Algemene Ledenvergadering 2019

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op 28 maart 2019

De vergadering werd gehouden in onze kerk en begint om 19:30 uur

Indien u niet in de gelegenheid bent om zelf deze Jaarvergadering bij te wonen, maar u uw stemrecht wilt laten gebruiken door een ander Lid of Vriend, kunt u deze laatste een ‘volmacht‘ geven door middel van het hier op te halen Volmachtformulier.

Voor het indienen van voorstellen/agendapunten vragen wij u deze uiterlijk donderdag 8 maart a.s. te sturen aan het secretariaat (klik hier)

Agenda     voorlopige versie

1.     Korte inleiding door Ds F.F. Boogerd
2.     Welkom en opening
3.     Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2018 (Klik hier voor deze notulen)
4.     Vaststellen van de Agenda
5.     Ingekomen stukken en mededelingen
6.1    Terugblik 2018 door de Voorzitter
6.2     Terugblik 2018 door de Predikant  (Klik hier voor het Jaarverslag van de predikant)
7.     Jaarverslag over 2018 (Klik hier voor de Jaarverslag-Bijlagen)
8.1     Financieel verslag over 2018 (Klik hier voor de Toelichting op de Jaarrekening 2018, de Balans 2018 en de Winst-& Verliesrekening 2018 en de Personele Staat)
8.2     Jaarverslag en financieel verslag van de Diaconale Commissie over 2018 (Klik hier voor het Financieel Jaarverslag Diaconie)
8.3     Rapport van de Kascommissie
8.4     Voorstel tot decharge van de Kerkenraad
8.5     Benoeming van een nieuw lid van de Kascommissie
9.     Beleidsplan 2018-2020 (Klik hier voor dit document)
10.     Vaststellen van de Begroting voor 2019 (De Begroting 2019 staat in de rechterkolom van de Winst- & Verliesrekening bij Agendapunt 8.1)
11.1     Aftreden Maarten den Ottolander
11.2     Aantreden van Kerkenraadslid (Ard Oosten van Slingeland)
12.     Rondvraag
13.     Sluiting

Na sluiting van de vergadering is er gelegenheid om met elkaar na te praten met een sapje/drankje.