Gespreksgroepen

De Remonstrantse gemeente Naarden – Bussum kent een grote diversiteit aan activiteiten. Dat blijkt uit het aanbod aan kringen en cursussen. Deze bijeenkomsten zijn wezenlijk, want een belangrijk deel van ons geloofs- en gemeenteleven vindt daar plaats. Iedereen is welkom om deel te nemen. Hieronder een overzicht van alle gespreksgroepen van dit jaar.

 

DE HEREN VAN DE TUYN  

De Heeren van de Tuyn komen de eerste vrijdag van de maand bijeen van 16.30 – 18.00 uur in de Tuinzaal van de kerk. De Heeren van de Tuyn vormen een oecumenische groep. Tijdens de bijeenkomsten wordt er een stelling ingeleid en bediscussieerd. Er is een borrel na afloop.

Voor meer informatie: graag contact opnemen met ons secretariaat via secretariaat.remkerknb@gmail.com.

 

DE BOEKENGESPREKSKRING

De bijeenkomsten vinden plaats op elke eerste maandag van de maand om 20.15 uur in de Tuinzaal.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het te bespreken boek aanschaffen een het desbetreffende deel thuis voorbereiden.

Inlichtingen bij:

Lenneke Ingenegeren-Boesveld

dmboesveld@ziggo.nl of

035 – 69 35 614

 

RVC III

RVC staat voor Remonstrants Vrouwen Contact. RVC III is een kring voor vrouwen vanaf 75 jaar. Twee keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst. De gespreksthema’s worden door de deelnemers afwisselend voorbereid.

Onze RVC III bestaat nu uit 25 leden, het bestuur bestond dit jaar uit Annemarie Niermeijer, Berna Geert

Het streven is ongeveer achtmaal per jaar bij elkaar te komen.

Er wordt dan tevoren een onderwerp gekozen, waarop tijdens de bijeenkomst dieper wordt ingegaan.

Contact: Annemarie Niermeijer, email: ajm.niermeijer@gmail.com

 

RVC IV

RVC IV is een gesprekskring voor vrouwen van 60 tot 75 jaar. Er is een borrel en een eenvoudige maaltijd. Het gespreksonderwerp wordt door de deelnemers afwisselend ingeleid.

Iedere laatste maandag van de maand komt RVC IV bij elkaar voor soep met inhoud om zo elkaar te spreken en samen een vraag of onderwerp tegen het licht houden. Gelukkig konden dit jaar de avonden weer doorgaan. We verwelkomden een aantal nieuwe vrienden. In de zomer een zonovergoten avond buiten op het terras naast de Tuinzaal, een andere avond samen met RVC V en we hielden onze kerstbijeenkomst met het maken van de stukken voor de kerkzaal gevolgd door kerstkoffie met een kerstverhaal, dit keer samen met de groep die in de tuin werkte. We zijn vrijwel altijd met ca 12 en zelfs een keer met 19.

Contact: Machtelien Visser, email: mvisserwes@gmail.com

 

RVC V

RVC voor vrouwen van 45 tot 55 jaar, eveneens op een (meestal eerste maandagavond van de maand) rond 18.00 uur.

Contact: Heleen Helleman Heleen_Helleman@hotmail.com

 

DE HEERINGKRING

De Heeringkring nodigde jaarlijks bijzondere sprekers uit. De bijeenkomsten vonden plaats bij mensen thuis.

Verwijzend naar de eerste predikant van onze gemeente (dr. Herman Heering), kozen de initiatiefnemers als naam voor ‘de Heeringkring’.

Door gebrek aan beschikbaarheid van de oorspronkelijke leden staat dit gezelschap in de wachtstand.

 

Dienstregeling in het preekrooster

De KR werkt met een preekrooster. In diverse rubrieken worden de taken bij een preek vermeld. Naast de datum, zijn dat o.a. de naam van de voorganger, de organist e.d.

Om de leden van de KR te ontlasten, is afgesproken dat ik sommige rubrieken van het preekrooster invul, zoals: wie de 1e en 2e dienst (gaan) doen, wie collecteert en wat het collectedoel is.

De 1e dienst wordt vervuld door (oud-)leden van de KR. Diverse actieve leden van onze kerk (waaronder ook enkele oud-leden van de KR) vervullen de 2e dienst en  de collectanten-taak.

Hans Noordhuis

 

Bloemendienst

De kanselbloemen, een klein maar belangrijk onderdeel van de diensten in onze kerk.

Na de dienst gaan de bloemen altijd naar 1 of meerdere personen die ziek zijn of een belangrijke gebeurtenis hebben, of veel voor onze kerk betekenen.
Het is fijn dat zovelen hun steentje hieraan bijdragen.

Contact: Annemarie Hoek

Website 

Contact webmaster: webmasterremkerknb@outlook.com

Preekvoorziening

Aan het begin van elk kalenderjaar stelt Preekvoorziening de jaaragenda samen voor de zondagsdiensten in het volgende jaar. Ook verzorgt Preekvoorziening de communicatie met de predikant en andere betrokkenen bij de dienst.

Verantwoordelijk voor Preekvoorziening Remonstranten Naarden-Bussum is Sophie Overdiep.

TuinTafel

De TuinTafel commissie, Aleid Wiersum, Anna Jacobs,  Sophie Overdiep

Contact graag per email.

Vrijzinnig Overleg Gooise Meren

Voor de samenwerkingsactiviteiten van de Remonstranten Naarden-Bussum met de Vrijzinnigen Naarden-Bussum (v/h NPB), de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden en de Huiskamergemeente vindt gemiddeld twee- tot viermaal per jaar een kort overleg plaats.

Deels heeft dit te maken met de taakverdeling qua voorgangerstaak en qua gastheerschap voor de maandelijkse gemeenschappelijke dienst (op de tweede zondag, gemiddeld 8 keer per jaar).

Anderdeels betreft het de samenwerkingsdiensten, die in maanden juli en augustus wekelijks plaatsvinden en waar dezelfde onderwerpen aan de orde zijn.

Daarnaast verzorgen de samenwerkende vrijzinnigen sedert jaren bij en voor elkaar een informeel voordrachtenprogramma van gemiddeld vier bijeenkomsten in de zomerperiode, waar relaties vanuit de samenwerkende vrijzinnigen zo verstrooiing en lering aanbieden aan hen die in die zomerperiode juist niet met vakantie gaan. Het (dalend) aantal bezoekers aan de bijeenkomsten heeft een harde kern en kenmerkt zich door vergrijzing.

Vooral voor de twee zomermaanden neemt ook de Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi in Bussum actief deel aan het overleg.

Neemt u contact op met ons secretariaat.

 

HUISHOUDELIJKE DIENST 

 

De huishoudelijke dienst verzorgt de koffiediensten op zondagochtend, regelt de schoonmaak alsmede het dagelijkse controlerondje door de Kaatjes.

Contact voor de huishoudelijke dienst is Saar Meuter, email

Nieuwsbrief 

De Nieuwsbrief is een tweemaandelijkse uitgave van de Remonstranten Naarden-Bussum.

In het blad worden in de regel vaste bijdragen opgenomen zoals een beschouwend stukje van de predikant, een bijdrage uit de kerkenraad, een bericht van de diaconie en een bericht van de Koningskamer. Verder staan er in de nieuwsbrief naast bijdragen van diverse groepen binnen onze kerk ook rubrieken met praktische informatie zoals roosters en agenda.

Eindredactie: Lenneke Ingenegeren-Boesveld

Bibliotheekcommissie 

De boekentafel stond in 2022 op acht laatste zondagen van de maand opgesteld. Er werden in dit jaar zestig leningen geregistreerd. We hebben vier titels aangeschaft en er werden ons twee boeken geschonken. We kregen geschikte boeken voor de boekenverkoop, onze enige bron van inkomsten. De verkoopboekenkast in de Tuinzaal bracht € 93,25 op.

Lenneke Ingenegeren-Boesveld

 

Digitale berichtgeving 

De redactie en verzending van het digitale nieuws vallen onder de werkzaamheden van de eindredacteur van de nieuwsbrief, de inhoud wordt voornamelijk aangeleverd door de kerkenraad. Deze digitale berichtgeving was eigenlijk hoofdzakelijk bedoeld voor informatie die op korte termijn van belang is en die niet tijdig in het papieren blad kon worden opgenomen, zoals wijzigingen en herinneringen aan belangrijke programmapunten. Door de coronapandemie werd de digitale berichtgeving belangrijker en tot de zomer van 2022 werd dan ook vrijwel elke week een digitaal bericht verzonden. Na de zomer is de frequentie teruggebracht. Nu wordt er elke twee weken een algemeen bericht met informatie over komende diensten en activiteiten aan leden/vrienden en belangstellenden verstuurd. Droeve berichten en berichten vanuit de kerkenraad die alleen voor de gemeente zijn bedoeld worden uiteraard alleen aan de gemeente verstuurd. In 2022 werden er in totaal zo’n 55 berichten verstuurd.

Lenneke Ingenegeren-Boesveld

Tuinteam 

Dat het er rond het kerkgebouw vrijwel altijd zo netjes uitziet is vooral de verdienste van het Tuinteam.
Ook het zwaardere werk, zoals snoeien, wieden, harken en bladruimen behoort tot de taken van het Tuinteam, waarvoor een 20-tal leden standby zijn.
Na gedane arbeid is het altijd goed koffiedrinken en is er voldoende tijd voor gesprekken over het reilen en zeilen van de kerk.

Coördinatie: Sim Visser