Bibliotheek Remonstrantica thema Scripties

T.R. Barnard
-De wissel verlegd. Een onderzoek naar het denken over de tuchtmacht der meerdere vergaderingen binnen de gereformeerde kerken in Nederland tussen 1880 en 1940 (1994) (N.Bar)

A.B. (Pool-) Bast
-Een vergelijking van het schuldprobleem bij Jaspers, Sartre en Bonhoeffer: gedachten van tijdgenoten over de collectieve schuld (z.j.) scriptie (N.Bast.1)

D. Beins
-Alleen, maar niet eenzaam?: over de angst voor het alleen of eenzaam zijn (september 1994) scriptie (N.Bein.1)

E. de Berg
-Abraham Arent van der Meersch (1720-1792) en tolerantie (1996) (N.Ber.1)

H. van den Berg
-Geloven in een gemeenschap: gemeenteopbouw bij de Remonstrantse Broederschap: een studie naar de mogelijkheden van gemeenteopbouw in een geïndividualiseerde geloofsgemeenschap (2001) (N.Ber.2)

G. Berveling
-God, Christendom, Andere Godsdiensten: hoofdzakelijk i.v.m. de visie van W. Cantwell Smith, zoals neergelegd in zijn “Towards a World Theology” (1983) proponentsscriptie (N.Berv.1)

C. Beukman
-Organisatie en Vorentscheidung (1969) doctoraalscriptie (N.Beuk.1)

G.J. Bierenga
-Het symbool (1961) scriptie (N.Bier.1)

J.W.H. Blaauw
-Ethiek en inkomensverdeling (1973) scriptie (N.Bla.3)
-De eerste Petrus brief (1976) (N.Bla.1)
-Enkele recente lijnen van kritiek op de existentiaal-theologische interpretatie (1975) (N.Bla.2)

P.P. Boddaert
-Gaius’ zelfvergoding in Philonis Alexandrini Legatio ad Caium (1994) (N.Bod)

F.F. Boogerd
-Vertel . . . .woorden om te worden: een verkenning van de mogelijkheden van biografisch werken in de gemeente mede aan de hand van een narratief-hermeneutisch model (2012) proponentsscriptie (N.Boo)

M. Bosman-Huizinga
-De verwerping van het begrip ‘Religion’ in de nieuwe theologie (z.j.) doctoraalscriptie (N.Bosm)

S. Bouman
-De Godsconceptie van Spinoza (1967) scriptie (N.Bou.2)
-Levinas over Buber (1972) scriptie (N.Bou)
-De theologie van de navolging bij Bonhoeffer en Barth (z.j.) scriptie (N.Bou.3)
-Romeinen 6:18: De dienst aan de gerechtigheid (z.j.) scriptie (N.Bou.4)

H.E. Brandsma
-Jailhouse Rock (1993) (N.Bran.1)

S. Coenradie
-Naar een God-loze God?: over de mogelijkheid van God als persoon in een (post)moderne tijd (1998) doctoraalscriptie wijsbegeerte UvA (N.Coe 2)
-De verraders vergeven: de ‘christologie’ van Shusaku Endo als basis voor een moderne verzoenings leer (2007) proponentscriptie (N.Coe.1)

I.M.E. Chavannes-Fortuyn
-Chateaubriand en zijn genie du christianisme (z.j.) scriptie (N.Chav.1)

E.H. Cossee
-Nehalennia en haar attributen (1973) (N.Cos.1)
-Arminius en de eerste remonstranten in hun betrekking tot Rome (1973) (N.Cos.2)

A. Dicou
-Godsbeelden (1992) (N.Dico.1)

J. Duivesteijn-Ockeloen
-De opkomst, bloei en teloorgang van de remonstrantse gemeente in Bleiswijk, 1610-1865
(2003) doctoraalscriptie (N.Dui.1)

R.H. Esveld
-De mensheid is doof, zij weet niets of zij zondigt of iets goed doet, zij weet niets (1993) (N.Esv.1)
-Het Thomistisch schema n.a.v. E.P. Meijering, Klassieke gestalten van christelijk geloven en denken: van Irenaeus tot Barth (1995) (z.j.) (N.Esv.2)

F.H. Fockema Andreae
-Drie dissidente Walen (Simon Goulart, Jacob Watelier en Charles de Nielles) (1974) (N.Foc)

L.H.C. Friederich
-Aspecten van het godsdienstonderwijs op de lagere school (1967) proponentscriptie (N.Fri.2)
-Leven met sterven en dood. Pastoraal psychologische beschouwingen over sterven en dood (1983) (N.Fri)

J.G. Gaarlandt
-“Dood me, anders ben je een moordenaar” (1970) scriptie (N.Gaar.1)
-Waarheid en kunst, waarheid en daad, waarheid en woord ((1973) doctoraalscriptie (N.Gaar.2)

J. van Goudoever
-Analyse van hoofdstuk VII, de verzen 1 t/m 19, van de Brief aan de Hebreeën (1952) doctoraalscriptie (N.Goudo)

C.C. Heesterman
-Face to Phase two: de Confrontatie van Saul en David in het ‘Doublet’ 1S.24.26, synchroon benaderd(1991) doctoraalscriptie (N.Hees.1)

G. Heijnen-Zemmelink
-De opvatting van verdraagzaamheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) bezien in de context van de vroege Republiek (2008) (N.Heij.1)

M.W. den Herder
-De betekenis van Carl Rogers voor de pastorale relatie (z.j.) proponentscriptie (N.Herd.1)

G.J. Hoenderdaal
-Dr. J. Bierens de Haan “Het tragische” (z.j.) doctoraalscriptie (N.Hoen.1)

A. Holleman
-Junius en Arminius in hun beoordeling van Rome (1988) (N.Hol)

K.J. Holtzapffel
-Het woord Gods en Patrimonium. Over de betekenis van de christelijke religie in een tweetal beginseldiscussies in de orthodox-protestantse beweging (1987) (N.Holtz)

A.A. In’t Veld
-Kritische bespreking van J.K.S. Reid – The Biblical Doctrine of the Ministry (z.j.) doctoraalscriptie (N.In’tV)

A. de Jonge
-Ontmoeting met Albert Camus (z.j.) scriptie (N.Jong.1)

A.C.J. Jonkers
-Wat doet kunst? (ca 1969) proponentscriptie (N.Jon.4)
-I.H.von Wessenberg en de saecularisatie van kerkelijk bezit rond 1800 (1981) (N.Jon.1)
-De leiding van de heilige geest in de gemeente naar aanleiding van 1 Cor.12,13,14 (1968) (N.Jon.2)
-Mozart en zijn tijd (1981) (N.Jon.2)
-Betekenis van de kunst voor de godsdienst (1981) (N.Jon.2)

M. Jonkers-van Gunsteren
-De Maan (1967) (N.Jon.3)
-Marcus 16:1-8 (1968) bijdrage aan artikel van Prof De Jonge in Vox Theologica 38(1968) 3 (N.Jon.3)
-De discussie rondom kruis en opstanding in de moderne theologie (1968) (N.Jon.3)
-Verschuiving in de waardering van het lijden (1969) (N.Jon.3)

T.M. Jonquière
-Geestelijke verzorging van moslims in penitaire inrichtingen (1996) (N.Jonq.1)
-Herodes de Grote: een onderzoek naar de houding van Herodes de Grote tegenover de Joden en de Romeinen volgens de geschriften van Flavius Josephus (1997) (N.Jonq.2)

M.F.C. Junte
-Bitterder dan de dood: het gearrangeerde huwelijk van de staatkundig gereformeerden met de moderne cultuur (2002) doctoraalscriptie (N.Junte.1)
-De Geest in het Johannes-evangelie en in de remonstrantse belijdenis: een vergelijking vanuit het perspectief van een vernieuwing van de christelijke en remonstrantse traditie (2010) proponentsscriptie (N.Junte.2)

P.A.P.E. Kattenberg
-Hen androon, hen theoon genos. “Opstanding”, als religieuse voorstelling in enkelen antieke godsdiensten van het Nabije Oosten (1979) (N.Kat.1)
-Le déja-dit. Een godsdienst-psychologisch opstel over religieuse ervaring; een visie: kan men religieuse ervaring zien als imaginatieve ervaring (1979) (N.Kat.2)

J.F. Klijnsma
-Symmetrie en a-symmetrie in het pastorale gesprek (1994) (N.Klij.1)

A. Klok
-Nes Ammin. Theologische doordenking en motivatie van een internationale oecumenische nederzetting in Israël (2002) (N.Klo.1)
-Unitarisme in Remonstrantse ogen vanaf 1900 (2005) scriptie (N.Klo.2)

S.C. Kooijman
-De remonstrantse schuilgemeente te Leiden 1618-1640 (1992) (N.Koo.1)

P. Korbee
-Opstel over de relatie tussen Jezus en Johannes de Doper in het Marcus evangelie n.a.v. Mk 8:27-30 (1971) kandidaatscriptie (N.Kor.1)
-“Das Gespräch, das wir sind”: filosoferen in ontvankelijkheid (1976) doctoraalscriptie (N.Kor.2)
-Grensverkeer (31 juli 2009/30 november 2009) proponentscriptie (N.Kor.3)

P.J.C. Korver
-Met het hoofd vrijzinnig …, … in het hart katholiek: over de verhouding van Rooms-Katholieken en Remonstranten (2002) (N.Korv.1)
-God ter sprake in de geestelijke begeleiding (2012) scriptie opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut (N.Korv.2)

C.E. Kruithof
-Het rechtsmodernisme bij dr Karel Hendrik Roessingh 1886-1925 (1975) thesis Protestants Theologisch Faculteit te Brussel (N.Krui.1) met bibliografie

J.R. Kubacki
-God is minstens zijn schepsel: de scheppingsleer van Prof. dr. H.M. Kuitert (1997) doctoraalscriptie Kempen (N.Kuba.1)

Th.M. van Leeuwen
-De hermeneutiek als lange weg, scriptie over de hermeneutiese filosofie van Paul Ricoeur (1972) (N.Lee.1)
-Romeinen 5:12 (1972) (N.Lee.2)

A.G. Luiks
-De houding der kerkelijke vergaderingen tegenover de Remonstranten na de Synode van Dordrecht (1953) (N.Lui.1)

J.W. van Malde
-Ere wie ere toekomt: over het gebod: eer je vader en je moeder (2005) masterscriptie Voorganger in opleiding VU Amsterdam (N.Malde)
-Niet jij draagt de wortel, maar de wortel draagt jou: over de verhouding tussen joden en remonstranten (2012) proponentsscripte (N.Malde.2)

T. Mayer
-De godsopvatting van C.G. Jung (z.j. vermoedelijk 1955) scriptie, met zeer grote mate van waarschijnlijkheid aan haar toegeschreven (N.Mayer)

E.M.F. van Mervennée
-Profetische en mystieke elementen in de vroomheid der quakers (z.j.) scriptie (N.Merv.1)

T. Mikkers
-Het wankele evenwicht. Ritueel en identiteit bij Singalese boeddhisten en Nederlandse contraremonstranten (1997) (N.Mik.1)
-Tussen mythe en ratio. Over de verhouding tussen de New Age-beweging en de westerse rationaliteit (z.j.) (N.Mik.2)

J.W.A. Nieuwenhuijsen
-(Maatschappelijke) Toerusting als functie van de gemeente (1977) proponentscriptie (N.Nie.1)

J.G. Paardekooper
-Luther en Erasmus over de Vrije Wil en de Genade (1960) scriptie (N.Paar.1)

R. Philipp
-Euthanasie: ein “guter Tod”? Zur Geschichte und ethischen Bewertung von Euthanasie und Sterbehilfe (1994) (N.Phi.1)

B.J.C. Piso
-Albert Schweitzer een rehabilitatie (z.j.) proponentscriptie (N.Piso.1)

R. Ritmeester
-Engel en evenbeeld in het vroegste christendom (2006) (N.Ritm.1)

Isaline Ritter
-Manco als kans: een ethisch-teleologische kijk op het goede leven (2006) (N.Ritt.1)

J.H. Röselaers
-Vergeving als politiek ‘middel’: een reflectie op de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika (2004) (N.Röse.1)
-Remonstrantse reacties op de sociaal-ethische zoektochten van de Wereldraad van Kerken (2007) (N.Röse.2)

M.E. Rosen Jacobsen-van Dam
-Remonstrants belijden: een verkenning van “de geloofsbelijdenis van 1940” en “de proeve van belijden van 2004” (2005) scriptie Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat (N.Rose.1)

A.C. (Thomasson-) Rosingh
-Een overteerbare pit?: nadenken over ‘verzoening in Christus’ (2002) scriptie seminarium (N.Rosi.1)

J.F. van Royen
-Henri Bergson, “Les deux sources de la morale et de la religion” (1932) (N.Roy.1)

M.L. van Royen-Krol
-Quis evadet? Scriptie over veranderingen in de houding tegenover de dood (1997) (N.Roy.2)

P.T. van Rooden
-Het beleid van de Waalse synode tijdens de remonstrantse twisten (1979) (N.Roo)

H.J. Siebrand
-Logica, rationaliteit en intuitie: methodologische perspectieven op de Ethica Spinozae (1980) (N. Sie)

E.C. (Gutteling-) Sieverink
-Over de herkomst van 1 Korintiërs 14: 34-35 en het aannemen van een vrijzinnige houding ten aanzien van vrouwonvriendelijke bijbelverzen (2013) (N.Siev)

I L. Tan
-Tussen modernisme en rechts-modernisme: de remonstrantse gemeente te Haarlem (1901-1939) (2008) (N.Tan)
-Geloof en wetenschap: werelden van verschil?: een vrijzinnige visie (2010) kerkelijke scriptie (N.Tan.2)

W. Tinga-Bosma
-Zwingli terecht een boegbeeld van de vrijzinnigheid? (2005) N.Tin)

J.M.F.D. de Valk
-De toekomstmuziek in het Onze Vader (2007) doctoraalscriptie (N.Valk.1)
-Handreiking voor het bereiken en betrekken van belangstellenden voor remonstrantse en samenwerkingsgemeenten: een vervolg op “naar de markt, shoppen bij remonstranten” met o.a. de mogelijkheden van een vrijzinnige (2009) proponentscriptie (N.Valk.2)

A. van der Veen
-Leven en levensbeschouwing: de rol van ervaring in de levensbeschouwing van mensen die niet geloven (1989) (N.Vee)

G.A. de Vries
-Profetie en Democratie: een groot dilemma voor een post-moderne gelovige (1994) (N.Vrie.3)

J. de Vries
-Een mens te zijn, pijnlijk begenadigd (2012) scriptie seminarium (N.Vrie.2)

M.F. de Vries
-Wij waren er eerder dan gij (1988) (N.Vrie.1)

S.J. Visser
-Remonstranten en socianen. De contacten van Samuel en Johannes Naeranus met de Poolse broeders (2003) (N.Vis)

M.J. Wassenaar
-Remonstranten en Bevinding: Scheiding of Verbinding (2011) (N.Was)

H.J.J. van Waveren
-Liturgie als politicum: eredienst als levensstijl (1975) (N.Wav)

 

 

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s