Bibliotheek Remonstrantica thema Pamfletten en Tractaten

Titels uit deze rubriek kunnen ter plaatse worden bestudeerd of na overleg met de bibliotheekcommissie worden meegenomen. Men wende zich tot de administratie. (met * zijn afkomstig uit de bibliotheek van ds. P.H. van Lent)

Anoniem
-*Cort verhael, van de Ontschutteringe gedaen aen eenige vrome ende gequalificeerde borgers binnen de Stadt Leyden en van de proceduren aen sommighe van de Ontschutterde aenghestelt (1618) (L.Ano.1)
-*Corte verclaringhe van de vyf artyckelen daer over tusschen de Remonstranten ende Contra-remonstranten ghedisputeert wort (1619) (Volgens Brandt dl IV, 82 door één der ballingen te Waalwijk geschreven. Kn.2973) (L.Ano.2)

-Cort ende bondich verhael van de Arminiaansche factie ende haere schaedelijcke vruchten, door Aurelium Bonifacium.
Hier achter is by ghevoeght Een missive van P.V.H. aen de Ho.Mo. Heeren Staten Generael ende syne Vorstel. Doorl. den Prince van Orangien, nopende de saecke van Amsterdam; beneffens de Arminiaensche Placcaten van Schiedam (Utrecht ende Amstelredamme 1629) (Kn 3960; T 2333; vermeerderde herdruk van 1628) (De Glarges, Pensionaris van Haarlem, vermoedelijke auteur, Rogge, Uytenbogaerdt III p.206) (L.Ano.3)

Jacobus Arminius (1560-1609)
-*Een cleyn tractaetgen vervatende seeckere articulen teghens den aflaet ende vaghevier. Ghedisputeert onder Jacobo Arminio, 22 febr.1606 (Amsterdam 1609) (Knuttel 1647) (L.Arm.1)

-Twee disputatien vande godeliicke predestinatie: d’eene by doct. Fransiscus Gomarus, d’ander by doct. Jacobus Arminius (1609) kopie (L.Arm.2)

Petrus Bertius Jr.
-*Liick-oratie over de doot van den Eerweerdighen ende wytberoemden Heere Jacobus Arminius (vertaald door J.A. Corvinus) (Leiden 1609) (Knuttel 1651) (L.Ber.1)

-Aen-spraeck, aen D. Fr. Gomarum, op zijne bedenckinghe over de lijck-oratie, ghedaen na de begraefenisse van D. Jacobus Arminius zaligher (Leiden 1610) (Knuttel 1756) (L.Ber.2)
Geeraert Brandt (1626-1685)
-*Verantwoording, ter saeke van sijne Historie der Reformatie, tegens de beschuldigingen van D. Henricus Rulaeus (Amsterdam 1676) (L.Bra.1)

Matthias Damius (voor 1578-1636) (contra-remonstrant)
-*Antiprocuratie ofte Repliicke op de verdediginge van de resolutie. Eerste deel. (Amsterdam 1617) (L.Dam.1)

Bernardus Dwinglo

-Christalijnen bril tot versterckinge van ‘t schemerende ghesicht der eenvoudigen…..waerdoor sij claerlick aenschouwen moghen het weder-schriftelycke en landtverderfelijcke ghevoelen Adriani Smoutii (1613) (Knuttel 2075) (gesponsord) (L.Dwi.1)

-*Samengebonden: 1) Polyst-steen tot weghneminghe van de vuyle vlecken des Cristalijnen Brils, Anoniem. 1614; 2) Protest des auteurs van den Christalijnen Bril, tegens den gepretendeerden Polijst-steen, Dwinglo. Rotterdam, 1614; 3) Ooghen-troost: dat is, clare openinge en de grondighe wederlegginghe van het protest des Christalynen Brillemakers, anoniem.
Amsterdam, 1614. (Kn.2122-2124) L.Dwi.2

Robbert Robbertsz Le Canu (1563-ca1630)
-Nieuwe jaars claach-liedt, over de doodt van D.D. Iacobus Arminius, … Op de wijse vanden tweeden Psalm, Waerom raest het volck met sulcken hoochmoedt (Leiden 1610) (Knuttel 1753) (L.Can.1)

Nicolaes Grevinckhoven (1570-1632)
-*Naemscherm der Remonstranten: teghen de naemschendelycke calumnien, uytghestroyt op den hove provinciael in Hollant, door ‘t uytgeven van het lasterschrift Henrici Slatii,.. (1623) (Kn.3478) (L.Gre.1)

Passchier de Fijne
-Een trouwhertighe vermaninghe, aen alle vrome lidtmaten der gemeente Iesu Christi, die in Hollandt, midtsgaders andere plaetsen teghenwoordich suchten ende caenhalsen onder de herde vervolginge, om de waerheydt, die na de godtsalicheyt is (1620) (L.Fijn.1)

Abraham Heydanus
-Apologia, ofte Christelycke Verdediging, voor de Verdruckte Waarheyt, aan de E.E.A.A. Heeren Burgemeesters en Regeerders der stadt Leyden door Irenaeus Philalethius J.V.D (pseudoniem, voor Abraham Heydanus) (Amsterdam 1665) (verdediging van de Heer J. de Bije, die zijn huis voor remonstrantse kerkdiensten beschikbaar stelde) (L.Hey.1)

Festus Hommius
-Theologisch dispuut over de genade van de wedergeboorte. Stellingen opgegeven door Festus Hommius, te verdedigen door Aegidius Wykentoren, (Leiden 1693) (L.Hom.1)

Eduard Poppius
-Troosteliick Nieuwe-Jaer, den christelijcken gemeynten der remonstranten die inde vereenichde Neder-landen vervolghinghe lijden, toeghesonden van weghen hare herders ende leeraers, om voorstant van waerheydt ende van vrheyt der conscientie in ballinghschap verdreven zijnde (1620) (L.Pop.1)

H.Slatius
-*Christalijnen Spiegel, waer in men naecktelijkken kan zien, wie t’sedert eenige jaren herwaerts in de provintie van Hollandt, de Hoogheydt Rechten, Privilegien en vrijheden hebben gevioleert:.. (Antwerpen 1619) (Kn.2980) (L.Sla.1)
-*Morgenwecker aen de Oude ende Ghetrouwe Batavieren met een remedie teghen haere slaep-sieckte (Antwerpen 1620) Volgens Brandt Deel IV, 413 waarschijnlijk door Slatius geschreven. (Kn.3087) (L.Sla.2)

Konrad Vorstius (1569-1622)
-*Oratie tot verantwoordinghe ghedaen in de volle vergaderinghe der Edele seer Vermoghende Heeren, mijn Heeren de Staten van Hollandt ende West-Frieslande, in ‘s Graven-Hage den 22e Marty 1612 (‘s Gravenhage
1612) (Kn.1970) (L.Vor.1 )

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s