Bibliotheek Remonstrantica thema Remonstrantse Geschiedenis

Ingedeeld langs

  • Algemeen, Ontstaan (zeventiende eeuw),
  • Achtiende eeuw,
  • Negentiende eeuw,
  • Twintigste eeuw,
  • Seminarium,
  • Vrijzinnigheid

IN BEWERKING

Algemeen

-Overzicht van de Geschiedenis der Remonstranten (1897) B. Tideman Jzn (TidB 3)
-Gedenkschrift van de viering van het 250-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap (1869) H.N. van Teutem en J. Tideman (Teut 1)
-De Remonstranten: gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) G.J. Heering ed. (HeeG 2)
-De Remonstrantsche Broederschap (1e dr 1907, 2e dr 1930) J.A. Beyerman (Beij 2)
-De Remonstrantsche Broederschap (1921) H. Kaajan (Kaaj 1)
-Remonstrantsche broederschap in verleden en heden (1947) Lucie J.N.K. van Aken (Aken 1)
-Fragmenten uit de geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap (1959) A.H. Haentjens (Haen 8)
-In het spoor van Arminius:schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan Prof. dr. G.J. Hoenderdaal t.g.v. zijn 65e verjaardag (1975) H.J. Adriaanse ed. met anderen (Adri 4)
-Staat in de vrijheid: de geschiedenis van de remonstranten (1982) G.J. Hoenderdaal en P.M. Luca (Hoen 19)
-Toekomstverwachting bij de Remonstranten door de eeuwen heen (2002) E.H.Cossee en H.D.Tjalsma ed. (Coss 8)
-Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde (1847) C.W. Opzoomer (Opzo 1)
-Wien is de spreuk: in necessariis unitas, in non necessariis libertas, in omnibus caritas ? N.C. Kist, Archief voor Kerkelijke Geschiedenis inzonderheid van Nederland
10 (1840) 358 en 18 (1847) 425-442 (Z.Kis)
-Onderzoek naar den vermoedelijken ouderdom, den oorspronkelijken vervaardiger, den juisten vorm en den waren zin der kerkelijke vredeleus: in necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas(1850) F. Lücke (Lück 1)
-De zinspreuk In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas (1931) A. Eekhof (Eekh 1)
-De Remonstrantsche Broederschap. Biographische Naamlijst van Hare Professoren, Predikanten en Proponenten met historische aantekeningen omtrent hare Kweekschool en Gemeenten (1905)
H.C. Rogge en B. Tideman (G. b2)
-Een fragment uit de strijd van dominocratie contra Dominocratie: enkele opmerkingen over de kerkrechtelijke structuur van De Remonstrantse Broederschap (1959) J. Kamphuis (Kamp 1) oratie
-De Remonstranten (2000) (Serie Wegwijs) E.H. Cossee e.a. (Coss 9)
-De Remonstrantse Broederschap. Biografische Naamlijst 1905-2005: gemeenten, landelijke organen, predikanten, publicaties (2006) P.L. Slis (G. b7)
-J.M. Vliegen, “Exponenten van vijzinnigheid: remonstranten en doopsgezinden” O.W.A. Boonstra e.a. ed., Twee eeuwen Nederland geteld: onderzoek met de digitale Volks-, Beroeps- en Woningtellingen 1795-2001 (Den Haag 2007) 361-394 (Boon 1)
-J.C. Kennedy, “De Remonstranten en hun ruimdenkendheid” in: Bezielende verbanden: gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland (2009) 72-87 (Kenn 1)
-Waar Remonstranten kerken: een overzicht in woord en beeld van de gebouwen, waar de Remonstranten kerken aan het begin van de éénentwintigste eeuw (2010) J.H. Zelm van Eldik (Zelm 1)

Ontstaan van de Remonstrantse Broederschap (remonstrantse en contraremonstrantse twisten, synode van Dordrecht, zeventiende eeuw)

Algemeen
-De Remonstrantie op haren driehonderdsten gedenkdag, in den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht (1910) H.IJ. Groenewegen (Groe 8) (plank hoge boeken)
-Belydenis of Verklaring van het gevoelen der leeraren, die in de vereenigde Nederlanden Remonstranten worden genaamt over de voornaamste artykelen van den Christelyken Godsdienst
(1621); derde druk (1630) (K.Epi.1); *zevende druk (Rotterdam 1756) (K.Epi.2); achtste druk (1782) C.29 ?
The Arminian Confession of 1621: translated and edited bij M.A. Ellis (2005) (Epis 1) -Kerckelicke Historie (1646) Johannes Uytenbogaert (K.Uyt.1)
-Historie der Reformatie en andre kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden (4 dl; 1671-1704) Geeraert Brandt (K.(G)Bra.1a-d)
-Historie der Remonstranten (2 dl;1774 en 1746) J. Regenboog (Rege 1)
-De Remonstrantie en het Remonstrantisme J. Tideman (1851) (TidJ 2)
-Licht uit duisternis: geschiedenis der remonstrantie in de Vereenigde Nederlanden opgemaakt uit de Nederlandsche historie (1855) J. van den Sande (Sand 1)
-Remonstranten en Contra-Remonstranten: Een verhaal uit den tijd der kerkgeschillen in ons vaderland in de eerste helft der 17de eeuw. 2 dln (1858) J. van der Veen Az. (Veen 2)
-De Stichting der Remonstrantsche Broederschap 1619-1634 (2 dl; 1871/1872) J. Tideman (TidJ 4)
-Geesteskinderen van Pelagius: eene beknopte schets van de geschiedenis der Nederlandsche Arminianen gedurende de eerste 25 jaren van hun bestaan (1906) S. Datema (Date 1)
-Remonstrantie en contraremonstrantie, G.J. Hoenderdaal (1970) Overdruk uit NAvK LI (1970) 49-96 (Hoen 12)
-Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldebarnevelt (1974) A.Th.van Deursen (Deur 1)
-Om het heilige woord: uit de godsdienststrijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten, bewerkt en geïllustreerd naar een oud verhaal: aaneensluitend de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619 en de totstandkoming van de Statenvertaling (1975), A.G. Eggebeen (Egge 1)
-“Het convent van ‘s-Gravenhage (1623): de zaken van de bijbelvertaling, de reconciliatie van remonstrantse predikanten en het kerkverband”, F.G.M. Broeyer, NAvK 68 (1988) 46-84 (Z.Broe)
-Scheurmakers en Nieuwlichters: over Remonstranten en Contra-Remonstranten te ’s-Gravenhage (1612-1618) L. Wüllschleger (1989) (Wüll 1)
-Gereformeerd of protestants: de strijd tussen remonstranten en contra-remonstranten (1997) H. Noordzij (Noor 8)
-Arminius, Arminianism, and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609) (2009) Th.M. van Leeuwen, K.D. Stanglin en M. Tolsma ed. (LeeTh 14)
-De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualieteit (2010) K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed. (Holt 6)

De Synode van Dordrecht

-Van Strijd en Overwinning: de groote Synode van 1618 op 1619 en wat aan haar voorafging (1909) L.H. Wagenaar (Wage 1)
-De groote synode van Dordrecht in 1618-1619 (1918) H.Kaajan (Kaai 2)
-De houding der kerkelijke vergaderingen tegenover de Remonstranten na de Synode van Dordrecht (1953) A.G. Luiks (N.Lui.1)
-“De kerkordelijke kant van de Dortse Synode” G.J. Hoenderdaal, NTT 23 (1968/9) 349-363 (Hoen 11)
-De Synode van Dordrecht 1618-1619: bundel opstellen t.g.v. de herdenking van de Synode van Dordrecht (1969) A. van der Sluys en Th.J. Jensma ed., (Sluy 1)
Herdenkingstentoonstelling: De Synode van Dordrecht 1618-1619 (1968) Th.E. Jensma (Jens 1)
-Het beleid van de Waalse synode tijdens de remonstrantse twisten (1979) scriptie P.T.van Rooden (N.Roo)
-Johannes Bogerman (1980) G.P. van Iterzon (Itte 2)
-De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 (1987) W. van ’t Spijker e.a. (Spij 1)
-De Dordtse Synode 1618-1619 (2004) F. van Lieburg (Lieb 1)

Theologische vraagstukken

-Sions worstelingen: drie historische samenspraken over de verschillende en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden in de Reformatie (eerste samenspreek p.16) ten tijde van de Remonstranten (tweede samenspraak p. 117) en in onze dagen (derde samenspraak p. 348) (1713, heruitgegeven 1856), J. Fruytier (Fruy 1)
-De uitnemendheid van de leer der Gereformeerde Kerk, tot bevordering van troost en heiligheid; in tegenstelling van de troostelooze en krachtelooze leer der Remonstranten (heruitgave1936, oorspronkelijk 1833), G. Voetius (Voet 1)
-Verklaring van Jacobus Arminius, G.J. Hoenderdaal (1960) (Hoen 6)
-Arminius’ pleidooi voor de vrede der kerk (1960), G.J. Sirks (Sirk 15) Oriëntatiereeks XI
-De theologische betekenis van Arminius: redevoering gehouden te Leiden op 10 oktober 1960 (1960), G.J. Hoenderdaal (Hoen 5) overdruk Nederlands Theologisch Tijdschrift 1960/1961
-Man’s Faith and Freedom. The theological influence of Jacobus Arminius (1962), G.O. McCulloh (McCu 1)
-Duplex amor Dei: contextuele karakteristiek van de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) (1977) proefschrift W.A. den Boer (Boer 7)
-Wij waren er eerder dan gij: de historische legitimatie van de Remonstranten, zoals door Johannes Uytenbogaert gegeven in zijn Kerckelicke Historie (1988), M.J. de Vries (N.Vri) Doctoraalscriptie
-Rijker dan Midas. Vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) (1993) E. Dekker (Dekk 1)
-“Predestinatie: rekkelijk en precies”, Woord & Dienst 59 (12 maart 2010) nr.5, 46-48 R. Reeling Brouwer (Woor 1)

Biografische werken

-Arminius: a study in the Dutch reformation (1971), C. Bangs (Bang 1)
Jacobus Arminius: een biografie (1905), J.H. Maronier (Maro 12)
-Leven en strijd van Jacobus Arminius (1960), D.Tjalsma (TjaD 1) Oriëntatie reeks XII/XIII
-Jacobus Arminius op den driehonderd-jarigen gedenkdag van zijne dood (1909), H.Y. Groenewegen (Groe 7)
-Franciscus Gomarus (1930), G.P. van Itterzon (Itte 1)
-Arminius en Episcopius (1980), G.J. Hoenderdaal (Hoen 17) overdruk NAvK 60 (1980) 203-235
-Prins Maurits van Nassau geenzins de vijand, zijn broeder Frederik Hendrik de vriend der Remonstranten (1827), A. Stolker (Stolk 1)
-Leven, kerckelicke bedieninghe en zedighe verantwoordingh (2e dr: 1646), Johannes Uytenbogaert (K.Uyt.2)
-Johannes Uytenbogaert en zijn tijd. Deel 1,2 en 3, H.C. Rogge (1875) (Rogg 3)
-Simon Episcopius (1899), A.H. Haentjes (Haen 1)
-Hugo de Groot: het leven van een groot Nederlander in de zeventiende eeuw (1946), A. Hallema (Hall 1 )
-Hugo de Groot: een leven in strijd om de vrede 1583-1645 (2007), H.J.M. Nellen (Nell 2)
-Het Delfts Orakel. Hugo de Groot. 1583-1645 (1983) 2dln, R.E.O. Ekkart e.a. ed. (Ekke 1)
-Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen (1827), Jeronimo de Vries (VriJ 1)
-Broeders gevangenisse: Dagboek van Willem de Groot betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein (1842), H. Vollenhoven (Voll 1)
-Hugo de Groot als apologeet van de Christelijke godsdienst: een onderzoek van zijn geschrift De veritate christianae (1992), J.P. Heering (HeeJ 1) proefschrift
-Daar moet veel strijds gestreden zijn; het leven van Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627) proefschrift H.G. van den Doel (Doel 1)
-Caspar Janszoon Coolhaes, de voorlooper van Arminius en der Remonstranten. 2 dln, H.C. Rogge (2e dr 1865) (Rogg 2)
-Caspar Janszoon Coolhaes en de Leidse twisten (1983), T.J. Roelvink-de Visser (Roel 1)
-Dirck Volckertszoon Coornhert (1941), H. Bonger (Bong 1)
-Dirck Volckertszoon Coornhert: dwars maar recht (1989), H. Bonger e.a. ed. (Bong 2)
-Didericus Camphhuysen (1898) proefschrift L.A. Rademaker (Rade 2)
-Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuijsen, in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dortsche synode (1853), Chonia (pseudoniem voor J.C. Kindermann) (Chon 1) 2 dln
-Petrus Bertius, hoogleeraar Leidsche Academie (1870), H.J. Allard (F.68)
-Petrus Bertius 1565-1629 (1979) proefschrift L.J.M. Bosch (Bosc 12)
-Life and work of Gerardus Joannes Vossius, 1577-1649 (1981), C.S.M. Rademaker (Rade 1)
-Paschier de Fijne naar zijn leven en schriften (1853), J. van Vloten (Vlot 1)
-Henricus Leo: een remonstrantsch-gereformeerd predikant (± 1575-1648) (1928), F.S. Knipscheer (Knip 1) proefschrift
-Jacobus Taurinus en de Utrechtsche kerk in het begin der 17de eeuw (1888), H.C. Rogge (1888) ANedK 105-264 (Rogg 4)
-Het leven van Geeraert Brandt, beschreven door Johan de Haes, hier by komen, behalve de lof- en lykdichten op den gemelden Geeraert Brandt gestelt, nogh eenige brieven van vernaemde mannen aen hem, en eene verhandeling over de geveinstheit door hem beschreven (‘s Gravenhage 1740) (K(G)Bra 3), J. de Haes
-De nederlandsche kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt (1864), G.M.C. Loeff (Loef 1) proefschrift
-“Gerard Brandt als kerkhistoricus”,
S.B.J. Zilverberg (Z.Zilv) NAvK 49 (1968/69) 37-58,
Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679): twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid (2011), S.J. Visser (Viss 2) proefschrift
-Philippus van Limborch (1963), P.J. Barnouw (Barn 1) proefschrift
-Bernier en de broeders: domineeslevens in donkere dagen (1988), G. Bloemendaal (BloC 5)
-Een snufje Remonstrantica (artikelen verschenen in Remonstrants Weekblad van 16 januari 1982 tot 19 augustus 1989), G. Bloemendaal (BloC 4) kopie

Remonstranten in relatie tot anderen

-Lutherschen en remonstranten in den tijd van de Dortsche Synode (1926)
J. Loosjes (Loos 1)
-Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot (1945), P.H.Winkelman (Wink 1)
-“Rome en de Remonstranten” (1975), J.C. de Groot in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (Adri 14) 143-150
-Arminius en de eerste remonstranten in hun betrekking tot Rome (1973), E.H. Cossee (N.Cos.2) scriptie
-“Remonstranten en Socianen”, W.J. Kühler in: G.E. Heering ed., De Remonstranten: gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) 137-162 (HeeG 2)

Achttiende eeuw

-Jean Le Clerc (1657-1736) et la République des Lettres (Paris 1938), A. Barnes (Barn 4)
-De Joanne Clerico et Philippo a Limbarch (1843), A. des Amorie van der Hoeven Jr (AmoJ 1) proefschrift
-Eloge historique de feu Mr. Jean le Clerc. Tiré de la bibliothèque raisonnée, mais revû et augmenté, avec une préface de l’auteur (1736), J. Barbeyrac (K.Bar)
-Het leven en werken van Johan Jakob Wettstein (1902), W.J. Lente (Lent 1) proefschrift
-John James Wettstein (1693-1754): an account of his life, work and some of his contemporaries (1938), C.L. Hulbert-Powell, (Hulb 1)
-Paulus van Hemert als godgeleerde en als wijsgeer (1889), H.Y. Groenewegen (Groe 1) proefschrift
-“Doopsgezinden en Remonstranten in de 18e eeuw”, E.H. Cossee in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 61-74 (Adri 14)
-De verdraagzame gemeente van vrije christenen: Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek, 1780-1800 (1995), S. Vuyk (Vuyk 2)
-Verlichte verzen en kolommen: Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de verlichting 1720-1820 (2000), S. Vuyk (Vuyk 4)
-De dronken Arminiaanse dominee: over de schaduwzijde der verlichte Remonstranten (2002), S. Vuyk (Vuyk 5)
-Laag tij voor Arminius (figuren uit de 18e eeuw) (1974), G.J. Bloemendaal (BloC 12)
-De oproep tot vereniging van alle protestanten: De Brief van de Remonstrantse Broederschap aan alle protestanten in Nederland (1796) en de Nadere Verklaring (1797), J.W. Schneider (1997) (Schn 3) opnieuw uitgegeven
Aanmerkingen over den brief der Remonstrantse Broederschap, aan de Protestanten in Nederland, briefsgewyze voorgesteld van een Vriend aan zyn Vriend (ca 1796) (N.. 1)
Remonstranten en de Verlichting (1998), Vlugschrift 14 (B.53)

Negentiende eeuw

-“De staat en de Remonstrantse kerkorganisatie in de Franse tijd”, P. Estié in: DNK (1986) nr. 24 en nr. 25 (Esti 1)
-Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998), S. Vuyk (Vuyk 3)
-Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855 (1988), E.H. Cossee (Coss 4)
-Leven en karakter van A. des Amorie van der Hoeven (1859), F.J. Domela Nieuwenhuis (Dome 1)
-Overzigt van den Tegenwoordigen Staat der Remonstrantsche Broederschap 1843-1845, J. Tideman (1845) (TidJ 1)
-Overzigt van Den Staat der Remonstrantsche Broederschap gedurende het tienjarig tijdvak 1845-1854, W. van Oorde (1856) (Oord 1)
-Gedenkschrift van de viering van het 250-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap, H.N. van Teutem en J.Tideman (1869) (Teut 10)
-Geloof en onderzoek: uit het leven en werk van C.P.Tiele (1830-1902), E.H. Cossee en H.D.Tjalsma ed. (2003) (Coss 11)
-“‘Zo we iets slopen, het is niet de godsdienst’: Cornelis Petrus Tiele (1830-1820) als apologeet van het Modernisme”, E.H. Cossee, Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, (1993) 17-33 (Jaar 1)
-“Het verstoten kind tot de vrijheid geroepen: ontwikkelingen binnen de Remonstrantse Broederschap in de tweede helft van de negentiende eeuw”, T.R. Barnard, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 20 (1997) nr 47, 3-22 (Z.Barn)
-Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme

  • Deel I (tot Lessing): het ontstaan van het neo-protestantisme (1929) (Lind 5a)
  • Deel II (tot 1870): de ontwikkeling van het vrijzinnig protestantisme sedert Lessing tot en met het ontstaan van het modernisme (1933) (Lind 5b)
  • Deel III (sedert 1870): het vrijzinnig protestantisme sedert 1870 (1935) (Lind 5c) J. Lindeboom

Twintigste eeuw

-Van ‘verstoten kind’ tot belijdende kerk: de remonstrantse Broederschap tussen 1850 en 1940 (2006), T.R. Barnard (Barn 3)
-Hervormd-remonstrants gesprek (1949), W. Aalders en J.A. van Nieuwenhuyzen (Aald 2)
-Karel Hendrik Roessingh: Theoloog op het breekpunt van de tijd (1987), H.J. Adriaanse ed. (Adrie 13)
-Roessingh (1942), C.B. Burger (Burg 1)
-De Remonstrantse Broederschap gespiegeld in het congregationalisme(1964), H.J. de Kievid (Kiev 2) Kort Bestek 3
-“De Remonstrantse Broederschap in de laatste halve eeuw”, L.J. van Holk, in: H.J. Adriaanse e.a., In het spoor van Arminius (1975) 131-142 (Adri 14)
-Heimwee naar het Koninkrijk: leven en werk van Gerrit Jan Heering (2007), A.F.U. Braakman (Braa 1)
-P. Eldering (1868-1954): een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap (2006) (Noor 2) H. Noordergraaf
-Alle Klaver: vergeet nooit dat ge vleugels hebt (2008), T. van Wijk (Wijk 1)
-“Drie decennia in Dokkum: ds. Angeniëtta Maria Louise Frevel in de Verenigde Christelijke Gemeente (1931-1960)” in: Folk en Tsjerke (2008) 358-374 (Jans 2) overdruk, D. Jansen
-“Antwoord op de synodale richtlijnen aangaande het leerstuk der verkiezing” L.J. van Holk, Theologie en Praktijk 22 (1962) 1-32 (Z.Holk)
-Enige aspecten van de leer der uitverkiezing: rapport samengesteld op verzoek van de commissie tot de zaken der Remonstrantse Broederschap en van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk (1966), H.J. Heering e.a. ed. (HeeH 13)
-Als een vuurbaken: teksten over de functie van belijdenissen naar remonstrants inzicht E.J. Kuiper en Th.M. van Leeuwen (1994) (Kuip 7)
-Wij geloven – wat geloven wij? Remonstrants belijden in 1940 en nu (2004), J.F. Goud en K.J. Holtzapffel ed. (Goud 11)
-Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006), M.A. Bosman-Huizinga e.a. (Bosm 1)
-De Remonstrantse Broederschap. Biografische Naamlijst 1905-2005: gemeenten, landelijke organen, predikanten, publicaties (2006), P.L. Slis (G. b7)

Seminarium

-“Geschiedenis, inrigting en tegenwoordige staat van het seminarium, of de kweekschool, der Remonstrantsche Societeit”, A. Stolker in Vaderlandsche Letteroefeningen, Mengelwerk nr 15 en 16 (1825) 701-714 en 751-758 (Z.Stol)
-“Het Tweede Eeuwfeest van het Seminarium der Remonstranten”, A. des Amorie van der Hoeven Sr (1840) (AmoS 4)
-“Het seminarium der remonstranten. Afscheid bij de overgang naar Leiden op den 16den december 1872”, J. Tideman (1873) (TidJ 5)
-“De kweekschool der Remonstrantsche Broederschap” (1874), C. Sepp (Sepp 1) Het Godgeleerd Onderwijs gedurende de 16e en 17e eeuw (fotocopie)
-Gedenkrede bij het 250jarig bestaan van het seminarium der remonstranten (1884), C.P. Tiele (Tiel 9)
-Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932 (1932), Hierin “De kerkelijke seminaria” door W.J. Kühler (Brug 4) (plank hoge boeken)
-Het Seminarium der Remonstranten driehonderd jaar (1934), G.J. Heering en G.J. Sirks (HeeG 4)
-Tentoonstelling t.g.v. het derde eeuwfeest van het seminarium der Remonstrantsche Broederschap (1934) catalogus, H.C. Diferee (Dife 1)
-300-jarig bestaan van het seminarium der remonstranten: verslag van de feestdag (1934), N. Blokker (Blok 1)
-Het Remonstrants Seminarium te Leiden 1873-1973 (1974), E.H. Cossee e.a. (Coss 10) NAvK (1974 LV, 1) 74-102 overdruk
-Vrijheid en Verdraagzaamheid. Het seminarium der Remonstranten driehonderdvijftig vjaar (1634-1984) (1884), G.J .Hoenderdaal e.a. (Hoen 20)
-“Het seminarium der Remonstranten 1917-1949” (1949), G.J. Sirks (Kleij 1) in: F. Kleijn e.a. ed., In Koninklijke Dienst (1949) 30-45
“Het seminarium der Remonstranten 1934-1984”, E.J. Kuiper in: Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984), 11-56 (BouS 1)

Vrijzinnigheid

-De beteekenis der Kerk in vrijzinnige kringen (1908), H.L. Oort (Z.Oort)
-Het Modernisme in Nederland (1922), K.H. Roessingh (Roes 3)
-Drieërlei uitzicht: gedachten inzake de federatie der vrijzinnige godsdienstigen (1923), C.E. Hooykaas (HooC 7)
“De politieke situatie van het vrijzinnig protestantisme”, L.J. van Holk, De Smidse 5 (1930) 283-293 (Z.Holk)
-De Kerk (1931), G.J. Sirks in: Over de Beginselverklaring van de C.C. van het Vrijzinnig Protestantisme (Sirk 3)
“Het Vrijzinnig Protestantsche Kerkbegrip”, L.J. van Holk, Vox Theologica 4 (1932/3) 121-127 (Z.Holk)
-Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch Vrijzinnig Protestantisme: een sociaal-psychologische studie (1933), W.R.M. Noordhoff (Noor 4) proefschrift
-Beginselverklaring van het Vrijzinnig Protestantisme: een toelichting (1937), J.A. de Koning (Koni 3)
-Vrijzinnig protestantisme en onkerkelijkheid (1937), W.R.M. Noordhoff (Noor 5)
-De boodschap van het vrijzinnig christendom (1939), L.J. van Holk (Holk 20)
-Maatschappelijke moraal in het Vrijzinnig Christendom (1939), I. Inleiding (L.J. van Holk) (Holk 21a)
II. Politiek en Moraal (W. Banning, H.D. Louwes, P.J. Oud) (Holk 21b)
-De boodschap van het Vrijzinnig Christendom (1944), P.D. Tjalsma (TjaP 6)
-Vrijzinnig Christendom Nu (1947), L.J. van Holk (Holk 25)
-De eenheid van het vrijzinnig protestantisme (1948) (n.a.v. de beginselverklaring), J.A. de Koning (Koni 5)
-“De huidige situatie der Vrijzinnig-Protestantse theologie”, G.J. Heering, Theologie en Praktijk 8 (1948) (Z.HeeG)
-Beginselen ener Vrijzinnige Christelijke Theologie (deel II) (1950), L.J. van Holk en P.D. Tjalsma (Holk 2)
-Het Vrijzinnig Protestantisme en de Maatschappij (1957), L.J. van Holk (Holk 32)
-De functie van vrijzinnige protestanten in het heden (1963), J.A. de Koning, overdr. Jaarboek V.C.S.B. 1963 (Koni 8)
-Honderd jaar vergadering van Moderne Theologen (1865-1966) (1966), S.L.Verheus (Verh 1)
-Vrijzinnige levensontplooiing: drie opstellen over verleden en toekomst van het vrijzinnig christendom (1979), L.J. van Holk e.a. (Holk 41)
-Vooruit! Voorbij! Verder!: Vrijzinnig Protestantisme in ontwikkeling (1982), E.J. Kuiper en J. van Goudoever (Kuip 3)
-Tussen Geest en Tijdgeest: denken en doen van vrijzinnig protestanten in de afgelopen 100 jaar (1989), B. Klein Wassink en Th.M. van Leeuwen ed. (Klei 15)
-Een beetje geloven: actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom (1999), W.B. Drees ed. (Dree 13)
Een en ander: de traditie van de moderne theologie (2008), H.S. Benjamins (Benj 1)

 

 

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s