Bibliotheek Remonstrantica Auteurs L

E.W.H. Laman Trip-Kleinstaring

Boeken:
-Kerkelijk leven in Arnhem (1958) (H.Arn.2)
-Das Märchen vom menschlichen Leben (1994) (Lama 1)
-Wohnen in einem Denkmal: Das Laman Trip-Haus in Friedrichstadt (Friedrichstadt 2004) ed. met J.Ph. Laman Trip (H.Fri.12)

Artikelen:
“1960-1980 Gevangen in een kansel . . . ” in: Gedenkschrift Remonstrantse Gemeente Doesburg 1885-1985 (1985) kopie (H.Doe.1)
“Uber die Gründung der Remonstrantengemeinde” in: Unterhaltung für Friedrichstadt (1990) (H.Fri.5)

Over M. Laman Trip-Kleinstaring
-G.Bloemendaal, “De Vrouw van Friedrichstadt”, RW (14 december 1985)

H.M. de Lange

Boeken:
-De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij (1966) proefschrift (Lang 4)
-Rijke en arme landen: een verantwoordelijke maatschappij in mondiaal perspectie (1967, 4de druk 1973) (Lang 5)
-Aan de werkers van het elfde uur (1969) met anderen (Lang 6)
-Werkelijkheid en hoop: nieuwe dimensies van een verantwoordelijke wereldmaatschappij (1975) (Lang 7)
-Op weg naar een programma tot bestrijding van het militarisme (1978) (Lang 8)
-Toekomst-denken aan een theologische faculteit: een gesprek met tijdgenoten (1982) oratie (Lang 9)
-Genoeg van te veel – Genoeg van te weinig: wissels omzetten in de economie (1986, 4de druk 1995) met B. Goudzwaard (Lang 10)
-We moeten ons haasten: meedoen aan het Conciliair Proces (1988) (Lang 11)
-Genoegdoening gevraagd: opstellen over de Derde Wereld, de Vierde Wereld en onszelf (1990) ed. met M.A. Thung (Lang 13)

Artikelen:
“De verantwoordelijke maatschappij in een wereld-perspectief”, Wending (1953) 567-573 (Z.Lange)
“Christen-zijn in de Nederlandse samenleving”, Wending (1955) 207-209 (Z.Lange)
“De driegende welvaart”, Wending (1956) 528-544 (Z.Lange)
“Het huisbezoek onder de loupe” in: Werkboek voor 1957-1958 over het thema Samen mens, samen christen zijn (G. d16) VI.2
“Rondom de bestedingsbeperking”, Wending (1957) 386-391 (Z.Lange)
“Achtergronden van de huidige wereldcrisis”, Wending (1958) 748-751 (Z.Lange)
“De Wereldraad van Kerken over het kapitalisme: enkele opmerkingen over de rapporten van 1948 en 1954” in: L.H. Ruitenberg e.a., De maatschappij van nu en morgen (1958) 50-61 (Ruit 1)
“Om te beginnen . . “, “Meer welvaart-hoeveel en voor wie?” en “De eredienst”, Wending (1959) 817-821, 587-594 en 709-711 (Z.Lange)
“Bezitsvorming, een christelijk ideaal?”, Wending (1960) 84-91 (Z.Lange)
“Het sociale denken in de Remonstrantse Broederschap”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 9 (Vrij 1)
“Belastingverlaging” en “Activisme, gehoorzaamheid en disponibilité”, Wending (1961) 137-140 en 722-728 (Z.Lange)
“Wending in de politiek” en “De Wereldraad en het vraagstuk van de economisch minderontwikkelde landen”, Wending (1963) 90-102 en 180-192 (Z.Lange)
“Nieuwe sociale en economische doeleinden” in: Vooruit denken (1971) 33-51, Kort Bestek 17 (B.14)
“Nieuwe sociale en economische doeleinden” in: B. Delfgaauw e.a. ed., Reflecties op de toekomst (1972) 33-51 (Delf 1)
“Polarisatie en harmonie in politieke en sociale verhoudingen” in: Om het gelaat van een nieuwe tijd: verder gaan met Jan de Koning (1974) (Koni 10)
“Perspectief voor verantwoordelijk handelen” in: E. Flesseman-van Leer e.a. ed., Weerwoord: reacties op Dr. H. Berkhof’s Christelijk Geloof (1974) 217-227 (Fles 1)
“Het programma tot bestrijding van het racisme” in: “Wie veel gegeven is . . . : ontwikkelingen in de wereldwijde verantwoordelijkheid van de kerk” (mei 1975) 13-16, Kort Bestek 19 (B.16)
“Socialisme en ondernemingsgewijze produktie”, “De defensie in Europa” en “Enkele kantekeningen bij de vaderlandse politiek”, Wending (1975) 55-62, 181-188 en 442-446 (Z.Lange)
“Open voor de toekomst: enkele indrukken van Nairobi 1975”, Wending (1976) 635-641 (Z.Lange)
“Kerk en samenleving in Nairobi: een oproep tot verantwoordelijk handelen” in: H.A.M. Fiolet e.a., Dat was Nairobi (1976) 67-88 (Fiol 1)
“De functie van de (sociale) ethiek in het maatschappelijk veranderingsproces” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., God, goed en kwaad: feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering (1977) 206-219 (Adri 16)
“Beleid ten opzichte van de Derde Wereld” in: M.A. Thung e.a. ed., Naar de toekomst leven: de verlegenheid en het vooruitzien van een groep onderzoekers (Oekumene 9 (1977) nr. 1) 126-127 (Thun 1)
“Discussie in/met India”, Wending (1978) 117-123 (Z.Lange)
“Hebben de Kerken een Visie op de Europese Eenwording?”, Wending (1979) 296-302 (Z.Lange)
“Politieke dimensie in het ontwikkelings debat” en “Het ontwikkelingsdebat in de oekumene” in: Delen in ontwikkeling: De Remonstrantse Broederschap en Ontwikkelingssamenwerking (1980) 14-20 en 27-28, Kort Bestek 22 (B.19)
“Dr. J.M. van veen 75 jaar”, Wending (1980) 638-639 (Z.Lange)
“Bedreigd leven” in: A. Houtepen ed., Gerechtigheid, eenheid en vrede: de oecumenische agenda van de Wereldraadbijeenkomst te Vancouver 1983 (1982) 100-113 (Hout 1)
“Een kerkelijk gesprek met Transnationale ondernemingen”, Wending (1984) 287-290 (Z.Lange)
“Naar een concreet belijden” in: W.R. van der Zee ed, Een droom van een kerk: mensen uit de Raad van kerken aan het woord: een bundel, samengesteld voor dr. H.A.M. Fiolet (1985) (1985) 104-108 (Zee 1)
“Geloof, kerk en politiek” in: N. van Oosterzee en H. Zunnedeeg ed., Terugblik voor de toekomst: opstellen aangeboden aan Dr. J.M. van Veen t.g.v. zijn 80ste verjaardag (1986) 98-109 (Oost 1)
“Economie als geloofszaak”, Rondom het woord 30 (1988) nr. 4, 3-8 (Z.Lange)
“Hoe sociaal is onze markteconomie: De wereldraad van Kerken en de economische orde”, Wending (1989) 102-108 (Z.Lange)
“Hoe christelijk is de CDA-ideologie”, Wending (1991) 102-109 (Z.Lange)
“De aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven” in: H.P. Engel e.a. ed. in: Part en Deel: kerk-zijn in de samenleving: opstellen voor Jan van Veen (1993) 65-70 (Enge 1)
“Pleidooi voor een nieuwe moraliteit” in: “Kiest dan heden . . .”: over engagement, spiritualiteit en reflectie (1994) 5-12, Vlugschrift 8 (B.46)
“Great depression stimulated new attitude” in: Internationale Samenwerking: Magazine of the Development of the Dutch Ministry of Foreign Affairs (november 1994) 10-14 (Tinb 7)
“Economie en milieu: duurzame ontwikkeling als politiek-maatschappelijk concept’ in: B. Goudzwaard e.a., Een gezonde economie?: maatschappelijke dimensies van het economisch handelen (1994) 206-216 (Goudz 1)

Over H.M. de Lange:
-H. Noordergraaf en Mady A. Thung ed., Met minder kunnen we niet toe: oecumenische opstellen voor dr. H.M. de Lange (1989) (Noor 1)
-H.J. Adriaanse, “In memoriam De Lange: in de ban van gelovige verantwoordelijkheid”, website remonstranten (2001) kopie (Z.Lange)
-H. Noordegaaf, “Tegen situaties van verzuim: bij de dood van Harry de Lange”, Socrates en Democratie (2001) 520-527 (Z.Lange) kopie
-Lijst van publicaties van Harry de Lange (Z.Lange) machineschrift
-M.E. Witte-Rang, Geen recht de moed te verliezen: leven en werken van dr. H.M. de Lange 1919-2001 (Zoetermeer 2008) (Witt 1)

C.M. Langeveld

Boeken:
-In en uit het verborgene: geschiedenis van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente van Zwammerdam 1619-1982 (1982) (Lang 3)

P. Leendertz jr.

Artikelen:
“Is Vondel remonstrant geweest?”, URB 23 (1911) 1-16 (Z.Leen) overdruk

F.E. van Leeuwen

Boeken:
-Het Joodsche probleem in het licht van den Bijbel (1939) (LeeF 4)
-Het feestelijk kleed: Radio-Kerkdienst in de Remonstrantse Kerk te Delft (1954) (LeeF 1)
-De Remonstrantse Broederschap gespiegeld in het congregationalisme (1964) Kort Bestek 3 (Kiev 2)
-Innerlijke discipline (1965) Kort bestek 5 (LeeF 2)
-“Eerste hulp”: eenvoudige gegevens over de Bijbel (1965) Kort bestek 6/7 (LeeF 3)
-Het “Onze Vader”: leidraad voor bijbelkringen, kerkdiensten en persoonlijk gebruik in de Remonstrantse Gemeente van Amsterdam (1966-1967) met anderen (Modd 5)
-In hoger beroep: leidraad voor bijbelstudie over Job (1969) met E. Flesseman-van Leer (LeeF 5)

Artikelen:
“Mogelijkheden en gevaren in de studentenwereld voor het religieuze leven”, De Smidse (1933) 276-285 (M.9)
“Ons beginsel” in: V.C.J.C., Kampleidersboek (1936) 23-37 (VCJC 6)
“Wat ons staande houdt” in: Pinkster ’48 (VCJC 1948) 29-33 (VCJC 2)
“Dietrich Bonhoeffer”, Wending (1952) 570-577 (Z.LeeF)
“De navolging van Christus” in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen (1953) 167-188 (Fabe 1)
“Israëls zwerftocht door de eeuwen” en “De kerkelijke plechtigheden” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“Het vrijzinnig karakter van de Remonstrantse Broederschap”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 10-11 (Vrij 1)
“De klepel en de klok” in: Voorbeschikking of Verkiezing (1962) Orientatie Reeks II (B.35)
“Bevrijding” in: Hoe gaat het verder met de kerk? (1973) 70-82, Kort Bestek 18 (B.15)

Diversen:
-Installatie ds. F.E. van Leeuwen in de C.C. voor uitzending naar Indonesië 19 juni 1937 (foto) (Z.Leef).
“Herdenkingswoord en preek” in: Korte kerkdienst van de V.C.S.B. Lustrum-Conferentie (18 december 1955) VPRO radiouitzending (V.C.S.B. 6)

J. van Leeuwen

Artikelen:
-Toespraak tot de Remonstrantsche Gemeente te Berkel gehouden op 1 october 1865, ten besluite zijner evangelie-bediening in haar midden (1865) (Z.LeeJ) kopie
“Het protestantsche bijbelgenootschap te Parijs”, Nieuw en Oud (1872) 379-413 (Z.LeeJ)

Th.M. van Leeuwen

Boeken:
-The surplus of meaning: ontology and eschatology in the philosophy of Paul Ricoeur (1981) proefschrift (LeeTh 1)
-Remostrants Gereformeerde Gemeente Utrecht, 350 jaar (1982) met W. Knoppers (H.Utr.2)
-Vrijheid in Gebondenheid: een apologie van de autonome mens (1984) oratie (LeeTh 2)
-Een levende gemeente (1985) (H.Utr.6)
-Tussen Geest en Tijdgeest: denken en doen van vrijzinnig protestanten in de afgelopen honderd jaar (1989) ed. met B. Klein Wassink (Klein 1)
-Deo vivamus amici: de remonstranten en het gesprek met Israël (1994) oratie (LeeTh 3)
-Als een vuurbaken: teksten over de functie van belijdenissen naar remonstrants inzicht (1994) ed. met E.J. Kuiper (Kuip 7)
-Remonstranten, wat beweegt ze ? (1994) ed. met J.W.H. Blaauw (Blaa 3)
-Van horen zeggen: geschiedenis en uitleg van de bijbel (1997) (LeeTh 4a)
-Idem (1997, 2de druk) pocketeditie (LeeTh 4c)
-Idem (2004, 3de druk) citaten uit NBV (LeeTh 4b)
-“Gerrit Jan Hoenderdaal” in: MNL (Jaarboek 1998-1999) 93-101; overdruk (LeeTh 5)
-Van feest naar feest: over de christelijke feesten – hun geschiedenis en betekenis (1999) (LeeTh 6)
-Geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap: voorgeschiedenis en begintijd (1999) met E.H. Cossee (Coss 17) reader
-Ünnepról ünnepre: a kersztyén ünnepek története és lényege (2009) Hongaarse vertaling van Van feest naar feest (LeeTh 6b)
-De Remonstranten. (Serie Wegwijs) met E.H. Cossee en M.A. Bosman-Huizinga (2000) (Coss 9)
-De Bijbel in context: oecumenische toenadering rond de schriften (2004) ed. (LeeTh 7)
-God op kousenvoeten: hoe valt er nog van God te spreken? (2005) ed. (LeeTh 8)
-De bijbel. Een hoorcollege over de geschiedenis en uitleg van de bijbel ( 3 c.d.’s i.s.m. Studium generale Universiteit Leiden) (2005) (LeeTh 9)
-Feestdagen. Een hoorcollege over de geschiedenis en betekenis van christelijke feesten (2 c.d.’s i.s.m. Studium generale Universiteit Leiden) (2005) (LeeTh 10)
-Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) ed. met anderen (Bosm 1)
-Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) ed. met M.A. Bosman-Huizinga (Bosm 2)
-Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen. Een bundel artikelen t.g.v. het afscheid van mevrouw ds M.A. Bosman-Huizinga als algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, haar aangeboden op 2 juni 2007 te Rotterdam (2007) ed. met K.J. Holtzapffel (Holt 4)
-Teksten van mijn leven: grote teksten uit de christelijke traditie (Zoetermeer 2007) ed. met M. de Haardt (LeeTh 11)
-Woord op zondag: Als een nieuw begin van leven (Gorinchem 2008) NCRV-radio (LeeTh 12)
-Een gering gebeuren – een rijk symbool: remonstranten en de doop (2008) ed. met M. Slootmans (LeeTh 13)
-Arminius, Arminianism, and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609) (2009) ed. met K.D. Stanglin en M. Tolsma (LeeTh 14)
-De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualieteit (2010) ed. met K.J. Holtzapffel (Holt 6)
-2000 jaar Nederlanders en hun religieuze feesten. Geloof in Nederland deel 30 (2009) (LeeTh 15)
-Van feest tot feest: bijbelteksten bij de chistelijke feestdagen (op CD gelezen door Henriëtte Tol, Helmert Woudenberg, Daan Schuurmans) (2009) ed. (LeeTh 16)
-Hoe nodig is het te geloven? (2012) afscheidscollege (LeeTh 18)
-Een groet van gene zijde bij het afscheid van Marius van Leeuwen als bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie te Leiden (2012) bijdragen van J. van der Meij, F. Knoppers, J.F. Holtzapffel, M.A. Bosman-Huizinga, L. Orthel (LeeTh 19)

Artikelen:
“De herovering van het symbool. Paul Ricoeurs denken over kwaad en bevrijding”, Wending (1974) 676-687 (Z.LeeTh)
“Remonstrantse theologie als hermeneutiek” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 159-168 (Adri 14)
“De dynamiek van de geloofsgemeenschap. Over de beginselverklaring” in: Remonstrants Gereformeerde Gemeente Utrecht, 350 jaar (1982) (H.Utr.2)
“Barchem en de weg naar een beetje beter morgen . . .”, Barchembladen nr. 4 (augustus 1983) 139-152 (Barc 2)
“Secularisatie-geloven zonder metafysica” in ? , (dec.1985) (Z.LeeTh)
“Een godsdienstig genootschap in de verlichtingstijd” en “De Utrechtse leerstoelen van het Haagsch Genootschap” in: J.P. Heering e.a., Op de bres: 200 jaar Haagsch Genootschap tot verdediging van het christelijk geloof (1785-1985) (1985) 18-32 en 109-125 (HeeJ 2)
“Kerk aan de rand?” in: AV van Beraad 1987: aavulling werkschrift (verslag) 1-10 (G. e18b)
“Een blik op de toekomst. Vrijzinnig protestantisme, waarheen?” in: B. Klein Wassink en Th. M. van Leeuwen ed., Tussen Geest en Tijdgeest: denken en doen van vrijzinnig protestanten in de afgelopen honderd jaar (1989) 509-526 (Klein 1)
“De muziek” in: “Op de uitkijk”: meedenken met prof. dr. G.J. Hoenderdaal (1990) 31-33, Vlugschrift 4 (B.42)
“Een eenvoudige paasgelovige. Over J.M. de Jong” in: Quisque suis viribus 1841-1991. 150 jaar theologie in dertien portretten (Haar 1)
“De vertelde verteller” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 120-133 (Goud 10)
“Minderheid-zijn en zelfbewustzijn”, Té-èf, blad van de theologische faculteit te Leiden 23 (1993) nr.2, 37-44 (Teef 1 en Z.LeeTh)
“Het open avondmaal: een remonstrantse reactie” in: J. van Beek e.a. ed., Mysterie tussen leer en leven (1993) 58-67 (Z.LeeTh) kopie
“Eine schöne Zeit war es . . .: Kardinsky en Schönberg” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 91-98 (Adri 15)
“Een kleine kerk met bescheiden idealen” in: J.W.H. Blaauw e.a. ed., Remonstranten, wat beweegt ze? (1994) 49-65 (Blaa 3)
“De aarde niet ten einde toe gebruiken . . .” in: E.J. de Jong ed., Bezinningsboek. Maatschappelijke aanvaarding van invoering van duurzame technologie: techniek beheersen of erdoor beheerst worden (1994) 45-52 (JonE 1)
“Eeuwige beginnelingen” in: M. Broekhuijsen en M. Tjoeng ed., Wat heet oud: gedachten over oud worden (1994) 65-75 (Broe 2)
“Jeruzalem in de christelijke traditie” in: K.D. Jenner en G.A.Wiegers ed., Jeruzalem als heilige stad: religieuze voorstelling en geloofspraktijk (1996) 229-245 (Jenn 1)
“Zin geven en ontvangen” in: A.D. Fokker en R.M. Nepveu ed., Onderweg met prof. dr. P. Smits (1996) 75-78 (Fokk 1)
“Verzoening in de theologie, enkele lijnen” in: Verzoening: een voortgaand verhaal (1997) 5-16, Vlugschrift 12 (B.51)
“Verzoening: een omstreden thema” in: H.J. Bakker e.a.Uit op verzoening: verzoening in praktijk en theologie (1997) 32-44 (Bakk 1)
“Een weg in tijd en ruimte”, “Om te beginnen” en “Wegzending en zegen” in: P. Oskam en N. Schuman ed. De weg van de liturgie: tradities, achtergronden, praktijk (1998) 53-66, 154-164 en 257-265 (Oska 1)
“Remonstranten en de Verlichting: Laag tij of hoog tij?” in: Remonstranten en de Verlichting (1998) 39-43, Vlugschrift 14 (B.53)
“Bij de nieuwe bijbelvertaling”, in: De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) 27-34, Vlugschrift 15 (B.54)
“De oudste rechten?” in: K.A. Deurloo e.a., Verzoening of Koninkrijk: over de prioriteit in de verkondiging (1998) 194-204 (Deur 2)
“Jong, Johannes Marie de” in: BLGNP dl 4 (Kampen 1998) 235–237 (X.5)
“Hoe heilig is de bijbel? Naar een nieuwe onbevangenheid” in: W.B. Drees ed., Een beetje geloven (1999) 17-28 (Dree 4)
“Laag of hoog inzetten? Een vrijzinnige reactie” in: A. van de Beek e.a., Jezus: bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert (1999) 161-168 (Beek 2)
“Gerrit Jan Hoenderdaal” in: MNL (1998-1999) 93-101 (overdruk) (A.Lee.5)
“Geloofsopvattingen” en “De eredienst” in: E.H. Cossee e.a., De Remonstranten (2000) 47-87 (Coss 9)
“After Reflection” in: H.A.Krop e.a. ed., Post-Theism: reframing the judeo-christian tradition (2000) 511-524 (Krop 1)
“Holk, Lambertus Johannes van” en “Koning, Johannes Albert de” in: BLGNP dl 5 (Kampen 2001) 245–248 en 313–315 (X.5)
“De onalledaagse taal van de liturgie” in: M. Barnard e.a. ed., Nieuwe wegen in de liturgie: de weg van liturgie – een vervolg – (2002) 65-81 (Barn 2)
“Jezus Christus als openbaring” in: Waar komt ons geloof vandaan?: over openbaring en ervaringen (2002) 11-16, Vlugschrift 18 (B.57)
“Beeltenis van Gods heilig wezen” in: J.F. Goud en K.J. Holtzapffel ed., Wij geloven – wat geloven wij? Remonstrants belijden in 1940 en nu (2004) 76-94 (Goud 11)
“Simon Episcopius en het socianisme”, Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe Reeks 30 (2004) 202-209 (Doop 1)
“Balanceren op de grens” in: De noodzaak van balans (2004) 59-62; uitgegeven bij gelegenheid van het afscheid van Jan Geurt Gaarlandt als uitgever van Uitgeverij Balans (Gaar 1)
“Het gesprek tussen Philippus van Limborch en Isaac Orobio de Castro” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 20-22, Vlugschrift 19 (B.58)
“Hoenderdaal, Gerrit Jan” en “Veen, Jan Mari van” in: BLGNP dl 6 (Kampen 2006) 123-126 en 319-322 (X.5).
“Remonstranten en hun belijdenissen, een historisch schets” in: M.A. Bosman-Huizinga e.a. ed., Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) 13-26 (Bosm 1)
“Over leer en leven” in: M.A. Bosman-Huizinga en Th.M. van Leeuwen ed., Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) 8-10 (Bosm 2)
“Wijze woorden van Anje van Noorden: Mijnke Bosman als columniste” in K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen (2007) 12-17 (Holt 4)
“Een vreemdeling ben ik, bij u te gast …” in: Sijbolt Noorda e.a., De vreemdeling en de bijbel (Amsterdam 2007) 30-37 (Noorda 1)
“Remonstranten en de doop – een oecumenische situering” in: Th.M. van Leeuwen en M. Slootmans ed., Een gering gebeuren – een rijk symbool: remonstranten en de doop (2008) 39-46 (LeeTh 13)
“Op weg naar een pluriforme eenheid: de Raad van Kerken en de Wereldraad van Kerken” in: A.W.J. Houtepen e.a. ed., Waakvlam van de Geest: 40 jaar Raad van Kerken in Nederland (2008) 203-220 (Hout 3)
“‘De Heer roept ons allen’. Over viering en beleving van de Maaltijd” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (Zoetermeer 2008) 139-147 (Dico 6)
“De bijbel: hoopgevend en verontrustend”in: Ds Johan Goud 25 jaar predikant (2009) 6 (Goud 13)
“Nieuwegracht 27: de droom van een vrijzinnige zuil” in: M. de Baar en M. van Dijk ed., Herinneringen en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (Hilversum 2009) 167-178 (Baar 1)
“Introduction: Arminius, Arminianism, and Europe” in: Th.M. van Leeuwen e.a. ed., Arminius, Arminianism, and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609) (2009) IX-XXII (LeeTh 14)
“Elze Jan Kuiper” in: MNL (Jaarboek 2009) 116-123 ; overdruk (LeeTh 17)
“Donderdag 1 april Witte Donderdag”, “Vrijdag 2 april Goede Vrijdag”, “Zaterdag 3 april Stille Zaterdag”en “Zondag 4 april Pasen” in: Postille 2009-2010 (2009) 92-105 (Z.LeeTh) kopie
“Het Arminius-jaar (19/10/2009-19/10/2010) en de betekenis van herdenkingsjaren”, Trajecta 18 (2009) 131-140 (Traj 1) met C.M.G. Berkvens-Stevelinck
“De erfenis van Arminius”, “Een nieuwe kijk op oude geschillen. Een halve eeuw toenadering” en “De actualiteit van Arminius” in: K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualieteit (2010) 23-33, 112-118 en 169-178 (Holt 6)
“Eigenzinnig gereformeerd” in: Glossy Arminius: voorvechter van de vrije wil (2010) 60-62 (G. f13)
-Bijdrage in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Levend tot aan de dood: veranderingen in de christelijke benadering van dood en leven” in: Klaus Berger e.a., De dood leeft!: denken over na de dood en ons leven vóór de dood (2010) 48-61 (Berg 5)

Diversen:
-De hermeneutiek als lange weg, scriptie over de hermeneutische filosofie van Paul Ricoeur (1972) scriptie (N.Lee.1)
-Romeinen 5:12 (1972) scriptie (N.Lee.2)
-Vrede in de kerk, godsdienst, bedoeld om vrede te brengen. Lezing Museum Meermanno, 15-11-2009 (Z.LeeTh)
-Geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap: voorgeschiedenis en begintijd (2011) reader Remonstrants Seminarium (LeeTh 20) met E.H. Cossee

W.J. van Leeuwen-Vos

Boeken:
-. . . . en verhindert ze niet: godsdienstige opvoeding in het gezin (1938) (LeeW 1)
-Sexuele opvoeding (1932; 3de druk 1948) (LeeW 2)

Artikelen:
“Getijden”, “Feesten” en “Schreden” in: L. Spelberg-Stokmans ed., Ons gezinsleven: een boek voor geestelijke leiding (1941) 112-163, 174-188 en 203-225 (Spel 1)

A.S. Lenselink

Artikelen:
-Peter Koster, “Ouders niet kerkelijk, kind toch gedoopt”, AD (31 augustus 2007) (Z.Lens)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Over A.S. Lenselink:
-T.G. Koote en Inge Schriemer ed., Vrouwen voor het voetlicht: zusters, martelaressen, poetsengelen & dominees (2012) 137 (Koot 2)

P.H. van Lent

Boeken:
-Geschichte und wesen der Remonstrantischen Bruderschaft (1965) (G.c13 en H.Fri.8a)

Artikelen:
“Paspoort”, RW (11 juni 1977) 7 (met foto)

W.J. Lente

Boeken:
-Het leven en werken van Johan Jakob Wettstein (1902) proefschrift (Lent 1)

Henricus Leo

Over Henricus Leo
-F.S. Knipscheer, Henricus Leo: een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648) (1928) diss. (Knip 1)

E. Lievense-Pelser

Boeken:
-Inventaris van de archieven der Remonstrantse Gemeente te Amsterdam 1630-1927 (1979) (H.Ams.17)

Artikelen:
“De Remonstranten en hun kerk” in: Zevenenzestigste jaarboek van het Genootchap Amstelodanum (1975) 121-136 (H.Ams.22)
“De eerste remonstranten in Amsterdam”, Holland, Regionaal Historisch Tijdschrift 9 (1977) 67-82 (H.Ams.12)
-Inventaris van de archieven der Remonstrantse Gemeente te Amsterdam 1630-1927 (1979) (H.Ams.17)

L.J. Lijzen

Boeken:
-Wat we nog weten: Amsterdamse Remonstranten in de 20ste eeuw: 375-jarig bestaan Remonstrantse Gemeente Amsterdam (2005) ed. met anderen (H.Ams.18)

Artikelen:
“De Remonstrantie in het geding. Politiek-maatschappelijk ontwikkelingen 1609-1618” in: K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualiteit (2010) 52-63 (Holt 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Met Jean le Clerc over de grens: verslag studieverlof april-juni 2011 (Lijz 1)

Over L.J. Lijzen:
-Antje van der Hoek, “Mensen boeien mij”, adRem (mei 1996) 14

Philippus van Limborch

Boeken:
-Het Leven van Simon Eiscopius (1693) ingebonden bij Predicatien van Simon Episcopius, gedaen in de Christelijke Vergaderinge der Remonstranten (K.Epi.3) (zelfde tekst als: Het originele “Leven van Simon Episcopius eertijdts Professor der H. Theologie tot Leyden. Beschreven door Philippus van Limborch, Professor onder de Remonstanten.” Uitgegeven “t’Amsterdam, by Izaak Pietersz. Boekverkooper, in de Reestraet, 1693”)..
-*Christelyke Godgeleerdheid. Deel 1 (Amsterdam 1701) (totaal 4 delen) (K.Lim.1)
-Uitleggingen over de Handelingen der Apostelen (Rotterdam 1713) Uit het Latijn vertaald (K.Lim.4)
-Uitbreiding en uitlegging over den brief van den apostel Paulus aan de Romeinen (Amsterdam 1725) Uit het Latijn vertaald (K.Lim.2)
-Uitbreiding en uitlegging over den brief aan de Hebreen (Amsterdam 1725) Uit het Latijn vertaald (K.Lim.3)

Over Limborch:
-P.J.Barnouw, Philippus van Limborch (1963) proefschrift (Barn 1)
-J. van den Berg, “John Locke en Philippus van Limborch” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap (1993) 57-66 (Adri 15)
-P.J. Barnouw, “De voorlaatste dingen bij Philippus van Limborch” in: E.H. Cossee en H.D. Tjalsma ed. Toekomstverwachting bij de Remonstranten door de eeuwen heen (2002) (Coss 8)
-John Locke, Een brief over tolerantie.Vertaling, inleiding en essay: Inigo Bocken (2004) (Lock 1)

C.M.A.A. Lindeman

Boeken:
-De oorsprong, ontwikkeling en beteekenis van het romanisme in de Nederlandsche schilderkunst (1928) proefschrift (Lind 2)
-Joachim Anthonisz Wtewael (1929) (Lind 3)

J.M. Lindemans

Boeken:
-Staat dan in de Vrijheid: spel in vijf taferelen t.g.v. het afscheid van prof. dr. G.J. Heering als hoogleraar van het seminarie (1949) (Lind 1)
-Preek gehouden op 2 decermber 1962 (1962) (Lind 4)

Artikelen:
“De jaargetijden” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)

J.B. van Loenen

Boeken:
-Antiochië in de geschiedenis van het Christendom (1891) proefschrift (Loen 1)

L.J. van der Lof

Boeken:
-De figuur van Christus in de vrijzinnige Amerikaanse theologie (1949) proefschrift (Lof 1)

Frans Lorié

Over Frans Lorié:
-G. Bloemendaal, Laagtij voor Arminius (1974) (BloG 1)
-S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen: remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek, 1780-1800 (1995) 202-207 (Vuyk 2)

P.M. Luca

Boeken:
-In de ruimte: preken gehouden op 6 mei 1945 (1945) met E.B.A. Poortman (Luca 1)
-Het “Onze Vader”: leidraad voor bijbelkringen, kerkdiensten en persoonlijk gebruik in de Remonstrantse Gemeente van Amsterdam (1966-1967) met anderen (Modd 5)
-Remonstrantse Broederschap 1619-1969: toelichting bij de tentoonstelling t.g.v. het 350-jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1969) (Luca 2)
-Lezingen 1975-1985 (o.m. over de geschiedenis van de remonstrantse gemeente Leiden en de remonstranten in de Betuwe) machineschrift (Luca 4)
-Staat in de vrijheid: de geschiedenis van de remonstranten (1982) met G.J.Hoenderdaal (Hoen 19)

Artikelen:
-“Ambt en functie in de gemeente” in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 57-64 (Poor 12)
-“Scheppende Geest” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 92-101 (Sluij 1)
-“De achtergrond van het banvonnis van 5 juli 1619 over een aantal remonstrantse predikanten”, NedAK 53 (1971) 211-217 (Luca 3)
-“Haentjens, Antonie Hendrik”, “Niellius, Carolus”, “Praevostius (Prevost, Provoost), Bartholomeus”, “Rees, Boudewijn van”, “Roemer, Joannes”, “Sparnaaij, Kors Frederik”, “Stolker, Adrianus (Adriaan)”, “Tideman Jzn., Bruno”, “Valk, Jan Kornelis”, “Vollenhoven, Jan Jacob van” en “Westerbaan, Cornelis Willem” in: BLGNP dl 1 (Kampen 1978) 86–87, 213–214, 264–265, 274–275, 286–287, 355–356, 360–361, 379–380, 389–390, 406–407 en 426 (X.5)
-“Waarom de remonstranten ondanks verbod van de overheid hun kerk bouwden” in: J. van Goudoever en P. Nijhoff Asser ed., Vrijburg: geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk (1980) 49-60 (Gouo 1)
“Miedema, Rein” en “Taurinus (van Toor), Jacobus” in: BLGNP dl 2 (Kampen 1983) 330-332 en 416-418 (X.5)
“Bok, Johannes Wilhelmus”, “Mispelblom Beyer, Hendrik Jan”, “Sirks, George Johan” en “Tideman, Joannes” in: BLGNP dl 3 (Kampen 1988) 47-48, 266-267, 334-335 en 352-354 (X.5)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z – Thema’s