Bibliotheek Remonstrantica Auteurs W

J.C. Wannée

Boeken:
-Religieuse Levens- en Wereldbeschouwing (los van het Christendom) (1920; 2e druk 1922) (Wann 1)
-Kosmische religie (1928) (Wann 2)
-Religieuse opvoeding (1929) (Wann 3)
-Spiritisme en religie (1929) toespraak (Wann 6)
-Het wezen van het religieuze. Waarom geen Boeddist? Waarom geen Christen? Wat dan wel? (1938) vier toespraken (Wann 7)
-Toespraken (31 stuks samengebonden) (Wann 4)
-Vonken van het groote vuur (Wann 5)

M. Wassenaar

Diversen:
-Remonstranten en Bevinding: Scheiding of Verbinding (2011) scriptie (N.Was)

H.J.J. van Waveren

Artikelen:
“Kerk en Ontwikkelingssamenwerking” in: “Wie veel gegeven is . . . : ontwikkelingen in de wereldwijde verantwoordelijkheid van de kerk” (mei 1975) 5-7, Kort Bestek19 (B.16)
“Paspoort”, RW (6 maart 1976) 7
“Tien jaar 2%: wat kwam ervan terecht?” in: Delen in ontwikkeling: De Remonstrantse Broederschap en Ontwikkelingssamenwerking (1980) 1-4, Kort Bestek 22 (B.19)
“De liturgie van mijn dromen” in: W.R. van der Zee ed, Een droom van een kerk: mensen uit de Raad van kerken aan het woord: een bundel, samengesteld voor dr. H.A.M. Fiolet (1985) (1985) 95-100 (Zee 1)
“Van avondmaal naar vreugdemaal” in: “Op de uitkijk”: meedenken met prof. dr. G.J. Hoenderdaal (1990) 15-17, Vlugschrift 4 (B.42)
“Bijbel en liturgie” in: De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) 19-25, Vlugschrift 15 (B.54)
“God is voorlopig slechts droom van de mens”, NRC (2 mei 2004) (Z.Wave)
“Spelen met water – rond de liturgie van de doop” in: Th.M. van Leeuwen en M. Slootmans ed., Een gering gebeuren – een rijk symbool: remonstranten en de doop (2008) 30-38 (LeeTh 13)
“Vieren: de hartslag van de kerk: sectie Eredienst” in: A.W.J. Houtepen e.a. ed., Waakvlam van de Geest: 40 jaar Raad van Kerken in Nederland (2008) 62-75 (Hout 3) met E.P. de Jong

Diversen:
-Liturgie als politicum: eredienst als levensstijl (1975) scriptie (N.Wav)

Over H.J.J. van Waveren:
-Lodewijk Dros, “We doen allemaal alsof er een God is”, Trouw (10 mei 2006) interview (Z.Wave)

I.M. Weekhout

Boeken:
-Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden: de vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw (1998) proefschrift (Week 1)

W.J. Wegerif

Boeken:
-Morgenwijding (1931) ed. met F. Dijkema (Dijke 1)

Artikelen:
“Onsterfelijkheid” in: Op den akker (Zeist 1922) 109-124 (Mack 4)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 206, 235, 276, 309, 310, 340, 353 (RidT 1)
“Het evangelie van Jezus Christus” en “Bestuur en inrichting der broederschap” in De Remonstrantsche Broederschap. Wat zij is en wat zij wil (1928) (G.Inf.1)
“Nieuwe strevingen in de Kerkelijke Bouwkunst” in: R. Miedema ed., Religie en Bouwkunst (1929) 78-95 (Mied 10)
-Bijdragen in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 11, 20, 34, 51, 61, 75, 101, 109, 131, 172, 185-206, 216, 223, 227-229, 235 (Dijke 1).
“Onze gemeente in het heden” in Rem.Ger.Gem.te Utrecht 1632-1932 (1932) (H.Utr.1)
“Heeft de kerk afgedaan” in: J.F. van Royen e.a., Leven-Geloof-Kerk (1937) 41-63 (RoyJ 6)
-Liturgische godsdienstoefening in: V.C.J.B. 1919-1939 (VCJB 3) 13-24

Over W.J. Wegerif:
-“W.J.Wegerif” in: Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932 (H.Utr.1)
“Remonstrantse Kerk (Rotterdam): bevestiging en intrede van ds. W.J. Wegerif”, ? (1933) (Z.Wege)
“Een remonstrantsche dominé: op een Soerabajasche kansel”, Standaard (7 augustus 1935) (Z.Wege)
“Ds. W.J. Wegerif”, Nieuwe Rotterdamsche Courant (6 januari 1936) (Z.Wege)

P. Weiland

Boeken:
-Nederduitsche spraakkunst, uitgegeven in naam en op last van het staatsbestuur der Bataafsche Republiek (2de druk Dordrecht 1820) (Weil 1)

Over P. Weiland:
-S.B.J. Zilverberg, “Weiland, Pieter (later zich noemende Petru)”, BLGNP dl 1 (Kampen 1987) 422-423 (X.5)
S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen: remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek, 1780-1800 (1995) 215-218 (Vuyk 2)

J.W. Wery

Artikelen:
“De Remonstranten en de internationale Vrijzinnigheid”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 11 (Vrij 1)
“De opleiding tot predikant” in: F. Kleijn e.a. ed., In Koninklijke Dienst (1949) 46-55 (Kleij 1)
“Paspoort”, RW (17 september 1977) (Z.Wery)
“Remonstranten en secularisatie” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 186-196 (BouS 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Het wonder van het gezaaide licht: preek gehouden op zondag 17 mei 1987 (Z.Wery).

Over J.W. Wery:
-Ongrijpbaar? Geloof en geluk in fragmenten (1987) Ter gelegenheid van het afscheid van ds J.W.Wery als predikant van Rotterdam (Kuip 6)

Jacob Westerbaen

Boeken:
-Krancken-troost voor Israël in Holland, met een ernstige aenspraeck aen de Edele, Groot-Mogende Heeren, Mijn Heeren, De Staten van Holland en West-Vriesland enz (1663) (K.Wes.1)

C.W. Westerbaen

Artikelen:
“Iets over deze leerredenen en haren zamensteller” in: C. Rogge, Leerredenen, na zijnen dood uitgegeven (Leiden 1807) III-XXXII (Rogg a)

Over C.W. Westerbaen
-“Aan C.W. Westerbaen” in: M.C. van Hall, Gedichten (Amsterdam 1829) 147-155 (Hal 1)
-“Aantekeningen” in: N.Swart, Lijkrede over C.W. Westerbaen, gehouden in de Remonstrantsch-gereformeerde kerk te Amsterdam, op den 18 Maart 1832 (Amsterdam 1832) 42-54 (Swar 1)
-“Aan C.W. Westerbaen: bij zijn vijf-en-twintigste verjaring van zijne predikdienst te Amsterdam” in: J. Brester Az., Verspreide en nagelaten gedichten (1863) 39-40 (Z.West)
-S. Vuyk, “Cornelis Willem Westerbaen: van geluk spreken” in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 171-184 (Vuyk 3)

K. Westerbaen

Over K. Westerbaen:
-S. Vuyk, “Westerbaen, Kornelis”, BLGNP dl 5 (Kampen 2001) 559-561 (X.5).

G.S. Westerouwen van Meeteren

Boeken:
-Goede morgen (1965) (West 1)
-Het lichtgevend geheim. Overdenkingen uit Jesaja en Ezechiël (1993) (West 2)

Artikelen:
“Historische gedenkdagen” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“Het gebed”, Wending (1960) 727-734 (Z.West)
“Meedoen: dienst vanuit de Remonstrantse Kerk in Nieuwkoop 8 november 1964”, Ikor televisie (Z.West)
“Vrede en liefde” in: Kerugma ed., De kerk luistert (1965) 84-88 (Keru 1)
“De lotgevallen van sectie VI, Uppsala”, Wending (1968) 532-539 (Z.West)
“De sociale wetenschappen en hun betekenis voor de theologische praxis” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 221-230 (BouS 1)
“Feministische theologie” in: Bij ons niet nodig?: vrijzinnige stemmen over feministische theologie (1986) 16-21, Kort Bestek 26 (1986)
“Geluk en geloof.. hoe zit dat nu bij vrouwen” in: E.J. Kuiper e.a., Ongrijpbaar? Geloof en geluk in fragmenten (1987) 27-34 (Kuip 6)
“Iets over remonstrantse spiritualiteit” in: B.J. Aalders ed., Samen op weg: een oefening in vroomheid (1989) 90-96 (Aalb 1)
-Artikel in: Samen op weg: een oefening in vroomheid (1988)pp. (Aalb 1)
“Willemien Suze Wiari Beckman (1906-1988)”, adRem (april 1996) (Z.West)

J.J. Wettstein

Over J.J. Wettstein:
-W.J. Lente, Het leven en werken van Johan Jakob Wettstein (1902) proefschrift (Lent 1)
-C.L. Hulbert-Powell, John James Wettstein (1693-1754): an account of his life, work and some of his contemporaries (1938) (Hulb 1)

mr. G.J. Wiarda

Boeken:
-Drie typen van rechtsvinding (3e dr 1988) (WiaG 1)

Over G.J. Wiarda
-J.F. van Royen, “In memoriam”, RW (juli 1988)

W.S. Wiardi Beckman

Artikelen:
“De V.C.S.B. als geloofsgemeenschap” in: Derde Lustrum Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond (1930) 31-39 (VCSB 7)
“Hoe winnen wij de hedendaagsche jeugd voor onze beginselen?”, De Smidse 10 (1935) 194-202 (Z.WiW)
“Een vast hart”, Het Kouter (1937) 83-85 (M.1) (Z.WiW)
“Verlangend naar heelzijn” in: Bij ons niet nodig?: vrijzinnige stemmen over feministische theologie (1986) 5-7, Kort Bestek 26 (1986) (B.23)

Diversen.
-Portret op omslag: M.Vermeij ed., De predikster: twaalf preken van vrouwen (2000)
-G. Westerouen van Meeteren, “Willemien Suze Wiardi Beckman (1906-1988)”, adRem (april 1996) 15

Over W.S. Wiardi Beckman:
-J.W. Vinke-Herfst, “In memoriam ds. Willemien Suze Wiardi beckman”, RW (4-2-1989) 2-3
-G. Westerouen van Meeteren, “Willemien Suze Wiardi Beckman (1906-1988)”, adRem (april 1996) 15
-M.F. de Vries, “Willemien Suze Wiardi Beckman (1906-1988): zoeken naar een eigen plaats” in: M. de Baar e.a. ed., Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (2011) 121-128 (Baar 2)

H.B. Wiardi Beckman

Boeken:
-Den Vaderlant Ghetrouwe (1940) (WiaH 1)
-Wiardi Beckman (1946) bundel artikelen (WiaH 2)

Artikelen:
“Geschiedenis als opdracht” in: W.R.M. Noordhoff e.a., Dat, wat blijft (1941) 34-64 (Noor 3)

L.W. van Wijngaarden

Diversen:
-Rondom het Ethisch-Modernisme (ca. 1930) lezing voor F.F.F. (Wijn 1) handschrift

G.N.M. Wijngaards

Boeken:
-De “Bibliothèque Choisie” van Jean Le Clerc (1657-1736): een Amsterdams geleerdentijdschrift uit de jaren 1703 tot 1713 (Wijn 2)

H.J. de Wijs

Artikelen:
“De dagelijkse arbeid” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)

J.J. Woldendorp

Artikelen:
“Flitsen uit de kerkelijk geschiedenis van Zoetermeer-Zegwaart a de reformatie” in: Jaarboek van de Vereniging Oud Leiden (1956) 87-111 (Z.Wold)

A.J. Wtenweerde

Diversen:
-Preek 17 juni 2007 te Den Haag (Z.Wten)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s