Bibliotheek Remonstrantica Auteurs A

T. Abee

Artikelen:
“Steeds vertrouwder” in: Als ik God zeg . . . : Seminariestudenten over God (2000) 10-11 (Holl 1)

H.J. Adriaanse

Boeken:
-Zu den Sachen selbst: Versuch einer Konfrontation der Theologie Karl Barths mit der phänomenologischen Philosophie Edmund Husserls (1974) (Adri 1)
-In het spoor van Arminius: schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden, aangeboden aan Prof. dr. G.J. Hoenderdaal t.g.v. zijn 65ste verjaardag (1975) ed. met anderen (Adri 14)
-God, goed en kwaad: feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering (1977) ed. met anderen (Adri 16)
-Het specifiek theologische aan een rijksuniversiteit: de verborgenheid der Godgeleerdheid (1979) inaugurele rede (Adri 2)
-Spiritualiteit (1979) Kort Bestek 21 (Adri 3)
-Karel Hendrik Roessingh: theoloog op het breekpunt van de tijd (1987) ed. (Adri 13)
-Het verschijnsel theologie (1987) met anderen (Adri 4)
-Theologie en rationaliteit: godsdienstwijsgerige bijdragen (1988) ed. met H.A. Krop (Adri 12)
-Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur: aangeboden aan prof. dr. E.J. Kuiper t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar van het Seminarium der Remonstranten (1993) ed. met anderen (Adri 15)
-Vom Christentum aus: Aufsätze und Vorträge zur Religionsphilosophie (1995) (Adri 5)
-Toespraken op het symposium God ter sprake t.g.v. de 85ste verjaardag van Herman Heering (1997) met anderen (Adri 17)
-Het idee van een religieus apriori (1998) KNAW, Medelingen Afd. Letterkunde, NR, Dl 61 no.8. (Adri 6)
-Fremdheit und Vertrautheit: Hermeneutik im europäischen Kontext (Leuven 2000) ed. met R. Enskat (Adri 18)
-Reductionistische religiestudie en de spirituele betekenisdimensie (2001) rede uitgesproken t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Leiden (Adri 7)
-Tweestromenland: over wijsgerige en belijdende theologie (2001) ed. (Adri 8)

Artikelen:
“De kerken en de uitdaging van het sociale kwaad”, Wending (apr 1969) 106-109 (Z.Adr)
“Een gedachtengang n.a.v. het probleem “theologie en beleid”” in: E.P. Meijering e.a., Drie bijdragen over theologie en beleid in de remonstrantse broederschap (1971) 24-36 (MeijE 1)
“Het einde der kerk” in: Hoe gaat het verder met de kerk? (1973) 38-46, Kort Bestek 18 (B.15)
“Abraham des Amories van der Hoeven en Schleiermacher of over het woordje “m.i.”, in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 85-98 (Adri 14)
“Woord vooraf'” en “Het rationele karakter van de wijsbegeerte van Levinas”, NedTT 29 (1975) 201-208 en 255-263 (NTT 1)
“Op zoek naar een bijbelse norm voor inkomensverdeling” in: -Arbeid – Inkomen – Uitgaven. Syllabus uitgegeven door de Commissie voor Evangelie en Samenleving van de Remonstrantse Broederschap (1975) 13-21 (G. f17)
“Dialoog met de werkelijkheid: Heerings recente geschriften” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., God, goed en kwaad: feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering (1977) 235-254 (Adri 16)
“Hebben we een concrete utopie nodig?” in: M.A. Thung e.a. ed., Naar de toekomst leven: de verlegenheid en het vooruitzien van een groep onderzoekers (Oekumene 9 (1977) nr. 1) 143-146 (Thun 1)
“Over Kuiterts discussie met Barth”, NedTT 32 (1978) 145-160 (Z.Adr) kopie
“Wat verbeelden we ons” in: R.F. Beering, Niet te geloven: wijsgerig schaatsen op godgeleerd ijs (1979) 195-211 (Beer 1)
“Het thema gerelateerd aan de dertiger jaren” in: R.A.J. van Lier e.a., Macht en onmacht van de intelligentia (1979) 35-43 (Lier 1)
“Schleiermacher als Philosoph”, NedTT 35 (1981) 326-334 (Z.Adr) kopie
“Over het bestaansrecht van de remonstrantse broederschap”, Centraal Weekblad (1981) rubriek gesprek over de muur (Z.Adri)
“Original sin and responsibility” in: Third Europian Conference on Philosophy of Religion (1982) 123-135 (Adri 19)
“De invloed van Karl Barth op het theologiseren in remonstrantse kring” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 157-174 (BouS 1)
“Europese theologie tussen ideologie en kritiek” in: H.W. von der Dunk e.a., Europese theologie in mondiaal perspectief (1984) 53-61 (Dunk 1)
“Nihilisme en geloof” in: Nihilisme en geloof: een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 18de lustrum van het Collegium Theologicum c.s. FFF-Nemo SSS (Utrecht 1984) 10–24 (Z.Adri)
“Godsdienstwijsbegeerte van binnen uit”, NedTT 38 (1984) 197-209 (Z.Adr) kopie
“Roessingh als godsdienstwijsgeer en ethicus” in: H.J. Adriaanse ed., Karel Hendrik Roessingh: theoloog op het breekpunt van de tijd (1987) 19-29 (Adri 13).
“Theologie en het irrationele” in: H.J. Adriaanse en H.A. Krop ed., Theologie en rationaliteit: godsdienstwijsgerige bijdragen (1988) 303-324 (Adri 12)
“De tijd van culturen” in: “Levenstijdperken”, Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap 29 (1988/89) nr. 2, 47-51 (Wijsg 1)
“Gods uiteindelijke heerschappij” in: “Voor God wil ik belijden”: Remonstranten over hun geloofsbelijdenis (1989) 32-35, Vlugschrift 2 (1989) (B.40)
“Godsdienstwijsgerig onderzoek in Nederland 1980-1990; een overzicht”, NedTT 44 (1990) 308-331 (Z.Adr) kopie
“Hermann Cohen, joods filosoof”, NedTT 45 (1991) 293-309 (Z.Adr) kopie
“Het lichtend wereldbouwwerk” in: G.A. van der Wal en F.C.L.M. Jacobs ed., Vragen naar zin (1992) 158-185 (Wal 1)
“Geloofszekerheid: Kuenen over Kant”, Té-èf 21 (1992) nr.3, 57-65 (Z.Adr) kopie
“De uitstraling van Hermann Cohen in het interbellum: Cassirer, Rosenzweig, Scholem”, NedTT 47 (1993) 292-302 (Z.Adr) kopie
“Opheffing theologische faculteit schaadt de universiteit”, NRC-Handelsblad (17 november 1993) (Z.Adr) met anderen. Tevens reacties hierop
“Christenen als minderheid in Nederland”, Té-èf 23 (1993) nr.2, 3-22 (Teef 1 en Z.Adr)
“De waarheid die tussen ons is: Martin Buber en Franz Rosenzweig” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 99-110 (Adri 15)
“Openbaring en rede bij Franz Rosenzweig” in: R. Munk en F.J. Hoogewoud ed., Joodse filosofie tussen rede en traditie (1993)130-157 (Munk 1)
“Kerken en publieke moraal” in: Publieke moraal, studiedag (1993) (G.Ordner)
“Geloven tussen waarneming en waan” in: T.H. Zock, Geloven tussen waan en werkelijkheid ( 1993) 16-36 (Zock 1)
“Theologie” in: P. Cliteur e.a. ed., Overtuigend bewijs: over het wetenschappelijke van de niet-exacte wetenschappen (1994) 82–94 (Clit 1)
“La mienneté et le moment de la dépossession de soi. Le débat de Ricoeur avec Derek Parfit” in: Jean Greisch ed., Paul Ricœur: l’herméneutique à l’école de la phénoménologie (Parijs 1995) 3-19 (Z.Adr) kopie
“Enkele godsdienstwijsgerige notities bij de Jonge’s systematisch-theologische opmerkingen over Jezus’ wederkomst” in: H.J. de Jonge en B.W.J. de Ruyter ed., Totdat hij komt: een discussie over de wederkomst van Jezus Christus (1995) 64-68 (JonH 1)
“Eens christens ongelukkige bewustzijn” in: A. van de Beek ed., Lichtgeraakt: Wetenschapsbeoefenaren over de relatie van hun gelovig christen-zijn en hun werk (1995) 10-25 (Beek 3)
“In dit spoor dan ook verder: theologie van het leven in de nederlandse context” in: over Leven: theologie van het leven: op zoek naar een nieuw oecumenisch model (1996) 13-20, Vlugschrift 11 (B.50)
“Canonvorming: niets definitiefs”, Voorlopig 29 (juni 1997) nr. 6, 2-4 (Z.Adr)
“Na het theïsme” in: A.L. Molendijk ed., Religie her-dacht: de visie van H.J. Adriaanse op de erfenis van het christendom (1997) 21-52 (Mole 1)
[eerder verschenen in het engels onder de titel “After Theism” in : Svend Andersen ed., Traditional Theism and its Modern Alternatives (1994) 130-159, en in het Duits als “Nach dem Theismus” in: H.J. Adriaanse, Vom Christentum aus (1995) 237-264 (Adri 5); heruitgegeven in: H.A. Krop e.a. ed., Post-Theism: reframing the judeo-christian tradition (2000) 33-62 (Krop 1)]
“Klein godsdienstigwijsgerig woordenboek” in: A.L. Molendijk, Religie her-dacht (1997) 133-166 (Mole 1)
“Toespraak” in: H.J. Adriaanse e.a., Toespraken op het symposium God ter sprake t.g.v. de 85ste verjaardag van Herman Heering (1997) (Adri 17)
“Geloof als het bewaren van een geheim” in: W.B. Drees ed., Een beetje geloven (1999) 85-102 (Dree 4)
“De mensen een droom van God-God een droom van mensen. Jean d’Ormesson (*1925) in: Een vermoede God (2000) 10-21 (A.Gou.4)
“Ter inleiding’ en “Een randje theologie: godsdienstfilosofie in relatie tot kerkelijke theologie” in: H.J. Adriaanse ed., Tweestromenland: over wijsgerige en belijdende theologie (2001) 1-30 en 89-122 (Adri 8)
“Openbaring, geloof, twijfel” in: Waar komt ons geloof vandaan?: over openbaring en ervaringen (2002) 21-24, Vlugschrift 18 (B.57)
“Spiritualiteit en het boze” in: G. Hoogers e.a. ed., Verlegen met het kwaad. Typisch vrijzinnig? (2003) 17-27 (Hoog 1)
“Over God” in: J.F. Goud en K.J. Holtzapffel ed., Wij geloven – wat geloven wij? Remonstrants belijden in 1940 en nu (2004) 47-75 (Goud 11)
“Karel Hendrik Roessingh (1886-1925)” in: C.J. Jacobs e.a. ed., Tegendraads: vrijzinnige stemmen op het kruispunt van geloven en denken (2005) 31-42 (Jaco 2)
“Hegel en Rozenzweig” in: R.W. Munk ed., Filosofie, Jodendom, Joodse filosofie (2005) 95-108 (Munk 2)
“Traditie en ervaring” in: Th.M. van Leeuwen ed, God op kousenvoeten: hoe valt er nog van God te spreken? (2005) 7-12 (LeeTh 8)
“Kerk en vrede: een drievoudig snoer” in K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen (2007) 23-26 (Holt 4)
“Jezus als leermeester” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) 49-58 (Dico 6)
“Prediking en geloofsbelijdenis”in: Ds Johan Goud 25 jaar predikant (2009) 4 (Goud 13)
“Het onnozel antwoord” (z.j.; z.p.) (Z.Adria)

Diversen:
-A.L. Molendijk ed., Religie her-dacht: de visie van H.J. Adriaanse op de erfenis van het christendom (1997) (Mole 1)
-H.A. Krop e.a. ed., Post-Theism: reframing the judeo-christian tradition (2000) [verzameling artikelen bijeengebracht t.g.v. H.J. Adriaanse zijn 60e verjaardag, met bibliografie] (Krop 1), hierin:
“Striving for Honesty: Interview with H.J. Adriaanse”, 9-32.
-T.L. Hettema ed., Geloof in poëzie: godsdienstfilosofische bijdragen voor Han Adriaanse (2011) (Hett 1)

R. Adriaanse

Diversen:
-Kerstspelen 2007-2012 (2013) (AdriR 1)

W. Adriaanse-Smit

Boeken:
-Van Kapel West tot Remonstrantse kerk: de geschiedenis van een gebouw: 50 jaar (2006) ed. met E.A. Ketelaar-de Vries Reilingh en H. Rijsdijk (I. a11)
-Bustocht 1 juni 2010: Riga Ranch in Nieuwveen, Tropisch Rozenland in Burgerveen, Remonstrantse Kerk in Zwammerdam (I. h4)
-Vrijwilligersmiddag 6 juni 2010: “Mon Boule” Monster (I. h5)
-Engelen museum: kerstspel en kerstkoor 2010 (I.h6)
-Op zoek naar . . . . . Josef en Maria: kerstspel 2012 (I.h8)

L.J.N.K. van Aken

Boeken:
-Remonstrantsche broederschap in verleden en heden: historische schets (1947) (Aken 1)

A. des Amorie van der Hoeven sr

Boeken:
-Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kansel-welsprekendheid (1825) (AmoS 1a)
-Idem. Herziene en vermeerderde uitgave (1852) (AmoS 1b)
-Leerredenen deel 1 (1835) (AmoS 2a)
-Leerredenen deel 2 (1847) (AmoS 2b)
-Bijbelsche landschappen, naar afbeeldingen, op de plaats zelve vervaardigd, met bijgevoegde tafereelen, deel 1 (1838) (AmoS 3a)
-Bijbelsche landschappen, naar afbeeldingen, op de plaats zelve vervaardigd, met bijgevoegde tafereelen, deel 2 (1839) (AmoS 3b)
-Het Tweede Eeuwfeest van het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam, op den 28 october 1934 plegtig gevierd (1840) (AmoS 4)
-Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde (1847) (AmoS 5)
-Losse geschriften (1848) (Amos 6)
I. Afscheid van mijne hartelijke geliefde Rotterdamsche gemeente (1827)
II. Redevoering over den echten Godgeleerde, een uitlegger der Heilige schrift (1828) oratie
III. Redevoering bij de plegtige inhuldiging van het standbeeld van Michiel Adriaanszoon de Ruijter (1841)
IV. Rede bij de plegtige onthulling van het standbeeld van Prins Willem den Eersten (1845)
V. Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde (1847)
-Verspreide geschriften (1856) voorafgegaan door een woord ter nagedachtenis van den ontslapene door M. Cohen Stuart (AmoS 7)
-Historisch overzigt van de Catechetische Literatuur der Remonstranten (1852) (AmoS 8)

Artikelen:
“Aanspraak bij het graf” in: N. Swart, Lijkrede over C.W. Westerbaen, gehouden in de Remonstrantsch-gereformeerde kerk te Amsterdam, op den 18 Maart 1832 (Amsterdam 1832) 39-41 (Swar 1)
“De herinneringen van een merkwaardig grafschrift verlevendigd”, Licht, Liefde, Leven. Stichtelijke lectuur voor Christenen (1854) 220-221 Z.Frets) (grafschrift op Theodorus Frets)

Over A. des Amorie van der Hoeven sr:
-M.Cohen Stuart, “Iets ter nagedachtenis van Abraham des Amorie van der Hoeven”, Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie (1856) 488-511 (Z.CohM en Z.AmSr) kopie
-J.H. Maronier, “Levensbericht van Abraham des Amorie van der Hoeven”, MNL (1856) 31-48 (Z.Maro)
-J. Tideman, Hoogleeraar Abraham des Amorie van der Hoeven herdacht (1856) in Oraties 2 (TidJ 7)
-C.Pruys van der Hoeven, Levens-studiën (1857) 1-29 (Pruy 1)
-C.P. Tiele, “Am. des Amorie van der Hoeven”, De Teekenen des Tijds (4 maart 1859) (Z.Tiele) kopie
-H.P.G.Quack, Martinus des Amorie van der Hoeven (1869) 2 ev. (Quac 1)
-De Genestet, “In memoriam” in: Dichtwerken (A.Gen.1) 222-226, gedicht
-F.J. Domela Nieuwenhuis, Leven en karakter van A. des Amorie van der Hoeven (1859) (Dome 1)
-C.P. Tiele, “Karakterschets van Prof. Abr. des Amorie van der Hoeven”, Bijblad van de ‘Hervorming’ (1885) 15-16 (Z.Tiele) kopie
-E.H.Cossee, Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855 (1988) (Coss 4)
-E.H. Cossee, “Abraham des Amorie van der Hoeven en Abraham van Rijckevorsel” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap (1993) 81-90 (Adri 15)
-E.H. Cossee, “Amorie van der Hoeven sr., Abraham des”, BLGNP dl 4 (Kampen 1998) 14-15 (X.5)
-S. Vuyk, “Abraham des Amorie van der Hoeven, herault voor vorst en vaderland” in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 233-247 (Vuyk 3)
-“Twee portretten van Abraham des Amorie van der Hoeven” door T. Kootte in Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (2001) 104-109 (F.111) ?

A. des Amorie van der Hoeven jr

Boeken:
-De Joanne Clerico et Philippo a Limborch (1843) proefschrift (AmoJ 1 )
-Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (1845) (AmoJ 2)
-Proza en Poëzie (1850) met levensbeschrijving door J.J. van Oosterzee (AmoJ 3)
-Nagelaten leerredenen van Abm. des Amorie van der Hoeven jr, voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen, van de hand zijns vaders (4de druk 1857) (AmoJ 4)
-Geschriften van Abm. des Amorie van der Hoeven Jr (2de druk 1857), waarin 1) Herinneringen van mijne academiereis 2) De Godsdienst: het wezen van den mensch. Brief aan Dr. J.J. van Oosterzee 3) Nagelaten leerredenen 4) Proza en Poëzie (AmoJ 5)

Artikelen:
“Wat tot de ouderdom bijblijft” in: G.P. Kits van Heijningen ed., De zegen des ouderdoms: stille uren aan den avond des levens (1856) 58-61 (Kits 1)

Over A. des Amorie van der Hoeven Jr
-In memoriam in: MNL (1848) 55-58 (Z.AmJr) kopie
-A.des Amorie van der Hoeven Sr, “Levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders” in: Nagelaten leerredenen (1849) (AmoJ 4)
-J.J.van Oosterzee, “Herinneringen aan Abraham des Amorie van der Hoeven Jr” in: Proza en Poëzie (1850) (AmoJ 3)
-H.J. Adriaanse, “Abraham des Amories van der Hoeven en Schleiermacher of over het woordje “m.i.”, in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 85-98 (Adri 14)
-E.H. Cossee, “Amorie van der Hoeven jr., Abraham”, BLGNP dl 4 (Kampen 1998) 15-17 (X.5)

C. des Amorie van der Hoeven

Boeken:
-Poëtische nalatenschap van een jeugdig ontslapene: gedichten van C. des Amorie van der Hoeven. Voorbericht van M. Cohen Stuart (1861) (AmoC 1)

Gedichten:
“Simeon”, “Anna”, “Danklied” en “De grijsaard in de lente” in: G.P. Kits van Heijningen ed., De zegen des ouderdoms: stille uren aan den avond des levens (1856) 30, 32, 71 en 143 (Kits 1)
“Sla geen treurigen blik op de ontbladerde roos”, Licht, Liefde, Leven. Stichtelijke lectuur voor Christenen (1856) 91 (Z.AmC) kopie
“Kruis-lied”, Licht, Liefde, Leven. Stichtelijke lectuur voor Christenen (1857) 70-71 (Z.AmC) kopie

Over Cornelis des Amorie van der Hoeven
-M. Cohen Stuart, “Voorbericht” in: Poëtische nalatenschap (1861) (AmoC 1)
-E.H.Cossee, Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855 (1988) (Coss 4)

H. A. des Amorie van der Hoeven

Boeken:
-Mijn terugkeer tot de kerk van Christus (1871) bewerkt en ingeleid door dr. Th. Piket S.J. (1940) (AmoH 1)

Martinus des Amorie van der Hoeven

Boeken:
-Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsrecht: een tegenschrift tegen mr. C.W. Opzoomer (1947) van eene inleiding en aanteekeningen voorzien door B. de Ligt (AmoM 1)

Over M. des Amorie van der Hoeven:
-H.P.G. Quack, Martinus des Amorie van der Hoeven (1869) (Quac 1)
-P.J. Meertens, “Martinus des Amorie van der Hoeven” artikel (Z.AmM)

C.W. Anbeek

Boeken:
-Denken over de dood: de boeddhist K. Nishitani en de christen W. Pannenberg vergeleken (1994) proefschrift (Anbe 1)
-Opstanding of reïncarnatie: variaties op één thema? (1996) ed. met anderen (Anbe 5)
-Geloven in de interreligieuze dialoog (2001) ed. met anderen (themanummer Praktische Theologie) (Anbe 4)
-Zin in zen: de aantrekkingskracht van zen in Nederland en België (2003) (Anbe 3)
-Mimi & Akiko (2005) (Anbe 7)
-Overlevingskunst : leven met de dood van een dierbare (2010) (Anbe 6)
-De berg van de ziel: persoonlijk essay over kwetsbaar leven (2013) met Ada de Jong (Anbe 8)
-Aan de heidenen overgeleverd: hoe theologie de – 21ste eeuw – kan overleven (2013) oratie ( Anbe 9)
-Toekomst: een pelgrimstocht naar de toekomst(2014) uit de serie Goddeeltjes (Anbe 10)

Artikelen:
“Inleiding” en “Slotwoord. Hoe nu verder?” in: A. van Harskamp ed., Voorbij goed en kwaad?: Christendom en Boeddhisme (Kampen 1991) 11-24 en 95-106 (Hars 1)
“Dood en wedergeboorte in het boeddhisme” in: C.W. Anbeek e.a., Opstanding of reïncarnatie: variaties op één thema? (1996) 68-74 (Anbe 5)
“Buddhist spirituality: a possible source of inspiration for christians?”, Studies in Interreligious
Dialogue 7 (1997) 56-65 (Z.Anb) kopie
“Buddhism and Psychotherapy in the West: Nishitani and Dialectical Behavior Therapy”, Studies in Interreligieus Dialogue 9 (1999) 207-226 (overdruk) (Anbe 2)
“Het Einde vanuit boeddhistisch perspectief” in: W.Dijk ed., De laatste tijd. Denken over het einde in levensbeschouwing en psychiatrie (1999) 58-66 (Dijk 1)
“Keiji Nishitani”, in: Kritisch Denkerslexicon 28 (juli 2000) 1-14 (Z.Anb) kopie
“Filosofie Oost-West: Japan; Nishida; Nishitani” in: J. Bor e.a. ed., De verbeelding van het denken: geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie (1995; 6de druk 2000) 364-366 (Bor 1) (plank hoge boeken)
“Interreligieuze dialoog: wat, waarom, hoe?” in: C.W. Anbeek e.a. ed., Geloven in de interreligieuze dialoog (themanummer Praktische Theologie (2001) nr. 1) 7-16 (Anbe 4)
“De wereld van zen” in: J. de Raat e.a. ed., De verleiding van het vreemde: katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw (2002) 176-199 (Raat 1)
“Het geheim van het oosten, het geheim van zen” in: B. Voorsluis ed., Het geheim van de wereld: spiritualiteit Oost-West (2004) 54-79 (Voor 1)
“Dubbele religieuze identiteit: jezelf verliezen of juist vinden?” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 29-34, Vlugschrift 19 (B.58)
“Wat oneindig groter is” in: M.A. Bosman-Huizinga e.a. ed., Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) 46-50 (Bosm 1)
“Remonstranten: geloof begint bij jou” in: Arminiusreeks 1 (2015) 5-11 (B 59)

Arminius

Boeken:
-*Een cleyn tractaetgen vervatende seeckere articulen teghens den aflaet ende vaghevier. Ghedisputeert onder Jacobo Arminio, 22 febr.1606 (Amsterdam 1609) (Knuttel 1647) (L.Arm.1)
-Twee disputatien vande godeliicke predestinatie: d’eene by doct. Fransiscus Gomarus, d’ander by doct. Jacobus Arminius (1609) kopie (L.Arm.2)
-Verklaring van Jacobus Arminius afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608: opnieuw uitgegeven door G.J. Hoenderdaal (1960) (Hoen 6)
-The writings of James Arminius. Vertaald door James Nichols and William Bagnall. 3 delen (1977) (eerdere uitgaven 1853, 1956; latere uitgave met inleiding van C. Bangs in 1986 Works of James Arminius) (Armi 1a-c)
-The auction catalogue of the library of J. Arminius: a facsimile edition with a introduction by C.O. Bangs (1985) (Armi 3)

Over Arminius:
-Petrus Bertius Jr., Liick-oratie over de doot van den Eerweerdighen ende wytberoemden Heere Jacobus Arminius (vertaald door J.A. Corvinus) (Leiden 1609) (L.Ber.1)
-Petrus Bertius, Aen-spraeck, aen D. Fr. Gomarum, op z?ne bedenckinghe over de l?ck-oratie, ghedaen na de begraefenisse van D. Jacobus Arminius zaligher (Leiden 1610) (Knuttel 1756) (L.Ber.2)
-Robbert Robbertsz Le Canu (1563-ca1630), Nieuwe jaars claach-liedt, over de doodt van D.D. Iacobus Arminius, … Op de wijse vanden tweeden Psalm, Waerom raest het volck met sulcken hoochmoedt (Leiden 1610) (Knuttel 1753) (L.Can.1)
-A. Stolker, Gedachtenis van Jacobus Arminius bij de tweehonderdste verjaring van zijnen dood, gevierd op den 22sten van Wijnmaand des jaars 1809 in eene kerkelyke redevoering (Leiden 1809) met een naschrift over Arminius (Stolk 2)
-W. Huntington, Het arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed (1883) (Hunt 1)
-J.H. Maronier, Jacobus Arminius: een biografie (1905) (Maro 12)
-H.IJ. Groenewegen, Jacobus Arminius op den 300-jarigen gedenkdag van zijnen dood (1909) (Groe 7)
-A.W. Harrison, The beginnings of Arminianism (1926) (Harr 1)
-H.IJ. Groenewegen, “Arminius en de Remonstrantie” in: G.E. Heering ed., De Remonstranten: gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) 61-78 (HeeG 2)
-G.J. Sirks, Arminius. Pleidooi voor de vrede der kerk (1960) (Sirk 15)
-G.J. Sirks, “Arminius en daarna”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 6-7 (Vrij 1)
-D. Tjalsma, Leven en strijd van Jacobus Arminius (1960) oriëntatiereeks XII/XIII (A.TjaD.1)
-G.J. Hoenderdaal, “De theologische betekenis van Arminius: redevoering gehouden te Leiden op 10 oktober 1960”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 1960/1961 (Hoen 5)
-G.J. Hoenderdaal, “Wie was Arminius ?”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 4 (Vrij 1)
-G.J. Hoenderdaal, “Waarom Arminius herdenken ?”, Wending 15(1960) 316-326 (Z.Hoen)
-S. Vuyk, “Het theologisch uitgangspunt van Jacobus Arminius” in: J.G. Paardekooper ed., In open veld (1962) 751-758 (Paar 1)
-G.O. McCulloh ed., Man’s Faith and Freedom: the theological influence of Jacobus Arminius (1962) art. G.J. Hoenderdaal, L.J. van Holk (McCu 1)
-C. Bangs, Arminius: a study in the Dutch reformation (1971) (Bang 1)
-E.H. Cossee, Arminius en de eerste remonstranten in hun betrekking tot Rome (1973) scriptie (N.Cos.2)
-H. Berkhof, “De ware ring van Arminius” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 151-158 (Adri 14)
-E. van Hall-Nijhoff, “Het handschrift van Arminius” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) (Adri 14))
-E.P. Meijering, “Opmerkingen n.a.v. de Arminiaanse probleemstelling in de patristische theologie” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 9-14 (Adri 14)
-G.J. Hoenderdaal, “The debate about Arminius outside the Netherlands” in: Th. Lunsingh Scheurleer en G.H.M. Posthumus Meyjes ed., Leiden University in the 17th century (1975) 137-160 (Luns 1) (plank hoge boeken)
-G.J. Hoenderdaal, “Arminius en Episcopius”, NAvK 60 (1980) 203-235 (Hoen 17)
-G.J. Hoenderrdaal, “Jacob Arminius”, Gestalten der Kirchengeschichte (dl 7 1982) 51-64 (Z.Hoen) -A. Holleman, Junius en Arminius in hun beoordeling van Rome (1988) scriptie (N.Hol)
-G.J. Hoenderdaal, “Erasmus en Arminius over de vrede in de kerk” in: E.K. Grootes en J. den Haan ed., Geschiedenis, godsdienst en letterkunde (1989) 63-69 (Groo 1)
-R.A. Muller, “The christological problem in the thought of Jacobus Arminius”, NAvK 68 (1988) 145-163 (Z.Mull)
-E. Dekker, Rijker dan Midas: vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) (1993) (Dekk 1)
-K.D. Stanglin, Arminiuis on the Assurance of Salvation: the Context, Roots, and Shape of the Leiden Debate, 1603-1609 (2007) (Stan 1)
-W.A. den Boer, Duplex amor Dei: contextuele karakteristiek van de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) (2008) proefschrift (Boer 7)
-G.G. Hellinga, “Jacobus Arminius”, Leiders van de Gouden Eeuw (2009) 127-130 (Hell 1)
-Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis: nummer gewijd aan Arminius i.v.m. zijn sterfdag 400 jaar geleden, TNK 12 (oktober 2009) (TNK 2)
-Th.M. van Leeuwen e.a. ed., Arminius, Arminianism, and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609) (2009) (LeeTh 14)
“De lepe vos: Jacobus Arminius: onafhankelijke geest en vleesgeworden nuance” in: Glossy Arminius: voorvechter van de vrije wil (2010) 9-11 (G. f13)
-De Lokroep van de doopsgezinde en remonstrantse gemeente Leiden (jan-feb 2010) (Armi 2)
-K.D. Stanglin, The Missing Public Disputations of Jacobus Arminius: Introduction, Text, and Notes (2010) (Stan 2)

H. van Assendelft

Artikelen:
-Een roeping van de vrijmetselarij in den modernen tijd (1912) (Asse 1)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  – Thema’s