Gespreksgroepen

De Remonstrantse gemeente Naarden – Bussum kent een grote diversiteit aan activiteiten. Dat blijkt uit het aanbod aan kringen en cursussen. Deze bijeenkomsten zijn wezenlijk, want een belangrijk deel van ons geloofs- en gemeenteleven vindt daar plaats. Iedereen is welkom om deel te nemen. Hieronder een overzicht van alle gespreksgroepen van dit jaar.

 

DE HEREN VAN DE TUYN  

De Heeren van de Tuyn komen de eerste vrijdag van de maand bijeen van 16.30 – 18.00 uur in de Tuinzaal van de kerk. Er wordt een stelling ingeleid en gediscussieerd. Er is een borrel na afloop.

Het begin van het jaar 2022 stond nog steeds in het teken van Corona. Daarom was de eerste bijeenkomst van de Heeren van de Tuyn pas in Februari. Die eerste bijeenkomst werd ingeleid door Erik Drooglever, waar hij inging op “Vier eeuwen Nederlandse Kranten”. Na een korte geschiedenis bespraken we de vraag of de krant zoals we hem nu kennen nog wel toekomst heeft. In maart ging Jan Fels in op de geschiedenis van de armoede in Nederland en in april besprak Hajo Hajonides het tongewelf van de Grote Kerk in Naarden. Alexander Overdiep ging in mei in op de ontwikkeling van de vrijzinnigheid. In juni hadden we een primeur toen Maartje Fokkema haar boeiende presentatie “Competitiemaatschappij – van oorzaak naar oplossing”, bij ons hield. Maartje was de eerste vrouw, die sinds tijden bij ons een voordracht hield. Nadat de bijeenkomst van augustus was overgeslagen gaf Bob Bunicich een interessante lezing over het Christendom van de 1e eeuw. Omdat Alexander Overdiep in mei zijn ei niet geheel kwijt kon discussieerden we in oktober over het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau: “Religie in een pluriforme samenleving”. De stikstofproblematiek aan de hand van het rapport van Johan Remkes bespraken we middels een aantal stellingen, die door Bart Aten waren voorbereid. Tenslotte sloten we het jaar in december af door het verschaffen van inzicht op basis waarvan je een wijn uitkiest. Uiteraard werd dit door Alexander Overdiep verzorgd.

Het jaar 2022 was ondanks de vervelende dingen als een pandemie en een oorlog voor de Heeren een vruchtbaar jaar. Het aantal leden bedraagt nu 22 man. In 2021 verloren we door overlijden drie gewaardeerde leden te weten Wim Aten, Kees van Dongen Torman en Ton van Paassen. In 2022 konden we twee nieuwe leden verwelkomen: Theo Jansen en Bob Bunicich. We hopen dat 2023 soepeler verloopt en dat we weer veel interessante lezingen en discussies zullen hebben.

Voor meer informatie: graag contact opnemen met ons secretariaat via secretariaat.remkerknb@gmail.com.

 

DE BOEKENGESPREKSKRING

In het seizoen 2022/2023 bespreken we Radicaal anders. 12 visionaire denkers over klimaat en rechtvaardigheid van Robbert Bodegraven.

Op de achterflap staat:

Natuurlijk is het belangrijk dat we minder gaan vliegen en vaker vegetarisch eten, maar met bewust consumeren alleen lossen we de klimaatcrisis en de wereldwijde ongelijkheid niet op. Daarvoor is het nodig dat we onze samenlevingen radicaal anders organiseren. Ondenkbaar? Niets is minder waar, zo concludeert Robbert Bodegraven in gesprek met twaalf inspirerende denkers en activisten.

Het gonst van de slimme alternatieven voor het rampzalige neoliberale beleid. Neem bijvoorbeeld de actieve overheid als motor van innovatie en groei (Mariana Mazzucato), het aanzetten van de geldpers (Stephanie Kelton), de terugkeer van de ideologische veren (Susan Neiman en Chantal Mouffe) of het luisteren naar de oorspronkelijke bewoners van het globale Zuiden (Elisabeth Wathuti en Alessandra Korap).

De ideeën die naar voren worden gebracht in dit boek zijn soms heel verschillend maar over één ding is iedereen het eens: Voor talmen is het nu te laat. Tijd om in actie te komen!

Robbert Bodegraven (1963) begon zijn carrière als fotograaf en journalist. Later werd hij directeur van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks en was hij directeur campagnes en beleidsbeïnvloeding bij War Child. Momenteel is hij directeur van het Humanistisch Verbond.

De bijeenkomsten vinden plaats op elke eerste maandag van de maand om 20.15 uur in de Tuinzaal.

Het boek is bij de boekhandel verkrijgbaar en kost € 19,99. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het boek aanschaffen en het te bespreken gedeelte thuis voorbereiden.

Inlichtingen bij

Lenneke Ingenegeren-Boesveld

dmboesveld@ziggo.nl of

035 – 69 35 614

 

RVC III

RVC staat voor Remonstrants Vrouwen Contact. RVC III is een kring voor vrouwen vanaf 75 jaar. Twee keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst. De gespreksthema’s worden door de deelnemers afwisselend voorbereid.

Onze RVC III bestaat nu uit 25 leden, het bestuur bestond dit jaar uit Annemarie Niermeijer, Berna Geertsema, Renee van der Lee en Maud Ansenk, die na een kort ziekbed in augustus overleed. Zij heeft voor onze RVC III veel betekend. Het is verdrietig dat ons dit jaar nog twee van onze trouwe leden zijn ontvallen: Berdine  Branderhorst en Ariane Scholten.

Het streven is ongeveer achtmaal per jaar bij elkaar te komen, maar de corona-epidemie stond dat in de eerste maanden van 2022 nog in de weg. In mei hielden we een Italiaanse zomerlunch waar afscheid genomen werd van Renee als bestuurslid, ze werd opgevolgd door Inge van der Panne. In de zomer hielden we enkele ingelaste “inloop”-koffie-ochtenden in de Tuinzaal.

Op 25 augustus konden we weer samen in de Tuinzaal een High Thea houden en op 15 september konden we ons programma van de Tuinzaalbijeenkomsten hervatten. Er wordt dan tevoren een onderwerp gekozen, waarop tijdens de bijeenkomst dieper wordt ingegaan.

Als eerste was dat een artikel uit AdRem over “Schoonheid”.

In oktober, november en december werden er drie hoofdstukken behandeld uit het boek “Vele talen, in alles de liefde”, onder redactie van Joep de Valk.

Op 20 januari was ds Pieter Lootsma onze gast bij de gebruikelijke “Maaltijd met Inhoud”, op 16 februari kwamen twee vertegenwoordigsters van “Versa” ons voorlichten over hun mogelijke hulpbronnen en -middelen en op 16 maart nog een hoofdstuk uit “Vele talen, in alles de liefde”.

Wij kunnen al met al terugzien op een goed programma, dat door alle leden zeer is gewaardeerd en waar men in groten getale aan mee heeft gedaan.

Contact: Annemarie Niermeijer, email: ajm.niermeijer@gmail.com

 

RVC IV

RVC IV is een gesprekskring voor vrouwen van 60 tot 75 jaar. Er is een borrel en een eenvoudige maaltijd. Het gespreksonderwerp wordt door de deelnemers afwisselend ingeleid.

Iedere laatste maandag van de maand komt RVC IV bij elkaar voor soep met inhoud om zo elkaar te spreken en samen een vraag of onderwerp tegen het licht houden. Gelukkig konden dit jaar de avonden weer doorgaan. We verwelkomden een aantal nieuwe vrienden. In de zomer een zonovergoten avond buiten op het terras naast de Tuinzaal, een andere avond samen met RVC V en we hielden onze kerstbijeenkomst met het maken van de stukken voor de kerkzaal gevolgd door kerstkoffie met een kerstverhaal, dit keer samen met de groep die in de tuin werkte. We zijn vrijwel altijd met ca 12 en zelfs een keer met 19.

Contact: Machtelien Visser, email: mvisserwes@gmail.com

 

RVC V

RVC voor vrouwen van 45 tot 55 jaar, eveneens op een (meestal eerste maandagavond van de maand) rond 18.00 uur.

Gelukkig zijn wij in 2022 weer uit onze schulp gekropen, na corona mochten wij weer fysiek samenkomen!

Wij hebben een zevental bijeenkomsten gehad, met zowel wisselende samenstellingen als wisselende opkomst. Waarbij de uitschieters in positieve zin waren:

Een bijeenkomst met Martijn Rozing, waarvoor wij allen zijn aandeel in het boek ‘Alles is liefde’ hebben gelezen, zijnde ‘De stilte valt’. Wat een voorrecht om hier samen met de schrijver over te mogen spreken. Martijn stelde scherpe, maar gelijktijdig zachte vragen, wat ons goed aan het nadenken zette. Een hele warme, en open avond met veel leeftijdgenoten.

De gespreksonderwerpen van de overige avonden waren als volgt:

 • Ik geloof, waar geloof jij in?
 • De beginselverklaring van de belijdenis
 • Het artikel uit AdRem: Vele Talen, in alles de liefde

Hiernaast hebben wij één avond besteed aan onderlinge kennismaking met twee nieuwe leden en een avond samen met de dames van RVC 4 doorgebracht. Naast het gezellig bijpraten kreeg de avond met zoveel dames samen meer diepgang doordat alle dames om beurten vertelden waar zij blij van worden.

De laatste bijeenkomst viel net voor kerst, helaas hierdoor niet mogelijk bij de meeste leden vanwege een drukke agenda. Echter naar horen zeggen was dit een zeer bijzondere en intieme gespreksavond!

De avondbijeenkomsten waren gedeeltelijk bij leden thuis en gedeeltelijk in de kerk. De avondmaaltijd werd altijd door één van de leden verzorgd door het maken van een heerlijke soep en de borrel door een ander lid. Dit alles voor een vriendenprijs van 5 euro per persoon. Komende jaar hopen wij weer op dezelfde manier door te gaan, met inspirerende onderwerpen, maar waar ook onderlinge vriendschap kan groeien.

Contact: Heleen Helleman Heleen_Helleman@hotmail.com

 

DE HEERINGKRING

De Heeringkring nodigde jaarlijks bijzondere sprekers uit. De bijeenkomsten vonden plaats bij mensen thuis.

In het seizoen 2014-2015 heeft een aantal vrienden uit de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe gesprekskring met als doel voortgaande remonstrantse oriëntatie.
Verwijzend naar de eerste predikant van onze gemeente (dr. Herman Heering), kozen de initiatiefnemers als naam voor ‘de Heeringkring’.

Na twee seizoenen ervaring opgedaan te hebben, werd wederom besloten de Heeringkring voort te zetten.
Voor elke bijeenkomst wordt een gastspreker gevraagd, die zijn of haar licht laat schijnen op aspecten die de remonstrantse oriëntatie kan verrijken.
Het onderlinge (na-)gesprek is een kernelement van de bijeenkomsten.
De ervaringen leren dat kleinschaligheid van de bijeenkomsten daarvoor noodzakelijk is.
De informele sfeer is ook van belang, daarom vinden de bijeenkomsten steeds plaats bij één der deelnemers thuis.

Gastsprekers in de eerdere seizoenen waren

 • Dr. Bert Dicou (directeur van het Arminiusinstituut en remonstrants predikant te Hoorn)
 • Jaap Marinus (medewerker Landelijk Bureau gericht op jongeren en werving)
 • ds. F. Fockema Andreæ (emeritus remonstrants predikant)
 • ds. Martijn Junte (remonstrants predikant in Eindhoven en aanstaand promovendus op een onderzoek naar de substantiële betekenis van de remonstrantse traditie, onder titel ‘De moeite waard om door te geven?’)
 • Dr. H.J. Siebrand (emeritus remonstrants predikant te Utrecht en Groningen, Spinozakenner en auteur)
 • Ds. J. Röselaers (remonstrants predikant bij de Dutch Church in Londen en eerder predikant te Amsterdam)
 • Dr. E. Meijering (emeritus-remonstrants predikant en oud-hoogleraar Kerkgeschiedenis te Leiden en Patristiek te Amsterdam)
 • Dr. T.R. Barnard (remonstrants predikant te Rotterdam en rector van het Remonstrants Seminarium)
 • Dr. Eric Cossee (emeritus hoogleraar ‘vrijzinnige theologie en unitarisme’ op de leerstoel van de Zwinglibond aan de Universiteit Groningen; tevens remonstrants predikant te Rotterdam en eerder in Oude Wetering, nadien ook nog in Delft en Zoetermeer)
 • mr. André Meiresonne (remonstrant uit Den Haag, coach, spreker en schrijver)

De Heeringkring hield zich bezig met ontspannen, maar kritische gedachtewisseling over bronnen en ontwikkelingen van en binnen het Remonstrantisme. De bijeenkomsten waren steeds rond de inbreng van ervaren en vooraanstaande remonstranten of andere vrijzinnigen.

Vanwege de huiver voor corona zijn samenkomsten in de eerste helft van het jaar 2022 niet tot stand gebracht. Onderzocht gaat worden of de Heeringkring een herstart kan maken. Trekker van de Heeringkring is Alexander Overdiep.

 

DE VROUWEN VAN DE KAEMER

De Vrouwen van de Kaemer komen iedere 2e woensdagmiddag van de maand van 16.00 – 18.00 uur bij elkaar. Er is thee en dan een borrel. Er is twee keer per jaar een film met een gezamenlijke maaltijd.

Iedere maand organiseren wij een gezellige middag voor de oudere Dames van onze Gemeente.

Iedere keer hebben wij een nieuw onderwerp wat ik vaak uit Adrem  haal. Er komen vaak erg leuke zinnige  verhalen of opmerkingen uit. Wij drinken een heerlijk kopje thee met koekjes en eindigen met een glaasje wijn en heerlijke hapjes !

2x per jaar wordt er een film vertoond !

Iedere maand gaan Anca en ik weer voldaan naar huis.

Voor meer informatie: Antoinette Termeulen, email antoinette.termeulen@gmail.com

Dienstregeling in het preekrooster

De KR werkt met een preekrooster. In diverse rubrieken worden de taken bij een preek vermeld. Naast de datum, zijn dat o.a. de naam van de voorganger, de organist e.d.

Om de leden van de KR te ontlasten, is afgesproken dat ik sommige rubrieken van het preekrooster invul, zoals: wie de 1e en 2e dienst (gaan) doen, wie collecteert en wat het collectedoel is.

De 1e dienst wordt vervuld door (oud-)leden van de KR. Diverse actieve leden van onze kerk (waaronder ook enkele oud-leden van de KR) vervullen de 2e dienst en  de collectanten-taak.

Hans Noordhuis

 

Jaarverslagje Bloemendienst. 2022

De kanselbloemen, een klein maar belangrijk onderdeel van de diensten in onze kerk.

Na de dienst gaan de bloemen altijd naar 1 of meerdere personen die ziek zijn of een belangrijke gebeurtenis hebben, of veel voor onze kerk betekenen.
Het is fijn dat zovelen hun steentje hieraan meedragen.

Vele handen maken licht werk, dus hoe meer mensen hoe beter.

Mijn dank aan Bart Aten. Hij geeft na overleg, de sleutel van de kerk aan diegenen die geen sleutel van de kerk hebben.

Annemarie Hoek

Website 

Het afgelopen jaar was minder hectisch dan de jaren ervoor gedurende COVID. Tijdens de Coronacrisis zijn maatregelen genomen om vooral digitaal informatie te verschaffen en van die digitale activiteiten was de website er eén.

Daar plukken we nu de vruchten van: een aantal zaken is gebleven zoals de QR-code. De QR-code staat blijvend op de website, in de sidebar op we hoofdpagina. De QR-code wordt maandelijks ‘ververst’. Dat is altijd even puzzelen in verband met de digitale nieuwsbrief die op dit moment eens in de twee weken verschijnt: dubbelcheck of er dan voor de komende twee kerkdiensten een correcte QR-code in alle communicatiemiddelen gepubliceerd wordt.

De verwijzing naar Kerkdienstgemist is ook een blijvertje en hier wordt goed gebruik van gemaakt door veel leden en vrienden.

Zoals u weet is enige jaren geleden de website volledig gescreend en ververst. Dit jaar heeft dit nogmaals plaatsgevonden: er moet goed opgelet worden of de informatie op de website actueel is(nieuwe dominee, nieuwe KR-leden zijn voorbeelden). Ook de verschillende commissies en gespreksgroepen behoeven continue screening. In voorbereiding op de Jaarvergadering zullen de verschillende commissies weer hun verslag doen van het afgelopen jaar; de webmaster maakt gebruik van deze verslagen om hiermee ook de website te actualiseren.

De website wordt ook gebruikt om de Jaarvergadering aan te kondigen en stukken ter beschikking te stellen van de leden en vrienden. Na goedkeuring van ons jaarverslag zijn de Remonstranten bovendien verplicht deze gegevens te publiceren in het hoofdstukje ‘ANBI’.

Nieuw is een uitgebreidere agenda: deze bevat behalve kerkdiensten nu ook (bijna) alle activiteiten die plaatsvinden in onze kerk.

Natuurlijk maken we tegenwoordig ook dankbaar gebruik van de website als hulpmiddel om de liturgie- als die van tevoren wordt gedeeld door de predikant- wekelijks en voorafgaand aan de diensten te publiceren. Dit is vooral prettig voor diegenen die thuis meekijken en meeluisteren.

Contact webmaster: webmasterremkerknb@outlook.com

Jaarverslag 2022 Preekvoorziening

Op 10 januari 2022 lukte het ons weer om het preekrooster voor 2023 rond te krijgen voor alle 55 kerkdiensten.
Elke tweede zondag van de maand, met uitzondering van de kerkelijke feestdagen, doen wij mee met de kwartetdiensten, waarvoor wij driemaal een preekplaats vulden.
In de maanden juli en augustus waren er de gemeenschappelijke zomerdiensten waarbij iedere gemeente een gastpredikant van een andere gemeente ontvangt; ook wij leverden daar, in afstemming met de andere drie deelnemende gemeenten, tweemaal een predikant.
De Hagepreek (1e zondag van de zomerdiensten) werd geleid door Ds. Willy Metzger.
Het is ons ook gelukt om bij afzegging steeds een vervangende gastpredikant te vinden.

Preekvoorziening Remonstranten Naarden-Bussum, Aleid Wiersum en Sophie Overdiep

Jaarverslag 2022 TuinTafel

Begin 2022 waren wij in verband met corona nog steeds erg voorzichtig om weer een TuinTafel-maaltijd te organiseren.
Toen de ergste besmettingsrisico’s voorbij waren organiseerden wij op 18 juni de eerste maaltijd.
Gelukkig konden wij de rest van het jaar nog 3 maaltijden in de Tuinzaal serveren.
Telkens waren er tussen de 25 en 29 deelnemers voor wie wij steeds een 3 gangen-maaltijd voor         € 10,- mochten serveren.
Op oudejaarsdag zorgden wij voor een lunch voor 34 zeer enthousiaste gasten.

De TuinTafel commissie, Aleid Wiersum, Anna Jacobs, Alexander en Sophie Overdiep

Jaarverslag 2022 Vrijzinnig Overleg Gooise Meren

Voor de samenwerkingsactiviteiten van de Remonstranten Naarden-Bussum met de Vrijzinnigen Naarden-Bussum (v/h NPB), de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden en de Huiskamergemeente vindt gemiddeld twee- tot viermaal per jaar een kort overleg plaats.

Deels heeft dit te maken met de taakverdeling qua voorgangerstaak en qua gastheerschap voor de maandelijkse gemeenschappelijke dienst (op de tweede zondag, gemiddeld 8 keer per jaar).

Anderdeels betreft het de samenwerkingsdiensten, die in maanden juli en augustus wekelijks plaatsvinden en waar dezelfde onderwerpen aan de orde zijn.

Daarnaast verzorgen de samenwerkende vrijzinnigen sedert jaren bij en voor elkaar een informeel voordrachtenprogramma van gemiddeld vier bijeenkomsten in de zomerperiode, waar relaties vanuit de samenwerkende vrijzinnigen zo verstrooiing en lering aanbieden aan hen die in die zomerperiode juist niet met vakantie gaan. Het (dalend) aantal bezoekers aan de bijeenkomsten heeft een harde kern en kenmerkt zich door vergrijzing.

Vooral voor de twee zomermaanden neemt ook de Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi in Bussum actief deel aan het overleg.

Alexander Overdiep, sinds 2010 namens de Remonstranten lid van het Vrij Overleg Gooise Meren

 

Jaarverslag 2022 Raad van Kerken Naarden, Bussum, Hilversumse Meent

De rol van de Raad van Kerken bestond al lange tijd nauwelijks uit meer dan elkaar via een halfjaarlijks overleg geïnformeerd houden over (maar deels gemeenschappelijke) activiteiten. Een werkwijze die zijn oorsprong had in de verzuilde jaren vijftig, terwijl de onderlinge contacten mede door de grote veranderingen in cultuur en in communicatiemiddelen de klassieke verzuiling en directe contacten hebben doen verdwijnen.

Zo is door ontbreken van effectieve meerwaarde voor de lidkerken, (waartoe ook de Remonstranten Naarden-Bussum behoren) besloten deze (lokale) Raad van Kerken op te heffen.

 

Alexander Overdiep, sinds 2010 vertegenwoordiger namens de Remonstranten in Raad van Kerken Naarden, Bussum en de Hilversumse Meent

 

Jaarverslag 2022 Woensdagochtendkring

De Woensdagochtendkring hield zich in de laatste fase bezig met kritische lezing en intensieve bespreking van de bundel Liberaal Christendom.

De kern van de kring viel om uiteenlopende redenen al eerder weg, terwijl door de coronamaatregelen – tot en met het voorjaar 2022 – tot inactiviteit moesten blijven.

Of de Woensdagochtendkring een herstart kan maken is nog onduidelijk; belangstelling is wel getoond.

Alexander Overdiep, trekker van de kring

 

Jaarverslag 2022 Orgelbeheer

De orgelbegeleiding in de wekelijkse kerkdiensten vindt plaats onder coördinatie van Alexander Overdiep; naast Marien van Vliet (onze vast organist) regelt hij vervangers voor alle diensten waarvoor een andere organist nodig is.

Dat levert steeds meer ‘problemen’ op, omdat enkele vaste organisten uit de ‘pool’ zijn verhuisd of gestopt en anderen het spelen beperken gezien hun gezondheid of leeftijd.

 

Voor het technisch beheer van het Leeflang-pijporgel uit 1956 bestaat al jaren een overeenkomst met de heer Wim van Dijkhuizen van BAG Orgelbouw uit Apeldoorn.

Zijn werkzaamheden beperken zich tot één jaarlijkse grote stembeurt, waarvoor ca. 6 uur nodig is en meestal plaatsvindt kort voor de Adventsperiode. Deze stembeurten vinden plaats met technische ondersteuning van Alexander Overdiep, die daarnaast door het jaar heen tussentijds optredende technische verstoringen en stemmingen zelfstandig uitvoert.

 

Alexander Overdiep, coördinator

Organisten en orgelbeheer

Jaarverslag 2022 Thermoteam

Al jaren verzorgt een kleine kring van vrijwilligers (aanvankelijk 4, maar inmiddels 3) op basis van een maandschema bij toerbeurt de wekelijkse programmering van de centrale verwarming in de Tuinzaal.

In de loop van de zomer is de bestaande thermostaat vervangen door een modernere versie, die via internet op afstand bestuurbaar en programmeerbaar is door middel van een ‘app’ op de smartphone. De inmiddels nog maar 2 vrijwilligers besturen de verwarming vanuit huis (of elders); elk steeds gedurende een maand.

Alexander Overdiep

 

VERSLAG HUISHOUDELIJKE DIENST   2022

In 2022 werden er gelukkig weer wekelijks kerkdiensten gehouden, waarbij door de Koffiedienst koffie werd geschonken.
Het nieuwe koffiezetapparaat, aangeboden door een van onze leden kwam dus erg goed van pas.
Er wordt nog wel gezocht naar koffieschenkers.
De werkster Antonia komt iedere maandag  en zorgt er voor dat het gebouw brandschoon is . Regelmatig wordt zij geassisteerd door Marijke B en Meintje v R .
De Tuinzaal en de Kerkzaal worden ook veel verhuurd.
De boom die in februari over de Tuinzaal  viel en nogal wat schade veroorzaakte zorgde ervoor dat vooral Marijke B extra uren draaide om de lekkage op te vangen .
Kaatje Inge van der Panne werd opgevolgd halverwege het jaar door Welmoet Tideman en in september bood zich spontaan aan Petra Pottjewijd .
Met deze nieuwe Kaatjes zijn we heel blij .

Er zijn nu zeven Kaatjes  :Anna, Anne , Marijke, Meintje , Petra, Saar en Welmoet.

 

Nieuwsbrief 2022

2022 was de dertiende jaargang van onze tweemaandelijkse Remonstranten Naarden-Bussum Nieuwsbrief, het blad van onze gemeente.
De voor- en de achterpagina zijn in kleur, de binnenbladzijden zwart/wit.
De foto’s op het voorblad van deze jaargang zijn bijna alle van Anke Scheepvaart, evenals veel foto’s op de achterpagina en in het blad.
In het blad worden in de regel vaste bijdragen opgenomen zoals een beschouwend stukje van de predikant, een bijdrage uit de kerkenraad, een bericht van de diaconie en een bericht van de Koningskamer. Verder staan er in de nieuwsbrief naast bijdragen van diverse groepen binnen onze kerk ook rubrieken met praktische informatie zoals roosters en agenda.
Door de coronaregels die begin 2022 nog van kracht waren telde het eerste nummer van 2022 maar 8 in plaats van de gebruikelijke 12 bladzijden.

Lenneke Ingenegeren-Boesveld

Bibliotheekcommissie 2022

De boekentafel stond in 2022 op acht laatste zondagen van de maand opgesteld. Er werden in dit jaar zestig leningen geregistreerd. We hebben vier titels aangeschaft en er werden ons twee boeken geschonken. We kregen geschikte boeken voor de boekenverkoop, onze enige bron van inkomsten. De verkoopboekenkast in de Tuinzaal bracht € 93,25 op.

Lenneke Ingenegeren-Boesveld

 

Digitale berichtgeving 2022

De redactie en verzending van het digitale nieuws vallen onder de werkzaamheden van de eindredacteur van de nieuwsbrief, de inhoud wordt voornamelijk aangeleverd door de kerkenraad. Deze digitale berichtgeving was eigenlijk hoofdzakelijk bedoeld voor informatie die op korte termijn van belang is en die niet tijdig in het papieren blad kon worden opgenomen, zoals wijzigingen en herinneringen aan belangrijke programmapunten. Door de coronapandemie werd de digitale berichtgeving belangrijker en tot de zomer van 2022 werd dan ook vrijwel elke week een digitaal bericht verzonden. Na de zomer is de frequentie teruggebracht. Nu wordt er elke twee weken een algemeen bericht met informatie over komende diensten en activiteiten aan leden/vrienden en belangstellenden verstuurd. Droeve berichten en berichten vanuit de kerkenraad die alleen voor de gemeente zijn bedoeld worden uiteraard alleen aan de gemeente verstuurd. In 2022 werden er in totaal zo’n 55 berichten verstuurd.

Lenneke Ingenegeren-Boesveld

Jaarverslag Tuinteam 2022

Grote gebeurtenis in de tuin, was natuurlijk de storm in februari, waarbij een esdoorn over het dak van de tuinzaal viel. Er was nogal wat schade, die gelukkig door een aantal bedrijven snel en adequaat werd opgelost, maar er bleef ook voor het tuinteam nog wel het een en ander op te ruimen. Er is hard gewerkt!
Dat het er rond het kerkgebouw vrijwel altijd zo netjes uitziet is vooral de verdienste van Marijke Berends en Meintje van Rijn.
Voor het zwaardere werk, zoals snoeien, wieden, harken en blad ruimen krijgen zij de hulp van het Tuinteam, waarvoor een 20-tal leden standby zijn, terwijl er zeker 10 viermaal het afgelopen jaar een werkzame en uiterst gezellige ochtend rond de kerk hadden.
Tuinervaringen werden uitgewisseld, er was volop ruimte voor individueel- en teamwerk.
De composthoop achter het fietsenhok groeide gestaag en leverde veel materiaal voor de bloemenborders bij de deuren van de Tuinzaal.
Na gedane arbeid was het steeds goed koffiedrinken en genoeg tijd voor gesprekken over het reilen en zeilen van de kerk.

Ard van Oosten Slingeland