deel LI (Hoen 12)
-De predikanten in de Remonstrantse Broederschap: Dominee – werknemer – priester – profeet (1972) (Hoen 13)
-Riskant spel: liturgie in een geseculariseerde wereld (1977) (Hoen 14)
-Maatschappelijke bewustwording en uitspraken van de Remonstrantse Broederschap (1978) Kort Bestek 20 (Hoen 15)
-Daders des Woords: Theorie en Praktijk bij de verkondiging van het evangelie (1978) afscheidscollege (Hoen 16)
-Arminius en Episcopius (1980) overdruk NAvK 60 (1980) 203-235 (Hoen 17)
-Het esthetische, een weg tot geloof?: gedachten over godsdienstige en esthetische ervaring (1982) (Hoen 18))
-Staat in de vrijheid: de geschiedenis van de remonstranten (1982) met P.M. Luca (Hoen 19)
-“Op de uitkijk” Meedenken met prof. dr. G.J. Hoenderdaal: reacties op artikelen en fragmenten, aangeboden aan prof. Hoenderdaal bij zijn tachtigste verjaardag (1990) Vlugschrift 4 (Hoen 21)

Artikelen:
“Uit de geschiedenis van een Remonstrantse dorpsgemeente”. Levensrichting 2 (1936) 35-37
“De schat der Christenheid”, Het Kouter 2 (1937) 161-163 (Z.Hoen en M.1)
“De betekenis der aesthetica voor de systematische theologie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 3 (1948/9) 359-372 (Hoen 27 en Z.Hoen)
“Het objectieve gehalte der geloofservaring”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 4 (1949/50) 12-23 (Hoen 28 en Z.Hoen)
“Kerkmuziek en kerkbouw”, Kerk en Eredienst 5 (1950) 100–107 (Z.Hoen) kopie
“Muziek als theologisch probleem”, Kerk en Eredienst 6 (1951) 169–178 (Z.Hoen) kopie
“Drie dichters en de tijd”, Wending 6 (1951) 415-425 (Z.Hoen)
“Waarom geen romantiek in de kerk?”, Wending 7 (1952) 366-376 (Z.Hoen)
“Schoonheid als verhulling en onthulling van het Heilige” in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen (1953) 137-166 (Fabe 1)
“Twee kerken aan de rand van de hoofdstad”, Forum (1953) 41–60 (Z.Hoen) kopie
“Theologie en literatuur”, Vox Theologica 23 (april 1953) 104–112 (Vox 9 en M. 4)
“Protestantse kerkmuziek”, Wending 8 (1953/54) 717-725 (Wend 3, Z.Hoen)
“Cultuur en wancultuur”, Radio uitzending 18 februari 1955 (Z.Hoen)
“Symbool en sacrament”, Theologie en Practijk (1954) 42–51 (Z.Hoen) kopie
“De mens volgens christelijk besef” in: Werkboek voor 1957-1958 over het thema Samen mens, samen christen zijn (G. d16) III.1
“De keuze van ons zelf” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“Jacobus Arminius, zijn leven, werk en strijd”in: De Arminius-kerk: nieuw begin in Amsterdam-West (1957) (A.Ams.10)
“Een bijdrage tot liturgische vormgeving in de Ned. Herv. Kerk”, Theologie en Practijk 17 (1957) 67–71 (Z.Hoen) kopie
“De prediking van het lied” in: C.W. Mönnich en F.J. Pop ed., Wegen der Prediking (1959) 405-463 (Mönn 1)
“Jacobus Arminius”, News Digest of the I.A.R.F. no. 41 (februari 1960) 1-4 (Hoen 26)
“De theologische betekenis van Arminius” (redevoering op 10 oktober 1960 t.g.v. de 400ste geboortedag van Jacobus Arminius), Nederlands Theologisch Tijdschrift 15 (1960/61) 90-98, overdruk (Hoen 6)
“Wie was Arminius ?”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 4 (Vrij 1)
“Waarom Arminius herdenken ?”, Wending 15(1960) 316-326 (Z.Hoen)
“The life and thought of Jacobus Arminius”, Religion and Life (1960) 540–547 (Z.Hoen) kopie
“Het begrip homo faber als vraagstuk voor de theologie”, Theologie en Practijk 20 (1960) 99–107 (Z.Hoen) kopie
“Eenheid”, Wending 16 (1961/62) 826-833 (Z.Hoen)
“Dogmenhistorische aspecten van de leer der voorbeschikking” in: Voorbeschikking of Verkiezing (1962) Orientatie reeks II (B.35) en Theologie en Praktijk 22 (1962) 57-77 (Z.Hoen) kopie
“The life and struggle of Arminius in the Dutch Republic” in: G.O. Mcculloh ed., Mans’s Faith and Freedom (1962) 11-27 (McCu 1)
“Erasmus” in: Proceedings of the ninth International Congregational Council (1962) 105-111 (I.C.C. 1)
“Pinksteren”, Federatie Contact (mei 1963) (Z.Hoen) kopie
“Om een vrije en bevrijdende theologie”, Theologie en Praktijk 23 (1963) 153–167 (Theo 5 en Z.Hoen)
“Op zoek naar een theologische esthetica”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 18 (1963/64) 207–216 (Z.Hoen) kopie
“Liturgisch leven in de Remonstrantse Broederschap” in: Jaarboek voor de eredienst van de Nederlands Hervormde Kerk 1963-1964 (1964) 63-69 (Jaar 2)
“De strijd om de Heidelbergse Catechismus”, Dux 31 (1964) 435-442 (Z.Hoen)
“Nabeschouwing (IVV-Congres)”, Theologie en Praktijk (1964) nr. 3 (Z.Hoen) kopie
“Oecumenisch leven in Nederland”, Federatie Contact (mei 1964) 86–90 en in aparte uitgave (Hoen 29)
“Welke betekenissen heeft het avondmaal” in: V.P.R.O., Eten en drinken: 8 radiouitzendingen over het avondmaal (1965) 9-16 (vpro 5)
“Ontmythologisering”, Adelbert (1965) 1–7 (Z.Hoen) kopie
“De preek”, Theologie en Praktijk 25 (1965/66) 187–197 (Z.Hoen) kopie
“Panorama van de hedendaagse protestantse theologie” in: Kort Bestek nr.9/10 (1967) 1-41 (Hoen 9)
“Ontvoogding in de theologie” in: Welbehagen of ongemak: 11de Lustrum van de VCSB afdeling Leiden (1967) 31-44 (Z.Hoen) kopie.
“Uytenbogaert in Utrecht”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 22 (1967/8) 3-12 (Z.Hoen) kopie
“Een tussentijdse balans van de huidige theologische situatie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 22 (1967/8) 200-215 (Z.Hoen) kopie
“Friedrich Schleiermacher als filosoof”, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 60 (1968) 65–78 (Z.Hoen) kopie
“Uppsala over Worship”, Ministerium 2 (1968) 137–142 (Z.Hoen) kopie
“Naar een modern theologisch ethos”, Theologie en Praktijk 28 (1968) 1–8 (Z.Hoen) kopie
“Vortrag” in: Festschrift der Remonstrantisch-Reformierten Gemeinde zu Friedrichstadt an der Eider (1968) 5-12 (H.Fri.8b)
“Dordrecht: achteraf een drama”, Kerk en pers ’68 (1968) 114-117 Z.Hoen) kopie
“Is Schleiermachers theologie nog actueel?”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 23 (1968/69) 81–93 (Z.Hoen)
“De kerkordelijke kant van de Dortse Synode”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 23 (1968/9) 349-363 (Hoen 11)
“De weg van een kleine kerk”, Aksent 8 (1969) 60–62 (Z.Hoen) kopie
“In memoriam Prof. G.J. Sirks. 17 mei 1887-25 augustus 1969”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 24 (1969) 2 (Hoen 24 en Z.Sirk)
“De religieuze grondervaring en onze houding in de wereld”, Peiling 4 (1969) 34-37 (Z.Hoen)
“Erasmus en de Nederlandse reformatie”, Vox Theologica 39 (1969) 126–144 (Vox 8 en Z.Hoen)
“Remonstrantie en contraremonstrantie”, NAvK deel LI (1970) overdruk (Hoen 12)
“De Hervormde familie bijeen in Nairobi”, Gemeenschap der Kerken (1970) 198–201 (Z.Hoen) kopie “Het contact-gebeuren in de prediking”, Theologie en Praktijk 31 (1971) 190–196 (Z.Hoen) kopie
“De ware tempel”, Ministerium 6 (januari 1972) 28-30 (Z.Hoen) kopie
“A summer course in Holland””, Reformed World (sept-dec 1972) 152-165 (Z.Hoen) kopie
“Hermeneutiek en ideologiekritiek”, Rondom het Woord 14 (1972) 282–294 (Z.Hoen) kopie
“Dogmatiek, retoriek, dialektiek”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 27 (1973) 34-47 (Z.Hoen) kopie
“Eenheid in waarheid en liefde”, Gemeenschap der Kerken 27 (1973) 3–4 (Z.Hoen) kopie
“A Dutch theology of toleration”, Religion in Life (1973) 449–455 (Z.Hoen) kopie
“Over de wijsbegeerte van Hans Georg Gadamer”, Amersfoortse Stemmen 54 (1973) 205–210 (Z.Hoen) kopie
“De goede oude tijd: waarde en gevaar van traditie” in: Hoe gaat het verder met de kerk? (1973) 16-29, Kort Bestek 18 (B.15)
“Censuur op het liedboek” ca 1973
“De mens in een eigentijds kultuurbeleid” in: W. Verkade e.a. ed.,Om het gelaat van een nieuwe tijd: verder gaan met Jan de Koning (1974) 156-163 (Verk 1)
“Wat de remonstranten te Leiden deden”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. NS Deel 55 (1974/1975) 93-102 (NAKG 2 en Coss 10)
“Christelijk geloof in de Heilige Geest” in: E. Flesseman-van Leer e.a. ed., Weerwoord: reacties op Dr. H. Berkhof’s Christelijk Geloof (1974) 136-147 (Fles 1)
“Het ethos van de geschiedschrijver” in: K. Biezeveld en J.J.C. Dee ed., Liber Amicorum A.J. Rasker (1974) 131-137 (Biez 1)
“Het estetische als vijand en als vriend”, Rondom het Woord 16 (1974) 20–37 (Z.Hoen) kopie
“De dominee van Hardenberg schijnt gedichten te schrijven”, Trouw (9 nov. 1974) (Z.Hoen) kopie
“The debate about Arminius outside the Netherlands” in: Th. Lunsingh Scheurleer en G.H.M. Posthumus Meyjes ed., Leiden University in the 17th century (1975) 137-160 (Luns 1) (plank hoge boeken)
“Rede en openbaring in de tijd der Verlichting” in: Rondom het woord: theologische etherleergang van de NCRV: De Verlichting 17 (1975) 10–27 (Rond 1)
“Gewetensvrijheid groot goed voor remonstranten”, Hervormd Nederland (30 augustus 1975) (Z.Hoen)
“Ja en nee bij jubileum Centrum voor de kerkzang”, Trouw (7 juni 1975) (Z.Hoen)
“Herwaardering van de Pruikentijd”, Amersfoortse stemmen 58 (januari 1977) 20–26 (Z.Hoen) kopie
“De macht van de eschatologie in het werk van H.J.Heering” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., God, goed en kwaad: feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering (1977) 17-27 (Adri 16)
“Toespraak bij het afscheid als hoogleraar” in: Handelingen van de buitengewone AV op 17 december 1977 (1977) 20-31
“Smelt de Remonstrantse Broederschap weg?”, Tenminste (1977) nr.2, 4-6 (Z.Hoen) kopie
“Herinneringen aan de Arnhemse gemeente in oorlogstijd” in Rem. gemeente Arnhem 1878-1978 (1978) pp.50-52 (H.Arn.1)
“Esthetische en religieuze ervaringen”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 32 (1978) 197-217 (Z.Hoen) kopie
“Enige opmerkingen over tolerantie”, Kernvragen (Oktober 1978) 19-23 (Z.Hoen) kopie.
“Jacobus Arminius” in: Theologische Realenzyklopädie (1979) 63–69 (Z.Hoen) kopie
“Op zoek naar de oorzaken van de cultuurcrisis: cultuur en politiek zijn niet te scheiden”, Hervormd Nederland (1-9-1979) (Z.Hoen)
“‘Onze hulp’, een mijlpaal in de liturgische ontwikkeling”, Tenminste (1979) 18–22 (Z.Hoen)
“Arminius en Episcopius”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 60 (1980) 203-235 (Hoen 17)
“Cultuurcrisis nadert haar hoogtepunt”, Hervormd Nederland (19-1-1980) 17 en 19 (Z.Hoen) kopie
“Op zoek naar de ware hervormer”, Hervormd Nederland (12-4-1980) 17 (Z.Hoen) kopie
“Liturgie en kunst”, Stad en Land III (1981) nr.4 en 5, 5-10 (Z.Hoen) kopie
“In memoriam prof. dr. L.J. van Holk”, Trouw (26 januari 1982) (Z.Hoen) kopie
“Wordt de Mattheuspassion een sleur?”, Hervormd Nederland (28-2-1981) (Z.Hoen)
“Openbaring en ervaring” in: God ervaren. Tenminste-Jaarboeken nr. 2 (1981) 9–20 (Z.Hoen) kopie
“Wat is lelijk?”, Tegenwoordig 36 (juli-augustus 1981) 78-81 (Z.Hoen) kopie
“Jacob Arminius”, Gestalten der Kirchengeschichte (dl 7 1982) 51-64 (Z.Hoen)
“Begin en beginsel” in: G.J. Hoenderdaal en P.M. Luca, Staat in de vrijheid: de geschiedenis van de remonstranten (1982) 9-56 (Hoen 19)
“Hugo Grotius”, Gestalten der Kirchengeschichte (dl 8 1983) 43-59 (Z.Hoen)
“Bij de vierhonderste geboortedag van Simon Episcopius”, RW (22 januari 1983)
“Mislukte diplomaat Hugo de Groot”, HN-magazine 39 (1983) nr.14, 34-37 (Z.Hoen)
“Kunst en geloof”, Kosmos en Oecumene 17 (1983) 85–91 (Z.Hoen) kopie
“Arminius, Jacobus (Hermansz)”, “Episcopius (Bisschop), Simon”, “Mourik Broekman, Michiel Cornelis van” en “Wtenbogaert (Uytenbogaert), Johannes” in: blgnp dl 2 (Kampen 1983) 33-37, 191-195, 337-339 en 464-468 (X.5).
“Hoe krijgen wij de kunst weer de straat op?”, HN magazine 40 (1984) nr.3, 18-21 (Z.Hoen) kopie
“Remonstranten 350 jaar open voor Europese cultuur”, Trouw (26 oktober 1984) (Z.Hoen) kopie
“Uit de geschiedenis van het Seminarium der Remonstranten” in: G.J. Hoenderdaal e.a., Vrijheid en Verdraagzaamheid: het Seminarium der Remonstranten driehonderdvijftig jaar 1634-1984 (1984) 7-24 (Hoen 20)
“Het modernisme in Leiden” in: W.Otterspeer, Een universiteit herleeft (1984) 10-25 (Hoen 25) overdruk
“Muziek en religie”, Wending 39 (1984) 401-409 (Z.Hoen)
“Op zoek naar nihilistische kunst” in: Nihilisme en geloof: een bundel theologische opstellen t.g.v. het 18e lustrum van het Collegium Theologicum c.s. F.F.F. – Nemo S.S.S. (Utrecht 1984) 80–84 (Z.Hoen) kopie
“Luther en Erasmus”, Areopagus: blad van de theologische faculteit 18 (1984) nr.4, 53-54 (Z.Hoen) kopie
“De remonstranten en de oecumenische ontwikkeling” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 209-220 (BouS 1)
“Kunst en engagement” in: J.P. Heering e.a. ed., Geloof en esthetiek: artikelen over een vergeten hoofdstuk in de theologie ( 1987) 64-74 (HeeJ 3)
“Heering, Gerrit Jan” en “Heering, Pieter” in: BLGNP dl 3 (Kampen 1988) 167-170 en 170-171 (X.5). “Het vrijzinnig protestantisme tussen de schaduwen van gisteren en morgen (1925-1940)” in: B. Klein Wassink en Th. M. van Leeuwen ed., Tussen Geest en Tijdgeest: denken en doen van vrijzinnig protestanten in de afgelopen honderd jaar (1989) 161-298 (Klein 1)
“Erasmus en Arminius over de vrede in de kerk” in: E.K. Grootes en J. den Haan ed., Geschiedenis, godsdienst en letterkunde: opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg t.g.v. zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam (1989) 63-69 (Groo 1)
“Ons geloof in de Heilige Geest” (1989) in: “Voor God wil ik belijden”: Remonstranten over hun geloofsbelijdenis (1989) 25-27, Vlugschrift 2 (B.40)
“Remonstranten en christologie sedert de opkomst van het modernisme” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 60-70 (Goud 10)
“Wat inspireerde remonstranten in deze eeuw ?” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 5-8, Vlugschrift 7 (B.45)
“Schlegel en Schleiermacher” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 75-80 (Adri 15)
-Bijdragen in Woordenlijst van het Protestantisme (1987)
“Dordtse Synode was allerminst een vergadering van ayatollah’s”, NRC (28 januari 1993) (Z.Hoen) kopie
-Protestantism in Holland (z.j.) (Z.Hoen) kopie
-Bijdragen in Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme over Arminius, Episcopius, Van Mourik Broekman, Wtenbogaert, G.J. Heering, P. Heering

Diversen:
-Dr. J. Bierens de Haan “Het tragische” (z.j.) doctoraalscriptie (N.Hoen)
-Levensbericht voor het Convent van Remonstrantse Predikanten (Hoorneboeg 1988) handgeschreven, kopie (Z.Hoen)

Over G.J. Hoenderdaal:

-H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius: schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden, aangeboden aan Prof. dr. G.J. Hoenderdaal t.g.v. zijn 65e verjaardag (1975) met bibliografie (Adri 14)
-“Op de uitkijk”: meedenken met Prof. dr. G.J. Hoenderdaal (Utrecht 1990) Remonstrants vlugschrift 4 (B.42).
-Th.M.van Leeuwen, “Tussen de uitersten”, adRem (september 1998) 3-4 (Z.Hoen)
-Th.M.van Leeuwen, “Gerrit Jan Hoenderdaal” in: MNL (1998-1999) 93-101 (A.Lee.5) kopie
-Th.M. van Leeuwen, “Hoenderdaal, Gerrit Jan” in: BLGNP dl 6 (Kampen 2006)123-126 (X.5).

L.J. van Holk

Boeken:
-De beteekenis van Bergson voor de philosophische theologie (1921) proefschrift (Holk 5)
-Parsifal: een oude verbeelding van moderne geestesgroei (1923) (Holk 6)
-Het ontoegankelijk licht: dramatisch gedicht (1924) toneelstuk (Holk 23a)
-idem, bewerkt en met tekeningen voor opvoering in 1941 (Holk 23b)
-De ondergang van het avondland: de geschiedenisphilosophie van Oswald Spengler (1925) (Holk 7)
-Bijbelse figuren (1926) (Holk 8)
-De heilige wake (1926) (Holk 9)
-De kostbare parel: een fantastische paraphrase van Mattheüs XIII: 45-46 (1927) (Holk 10)
-De tooneelspeler en de genade: godsdienstige overdenking (1927) (Holk 11)
-Geloof (1928) V.P.R.O. uitgave 35 (Holk 42)
-Bijgeloof (1928) V.P.R.O. uitgave 36 (Holk 43)
-Dynamisch pluralisme (1931) oratie (Holk 12)
-De beteekenis van Volk en Staat en hun verhouding tot Godsdienst en Kerk (1934) (Holk 13)
-Waardigheid in onderling verkeer (1935) (Holk 14)
-Wijsgerige inleiding tot de Godsdienst-wetenschap (1936) (Holk 15)
-Dienst des avondmaals: liturgie (1936) eerste concept (Holk 16)
-Bijbel en cultuur (1937) (Holk 17 en S.15)
-Geloofsbelijdenis van het Werkverband Roessingh (1937) met anderen (Holk 1)
-Encyclopaedie der theologie (1938) (Holk 18)
-De goddelijke offerande: een godsdienstig ontwerp (1939) (Holk 19)
-De boodschap van het vrijzinnig christendom (1939) (Holk 20)
-Maatschappelijke moraal in het Vrijzinnig Christendom (1939)
I. Inleiding (L.J. van Holk) (Holk 21a)
II. Politiek en Moraal (W. Banning, H.D. Louwes, P.J. Oud) (Holk 21b)
-Geloofsbezit en Levensrichtig: inleiding tot het godsdienstig leven in de Remonstrantsche Broederschap (1940) met W. Mackenzie, W. Rappold, P.D. Tjalsma (Holk 4)
-Judas Iskarioth: een overdenking over den verrader en het verraad (1941) (Holk 22)
-De bergrede (Holk 24)
-Vrijzinnig Christendom Nu (1947) (Holk 25)
-Levenskunst (1949) (Holk 26)
-Moreel beraad: een bundel zedekundige opstellen
deel I (1952) (Holk 27)
deel II (1953) (Holk 28)
-Tijd en eeuwigheid (1954) college voor het studium generale (Holk 29)
-De autonomie des geloofs (1955) (Holk 30)
-Systematische vragen inzake een Theologie van de Heilige Geest (1956) referatenreeks II (Holk 31)
-Het Vrijzinnig Protestantisme en de Maatschappij (1957) (Holk 32)
-De rebellerende mens (1960) (Holk 33)
-Naar een wereldwijd levensbesef (1964) Kort Bestek 4 (Holk 34)
-Beheren, besturen, getuigen (1967) (Holk 35) machineschrift
-De grote verbrokkeling (1968) (Holk 36)
-Herman Hesse. Dichter-ziener-magiër (1977) met K.H.R. de Josselin de Jong (Holk 37)
-Elites, wat is er tegen?: een essay (1982) (Holk 38)

Artikelen:
“De tragiek van het leven met God”, Omhoog 4 (1917) 193-205 (Z.Holk)
“De betekenis van het lijden” in: Op den akker (Zeist 1922) 66-81 (Mack 4)
“Wasdom in God”, Omhoog 6 (1923) 74-77 (Z.Holk)
-Bijdrage in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 34, 74, 113, 189, 227, 260, 293, 313 (RidT 1)
“In memoriam Dr. K.H. Roessingh”, Maandblad VCSB (1926) 17-20 (Z.Holk)
“Godsdienst in aanbidding” in: K.F. Proost ed., Moderne vroomheid: een bundel preeken (1926) 31-53 (Proo 1)
“Ons geloof in God” en “Getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid” in: De Remostrantsche Broederschap. Wat zij is en wat zij wil (1928) 18-25 en 35-42 (Gc. 1)
“Geloof, ongeloof, bijgeloof, het gerijpte geloof” in: V.P.R.O., “Protestantsch geloof” (1928-1929) v.p.r.o. uitgaven 35-38 (vpro 1)
“Het mensch-ideaal in de geschiedenis van het christendom”, “De mensch den mensch tot ideaal”, “Een populaire Cathechismus”, “Inwijding” en “Voleinding”, De Smidse 4 (1929) 37-48, 69-78, 163-166, 192-199 en 206-211(M. 9)
“De politieke situatie van het vrijzinnig protestantisme”, De Smidse 5 (1930) 283-293 (Z.Holk)
“Geest en vorm”, Barchembladen (1932/3) 714 (M. 2)
“Het Vrijzinnig Protestantsche Kerkbegrip”, Vox Theologica 4 (1932/3) 121-127 (Z.Holk) kopie
“Ten afscheid aan Professor van Mourik Broekman”, “De beteekenis van het geweld in onze samenleving”, “Bij de verandering der redactie”, “De Idee der Universiteit” en “Heeft de menschelijke ziel een oneindige waarde voor God?”, De Smidse 8 (1933) 65, 97-104, 237-240, 269-275 en 351-362 (M. 9)
“Religie en cultuur” en “Theodor Lessing”, Barchembladen (1933/34) 29-33 en 33-48 ( M. 2)
“Cultuurgeschiedenis en Heilsgeschiedenis”, Vox Theologica 5 (1933/34) 122 (Z.Holk) kopie
“Wat betekent voor ons traditie”, “Wat betekent godsdienst voor ons dagelijks leven?”, “De haat tegen den intellectueel”, “De student in de volksgemeenschap” en “Wat is defaitisme?”, De Smidse 9 (1934) 89-92, 117-125, 175-185, 296-300 en 359-365 (Z.Holk)
“Het recht tot oordelen”, Barchembladen (1934/35) 261-271 ( M. 2)
-Artikelen van L.J. van Holk in Het Kouter: onafhankelijk tijdschrift voor religie en cultuur (1936-1941) (Holk 51)
“Verzoeking”, “Het goddelijk versmachten”, “Actueel” en “Christelijke philosophie”, Het Kouter 1 (1936) 49-60, 145-152, 333-334 en 504-511 (M.1)
“Ook wij loven de zotheid”, Opbouw 3 (1936) nr. 28, 2-3 (Z.Holk)
“De plaats van ons kampwerk in de jeugdbeweging” in: V.C.J.C., Kampleidersboek (1936) 7-21 (VCJC 6)
“De theologische situatie heden”, Nieuw Theologisch Tijdschrift 25 (1936) 1-25 (Z.Holk) kopie
“Het geloof in God” in: L.J. van Holk e.a., Geloofsbelijdenis van het Werkverband Roessingh (1937) 7-26 (Holk 1)
“Actueel. Bij het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernard”, “Christelijke en heidensche solidariteit”, “Heiligt het doel de middelen?”, “De functie der universiteit” en “De positie van het Christendom in de moderne wereld”, Het Kouter (1937) 38-40, 106-113, 121-126, 289-293 en 420-429 (M. 1)
“Geloof en openbaring”, “Een bezoek aan Czechoslovakije”, “De regeering der besten”, “Actueel” en “Universitaire vorming”, Het Kouter 3 (1938) 114-122, 188-193, 204-212, 284-285 en 299-307 (M.1)
“Wat moet ik prediken?”, Theologie en Praktijk (januari 1938) no. 1, 5-11 (Holk 47)
“Waaruit leeft de kerk?”, Theologie en Praktijk (april 1938) no. 4, 99-104 (Holk 48)
“Welke beteekenis heeft het kerkgebouw in het vrijzinnig protestantisme”, Theologie en Praktijk 2 (januari 1939) no. 1, 12-25 (Holk 49)
“Wijsbegeerte van den Godsdienst”, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 33 (1939) 1-15 (Holk 50)
“De Theologische studie” in: M.C. Cohen Tervaert e.a. ed., De student aan de Leidsche Academie (1939) 35-48 (CoheT 1)
“Religieus agnosticisme”, Vox Theologica 11 (1939/40) 18-25 (Vox 2)
“De val der Bastille” en “Historische krachten thans”, Het Kouter 4 (1939) 209-215 en 292-304 (M.1)
“Zielskracht” en “Petrus-liturgie” in: Lustrumboek 5e lustrum V.C.S.B. (1940) 5-24 en 95-103 (VCSB 3)
“De godsdienstige beteekenis van den dood”, “Het offer”, “Wat nu?” en “Over genade”, Het Kouter 5 (1940) 3-13, 41-50, 153-160 en 285-292 (M.1)
“Wat wij werkelijk bezitten: onze kerkgang”, Vrije Geluiden (14-9-1940) 6-7 (Z.Holk)
“Het kruis”, “Van volkomen haat tot volkomen liefde”, “De sceptische levenshouding” en “De godsdienstige beteekenis van succes”, Het Kouter 6 (1941) 69-73, 133-140, 202-209 en 245-251 (M.1)
“Wijsgeerige onderstellingen der Vrijzinnige Christologie” in: J. Bleeker e.a., Christologische Studiën (1943) 154-173 (Blee 1)
“Heutige Religionsproblematiek”, Schweizerische Theologische Umschau 20 (1950) nr. 1/2, 27-35 (Z.Holk)
“Hedendaagse Godsdienstwijsbegeerte en Vrijzinnig Christelijke Dogmatiek” in: Beginselen ener Vrijzinnig Christelijke Theologie (Deel II) (1950) 3-18 (Holk 2)
“Wat dunkt u van de Mens?” in: M.A. Beek e.a., Anthropologische verkenningen (1953) 1-32 (Beek 1)
“In memoriam G.J. Heering (15 maart 1879 – 18 augustus 1955)” (1955) (Holk 46)
“De maatslag van de tijd”, “Het zinnebeeld”, “De ruimte waarin wij leven”, “Kom tot ons, Eeuw’ge in den tijd”, “Gedenken, verwachten, beleven”, “Rijping”, “De zin der geschiedenis” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“Veranderde normen van sexuele moraal”, Theologie en Practijk 3 (1957) 89-103 (Z.Holk)
“Aansluiting” in: V.P.R.O., De Pastorie (1959) 13-25 (vpro 3)
“Honderd jaar modernisme”, Theologie en Praktijk 21 (1961) 82-98 (Z.Holk)
“Antwoord op de synodale richtlijnen aangaande het leerstuk der verkiezing”, Theologie en Praktijk 22 (voorjaar 1962) 1-32 (Theo 4, Z.Holk)
“From Arminius to Arminianism in Dutch Theology” in: G.O. McCulloh ed.,Man’s Faith and Freedom (1962) 27-45 (McCu 1).
“De correlatiemethode in Tillichs denken”, Theologie en Praktijk 22 (1962) 183-198 (Theo 1 en Z.Holk kopie)
“Faith and despair in modern European literature” in: Proceedings of the ninth International Congregational Council (1962) 136-143 (I.C.C. 1)
“Reanimatie als zedelijk vraagstuk”, Wending 17 (okt.1962) 478-487 (Z.Holk)
“Robinson over Liturgie en Gebed”, Wending 18 (dec.1963) 771-782 (Z.Holk)
“Het concilie en de internationale verhoudingen”, Internationale Spectator 18 (1963) 129-141 (Z.Holk)
“De norm der apostoliciteit”, Wending 18 (febr 1964) 918-926 (Z.Holk)
“Van William James naar Henri Bergson”, Wijsgerig Perspectief op maatschappij en wetenschap 5 (1964/65) 101-112 (Wijsg 2)
“De godsdienstwijsgerige problematiek der oudtestamentische godsvoorstelling”, Theologie en Praktijk 26 (1966) 104-113 (Z.Holk) kopie
“Wat kan de rooms-katholieke kerk doen met de vrijheid?” in: L.W. Nauta en J. Sperna Weiland ed.,
Vrijheid: horizon der geschiedenis (1966) 136-150 (Naut 1)
-Preek 10 juli 1966 Rotterdam, uitgezonden door I.K.O.R. “Immanuel God-met-ons” (Z.Holk)
“Terreinverkenningen en grondslagen” in: Democratisering, Kort Bestek 11/12 (1968) (B.9)
“Hebben wij nog verlossing nodig?” in: H.A.A. Mourits ed., Wie is in Godsnaam Jezus Christus (1970) 206-212 (Mour 1)
“Kairos. 40 jaren theologie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 26 (1972) 122-136 (Z.Holk) kopie
“Progressie en Regressie in de R.K. Kerk (probleem van dubbelzinnigheid)”, Tenminste (oktober 1972) 4-10 (Holk 39)
“Wat is er met de mens gebeurd?” in: Hoe gaat het verder met de kerk? (1973) 5-15, Kort Bestek 18 (B.15)
“De Remonstrantse Broederschap in de laatste halve eeuw” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 131-142 (Adri 14)
“Cultuurhistorische aspecten van de Verlichting” in: Rondom het woord: theologische etherleergang van de NCRV: De Verlichting 17 (1975) 2-9 (Rond 1)
“Het Algemeen Geldige- begeeft ons dat?” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., God, goed en kwaad: feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering (1977) 291-304 (Adri 16)
“Strijd om waarheid; vrede in vrijheid” in: J. de Graaf e.a., Vrijzinnige levensontplooiing: drie opstellen over verleden en toekomst van het vrijzinnig christendom (1979) 36-62 (Graa 1)
autobiografisch
“De Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale in haar eerste periode, 1915–1931”, Jeugd en Samenleving 9 (1979) 331–351 (Z.Holk) kopie

Diversen:
-Bestuursvragen in de Remonstrantse Broederschap (1967) bijlage AV 1967 (G. e34)
-Typen van geloofsbeleving (z.j.) (Holk 45)
-Krantenknipsels (Z.Holk)

Over L.J. van Holk:
-H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen: aangeboden aan dr. L.J. van Holk t.g.v. zijn zestigste verjaardag (1953) met bibliografie (Fabe 1)
-H.J. Heering, “In memoriam Prof. dr. L.J. van Holk”, NTT 36 (1982) 145-146
-Th.M. van Leeuwen, “Holk, Lambertus Johannes van” in:BLGNP dl 5 (Kampen 2001) 245–248 (X.5)

K.J. Holtzapffel

Boeken:
-De kansen van klein: betrokkenen aan het woord over heden en toekomst van acht kleine vrijzinnig-protestantse geloofsgemeenschappen in het Groene Hart (1999) (Holt 3)
-Wij geloven – wat geloven wij? Remonstrants belijden in 1940 en nu (2004) ed. met J.F. Goud (Goud 11)
-Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen. Een bundel artikelen t.g.v. het afscheid van mevrouw ds M.A. Bosman-Huizinga als algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, haar aangeboden op 2 juni 2007 te Rotterdam (2007) ed. met Th.M. van Leeuwen (Holt 4)
-Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) ed. met T.M. Jonquière (Jonq 2)
-Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen: over het eschaltologisch element in de vrijzinnig protestantse theologie van de twintigste eeuw, in het bijzonder bij de remonstranten K.H. Roessingh, H.J. Heering en G.J. Heering (2009) (Holtz 5) proefschrift
De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualieteit (2010) ed. met Th.M. van Leeuwen (Holt 6)
-Alleen de hond leeft in het hier en nu: essay over de toekomst (Zoetermeer 2011) (Holtz 7)
-Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) ed. met J. Tromp en M. Tolsma (Holt 8)
-Over God: voobijgaan maar niet voorbij(2014) uit de serie Goddeeltjes (Holt 9)

Artikelen:
“Vriendschap door geestelijke verwantschap: Willem Banning en Willem Schermerhorn” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 139-144 (Adri 15)
“Alsof Jezus al 2000 jaar niets zit te doen: een interview met Joanne Klink” in: Waar komt ons geloof vandaan?: over openbaring en ervaringen (2002) 55-59, Vlugschrift 18 (B.57)
“Kerk van Christus” in: J.F. Goud en K.J. Holtzapffel ed., Wij geloven – wat geloven wij? Remonstrants belijden in 1940 en nu (2004) 115-134 (Goud 11)
“Met het oog op de toekomst: open, herkenbaar, betrokken” in: T.R. Barnard en E.H. Cossee ed., Arminianen in de Maasstad: 375 jaar Remonstrantse Gemeente Rotterdam (2007) 259-270 (H.Rot.11)
“Over theocratie als aardse uitdrukkingsvorm van hemelse verwachting” in K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen (2007) 18-22 (Holt 4)
“Pastor Paul, pastor Pierre en de toekomst van de plaatselijke gemeente” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 12-16 (Jonq 2)
“Gebracht of gekomen? Over kinder- en volwassendoop” in: Th.M. van Leeuwen en M. Slootmans ed., Een gering gebeuren – een rijk symbool: remonstranten en de doop (2008) 11-16 (LeeTh 13)
“Hij is niet dood, hij leeft!” en “Dít is mijn wereld. Over de film Son of Man” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) 30-39 en 116-119 (Dico 6)
“Over keuzevrijheid, gekozen worden en geroepen zijn” en “Dit is het oordeel dat het licht in de wereld kwam” in: K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualieteit (2010) 129-134 en 142-148 (Holt 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Ricoeur, de barmhartige Samaritaan en de vraag naar de naaste in tijden van internet” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 104-113 (Holt 8)

Diversen:
-Het woord Gods en Patrimonium. Over de betekenis van de christelijke religie in een tweetal beginseldiscussies in de orthodox-protestantse beweging (1987) scriptie (N.Holtz)
-H. Heuff, “Kopstukken van nu: Tijd efficient indelen”, adRem (januari 1996) (Z.Holt)

R. Hoogerbeets

Diversen:
-“Brieven van R. Hoogerbeets”, Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht 28 (1872) 290–360 (Rogg 11) overdruk

C.E. Hooykaas

Boeken:
-Oud-Christelijke Ascese: onderzoek naar de getuigenissen betreffende het ascetische leven in het christendom der eerste en tweede eeuw (1905) proefschrift (HooC 1)
-Wegwijzer door den Bijbel (1910) (HooC 2)
-Godsdienstig Leven in Nederland (1912) (HooC 3)
-Wij modernen en de openbaring (1912) (HooC 17)
-Wij geloven, daarom spreken wij: beginselverklaring op den avond van Hervormingsdag. Toespraak gehouden in de Remonstrantse Kerk te Vlaardingen, 31 oct. 1912 (1913) (HooC 4)
-Wat de bijbel ons te zeggen heeft (1914) (HooC 5)
-Gemeenteleven (1915) (HooC 6)
-Onze uitrusting: een levensboekje voor jongeren (1919) ed. (HooC 14)
-Ons bezoek aan de verwoeste kerken van Frankrijk (1920) met anderen (HooC 16)
-Drieërlei uitzicht: gedachten inzake de federatie der vrijzinnige godsdienstigen (1923) (HooC 7)
-Christus bij Rembrandt (1925) (HooC 15)
-Zeven preeken over de Openbaring van Johannes (1928) met houtsneden naar Albrecht Dürer en een beschouwing over Dürer’s apocalypse (HooC 8)
-Tien hoofdpunten van ons geloof (1929) (HooC 9)
-Levensbericht van Henricus Oort (1929) overdruk Levensberichten MNL 1928-1929 (HooC 10)
-De Bijbel I. Het oude testament (2de druk 1933) (HooC 11)
-De Bijbel II. Het nieuwe testament (2de druk 1929) (HooC 12)
-De prentenverzameling van de bibliotheek der Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente van Rotterdam (1930) (HooC 13)

Artikelen:
“Slotwoord” in: G.J. Schraffordt Koops e.a., Toespraken gehouden op de Tweede Openluchtsamenkomst van Vrijzinnig-Godsdienstigen in Zuid-Holland (1913) 36-40 (Schr 2)
“Gods openbaring” in: C.E. Hooykaas ed., Onze uitrusting: een levensboekje voor jongeren (1919) 19-42 (HooC 14)
“De plaats van de Broederschap in het Nederlandsche Protestantisme” in: G.E. Heering ed., De Remonstranten: gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) 163-186 (HeeG 2)
“De plaats van het lijden in den opbouw van ons geestelijk leven”,Omhoog 4 (1921) 238-256 (Z.HooC)
“De strijd in het gemeenschapsleven”, Omhoog 5 (1922) 217-234 (Z.HooC)
“De beweging der engelen”, Omhoog 6 (1923) 15-22 (Z.HooC)
“Oostersche verzen van Leopold”, Omhoog 6 (1923) 304-308 (Z.HooC)
-Bijdrage in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 13-23 (RidT 1)
“Individualisme en persoonlijkheid”, Omhoog 7 (1924) 81-89 (Z.HooC)
“Bijbel en kind”, Barchem-bladen (1925/26) 95/7 (zie M.2)
“Heil, heiligen, heiliging”, Barchem-bladen (1926/27) 57-61 (zie M.2)
“Antwoord aan Mr.Moltzer”, Barchem-bladen(1931/32) 61-62 (zie M.2)

Over C.E. Hooykaas:
-Sinterklaasvers op de redactie en medewerkers van De Stroom, De Stroom 12 (3 december 1932) (Z.HooC) kopie
-G.J. Heering, Levensbericht van Dr Cornelis Elias Hooykaas (1934) overdruk (HeeG 29)
-S.H.N. Gorter, “C.E. Hooykaas en de Stroom”, De Stroom (1933) (ook Z.HooC)
“Dr. C.E. Hooykaas: een persoonlijke herinnering”, NRC (16 juni 1933) (Z.HooC)
-J.J.M., “Rust een weinig: in memoriam C.E. Hooykaas”, NRC (18 juni 1933) (Z.HooC)

I. Hooykaas

Boeken:
-God in de geschiedenis: eene voorlezing (1870) (HooI 1)
-Gedachtenis aan mijne vrienden te Schiedam: twaalf Preken (1873) (HooI 2)
-Het ascetisme (Amsterdam 1876) (HooI 4)
-De Bijbel voor jongelieden (1871-1878) 8 dln en register, met H. Oort (Oort 7a-i)
-De laatste eeuwen van Israel’s volksbestaan (1877) 2 dln, H. Oort met medewerking van A. Kuenen en I. Hooykaas (Oort 8a-b)
-Een twaalftal nagelaten leerredenen (1895) (HooI 3)

Artikelen:
“Duivelbezwering en heidenbekeering”, Nieuw en Oud (1867) 12-38 en 53-91 (Z.HooI)
“Tollenaars en zondaars”, Nieuw en Oud (1868) 304-329 (Z.HooI)
“Godsdienst en zedelijkheid”, Nieuw en Oud (1870) 109-148 (Z.HooI)
“Ter beschrijving van de ethische richting”, Theologisch Tijdschrift 9 (1875) 193-237 (Z.HooI) kopie
“Het Godsrijk”, Godsdienstig Album Stichtelijke lektuur uit Nederland en uit den Vreemde (1876) 333-361 (Z.HooI)

Over I. Hooykaas:
-H.Oort e.a., Dr. Isaäc Hooykaas: herdacht door zijne vrienden (1894) (Oort 1)
-J.H. Herman de Ridder sr., “Dr. Isaäc Hooykaas”, URB 7 (1896) 1-5
-C. Houtman, “Hooykaas, Isaäc”, BLGNP dl 4 (Kampen 1998) 217-218 (X.5)

A. van Houten

Boeken:
-Kerk aan de Laan: geschiedenis van de Remonstrantse broederschap te ’s Gravenhage en omstreken (1996) (Hout 1 en Ia 7) (recensies zie Z.Hout)

L.B. Houtgast

Artikelen:
“Roessingh als predikant” in: G.J. Heering ed., Prof. Roessing herdacht (1925) 65-67 (HeeG 1)

W. Hudig-Semeijns de Vries van Doesburgh

Over W. Hudig-Semeijns de Vries van Doesburgh:
-T.G. Koote en Inge Schriemer ed., Vrouwen voor het voetlicht: zusters, martelaressen, poetsengelen & dominees (2012) 124 (Koot 2)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  – Thema’s