Bibliotheek Remonstrantica thema Oude Remonstrantica

Titels uit deze rubriek kunnen ter plaatse worden bestudeerd of na overleg met de bibliotheekcommissie worden meegenomen. Men wende zich tot de administratie. (met * zijn afkomstig uit de bibliotheek van ds. P.H. van Lent)

Synode

-*Acta ofte handelinghen des Nationalen Synodi, tot Dordrecht, 1618 ende 1619; met De oordeelen der uitheemschen theologen van de vijf in verschilstaende artikelen der remonstranten. (Dordrecht 1621) (K.Alg.1)
-Oorspronck ende Voortganck der Nederlantsche Kerckelycke Verschillen tot op het Nationale Synodus van Dordrecht. Mitsgaders historisch verhael van ’t ghene sich toegedraeghen heeft binnen Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 tusschen de Nationale Synode der Contra-Remonstranten ende hare Geassocieerde ter eender ende de Geciteerde kercken-Dienaren Remonstranten ter ander sijden. uytghegheven van weghen de kercken-dienaren Remonstranten in ’t ghemeyn: ende insonderheyt de Geciteerde op de Dortsche Synode tot verantwoordinge van hare oprechte proceduren (1623) (door J.Uytenbogaert en B.Dwingloo) (K.Alg.2)

J. Barbeyrac
-*Eloge historique de feu Mr. Jean le Clerc. Tiré de la bibliothèque raisonnée, mais revû et augmenté, avec une préface de l’auteur (Amsterdam 1736) (met portret en gedicht van W.Sudderman, predikant te Delft) (K.Bar)

Jacobus Johannes Batelier (overl. 1672)
-Het helder licht over Romeynen negen. In-sonderheydt over de verkiesinge ende verwerpinge van Jacob ende Esau, verdryvende alle de duisternissen die Abraham van der Heyden end sommige andere daer invoeren (Rotterdam 1646) 8e. (K.Bat.1)

-Verklaringhe van den staet der heydenen, soo die voor end ten tijde van ‘t Oude, als die nu ook in den tijdt van ‘t Nieuwe Testament buyten de sichtbare Kercke leven, met noch eenige andere stucken meer, tot verklaringe van Godts salichmakende genade, tegen D.Abr. van der Heyden.. en sijnen verantwoorder B.Wyngarden… (1651) 8e (Legaat H.H.Kirchheiner) (K.Bat.2)

Antonius Borremans
-*Dialogus literarius de poëtis et prophetis. (Amsterdam 1678) (K.Bor.1)

Caspar Brandt (1653-1696) en Adriaan van Cattenburgh
-Historie van het leeven des Heeren Huig de Groot (Dordrecht en Amsterdam 1727) (K.(C)Bra.1)

Geeraert Brandt (1626-1685)
-*Historie der Reformatie en andre kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden. Amsterdam, dl 1 1671, dl 2 1674, dl 3 en de. 4 1704 (in deel 3 pag. 419/420 ingevoegd) (K.(G)Bra.1a-d)

-Poëzy: de veinzende Torquatus (Willem Barents Amsterdam 1725) (gesponsord) (K.(G)Bra.2)

-Het leven van Geeraert Brandt, beschreven door Johan de Haes, hier by komen, behalve de lof- en lykdichten op den gemelden Geeraert Brandt gestelt, nogh eenige brieven van vernaemde mannen aen hem, en eene verhandeling over de geveinstheit door hem beschreven (‘s Gravenhage 1740) (K(G)Bra 3)

Joannes Brandt (1660-1708)
-Paulus leven, of XXVII predikaatsien over ‘t voornaamste werk van zijn apostelschap, uitgesproken in de remonstrantsche kerke van ‘s Gravenhage (1696) (K.(J)Bra.1)

-Lykrede over het ontydig afsterven van de doorluchtigste en grootmachtigste vorstinne Maria Stuart, uitgesproken in ‘s Gravenhage, 4 February 1695.
Voorin Opkomst, Geboorte, Leven en Dood van Maria Stuart door P.Rabus (Amsterdam 1695) (K.(J)Bra.2)

Cl. Bruins
-*Zededigten Tweede Deel (1726) Lijkdichten op J. Brand, I. Pontanus, Ph.van Limborch (K.Bru)

D.R. Camphuysen
-Theologische werken, bestaende in drie delen: I. Van ’t Onbedriegelijk Oordeel. II. In Predicatien. III. In Brieven en Extracten (Amsterdam 1672) (K.Cam.1)

Adrianus van Cattenburch (1664-1743)
-Lyk-rede, over Heb. XIII: vs. 14. wegens het afsterven van den eerwaardigen, en geleerden Petrus Verwer, leeraar in de remonstrantsche gemeente te Amsteldam (1731) (K.Cat.2)

-XXI predicatiën, over verscheide meest historische stoffen des Ouden Testaments (Leiden 1737) (gesponsord) (K.Cat.1)

Joannes Clericus (Jean le Clerc) (1657-1736)
-*Liberii de sancto amore epistolae theologicae, in quibus varii scholasticorum errores castigantur. Irenopoli (Saumur 1679) (K.Cle.1)

-Kerkelyke oudheden van de derde en vierde eeuw, of levensbeschryving der kerkvaderen, Klemens van Alexandrye, Cyprianus de Martelaar, Eusebius de Historie-schrijver der Kerke, en Gregorius de Nazianzener, nevens de Christen-dichter Prudentius (2e dr; Amsterdam 1764) (1e dr 1728) (K.Cle.2)

Stephanus Curcellaeus (1586-1659)
-Onderwijsinge van de christelijke religie, op een zeer klare, kortbondige en zedige wijse ingesteld en begrepen in V boeken. Vooraf de lijkrede van Poelenburg (Leiden 1680) (K.Cur.1)

Joannis Drieberge (1686-1746)
-De praedestinatione et gratia liber (2e dr Amsterdam 1745) (K.Dri.1)

-Dertien Predikaetsien over uitgelezene texten uit het Evangelium van Joannes (1748) (K.Dri.2)

Bernardus Dwinglo
-*Grouwel der Verwoestinghe staende in de Heylighe plaetse: Dat is, claer ende warachtich verhael vande voornaemste Mis-handelingen, Onbillijcke Procedueren ende 27 Nulliteyten des Nationalen Synodi 1618-1619. 2 delen in 1 band (Enckhuysen 1622) (K.Dwi.1)

Simon Episcopius (1583-1643)
-Belydenis of Verklaring van het gevoelen der leeraren, die in de vereenigde Nederlanden Remonstranten worden genaamt over de voornaamste artykelen van den Christelyken Godsdienst. (1621)
derde druk (1630) (K.Epi.1); *zevende druk (Rotterdam 1756) (K.Epi.2); achtste druk (Leiden 1782) (zie onder Epis 2)

-Predicatien van Simon Episcopius, gedaen in de Christelijke Vergaderinge der Remonstranten. Verdeelt in drie deelen. Het laetste is vermeerdert met XVII Predicatien, noyt voor desen gedruckt, bysonder die gedaen zijn op Feestdagen. Hiervoor is gestelt een Beschrijvinge van het leven van den Autheur (uitgegeven door Philippus van Limborch)
Amsterdam 1693. (gesponsord) K.Epi.3

-XVII Predicatien van Mr. Simon Episcopius, eertijds Professor der H. Theologie tot Leiden, gedaen in de Christelijke Vergaderinge der Remonstranten, bij verschillende gelegentheden, en inzonderheit op Feestdagen. Hier voor is gestelt een beschrijvinge van het leven van den auteur. (Amsterdam Isaac Pieterse 1693) (K.Epi.4)

Passchier de Fijne (1588-1667)
-*Eenige tractaetjes, waarbij gevoegt zijn Daniel Tilenus, van de oorsaak en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, over Cap.IX. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schrijver, van het absoluyt besluyt der Verwerpinge; den vijfden druk, vermeerdert met het leven van den schrijver. Amsterdam 5e dr. 1735. K.Fyn.1

Hugo de Groot (1583-1645)
-*Bewys van den waerachtigen Godsdienst mitsgaders de Nederduitschen Dichten en Christelijcke Gezangen (Uitlegging van het Vader Ons; Samenspraak over den Doop; Betrachting op den Goeden Vrijdag; Christelijke gezangen; Laatste afscheidsrede gehouden met J.Quistorpius) (Amsterdam 1652); en Uyt-legginge des Algemeynen Sendt-briefs van den Apostel Johannes (Amsterdam 1648) (K.Gro.1)

-*Voor de Waerheyt des christelycken Gods-diensts.
Op nieuws vertaelt; en daer by gevoegt alle des selfs aenteeckeningen, tot noch toe noyt in Nederduyts gedruckt (Haarlem 1667) (K.Gro.2)

-*De veritate religionis christianae. Editio novissima, cum notulis Joannis Clerici (1729) (K.Gro.3)

-Aentekeningen over het evangely van Mattheus. Met het leven des schrijvers (Gouda 1685) (K.Gro.4)

-Aentekeningen over de evangelien van Markus, Lucas, en Joannes, en de handelingen der apostelen (Gouda 1688) (K.Gro.5)

-*Aentekeningen over de brieven van den apostel Paulus aen die van Rome, Korinten, Galatie, Ephesen, Philippi, en Kolossen (Amsterdam 1693) (K.Gro.6)

-*Aentekeningen over de brieven van den apostel Paulus aen die van Thessalonica, Timotheus, Titus, Filemon, Hebreen; nevens de algemeene brieven en openbaringe (Amsterdam 1694) (K.Gro.7)

-De iure belli ac pacis. Uitgegeven door P.C.Molhuysen 1919. Voorwoord van C.van Vollenhoven. K.Gro.8

Christiaen Hartsoeker (1626-1683)
-*Aenteekeningen over het heylige Evangelium van Marcus (Amsterdam 1671) (K.Har.1)

Philippus van Limborch (1633-1712)
-*Christelyke Godgeleerdheid. Deel 1 (Amsterdam 1701) (totaal 4 delen) (K.Lim.1)

-Uitleggingen over de Handelingen der Apostelen (Rotterdam 1713) Uit het Latijn vertaald (K.Lim.4)

-Uitbreiding en uitlegging over den brief van den apostel Paulus aan de Romeinen, uit het Latyn vertaald (door Joannes de Goede, zijn neef) (Amsterdam 1725) (K.Lim.2)

-Uitbreiding en uitlegging over den brief aan de Hebreen (Amsterdam 1725) (K.Lim.3)

Abraham Arent van der Meersch (1720-1792)
-*Kerkelyke geschiedenissen zedert den Dood van onze Zaligmaker tot aan den volkomen bloeistand van ‘t Kristendom; in het Grieks beschreven door Eusebius Pamfilus, Bisschop van Cecarea (met platen en landkaarten) (Amsterdam 1794) (K.Mee.1)

Lucretia Wilhelmina van Merken (1721-1789) (achterkleindochter van G. Brandt sr)
-*Artemis. Treurspel onder de zinspreuk “La vertu pour guide” (Amsterdam 1745) (K.Mer.1)

Johannes Molinaeus (Overl.1702)
-*Het geestelyke Wapenhuys, of onderwysinge in de christelyke Godsdienst. Bij vragen en antwoorden (2e dr; Rotterdam 1694) 8e (K.Mol.1)

-*De Leere der Waerheid naer de Godzaligheyd of Onderwys in de Christelyken Godtsdienst. By vragen en antwoorden gestelt (Amsterdam 1740) (1e dr. 1711) (K.Mol.2)

-Sleutel des hemels ofte christelyk gebede-boek. behelzende gebeden voor allerley soorten van christenen, in allerhande voorvallen en gelegentheden. Vermeerdert met een ziekentroost (5e dr; Amsterdam 1727) (1e dr 1693) (K.Mol.3)

Johan van Oldenbarnevelt
-Waarachtige historie van ‘t geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laetste woorden en doodt van wijlen den heer J. van OLDEN-BARNEVELT van Jan Heindrikze (3e dr; Rotterdam 1670) (geschonken door L.D.J. Reeser) (K.Old.1)

Eduardus Poppius (1577-1624)
-Historisch verhaal van ‘t gene tusschen den Synode Nationaal ende de geciteerde Remonstranten in ende buyten de synodale vergaderinghe is ghepasseert; mitsgaders ‘t gene daar op gevolght is. En eenige andre dingen meer. Met een voor-reden, dienende tot wechneminge van scheuringhe. Achteraan eene Korte openinghe aengaende de leere van de H.Dryvuldigheit (Amsterdam 1649) 8e Hierbij gevoegd alles wat in Kleynoodt staat: Christelyke bedenckinge, eenige brieven, eenige gebeden, predicatie over Eph.V, 15,16, gedichten ter memorie en over het overlijden van Poppius. (Legaat H.H. Kirchheiner) (K.Pop.1)

J. Regenboog
-*Historie der Remonstranten tot 1623; 2 delen (Amsterdam 1774 en 1766) (K.Reg.1a-b)

Johannes Uytenbogaert (1557-1644)
-Kerckelicke Historie (1646) (Legaat H.H. Kirchheiner) (K.Uyt.1)

-Leven, kerckelicke bedieninghe en zedighe verantwoordingh (2e dr: 1646) (Legaat H.H. Kirchheiner) (K.Uyt.2)

-*Leven, kerckelicke bedieninghe ende zedighe verantwoordingh. 1645 (titel pagina beschadigd)

-Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert.
Verzameld en met aanteekeningen uitgegeven door H.C. Rogge (1868/1874) 6 banden (gesponsord) (K.Uyt.3)

Jacob Westerbaen
-Krancken-troost voor Israël in Holland, met een ernstige aenspraeck aen de Edele, Groot-Mogende Heeren, Mijn Heeren, De Staten van Holland en West-Vriesland enz (1663) (K.Wes.1)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s