Doneren

GIFTEN EN (BELASTINGVRIJ) SCHENKEN

 

Wilt u een periodieke gift doen aan onze gemeente?
Of wilt u uw jaarlijkse bijdrage fiscaal beschouwen als aftrekbaar (als een periodieke gift)?

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden (zie hieronder), kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de penningmeester van onze gemeente.
U kunt daarvoor het formulier Overeenkomst periodieke gift  downloaden en vervolgens invullen.

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Gebruik dit formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan onze Remonstrantse Gemeente.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de Remonstrantse Gemeente als ‘ontvangende instelling’.
Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
U hoeft het ingevulde formulier niet aan de Belastingdienst in te zenden; evenmin is het noodzakelijk een en ander via een notaris vast te laten leggen.

Heeft u behoefte aan hulp of overleg? Neem dan contact op met onze penningmeester!

VOORWAARDEN

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U doet de periodieke gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)(zoals de Remonstrantse Broederschap en onze Remonstrantse Gemeente)
  • U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst (zoals met het hiervoor downloadbare formulier).
  • De Remonstrantse Gemeente of de Remonstrantse Broederschap als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) levert u geen tegenprestatie voor de gift.

BETALINGSVOLMACHT 

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar de Remonstrantse Gemeente wordt overgemaakt?
Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken, dat u hier kunt downloaden en vervolgens kunt invullen.
Als u dat formulier heeft ingevuld en naar de penningmeester van onze Remonstrantse Gemeente verstuurt, geeft u ons toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

U DOET EEN GIFT VOORDAT DE OVEREENKOMST IS VASTGELEGD 

Giften die u hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

 

UW PERIODIEKE GIFT LOOPT KORTER DAN 5 JAAR 

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken, als in uw overeenkomst was opgenomen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt. Stond dit niet in uw overeenkomst? Dan kunt u de giften die u hebt gedaan wel als gewone gift aftrekken.

BETAALT U DE GIFT NIET MINIMAAL 5 JAAR ACHTER ELKAAR OMDAT WIJ GEEN ANBI MEER ZIJN? 

Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken voor de periode dat u niet kon weten dat wij geen ANBI meer zijn.

 

PERIODIEKE GIFT IS RENTEDRAGENDE SCHULD GEWORDEN

 
Moest u de periodieke gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dat niet gedaan?
En is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen?
Dan is uw gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt.
De rente die u betaalt over deze schuld mag u niet aftrekken.

HOEVEEL AFTREK KRIJGT U? 

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften?
Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.
Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

WILT U GRAAG ALLEEN EEN EENMALIG BEDRAG OF COLLECTE BETALEN?

Gebruikt u dan het IBAN -nummer van de gemeente:  NL 90 INGB 0000 300652 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum

 

DIACONIE

De maatschappelijke betrokkenheid van onze gemeente wordt vooral in het werk van de diaconie tot uiting gebracht door het steunen van projecten ter plaatse en wereldwijd. De diaconie werft geld via bijdragen en collectes ten behoeve van door haar zorgvuldig geselecteerde goede doelen, waaraan dit geld gegeven wordt. Daarnaast verzorgt zij acties. De diaconie bestaat uit een aantal van onze leden en vrienden.

De doelen die wij steunen in 2023:

De Stichting Dialoog is bijna twintig jaar geleden door Maricica Mobach en haar man opgericht. Dialoog ondersteunt Roemeense gezinnen die onder het bestaansminimum leven. Er is onder andere een bouw – en een schoolproject. Er is speciale aandacht voor schoolgaande kinderen en de Stichting verzorgt ook kerstpakketten

  •  Het interkerkelijk Diaconaal Fonds

Het fonds steunt niet-kerkelijk gebonden mensen, die in acute financiële problemen terecht zijn gekomen binnen de gemeenten Naarden en Bussum. De hulp vindt meestal plaats door het doneren van kleinere bedragen.

Viore in Hilversum is een inloop-, informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met de gevolgen van kanker. Dat wil zeggen voor mensen die kanker hebben (gehad), voor hun naasten en voor nabestaanden.

De Stichting Bootvluchteling stelt zich ten doel om vluchtelingen waar ook ter wereld financieel en in praktische zin te ondersteunen in hun vaak eenzame strijd om een nieuw leven op te bouwen.

Kinderfonds Mamas steunt kwetsbare kinderen die leven in grote armoede in  Zuid-Afrika. Deze vrouwen, mamas, organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde voor nu al 60.000 kinderen in vele projecten De  Mamas ontfermen zich structureel over de meest kwetsbare kinderen en helpen hen om veilig, gezond, goed opgeleid en sociaal vaardig groot te worden.

De Voedselbank is een onafhankelijke Stichting die geen enkele subsidie ontvangt. Zij is opgericht in 2006 dankzij een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio en drijft op de inzet van meer dan 100 vrijwilligers. De voedselbank steunt vele gezinnen in de regio en houdt regelmatig inzamelingsacties in supermarkten.

 

Naast de collecten voor de ‘speerpunten’, zijn er ook andere diaconale doelen waarvoor met enige regelmaat wordt gecollecteerd.
Zo’n doel is bijvoorbeeld de Stichting Bootvluchteling , www.kinderfondsmamas.nl en de Voedselbank Naarden-Bussum-Hilversumse Meent,    een activiteit waar veel leden en vrienden van onze gemeente vanaf de start nauw bij zijn betrokken en soms wekelijks hun inzet leveren.

Andere activiteiten

De Diaconie van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum biedt – naast het inzamelen van geld voor goede doelen – ook activiteiten aan voor leden en vrienden van de Gemeente, zoals het zomeruitje en het kerstdiner.

 

                                         

 

        

 

De Diaconie is te bereiken via:

  • Voorzitter: Heleen Helleman, heleen_helleman@hotmail.com, telefoon: 06 20657193
  • Lid: Mevr. C. Peijster – Röell
  • Lid: Mevr. E.J Dijckmeester – Coenraad
  • Penningmeester: mevr. R. Renooij
  • Namens de Kerkenraad: De heer Arno van Hekesen