Bibliotheek Remonstrantica Auteurs R

F.W. Rappold

Boeken:
-Mededeling benoeming ds. F.W. Rappold tot voorgangster Godsdienstoefening voor Jongelieden (1919) 3 p. (Rapp 5)
-De houding van Protestantsche Christenen jegens de R.K. Kerk als zij haar “Conferenties voor niet-Katholieken” organiseert (1924) (Rapp 1)
-Vertellingen uit den Bijbel: geschiedenis van het Israëlietische volk (1925) (Rapp 4)
-Vertellingen uit de bijbel: uit het Nieuwe Testament (1925) (Rapp 6)
-Bij ons bijbelsch verteluur: lesboekje voor de catechisatie: eerste deel het Oude testament (1932) (Rapp 3)
-Platen-atlas behorende bij lesboekjes O.T. en N.T. genaamd “Bij ons bijbelsch verteluur” (1932) (Rapp 2)
-Geloofsbezit en Levensrichtig: inleiding tot het godsdienstig leven in de Remonstrantsche Broederschap (1940) met L.J. van Holk, W. Mackenzie, P.D. Tjalsma (Holk 4)

Artikelen:
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw Dag (1924) 42, 43, 82, 83, 122, 160, 197, 234, 267, 300 (RidT 1)
-Bijdragen in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 66, 89, 151, 212 (Dijke 1)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag. Nieuwe bundel (Amsterdam 1949) 89, 168, 246, 247, 278 (RidT 2)

Over F.W. Rappold
-T.R. Barnard, “Frederica Wilhelmina Rappold (1890-1975): de eerste predikante in de Remonstrantse Broederschap” in: M. de Baar e.a. ed., Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (2011) 101-110 (Baar 2)

Boudewijn van Rees (1753-1825)

Over Boudewijn van Rees:
-S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen: remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek, 1780-1800 (1995) 58-75 en 196-200 (Vuyk 2)
-S. Vuyk, Pleidooien voor verdraagzaamheid: Boudewijn van Rees en Cornelius Rogge over de vrijheid van godsdienst (1789) (Vuyk 15)

J. Regenboog

Boeken:
-Historie der Remonstranten (tot 1623) 2 dln. (1774 en 1776) (Rege 1; K.Re.1ab)

A.C de Regt

Boeken:
-Een laatste groet: preek ter herdenking van Ds. J.H.W. Bisschop Boele uitgesproken op 14 januari 1923 (1923) (Regt 1)
-Afscheidspreek op Zondag 25 april 1937 (1937) (Regt 2)

A.M.A. Reijnders

Boeken:
-Lenteleven: godsdienstige liederen voor de zondagsschool, de catechisatie, de godsdienstoefening voor jongelieden en het huisgezin (1913) ed. met anderen (T. 8))
-Afscheidsgroet aan de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam (30 september 1923) (Reijn 1)

M.E. Reul-Verlaan

Artikelen:
-23 artikelen in Wending 1976-1979 (Reul 1)
“Inleiding”” in: Levensverbintenissen (1987) 5-10, Kort Bestek 17 (B.24)

Tony de Ridder

Boeken:
-De stille dagen: enkele verzen (1915) (RidT 18)
-Wijd uw dag: een religieus woord voor allen die innerlijk rust en kracht zoeken (1924) ed. (RidT 1)
-Meditaties (1919; 4de druk 1931) (RidT 3)
-Witte wegen (1922; 2de druk 1935; 4de druk 1937) (RidT 4)
-God groet u: een wijdingswoord voor elken dag (1927) (RidT 5)
-Den berg op (1925; 2de druk 1928) (RidT 6)
-De boodschap (1926; 3de druk 1928) (RidT 7)
-Van het werkelijk leven: drie voordrachten gehouden in de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort van 1 tot 3 juli 1927 door J. Anker Larsen (1927; 4 de druk 1931) uit het Engels vertaald door Tony de Ridder (RidT 8)
-Voetsporen (1929) (RidT 9)
-Rust mijn ziel (1936; 2de druk 1949) (RidT 10)
-De Overkant (1935) (RidT 11)
-Van de bezonkenheid (1936) (RidT 12)
-Van den Akker (1936) (RidT 13)
-Aanrakingen (1936; 2de druk 1949) (RidT 14)
-Een stil uur (1936; 2de druk 1949) (RidT 17)
-Van hier, van daar, van overal (1942) (RidT 15)
-Het weiland (1946) gedichten (RidT 16)
-Wijd uw dag: nieuwe bundel (1949) ed. (RidT 2)

Artikelen:
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 35, 75, 114, 153, 154, 164, 165, 190, 212, 228, 261, 321, 326, 332, 333, 339, 349, 354, 366 (RidT 1)
-Bijdragen in: F.Dijkema en W.J.Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 13-15, 55, 145, 164, 177, 213-214 (Dijke 1)

Over Tony de Ridder:
“Herinneringen aan de letterkundige Tony de Ridder”, Arnhem de Genoegelijkste 29 (juni 2009) nr. 2, 83-87 en in Schoutambt en Heerlijkheid 25 (agustus 2011) nr. 3, 19-26 (Vuyk 13)

J. Herman de Ridder sr

Boeken:
-In Christus met God: een godsdienstig huis- en handboek voor beschaafde chistenen (1863) (RidSr 3)
-Levensbeelden voor jongens en meisjes (1868) (RidSr 2)
-Levensbericht van F.J. Domela Nieuwenhuis (1870) overdruk uit MNL (RidSr 1)

Artikelen:
“Onze kerkelijk troebelen”, Geloof en Vrijheid 21 (1887) 164-171 (Z.RidSr) kopie

Over J.H. de Ridder sr:
-E.H.Cossee, “De Remonstranten te ‘s Gravenhage en hun kerkgebouw aan De Laan”, Jaarboek 1974 der Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (I. a5) 96
-Notitie m.b.t. de schenking van een schilderij van ds. J.H. de Ridder sr. door de Gemeente Den Haag aan de Gemeente te Rotterdam (5 november 1985) (Z.RidSr)

(dr.) J. Herman de Ridder jr

Boeken:
-Bijdrage tot de kennis van het oudste Christendom (1882) proefschrift (RidJr 1)
-Hoe voeden wij onze kinderen godsdienstig op? (1901) preek (RidJr 2)
-Bij het morgenuur: een boek voor het gezin (Amsterdam 1902) met anderen (RidJr 3)

Artikelen:
“De gelijkenissen”, Theologisch Tijdschrift 21 (1887) 534-553 (Z.RidJr)
“De oude kerk” in: De Oude en de Nieuwe kerk der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam (1897) (H.Rot.6)
“Cornelis Petrus Tiele” in J. Kalff ed., Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen: levensschetsen en portretten (Haarlem 1900) 321-364 (Z.RidJr) kopie

Over J.H. de Ridder jr:

-W.H. Stenfert Kroese, Ter herinnering aan Dr. Jan Herman de Ridder (1902) met portret (Sten 1 en Z.RidJr)
-J.A.Beijerman, “In memoriam; Jan Herman de Ridder jr.”, URB 13 (1902) 145-151 (Z.RidJr)
-E.H. Cossee, “Ridder jr., Jan Herman de”, BLGNP dl 4 (Kampen 1998) 370 (X.5)

H. Rijsdijk

Boeken:
-Van Kapel West tot Remonstrantse kerk: de geschiedenis van een gebouw: 50 jaar (2006) ed. met W.
Adriaanse-Smit en E.A. Ketelaar-de Vries Reilingh (I. a11)

R. Ritmeester

Boeken:
-R. Ritmeester, Remonstranten in Schoonhoven: 375 jaar Remonstrantse Gemeente verzilverd (2008) ed. met M. Paarlberg (H.Sch.5)

Artikelen:
“Verwondering” in: Als ik God zeg . . . : Seminariestudenten over God (2000) 5 (Holl 1)
“Het voorbeeld van Schoonhoven” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 31-35 (Jonq 2)

Diversen:
“De dag van Dominee Roos Ritmeester”, Nouveau (januari 2003) 74-75 (Z.Ritm)
-Engel en evenbeeld in het vroegste christendom (2006) masterscriptie (N.Ritm.1)

Isaline Ritter

Diversen:
-Manco als kans: een ethisch-teleologische kijk op het goede leven (2006) scriptie (N.Ritt.1)

P.H. Ritter sr

Boeken:
-De monadenleer van Leibniz (1882) proefschrift (RitSr 1)
-Paedagogische Fragmenten. Opstellen geplaatst in Het Nieuws van den Dag 1886 en 1887 (RitSr 2)
-Ethische Fragmenten. Opstellen geplaatst in Het Nieuws van den Dag 1890 en 1891 (RitSr 2)
-Eene halve eeuw Nederland 1848-1898: Nederland onder de regeering van Koning Willem den derde en het regentschap van Koningin Emma (1898) ed. (RitSr 3)
-Prof. dr. jhr. B.H.C.K. van der Wijck (1904) (RitSr 7) ook in: Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen (Haarlem 1904) dl. 35, 39–150
-De taak der wijsbegeerte (1906) oratie (RitSr 4)
-Schets eener critische geschiedenis van het substantiebegrip in de nieuwere wijsbegeerte (1906) (RitSr 5)
-Verspreide fragmenten. Twee delen (1914) (RitSr 6)

Artikelen:
“De toekomst” in: P.H. Ritter ed., Eene halve eeuw Nederland 1848-1898: Nederland onder de regeering van Koning Willem den derde en het regentschap van Koningin Emma (1898) 429-444 (RitSr 3)

Over P.H. Ritter sr:
-J.A. Beijerman, In memoriam dr. P.H. Ritter”, URB (1913) 97-108 (Z.RitSr) kopie
-A. Klaver, “In memoriam P.H. Ritter”, URB (1914) 24-25, gedicht (Z.RitSr) kopie
“De nagedachtenis van Prof. dr. P.H. Ritter gehuldigd”, URB (1914) 105-115 (Z.RitSr) kopie
-P.H. Ritter in Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932 (H.Utr.1)
-Rutger Ritter, Mijn vader de Utrechter (Dr.P.H.Ritter Jr.) (1990) (RitR 1)

P.H. Ritter jr

Boeken:
-Kaïn en Abel: roman (1935) (RitJr 1)

Over P.H. Ritter jr.:
-Rutger Ritter, Mijn vader de Utrechter (Dr. P.H.Ritter Jr.) (1990) (RitR 1)

L.P. Roegholt

Boeken:
-God en lot. Over een vrijzinnige theologie van de natuur (1995) (Roeg.1)

J. Roemer

Artikelen:
-S. Vuyk, “Rumoer om Roemer” in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 110-127 (Vuyk 3)

K.H. Roessingh sr

Boeken:
-De moderne theologie in Nederland: hare voorbereiding en eerste periode (1914) proefschrift (Roes 9)
-Het waarheidsprobleem in de nieuwere theologie (1915) (Roes 10)
-Persoonlijkheid en cultuur (1916) oratie (Roes 1)
-Rechtsmodernisme (1918) Serie Synthese dl 4 (Roes 2)
-Het Modernisme in Nederland (1922) (Roes 3)
-De uitgangspunten eener christologie op den grondslag der kritische theologie (1924) studieclub van moderne theologen: vlugschrift 1 (Roes 4)
-Verzamelde werken, deel 1,2,3,4 en 5 (1926-27) (Roes 5)
-Preeken en lezingen (1929) (Roes 6)
-Bezinning en verdieping: keur uit de verzamelde werken (1940) (Roes 7)
-Prof. Roessingh herdacht (1925) met bibliografie en foto (G.J. Heering ed.) (Roes 8)

Artikelen:
“Wat zoeken wij voor onze ziel” in: C.E. Hooykaas ed., Onze uitrusting: een levensboekje voor jongeren (1919) 1-18 (HooC 14)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 41, 81, 120, 158, 196, 233, 266, 299, 331, 358 (RidT 1)
“Eschatologie”, Omhoog 7 (1925) 181-194 (Z.RoesSr)
-Bijdrage in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 45 (Dijke 1)

Diversen:
-Philosophie van den oorlog: college 1919-1920 naar dictaten en aanteekeningen bewerkt door mr. H. Fortuin (Roes 11) kopie

Over K.H. Roessingh:
-G.J. Heering, Prof. Roessingh herdacht (1925) ( HeeG 1; Roes 8) met foto en bibliografie
-G.J. Heering, Levensbericht van Prof. dr. K.H. Roessingh (1926) (HeeG 19)
-G.J. Heering, “Levensbericht van Prof. dr. K.H. Roessingh”, MNL (1926/26) 52-57 (Z.RoeSr) kopie
-G.J. Heering, “Inleiding tot de Verzamelde Werken van dr. K.H. Roessingh: Roessingh en zijn theologie” in: Verzamelde Werken dl. I (1926) IX-XXXXII (Roes 5)
-G.J. Heering, “Ter inleiding der godsdienstige geschriften” in: Verzamelde Werken dl. III (1927) 2p (Roes 5)
-C.B.Burger, Roessingh (in reeks korte levensschetsen) (Burg 1)
-L.J.van Holk, “In memoriam Dr. K.H. Roessingh”, Maandblad VCSB (1926) 17-20 (Z.Holk)
-G.J. Heering, “Roessingh” in: Geloof en Openbaring deel 1 (1935) 229-269 (HeeG 32a)
“Of gij er prijs op stelt . . . “, Vrije Geluiden (9 juli 1949) handschrift van Roessingh (Z.RoeSr)
-G.C.Berkouwer, “Dr.K.H.Roessingh (1886-1925)”, Rondom het woord 6 (1964) nr.1, 2-4 (Z.Roes)
-E.B.A.Poortman, “Karel Hendrik Roessingh” in: In het spoor van Arminius (1975) 111-129
(Adri 14)
-C.E. Kruithof, Het rechtsmodernisme bij dr Karel Hendrik Roessingh 1886-1925 (1975) thesis Protestants Theologisch Faculteit te Brussel (N.Krui.1) met bibliografie
-S.L. Verheus, “Roessingh, Petrus Hendrik” in: BLGNP dl 1 (Kampen 1978) 287–289 (X.5)
“K.H.Roessingh, herdenking 100e geboortedag”, Ruimte (maart 1986) (Z.RoeSr)
-H.J.Adriaanse ed., Karel Hendrik Roessingh: theoloog op het breekpunt van de tijd (1987) (Adri 13)
-G.C. Berkouwer, “Rechts-modernisme – K.H. Roessingh” in: Zoeken en vinden: herinneringen en ervaringen (Kampen 1989) 185-205 (Berke 2)
-H.J.Adriaanse, “Karel Hendrik Roessingh (1886-1925)”, adRem (augustus 1996) 15
-C.P. Uiterweer-Roessingh ed., Karel Hendrik Roessingh 11.3.1886 – 29.10.1925: een beeld van zijn persoonlijk leven samengesteld uit zijn brieven en dagboeken (1996) (Uite 1)
-E.P.Meijering, “K.H.Roessingh” in: Een eeuw denken over christelijk geloven (1999) 12-26 (MeijE 26)
-W.F.H.Hensen, “De spirituele weg van Karel H.Roessingh” in: Uit de diepten. Mystiek in het protestantisme (1999) 76-84 (Hens 6)
-H.J. Adriaanse, “Karel Hendrik Roessingh (1886-1925)” in: C.J. Jacobs e.a. ed., Tegendraads: vrijzinnige stemmen op het kruispunt van geloven en denken (2005) 31-43 (Jaco 2)
-H.S. Benjamins, Een en ander: de traditie van de moderne theologie (2008) 83-159 (Benj 1)
-K.J. Holtzapffel, Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen: over het eschaltologisch element in de vrijzinnig protestantse theologie van de twintigste eeuw, in het bijzonder bij de remonstranten K.H. Roessingh, H.J. Heering en G.J. Heering (2009) (Holtz 5) proefschrift

K.H. Roessingh jr

Boeken:
-De godsdienstwijsgerige problematiek in het denken van Martin Heidegger (1956) proefschrift (RoeJr 1)

Artikelen:
“Wijsgerig geloof en godsdienstig geloof”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 12 (1957) 116-130 (Z.RoesJr)
“Vrije meningsuiting en paedagogische verantwoordelijkheid” in Vrije meningsuiting en recht op informatie. Verslag van ‘de Grote C.C.’, 1969 (G.46)
“Kerken op zoek. Reisindrukken uit de USA”, Theologie en Praktijk 30 (1970/71) 176-187 (Z.RoesJr)
“Bevrijding op zijn Amerikaans”, Wending (januari 1971) 638-651 (Z.RoesJr)
“Tegencultuur: toekomstkracht of burgelijke franje?”, Wending (september 1973) 326-339 (Z.RoesJr)
“De dragers der Verlichting” in: Rondom het woord: theologische etherleergang van de NCRV: De Verlichting 17 (1975) 71-78 (Rond 1)

J. Roest

Boeken:
-Vrije Vogels: de geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen (1983) (H.Vla.1)
-Het berkeboompje (1994) (Roest 1)

C. Rogge

Boeken:
-Leerredenen, na zijnen dood uitgegeven (Leiden 1807) met inleiding over C. Rogge van C.W. Westerbaen (Rogg a) 173 p.

Over C. Rogge:
-C.W. Westerbaen, “Iets over deze leerredenen en haren zamensteller” in: C. Rogge, Leerredenen, na zijnen dood uitgegeven (Leiden 1807) III-XXXII (Rogg a)
-S.B.J. Zilverberg, “Rogge, Cornelis” in: BLGNP dl. 1 (1978) 290-291 (X.5)
-S. Vuyk, “Cornelis Rogge” in. S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen: remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek, 1780-1800 (1995) 43-49 en 58-75
(Vuyk 2)
-E. de Berg, “Cornelis Rogge. Een remonstrantse visie op de verhouding kerk en staat in de republiek rond 1795” in: Kerkhistorische Studiën. Lustrumbundel S.S.S. (1996) (Bron 1)
-S. Vuyk, “De erfenis van Cornelius Rogge (1761-1806) in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 15-20 (Vuyk 3)
-S. Vuyk, Pleidooien voor verdraagzaamheid: Boudewijn van Rees en Cornelius Rogge over de vrijheid van godsdienst (1789) (Vuyk 15)

H.C. Rogge

Boeken:
-Beschrijvende catalogus der Pamfletten-Verzameling van de boekerij der Remonstrantsche Kerk te Amsterdam (1862-1865) (Rogg 1)
-Caspar Janszoon Coolhaes: de voorloper van Arminius en der Remonstranten (1865) 2 dln (Rogg 2)
-Johannes Wtenbogaert en zijn tijd (1875) 3 dln (Rogg 3)
-(P.M. Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. Verzameld en met aanteekeningen uitgegeven door H.C.Rogge (1868/1874) 6 banden (K.Uyt.3)
-Jacobus Taurinus en de Utrechtsche kerk in het begin der 17de eeuw (1888) overdruk uit ANedK (1888) 105-264 (Rogg 4)
-De wetenschap der geschiedenis en hare methode (1890) oratie (Rogg 5)
-Levensbericht van Johannes Gerardus Rijk Acquoy (1898) overdruk uit KNAW (1898) 57-96 (Rogg 6)
-“Adriaan Stolker en zijn plan tot oprichting van christelijke gemeenten in het buitenland op den grondslag van het remonstrantisme”, ANedK (1895) 113-214 (Rogg 7)
-De negentiende eeuw in woord en beeld (1899-1901) 3 dln. met W.W. van der Meulen (Rogg 13a-c) (plank hoge boeken)
-G.D.J. Schotel, De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw (1906) tweede, vermeerderde en geïllustreerde uitgave door H.C. Rogge (Schot 1)
-Kerkelijk en godsdienstig leven te Amsterdam in de 17e eeuw (1911) (Rogg 8) (plank hoge boeken)

Artikelen:
“Tweeërlei richting”, Nieuw en Oud (1865) 373-396 (Z.Rogge)
“De feestviering van 1 april 1872”, Nieuw en Oud (1872) 116-134 (Z.Rogge)
“De boekdrukker Doen Pietersz. en de graveur Jacob Cornelisz”, De Nederlandsche spectator (1884) 330–344 (Rogg 10) overdruk
“Jacobus Taurinus en de Utrechtsche kerk in het begin der 17de eeuw”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (1889) 105-264 (Rogg 4)
“De eerste Nederlandsche handelsonderneming op Oost-Indië en Cornelis de Houtman”, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap (1895) 399–440 (Rogg 12) overdruk
“Adriaan Stolker en zijn plan tot oprichting van christelijke gemeenten in het buitenland op den grondslag van het remonstrantisme”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (1895) 113-214 (Rogg 7)
“Georgius Hornius en zijne kerkelijkcke historie” door J.J. Prins met naschrift van H.C.Rogge, Archief voor Ned. Kerkgeschiedenis (1897) 321-342 (Z.Rogge)
“De kerkgenootschappen” in: P.H.Ritter ed., Eene halve eeuw Nederland 1848-1898: Nederland onder de regeering van Koning Willem den derde en het regentschap van Koningin Emma (1898) 393-406 (RitSr 3)

Diversen:
-De openbare eeredienst der Nederlandsch Hervormde Kerk (z.j.) G.D.J.Schotel. Tweede, vermeerderde en geïllustreerde uitgave door H.C.Rogge (X.27)
-G. Ebers, Warda: roman uit het oude Egypte 3 dl (Amsterdam 1877; 5de 1899) vertaald uit het Duits (Rogg 14)
-Geschiedkundige opstellen uitgegeven ter eere van Dr. H.C. Rogge (1902) (Rogg 9)

Over H.C. Rogge:
-W.H. van der Meulen, : Levensbericht van Hendrik Cornelis Rogge”, MNL (1907) 236-291 ((Z.Rogg) kopie
-N.P. van den Berg, “De Leidse leerschool van dr. H.C. Rogge, de eerste bibliothecaris van de Amsterdamse Universiteit” in: S. Berkvens-Stevelinck en A.Th. Bouwman ed., Miscellanea Gentiana: een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden (Leiden 1993) 11-28 (Z.Rogge) kopie

G. van Roon

Boeken:
-Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941 (1973) (Roon 1)

J.R. Röselaers

Boeken:
-Het vrije woord (2012) ed. met Fennand van Dijk (Röse 1)

Artikelen:
“Wederzijds: ervaringen in gemeenten” in: A. van der Hoek ed., Remonstrants vlugschrift 19, Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) (B.58)
“Een nieuwe vrijzinnige stroming” in: M.A. Bosman-Huizinga en Th.M. van Leeuwen ed., Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) 34-36 (Bosm 2)
“Een remonstrant in Porto Allegre” in: J.W. Douwes e.a. ed., De perken binnenstebuiten – Van marge naar midden: bundel ter viering van het 33e lustrum Collegium Theologicum c.s. Quisque Suis Veribus (2006) 34-41 (Douw 1)
“Variatie in meditatie”, Ad Interim (december 2006) 6-7 (Z.Röse)
“Remonstranten en de zoektocht naar een sociale ethiek van de Wereldraad van Kerken” in K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen (2007) 50-53 (Holt 4)
“Terug bij AGAPE: aan de slag” in: T.M. Jonquière en N.A. Gerrits e.d., Tel uit je winst! (1908) 59-61 (Jonq 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Inleiding: spreken of zwijgen” in: J.F. Röselaers en F. van Dijk ed., Het vrije woord (2012) 7-14 (Röse 1) met Fennand van Dijk

Diversen:
-Vergeving als politiek ‘middel’: een reflectie op de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika (2004) scriptie (N.Röse.1)
-Remonstrantse reacties op de sociaal-ethische zoektochten van de Wereldraad van Kerken (2007) scriptie (N.Röse.2)
-“Over de onmisbare combinatie van markt en moraal” in: Woodbrookers Cahier, Cahier zakencursus (Wood 1) vraaggesprek

F. Rosingh

Boeken:
-Remonstrantse Broederschap en Zending, een historisch overzicht (1963) Kort Bestek 2 (Rosi 1)

A.C.A. (Thomasson-) Rosingh

Boeken:
-Walls into Bridges. An Interplay between feminist Theology and Basil of Caesarea’s De Spirito Sanco (2009) proefschrift (Rosi 2)

Artikelen:
“Twaalf edelstenen” in: Als ik God zeg . . . : Seminariestudenten over God (2000) 6 (Holl 1)
“Enthousiast of ingetogen. de ontmoeting mat Jezus” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) 22-29 (Dico 6)

Diversen:
-Een overteerbare pit?: nadenken over ‘verzoening in Christus’ (2002) scriptie seminarium (N.Rosi.1)

J.F. van Royen

Boeken:
-Het vraagstuk der theodicee bij Wilfred Monod (1941) proefschrift (RoyJ 1a)
-Idem. Promotieexemplaar. Alleen Inleiding en Hoofdstuk IV i.v.m. de oorlog (RoyJ 1b)
-Protestantse retraite (1952) (RoyJ 2)
-Daar gaat een dominee voorbij: een verhandeling over het pastoraat in ’t bijzonder het huisbezoek (1953) overdruk uit Uitzichten (1953) 209-236 (RoyJ 3)
-De gestalte en functie van onze gemeente in de moderne samenleving (1957) Referatenreeks III
(RoyJ 4)
-Geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid (1962) overdruk uit H.A. Korthals e.a., Liberale Gedachten (1962) 56-76 (RoyJ 5)

Artikelen:
“Het Protestantisme in Frankrijk”, Vox Theologica 5 (1933/34) nr.1, 9-16 (Vox 1 en Z.RoyJ)
“Is het leven zinloos” in: J.F. van Royen e.a., Leven-Geloof-Kerk (1937) 7-23 (RoyJ 6)
Leven-Geloof-Kerk (1936) (D.16)
“Gemeenschap in Christus”, Het Kouter 2 (1937) 201-204 (Z.RoyJ)
“Liturgie”, Vox Theologica 16 (1946) nr.3, 69-77 (Vox 7 en Z.RoyJ)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag. Nieuwe bundel (1949) 7, 110, 131, 145, 157, 178, 209, 210, 221, 242, 286, 330, 339, 376-380, 382, 385, 386 (RidT 2)
“Daar gaat een dominee voorbij!” in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen (1953) 211-236 (Fabe 1)
“Wat kunnen wij doen?”, Algemeen Handelsblad (17 november 1956) (Z.RoyJ)
“Stil zijn voor God” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“De Hoorneboeg”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 12-13 (Vrij 1)
“Geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid” in: H.A. Korthals e.a., Liberale gedachten: een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Mr. P.J. Oud ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag (1962) 56-76 (Kort 1)
“In memoriam Professor G.J. Sirks”, Theologie en praktijk 29 (1969) 105-107 (Theo 3 en Z.RoyJ)
“Remonstrantse Spiritualiteit” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 169-180 (Adri 14 en Z.RoyJ)
“Oorlog en bezetting” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 101-112 (BouS 1)

Diversen:
-Henri Bergson, “Les deux sources de la morale et de la religion” (1932) scriptie (N.Roy)
-Vier preken (data onbekend) (Z.RoyJ) machineschrift
-G.J. Hoenderdaal, Overpeinzingen bij de dissertatie van dr. J.F. van Royen” (1974) (Z.RoyJ)
-J.J. van Hille, “Reculer pour mieux sauter”, RW (24 mei 1974) (Z.RoyJ)
-Tekst van de liederen gezongen bij het afscheidsfeest van dr J.F.van Royen op 18 mei 1974 (Z.RoyJ)
-G.J. Hoenderdaal, “Overpeinzingen bij de dissertatie van dr. J.F. van Royen”, RW (1974) (Z.RoyJ)
-Grondslagen en opdracht van de Remonstrantse Broederschap in deze tijd. Lezing voor de vereniging van Remonstranten “Waakt en Weegt” gehouden op 16 april 1983 te Utrecht (Z.RoyJ)

Over J.F. van Royen:
-J.J. van Hille, “Reculer pour mieux sauter” en N. Gouwetor-Besancon, “Afscheid van Rotterdam” RW (24 mei 1974) (Z.RoyJ)
-Bericht van overlijden, brief 10 juni 1996 getekend M. Bosman-Huizinga (Z.RoyJ)

P.D. van Royen

Boeken:
-Nederland let op uw saeck!: een waarschuwing tegen de overheersing der katholieke geestelijkheid (1948) (RoyP 1)
-Jezus en Johannes de Doper: een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangeliën naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste (1953) proefschrift (RoyP 2)
-De overgang van Prinses Irene tot de Roomse Kerk: een ernstig woord tot vorstenhuis en volk (1976) (RoyP 5)
-Op de bres: Waarheid is Godsdienst (Meppel 1967) met J. Buitkamp (RoyP 3)
-Geloof, dat niet in strijd is met de werkelijkheid (1976) preek (RoyP 4)

Over P.D. van Royen:
-J.W. Schneider, “In memoriam Paul van Roijen”, Zwingli 60 (maart 2005) nr. 2, 16-18 (Z.RoyP en Z.Schn)

Mr. A.J. van Royen

Artikelen:
“Op den Tweesprong. De Zondeval van het Christendom door Prof.Dr.G.J.Heering”, De Remonstrant (?) (Z.RoyA)
-Verslag bezoek aan de verwoeste gebieden in Noord Franrijk t.g.v. de eerste wereldoorlog (1920) (Z.RoyA)

A.A. (Paardekooper-) van Royen

Diversen:
-Medegewerkt aan: Bijbellezen. Sectieboekje van den V.C.J.B. (1929) (VCJB 1)

M.L. van Royen-Krol

Artikelen:
“Heeft een doodshemd echt geen zakken”, Civis Mundi 38 (1999) 4-9 (Civi 1 en Z.RoyM))

Diversen:
-Quis evadet? Wie zal eraan ontsnappen? (1997) scriptie (N.Roy.2)

B. Rutgers van der Loeff

Boeken:
-Werken aan werk (1996) (Rutg 1)
-Een goede buur(t) is beter ……(Den Haag 1999) ed. (Rutg 2)
-Leermeesters: ondernemers over hun voorbeelden (Zoetermeer 2001) ed. met anderen (Rutg 3)
-Visioenen: ondernemers over hun missie (Zoetermeer 2002)ed. met anderen (Rutg 4)
-Geëngageerd: ondernemers over hun persoonlijke betrokkenheid bij mens en maatschappij (Zoetermeer 2003) ed. met anderen (Rutg 5)

Artikelen:
“De C van Cultuur”, NCW-West regionieuws (augustus 1994) 7 (Z.Rutg) kopie
“Maatschappelijk ondernemen tussen Profijt en Persoon” in: M. Cooymans ed., Maatschappelijk verantwoord ondernemen als management tool (Deventer 2001) 62-73 (Z.Rutg) kopie
“Zonder authenticiteit geen duurzaamheid”, Financiëel Dagblad (3 mei 2002) (Z.Rutg) kopie
“Over ondernemerschap en levensbeschouwing” in: P. Werkman en R. van der Woude ed., ‘Dàn zien we en verstaan we, wat het is: christelijk-sociaal!’ (Amsterdam 2003) 38-42 (Z.Rut) kopie
“Spiritualiteit en ondernemerschap”, adRem (juni 2003)
“Spiritualiteit in ondernemerschap” en “De enige uitweg is de weg naar binnen: interview met Herman Wijffels” in: T.M. Jonquière en N.A. Gerrits e.d., Tel uit je winst! (1908) 37-40 en 41-46 (Jonq 6)
“Een stilstaande auto gaat door de bocht niet om: men moet iets over hebben voor de gemeenschap waar men deel van uitmaakt”, Tijd en Taak (?) 11-13 (Z.Rutg)

Diversen:
-Interview in De Groningse Stempel (december 2003) (Z.Rutg)
-“Over de onmisbare combinatie van markt en moraal” in: Woodbrookers Cahier, Cahier zakencursus (Wood 1) vraaggesprek
-Preken: Kerstoverdenkingen VNO-NCW 2001-2007, 18 sept. 2005 (Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen), 24 mei 2009 (Geld, geloof en verantwoordelijkheid) (Rutg 6)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  – Thema’s