Bibliotheek Remonstrantica Auteurs S

C.D. Sax

Boeken:
-Carolus Niëllius (1896) proefschrift (Sax 1)

M.W. Scheltema Ez

Boeken:
-Een poging tot verbroedering der protestantsche christenen en hare verwezenlijking in de Vereenigde Christelijke Gemeente Dockum: eene bladzijde uit de kerkgeschiedenis der vorige eeuw (Amsterdam 1874) met P.C. van Wijk (H.Dok.3)
-Schetsen (Den Haag 1882) 253 p. (Schel 1)

L. Schenck

Artikelen:
“De dood binnen bereik” in: J. Knaap ed., Omzien: Stichting Intramurale Geestelijke Verzorging 1972-1984 Enschede (1984) 15-19 (Knaa 1)
“Op weg naar oecumenisch ziekenhuispastoraat” (met C.M.E. de Vries) in: A. Blijlevens e.a. ed., Liturgie met zieken, dl I (Baarn 1978) 145-151 (Z.Schen)
“Schipper, mag ik overvaren . . . ?” in: H. Hennephof ed., Menselijke waardigheid: visie van Nederlanders in woord en beeld (Bussum 1978) 143-147 (Z.Schen)

W. Schermerhorn

Boeken:
-VCSB. Studie, geloof, cultuur (1929) met anderen (VCSB 2)
-Mensch-Techniek-Arbeid (1933) (Sche 1)
-Modern Studentenleven (1934) (Sche 2)
-Herstel en vernieuwing: rede uitgesproken voor de zender Herrijzend Nederland. 27 juni 1945(1945) (Sche 3)

Artikelen:
“Oud-Leden van den V.C.S.B.” in: Derde Lustrum Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond (1930) 47-53 (VCSB 7)
“Onze houding in de vragen van Politiek en Maatschappij”, De Smidse 8 (1933) 161-173 (M.9)
“Indrukken”, De Smidse 8 (1933) 331-335 (M.9)
“Mensch-techniek-arbeid”, Barchem-bladen (1933-1934) 208-250 (M.2)
“De boerenbevolking in onze volksgemeenschap”, De Smidse 9 (1934) 18-30 (Z.Scher)
“Indrukken”, De Smidse 10 (1935) 203-205 (Z.Scher)
“Gij zult mij tot een volk zijn” in: N.A. Bruining e.a., Predik!: de boodschap van het vrijzinnig protestantisme in dezen tijd: jubileumgeschrift van den V.P.R.O (1936) 38-49 (Brui 1)
“Leiding”, Het Kouter 6 (1941) 75-86 (Z.Scher)
“Christelijke verantwoordelijkheid” in: Lustrumboek 1915-1945: V.C.S.B. (1946) 53-66 (VCSB 4).
“Opmerkingen bij de oproep van de vredes beweging ‘De derde weg'”, Wending 6 (1952) 636-647 (Z.Scher)
“Liberalisatie van het onderwijs”, Wending 8 (1953) 200-218 (Z.Scher)
“Onderwijs als publieke zaak”, Wending 13(1958) 408-418 (Z.Scher)
“De positie van de zg. onderontwikkelde gebieden in de wereld van vandaag” in: L.H. Ruitenberg e.a., De maatschappij van nu en morgen (1958) 333-343 (Ruit 1)
“Vuile handen”, Wending 15 (1960) 645-653 (Z.Scher)

Over W. Schermerhorn:
-K.J. Holtzapffel, “Vriendschap door geestelijke verwantschap: Willem Banning en Willem Schermerhorn” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 139-144 (Adri 15)

A.C. Schilthuis-Stokvis

Artikelen:
“De dood in ons leven” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 62-70 (Sluij 1)
“Het Godsbeeld”, Radarpeiling 13 (1978) nr. 4, 10-17 (Z.Schil)
“De vrouw in kerk en samenleving” in: Kort Bestek 26, Bij ons niet nodig?: vrijzinnige stemmen over feministische theologie (1986) (B.23)
“Verzoening in verhalen” in: Vlugschrift 12, Verzoening: een voortgaand verhaal (1997) (B.51) 23-28 “Vrouwen op de assemblee Vancouver II: Yko van der Goot in gesprek met mevr. C. Schilthuis-Stokvis”, Rondom het woord 26(1984) nr. 3, 8-11 (Z.Schilt)
“Dagdromen over een nieuwe gemeenschap” in: W.R. van der Zee ed, Een droom van een kerk: mensen uit de Raad van kerken aan het woord: een bundel, samengesteld voor dr. H.A.M. Fiolet (1985) 121-124 (Zee 1)
“Inleiding” in: A.C. Schilthuis-Stokvis e.a., Theologie van of voor vrouwen (1987) 5-10 (Schil 1)

Over A.C. Schilthuis-Stokvis
“Paspoort”, RW (14 mei 1977)

H.P. Schim van der Loeff

Artikelen:
“Het licht, dat in ons is” in: E. Laurillard e.a., Lichtstralen (1890) 63-74 (Laur 1)

H.P. Schim van der Loeff G.L.zn.

Boeken:
-De zeven brieven van Ignatius in de korte recensie (1906) proefschrift (Schi 1)
-Uit den Russischen Heilstaat (1921) (Schi 3)

Artikelen:
“Een blik in de toekomst” in: G. van Rossem ed., In ‘s levens opgang: een boek voor jongelieden (1891) 101-118 (Ross 1)

B. Schim van der Loeff-Verdam

Diversen:
-Enige aantekeningen uit mijn leven (1953) machineschrift (Schi 2)

J.W. Schneider

Boeken:
-Waakt en Weegt. Toespraak gehouden op de bijeenkomst ter voorbereiding van de oprichting van de Vereniging van Remonstranten “Waakt en Weegt” te Utrecht op 28 april 1979 (1982) (Schn 1) machineschrift
-Strijd in woorden: de discussie over de Golfoorlog (1992) (Schn 2)
-De oproep tot vereniging van alle protestanten: De Brief van de Remonstrantse Broederschap aan alle protestanten in Nederland (1796) en de Nadere Verklaring (1797) opnieuw uitgegeven (1997) (Schn 3)

Artikelen:
“Doopsgezinden en Remonstranten in Friesland”, Stichting Ned.Radio Unie, Rubriek Kompas (1963) (H.Dok.1)
“De kerk van de Verenigde Christelijke Gemeente te Dokkum” Keppelstok nr.45 (dec 1992) (H.Dok.1)
“Bedreigd bezit: de kerkliederen van Jacqueline van der Waals”, Eredienst. Informatieblad voor liturgie en kerkmuziek 30 (2003) nr.4, 1-11 (Ered 1)
“Ewijkshoeve: bron van inspiratie voor Jacqueline van der Waals” in: Frederik van Eeden-Genootschap Mededelingen XLVIII (december 2003) 46-51 (Fred 1)

Diversen:
-Na twee jaren: rede van J.W. Schneider op de algemene ledenvergadering Waakt en Eegt, 25 april 1981 (G. g11)

Over J.W. Schneider
“Jan Willem, de punctuele prediker” in: S. Vuyk, Uit de letterlievende fuik (2011) (Vuyk 16)

R.A. Schortinghuis-Sprangers

Boeken:
-Daar heb ik geen tijd voor! (1992) Red. Dianne Schellekens en Addy Schortinghuis-Sprangers (E.9)
-Te weinig tijd voor elkaar?: bericht over een onderzoek bij ruim 800 paren: knelpunten, oplossingen, voorbeelden (2003) voorpublicatie (Schor 1)
-Te weinig tijd voor elkaar?: bericht over een onderzoek bij ruim 800 paren; knelpunten, oplossingen, voorbeelden (2006) (Schor 2)

Artikelen:
“Meer concumptie: meer geluk?: enkele economische aspecten van de bevestigingsleer” (met anderen) in: H. Vekeman ed., Bevestiging-: erfdeel en opdracht (2004) 233-242 (Veke 1)

R. Schoufour

Boeken:
-Drie reizen van een mensenzoon (1997) (Scho 1)
-De Spiegel (2003) gedichten en een toneelstuk (Scho 2)

Over R. Schoufour:
-A. van Cleef, “De hele bijbel is in mij”, NRC-Handelsblad (13 november 1993) (Z.Schou)

R. Schreuder

Diversen:
-Inleidend woord voorafgaand aan lezing van Psalm 139: 1-14, bij overdenking dienst 26 juni 2005: Wie ik ook ben, Gij kent mij (Bonhoeffer) (Z.Schre)

G. Schröder-Broeckmans

Over G. Schröder-Broeckmans:
-C. van der Ven, “De jongste vroeg: kunnen we pappie niet ruilen” (over Gudel Schröder-Broeckmans (Z.Schrö)

H.J. Siebrand

Boeken:
-A Spinoza bibliography 1971–1983, mededelingen XLVI vanwege het Spinozahuis (Leiden 1984) met anderen, 201 p. (Sieb 8)
-Spinoza and the Netherlanders (1988) proefschrift (Sieb 1)
-Beelden onder het oppervlak (1993) (Sieb 2)
-De bekleding van de wereld: essays over vrijheid, spiritualiteit en verdraagzaamheid (2001) (Sieb 3)
-Woorden zouden overbodig zijn: over het heilige in het dagelijks leven (2003) (Sieb 4)
-Werkgroep voor Moderne Theologie 70 jaar (2004) met anderen (Sieb 5)
-Tegendraads: vrijzinnige stemmen op het kruispunt van geloven en denken (2005) ed. met anderen (Jaco 2)
-Mooi weer spelen: over religie en verandering (2006) (Sieb 6)
-Onvrijzinnig vrijzinnig: opnieuw een gebied ingaan en verkennen (2007) lezing (Sieb 7)
-The ground beneath our feet: Tokyo lecture on religion, secularity and eco-sophia (2012) (Sieb 9)
-Voetangels & Klemtonen (2013) met Yvonne Hiemstra (Sieb 10)
-Fantoomreligie: over het spel van gedaanteverandering en rolverwisseling (2015) (Sieb 11)

Artikelen:
“Tussen stelkunst en levenskunst: Bernard Nieuhoff over het Spinozisme”, Bzzlletin (december 1984) nr.121, 11-15 (Brug 1)
“Spinoza and the rise of modern science in the Netherlands” in: M. Grene en D. Nails ed., Spinoza and the Science (1986) 61-91 (Z.Sieb) overdruk
“Is God an “Open Place” in Spinoza’s Philosophy of Religion? For Arne Naess” en het antwoord van Prof. Naess “Limited definiteness of “God” in Spinoza’s System. Answer to Heine Siebrand”, Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 28 (1986) 261-283 (Z.Sieb)
“De oude hemel en de nieuwe aarde”, Wending 44 (1989) 205-214 (Z.Sieb)
“Imagination of the Unspeakable” en “A Hubbeling bibliografy” in: R. Veldhuis e.a. ed., Belief in God and intellectual honesty (1990) 27-44 en 185-196 (Veld 1)
“De messiaanse uitvergroting van Jezus in de actuele christologie” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 109-119 (Goud 10)
“Tegen het einde van alles: remonstranten tussen humanisten en kerken” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 9-11, Vlugschrift 7 (B.45)
“De groene vingers van God: over de dynamiek van de verbeelding” in: W.B. Drees ed., Een beetje geloven (1999) 143-154 (Dree 4)
“Zeggen wat we zijn: over een geschiedenis van ‘Geest en wijsheid'” in: Ch. Doude van Troostwijk en Johan Blaauw ed., Geschiedenis maken: vrijzinnigen geloven verder (2002) 38-43 (Doud 1)
“De ontdekking van de Geest” in: F. de Lange ed., Een aanlokkelijk geloof: de pneumatheologie van Dingemans doordacht (2002) 30-36 (Lang 1)
-De kerk van de toekomst. Bijlage bij AV van Bestuur 1992 (Z.Sieb)
“Uit de hectiek van de tijd”, Tijdschrift voor wie werkt aan liturgie (2003) nr. 3, 9-11 (Z.Sieb)
“Hints: dit koninkrijk is als . . . ” in: J.F. Goud en K.J. Holtzapffel ed., Wij geloven – wat geloven wij? Remonstrants belijden in 1940 en nu (2004) 135-163 (Goud 11)
“Religieuze overtuiging als uitdaging bij Willem Frederik Zuurdeeg (1906-1963)” in: C.J. Jacobs e.a. ed., Tegendraads: vrijzinnige stemmen op het kruispunt van geloven en denken (2005) 116-125 (Jaco 2)
“Zinspelen op God” in: NPB, Lezingen gehouden tijdens het symposium in Lunteren op 7 februari 2008 (2008) 2-10 (NPB 1)
“In het oog van de branding” in: Maja Nieuwenhuis en Dick Peters ed., In de branding: 75 jaar vrijpostige theologie: werkgroep Moderne Theologie 1934-2009 (2010) 65-80 (Nieu 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen
-Logica, rationaliteit en intuitie: methodologische perspectieven op de Ethica Spinozae (1980) doctoraalscriptie (N. Sie)

E.C. (Gutteling-) Sieverink

-Over de herkomst van 1 Korintiërs 14: 34-35 en het aannemen van een vrijzinnige houding ten aanzien van vrouwonvriendelijke bijbelverzen (2013) scriptie (N.Siev)

G.J. Sirks

Boeken:
-Kerstspel van W. Dörfler en H. Weinberg Weihnachtspiel aus dem baierischen Wald, vertaald en ingeleid door G.J. Sirks (1925) in Den Haag opgevoerd 1924 door de Jong-Remonstrantenkring (Sirk 1)
-Is het wenselijk Artikel I van het Algemeen Reglement te wijzigen? (1927) (Sirk 2)
-De Kerk. Bijdrage in Over de Beginselverklaring van de C.C. van het Vrijzinnig Protestantisme (1931) (Sirk 3)
-Huwelijk en gezin (1934) (Sirk 4)
-Het Onze Vader (1934) (Sirk 5)
-Het Seminarium der Remonstranten driehonderd jaar (1934) met G.J. Heering (Sirk 18; HeeG 4)
-Onze ochtedliturgie: voor de leidsters en leiders in de kampen van de V.C.J.C. (1935) (Sirk 25)
-Onze kerstgroet (1938) (Sirk 6)
-Jaarkring in rijmen (1946) (Sirk 7)
-Voor God wil ik belijden (1949) oratie (Sirk 8)
-Verantwoording en Verantwoordelijkheid van ons Remonstrant-zijn (1953) (Sirk 9)
-“Schriftbeschouwing en Schriftgezag”, Vox Theologica 24 (1954) 4 (Sirk 10)
-De centrale betekenis van de Leer van de Heilige Geest (1956) referaten-reeks I (Sirk 11)
-Gerrit Jan Heering 1897-1955 (1956) (Sirk 12)
-Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) Opgedragen aan G.J. Sirks t.g.v. zijn 70e verjaardag (Holk 3)
-Spoorzoeken in het nieuwe testament (1957) (Sirk 13)
-Idealisme en dialectiek in de theologie van Prof. dr. G.J. Heering (1957) referaten-reeks V (Sirk 19)
-Inzicht en uitzicht (1959) referaten-reeks X (Sirk 14)
-Arminius.Pleidooi voor de vrede der kerk (1960) (Sirk 15)
-In open veld: theologische bijdragen opgedragen aan G.J. Sirks ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag (1962) (Sirk 16)
-Ik heb geloofd (1965) (Sirk 17)

Artikelen:
“Geschiedenis en geloof”, Theologisch Tijdschrift (1918) 250-266 (Sirk 23) overdruk
“Over symboliek”, Omhoog 3 (1920) 229-241 (Z.Sirk)
“Over persoonlijkheid”, Omhoog 4 (1921) 182-191 en 195-198 (Ook als boekje uitgegeven, zie Gemeentearchief Dordrecht) (Z.Sirk)
“Levensgedeeldheid”, Omhoog 4 (1921) 198-203 (Z.Sirk) kopie
“De waarde van den vorm”, Omhoog 5 (1922) 246-254 (Z.Sirk)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 53, 54, 93132, 170, 184, 207, 244, 341, 347 (RidT 1)
“Het geknakte niet breken” in: K.F. Proost ed., Moderne vroomheid: een bundel preeken (1926) 91-100 (Proo 1)
“Lijder of Strijder”, Barchem-bladen (1927-1928) 48-55 en 65-77 ( M.2)
“De wandschilderingen in onze Haagsche gemeente”, URB (1828/29) 113 ev
“De waarde van den vorm voor ons vrijzinnig geloofsleven” in: V.P.R.O., “Protestantsch geloof” (1928-1929) v.p.r.o. uitgave 14 (vpro 1)
“Traditie en Kerkbouw” in: R. Miedema ed., Religie en Bouwkunst (1929) 29-46 (Mied 10)
“De Kerk” in: Over de Beginselverklaring van de C.C. van het Vrijzinnig Protestantisme (1931) 19-32 (Sirk 3)
“Betekenis en mogelijkheid van Barchem voor de huidige traditie”, Barchem-bladen (1933/34) 55-61 (M.2)
“Roeping en toekomst in Barchem” in: G.H. van Senden e.a., Herdenking 25-jarig bestaan der Vereeniging Woodbrookers in Holland (1933) 44-56 (Send 1)
“Geschiedenis en karakter van het Remonstrantsche Seminarium” in: G.J. Heering en G.J. Sirks, Het Seminarium der Remonstranten driehonderd jaar (1934) 43-173 (HeeG 4)
“De religieuze ontwikkeling van den student”, De Smidse 10 (1935) .290-298 (Z.Sirk)
“De zin van deze kerk” in: De Nieuwe Remonstrantse Kerk te Amsterdam (1938) 13-16 (H.Ams.4)
“De bijbel en wij” in: Lustrumboek 5e lustrum V.C.S.B. (1940) 70-87 (VCSB 3)
“Over kerstspel spelen”, Kerstnummer V.C.J.C. (1941) 10-11 (Z.Sirk)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag. Nieuwe bundel (1949) 8, 69, 93, 103, 153, 203, 275, 306, 335, 363, 366, 367, 372 (RidT 2)
“Het seminarium der Remonstranten 1917-1949” in: F. Kleijn e.a. ed., In Koninklijke Dienst (1949) 30-45 (Kleij 1)
“De betekenis van de bijbelse theologie”, Theologie en Praktijk 11 (1951) nr.7/8, 1-14 (Sirk 22 en Z.Sirk)
“Schriftbeschouwing en Schriftgezag”, Vox Theologica 24 (1954) nr. 4 (Sirk 10)
“Gerrit Jan Heering 1879-1955”, Jaarboek MNL (1956) (Sirk 12)
“Omschemerd ontstaan” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“Idealisme en dialectiek in de theologie van Prof.dr.G.J.Heering” in: P.D. Tjalsma e.a., De theologie van Prof. Dr. G.J. Heering (1957) 25-51, oriëntatiereeks IV-VI (TjaP 1)
“The cinderella of theology: the doctrine of the holy spirit”, The Harvard Theological Review 50 (1957) nr. 2 (Z.Sirk) overdruk
“Auctor-compositor?”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 12 (1957) 81-91 (Sirk 24) overdruk
“Toespraak bij de overdracht van het ambt van Hoogleraar aan het Seminarium door Prof.G.J.Sirks aan Prof.G.J.Hoenderdaal” Handelingen III (1958)
“Arminius en daarna”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 6-7 (Vrij 1)
“God voorwerp van wetenschap”, Theologie en Praktijk (1961) 13-22 (Z.Sirk)
“New Delhi en verder”, Theologie en Praktijk 22 (1962) 135-147 (Z.Sirk) kopie
“Het veld der theologie” in: J.G. Paardekooper ed., In open veld (1962) 7-50 (Paar 1)
-Met elkaar rond de afel: Nu (april 1963) (Z.Sirk)

Diversen:
-Verantwoording en verantwoordelijkheid van ons remonstrant zijn, inleiding op de A.V. 1953 (Z.Sirk)
-Remonstrantse Broederschap: beginselverklaring, geschiedenis, eredienst, belijdenis (z.j.) machineschrift (Sirk 21)
-Krantenknipsels (Z.Sirk)

Over G.J. Sirks:
-Doorlicht bestaan (1957) Opgedragen aan G.J. Sirks t.g.v. zijn 70e verjaardag (Holk 3)
-J.G. Paardekooper ed., In open veld: theologische bijdragen opgedragen aan G.J. Sirks ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag (1962) met bibliografie en foto (Paar 1)
-J.F. van Royen, “In memoriam Professor G.J. Sirks”, Theologie en praktijk 29 (1969) 3 (Theo 3) 105-107
-J.F. van Royen, Toespraak bij de uitvaart van George Johan Sirks, 29 augustus 1969 (Z.RoyJ)
-E.J. Kuiper, “G.J.Sirks: een voorliefde voor het beeldende”, adRem (september 1996) 15
-G.J. Hoenderdaal, “In memoriam Prof. G.J. Sirks. 17 mei 1887-25 augustus 1969”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 24 (1969) 2 (Z.Sirk en Hoen 24)
-P.M. Luca, “Sirks, George Johan”, BLGNP 3 (1988) 334-335 (X.5)

H. Slatius

Boeken:
-*Christalijnen Spiegel, waer in men naecktelijkken kan zien, wie t’sedert eenige jaren herwaerts in de provintie van Hollandt, de Hoogheydt Rechten, Privilegien en vrijheden hebben gevioleert:.. (1619) (L.Sla.1)
-*Morgenwecker aen de Oude ende Ghetrouwe Batavieren met een remedie teghen haere slaep-sieckte (Antwerpen 1620) Volgens Brandt Deel IV, 413 waarschijnlijk door Slatius geschreven (L.Sla.2)

P.L. Slis

Boeken:
-L.W.E. Rauwenhoff 1828-1889: apologeet van het modernisme (2003) (Slis 1)
-De Remonstrantse Broederschap. Biografische Naamlijst 1905-2005: gemeenten, landelijke organen, predikanten, publicaties (2006) (G. b7)

Artikelen:
“De staatsregeling van 1798” in: C.E. Brons-Alberti e.a. ed., Kerkhistorische Studiën: lustrumbundel S.S.S. (1996) 141-152 (Bron 1)
“L.W.E. Rauwenhoff: predikant te Mijdrecht van 1852 tot 1856”, De Proosdijkoerier 13/14 (1998) nr.4, 122-128 (Z.Slis)

M. Slootmans

Boeken:
-Een gering gebeuren – een rijk symbool: remonstranten en de doop (2008) ed. met Th.M. van Leeuwen (LeeTh 13)
-Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof (2009) ed. met A. van der Hoek (Sloo 1)

Artikelen:
“In harmonie met al wat leeft” in: A.A.I.M. Mikkers e.d., De lieve vrede: werkschrift voor de beraadsdag 2007 van Doopsgezinden, Remonstranten, VVP en NPB (2006) 13-16 (Mikk 3)
“De doop in de gemeente – vragen uit de praktijk” in: Th.M. van Leeuwen en M. Slootmans ed., Een gering gebeuren – een rijk symbool: remonstranten en de doop (2008) 5-9 (LeeTh 13)
“Nu sluit ik mijn verbond met U . . .” in: M. Slootmans en A. van der Hoek ed., Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof (2009) 45-51 (Sloo 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-E. van Dunne-de Bijll Nachenius, “Gelover mag weer”, adRem (december 1996) vraaggesprek

L.H. Slotemaker

Boeken:
-Uit de levensbeschouwing der modernen: verspreide opstellen bijeengezameld door dr. L.H. Slotemaker (1879) (Slot 1)

Artikelen:
“De kennis van Christus niet naar het vleesch”, Nieuw en Oud 5 (1860) 297-314 (Z.Slot)
“De ethische richting der modernen”, Theologisch Tijdschrift 4 (1870) 369-390 (Z.Slot) kopie
“Het recht eener godsdienstige natuurbeschouwing”, Nieuw en Oud (1870) 271-291 (Z.Slot)
“Strauss en de moderne richting in Nederland”, De Hervorming (1873) nr. 19, 22, 24, 25, 26 (Z.Slot) kopie
-Toespraak gehouden bij de inwijding der Remonstrantsche Gemeente te Arnhem (1878) 16-32 (Z.Tiele) kopie
“Moderne orthodoxie”, Theologisch Tijdschrift 22 (1888) 373-400 (Z.Slot) kopie
“Aan de nagedachtenis van Dr. G. van Gorkum” in: Opstellen van Dr. G. van Gorkum (1905) (Gork 3)
“Levensbericht van Dr. Gerrit van Gorkom”, Levensberichten der Afgestorven Medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1905) 195-224 (Z.Slot)

Over L.H.Slotemaker:
-J.van Loenen Martinet, “Levensbericht van dr. L.H.Slotemaker”, Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1912) 145-164 (Z.Slot)
-D.Tjalsma, “Dr. Lambertus Hendrik Slotemaker (1830-1911)” in: Prodesse Conamur 1792-1992 (Arnhems Historisch Genootschap 1992) 211-222 (Z.TjaD)

J.C.M. van der Sluys

Boeken:
-Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) ed. met W.N. Besemer-Swierstra (Sluij 1)
-Toeleven naar 2000. Radarpeiling 5 (1970) nr. 4, ed. met P. Smits (Sluij 2)
-Uiteindelijk (1997) (filosofische ideeën van J.C.M. van der Sluijs postuum uitgegeven door Peter en Henriette van der Sluijs) (Sluij 3)

Artikelen:
“Het duistere wereldgebeuren” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“Om het geloof en zijn vastheid” in: J.G. Paardekooper ed., In open veld (1962) 110-121 (Paar 1)
“Geloof en ongeloof” en “Na-denkend” (met E.B.A. Poortman) in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 79-90 en 169-174 (Poor 12)
“Eucumene in het slop? Een briefwisseling van drs. J.C.M. van der Sluijs, ds. A.J. den Tonkelaar en Gabriel Smit”, Peiling (dec. 1965) 2-11 (Peil 1)
“Om een hedendaags geloof” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 103-117 (Sluij 1)
“Godsdienstige achterstand t.a.v. de ontwikkeling van natuurwetenschap en techniek”, Peiling (2eKw 1966) 11-17 (Peil 2)
“Creatief lijden”, Peiling (3eKw 1966) 5-10 (Z.Sluij)
“Planning in de gemeente” Peiling (4eKw 1966) 22-30 (Z.Sluij)
“Om een godsdienstige oriëntatie in een een gemeente”, Theologie en Praktijk 26 (1966) 168-198 (Z.Sluij) kopie
“Proeve van telefonisch pastoraat”, Peiling (1eKw 1967) 20-28 (Z.Sluij)
“Herstructurering van de Gemeente”, Peiling (4eKw 1967) .23-30 (Z.Sluij)
“Functies van een gemeente evaluatie van een jaarprogramma”, Theologie en Praktijk 27 (1967) 204-215 (Z.Sluij) kopie
“Einde van het conventionele christendom”, Peiling (1eKw 1968) 3-14 (Z.Sluij)
“Bij de brochure Geef me de vijf”, Peiling (2eKw 1968) 25-28 (Z.Sluij)
“Gemeente onderweg van gisteren naar morgen, balans halverwege”, Peiling (3eKw 1968) 6-17 (Peil 3)
“De toekomst der religie”, Peiling 5 (1970) nr.1, 8-15 (Z.Sluij)
“Kerk en kunst”, Radarpeiling 5 (1970) nr.3, 15-22 (Z.Sluij)
“Kerkelijke planning met het oog op 2000” in: J.C.M van der Sluijs en P. Smits ed., Toeleven naar 2000. Radarpeiling 5 (1970) nr. 4, 76-86 (Sluij 2)
“Religie en identiteit”, Radarpeiling 10 (1975) nr.4, 6-10 (Z.Sluij)
“Ontspanningstherapeuten en gezondheidstrainers gevraagd”, Radar-Peiling(febr. 1977) 14-15 (Peil 4)
“Naar een grond van evenwicht in jezelf”, Radarpeiling 12 (1977) nr.3, 9-13 (Z.Sluij)
“Waaruit en waartoe leef ik”, Radarpeiling 16 (1981) nr.3/4, 26-34 (Z.Sluij)

J.H. Smit Sibinga

Artikelen:
“Prof. Roessingh als prediker” in: G.J. Heering ed., Prof. Roessingh herdacht (1925) 106-109 (HeeG 1)

Over J.H. Smit Sibinga:
-G.F.D. Locher, “Smit Sibinga, Johan Heinrich”, BLGNP dl 1 (Kampen 1978) 349-350 (X.5)

S.H. Spanjaard

Boeken:
-Religie en geloof in tijden van nood. Het remonstrantisme in de branding (1935) (Span 1)
-De Christusverkondiging aan de buitenkerkelijke mens (1954) proefschrift (Span 2)
-Vertaald geheimschrift (1956) (Span 3)
-Domineesspiegel (1959) (Span 4)
-Provo-theologie (1967) (Span 5)

Artikelen:
“De beteekenis van Albert Schweitzer voor het godsdienstonderwijs”, Ons Godsdienst Onderwijs 18 (1936) 76-83 (Z.Span)
“Het geschenk van kerstmis”, Het Kouter 3 (1938) 401-405 (Z.Span)
“De structuur der prediking”, Vox Theologica 12 (1941) 74-79 (Vox 6 en Z.Span)
“De gevallen mens”, Vox Theologica 18 (1948) 157-165 (Z.Span)

K.F. Sparnaay

Boeken:
-De toekomstverwachtingen van Jeremia (1902) proefschrift (Spar 1)

Artikelen:
“Onze zwakke zijde” in: J.H.C. Kater e.a., Toespraken gehouden op de Derde Openluchtsamenkomst van Vrijzinnig-Godsdienstigen in Zuid-Holland (1914) 31-35 (Kate 1)
“De kerk als geloofsgemeenschap”, URB 39 (1927) 33-42
“Het Remonstrants tehuis Van Valkenburg te Den Haag”, URB (1928/29) 181 ev
“Preek t.g.v. het 300-jarig bestaan van het kerkgebouw der Rem. Gemeente te Amsterdam. 7 september 1930”, URB 42 (1930) 65-74
-Bijdragen in: F. Dijkema en W. J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 58, 175, 182 (Dijke 1)
“Waarom wij bouwden” in: De Nieuwe Remonstrantsche Kerk te Amsterdam (1933) .5-8

Diversen:
-K.F. Sparnaay, Circulaire aan de leden van de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te ‘s Gravenhage, ter voorbereiding op de bestuurlijke stemming ter beslechting van de problemen, 1 februari 1918 (I. e2)
-Conflict Sparnaay/Wannée in Uit de Remonstrantsche Broederschap 29 (1918) 144-186 en 30 (1919) 23-32 (I. e3)

Over K.F. Sparnaay:
-P.M. Luca, “Sparnaay, Kors Frederik” in: BNGNP dl 1 (Kampen 1978) 355-356

J. Spijker

Artikelen:
“Over de godsidee” in: Over geloven gesproken (1979) 9-25 (I. d6)
“Het fundament van de gemeente” in: De Gemeente. Zes inleidingen voor de Haagse DoRe gemeenten (1981) (Z.Spij en I. d8)

W.H. Stenfert Kroese

Boeken:
-Ter herinnering aan Dr. Jan Herman de Ridder (1902) (Sten 1)

Over W.H.Stenfert Kroese:
-P.Eldering, “W.H.Stenfert Kroese. In Memoriam”, URB 32 (1920) 10-15. (met portret)

A.J. van der Steur

Artikelen:
“Bij G. Hordijk’s wandschilderingen in de Remonstrantsche Kerk te ‘s-Gravenhage”, Bouwkundig Weekblad Architectuur (19 januari 1929) 20-23 (Z.Sleur)

L.J.O. Stoelinga

Artikelen:
“De religione remonstrantum sive de Arminianis relatio habita Luxemburgi die 17 mensis Martii anno 1990”, In Melissa (9 april 1990) 2-4 (Z.Stoe)

B. van Stolk

Boeken:
-Bijzondere fondsen en instellingen bij de Remonstrantsche Broederschap (1898) (Stolk 3 en G. g2)

A. Stolker

Boeken:
-Gedachtenis van Jacobus Arminius bij de tweehonderdste verjaring van zijnen dood, gevierd op den 22sten van Wijnmaand des jaars 1809 in eene kerkelyke redevoering (Leiden 1809) met een naschrift over Arminius (Stolk 2)
-Prins Maurits van Nassau geenszins de vijand, zijn broeder Frederik Hendrik de vriend der Remonstranten (1827) (Stolk 1)
zie ook: C.M. van der Kemp, Het gedrag van Prins Maurits van Oranje omtrent de remonstranten verdedigd tegen de aanmerkingen van Adr. Stolker (1828) (Kemp 1)

Artikelen:
“Geschiedenis, inrigting en tegenwoordige staat van het seminarium, of de kweekschool, der Remonstrantsche Societeit”, Vaderlandsche Letteroefeningen, Mengelwerk nr 15 en 16 (1825) 701-714 en 751-758 (Z.Stol) kopie
“Adr. Stolker aan allen, die gelezen mogen hebben, wat doctor Capadose onlangs heeft goedgevonden te schrijven, wegens de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk van de Heeren IJpeij en Dermout”, Vaderlandsche Letteroefeningen, Mengelwerk nr 16 (1825) 763-771 (Z.Stol) kopie

Over A. Stolker:
-H.C. Rogge, “Adriaan Stolker en zijn plan tot oprichting van christelijke gemeenten in het buitenland op den grondslag van het remonstrantisme”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (1895) 113-214 (Rogg 7)
-G. Bloemendaal, Laagtij voor Arminius (1974) (BloG 1)
-P.M. Luca, “Stolker, Adrianus”, BLGNP dl 1 (Kampen 1978) 360–361 (X.5)
-S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen: remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek, 1780-1800 (1995) 190-194 (Vuyk 2)

A.A. Stuart

Boeken:
-De gemeenschappelijke of de afzonderlijke opsluiting? (1857) (Stua 2)
-Handboek voor godsdienstleeraars en bezoekers in gevangenissen inzonderheid bij cellulaire opsluiting (1870) (Stua 3)
-Onze gevangenissen (1872) (Stua 4)

Over A.A. Stuart
-S. Vuyk, “Barmhartigheid en discipline: Arnoldus Abraham Stuart”, in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 221 (Vuyk 3)
-S. Vuyk, “Stuart, Arnoldus Abraham”, BLGNP dl 6 (Kampen 2006) 304-305 (X.5).

M. Stuart

Boeken:
-Joseph in leerredenen (Amsterdam 1798) dl 1, 323 p. en dl 2, 355 p. (Breg 1) met P. van der Breggen Paauw (dl 3 ontbreekt)
-Over de scherts van Socrates (1813) 24 p. (Stua 5)
-Raadgevingen aan mijne dochter van J.N. Bouilly (2de druk 1832) 3 dln, uit het Frans vertaald (A.Stu.1)
-Nagelaten leerredenen van wijlen den wel-eerw. heer M. Stuart, in leven christen-leeraar bij de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam, (6 delen, 1827-1829) (Stu 6)

Over M. Stuart:
-R.Reinsma, “Martinus Stuart (1765-1826): geschiedschrijver des Rijks”, De Negentiede Eeuw: documentatieblad werkgroep 19e eeuw 5 (juni 1981) nr. 1, 31-41 (Nege 1)
-S.B.J. Zilverberg, “Stuart, Martinus” in: BLGNP dl 4 (Kampen 1998) 409-410 (X.5)
-S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen: remonstranten op de bres voor de
Bataafse Republiek, 1780-1800 (1995) 198-202 (Vuyk 2)
-S. Vuyk, “Van Verlichting naar Biedemeier-Classicisme: Martinus Stuart” in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 68-89 (Vuyk 3)

N. Swart

Boeken:
-Elize, voor meisjes (Amsterdam 1821) 228 p. (Swar 2)
-Lijkrede over C.W. Westerbaen, gehouden in de Remonstrantsch-gereformeerde kerk te Amsterdam, op den 18 Maart 1832, benevens aanspraak bij het graf door A. des Amorie van der Hoeven en eenige aanteekeningen van eerstgenoemden (Amsterdam 1832) 54 p. (Swar 1)

Over N. Swart
-S. Vuyk, “Fictie en werkelijkheid bij Nicolaas Swart” in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 185-201 (Vuyk 3)
-S. Vuyk, “De Biedermeier-spectator De oude van den Binnen-Amstel van Nicolaas Swart (1819)” in: S. Vuyk, Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de verlichting 1720-1820 (2000) 244-248 (Vuyk 4)
-S. Vuyk, “Swart, Nicolaus”, BLGNP dl 5 (Kampen 2001) 494–496 (X.5).

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  – Thema’s