Bibliotheek Remonstrantica thema Remonstrantse Gemeente Den Haag

Alles met betrekking tot de Remonstrantse Gemeente Den Haag in de meest algemene zin is hier gecatalogiseerd.

Geschiedenis (I. a)

“De eerste steen van de nieuwe Remonstrantsche Kerk te ‘s Gravengage”, URB (1895) 49-52 en “Onze nieuwe kerken”, URB (1896) 189-202 (I. a15) (Geschiedenis en bouw Kerk aan de Laan)
-Handelingen AV 1896 (1896) 29-35 (Geschiedenis en bouw Kerk aan de Laan)
-Historische inleiding in Verslag omtrent den toestand der Remonstrantsch-Gereformeerde
Gemeente te ’s-Gravenhage over het jaar 1901 (1902) Kopie (I. a1)
-B.Tideman Jzn, “Het huis van Johannes Wtenbogaert te ’s-Gravenhage” en “De Remonstranten te ’s-Gravenhage in de 17de eeuw” in: Die Haghe. Bijdragen en Mededeelingen (1903) 1-61 (origineel en overdruk) (I. a2)
-F. Kleijn, “Kort historisch overzicht” in: Bijeenkomst ter herdenking van het 300 jarig bestaan der Remonstrantsche Gemeente te ’s-Gravenhage (1932) (I. a3)
-“Den Haag in vrede en oorlog” in: J.C.A. Fetter, Herinneringen (1958) 155-195
-De historie van het college van collectanten (1961) (I. a4)
-E.H.Cossee. “De Remonstranten te ’s-Gravenhage en hun kerkgebouw aan De Laan” in: Jaarboek Die Haghe (1974) 85-124 (origineel en overdruk) (I. a5)
-Data geschiedenis Kerk aan de Laan (1878) (I. a16)
-“Remonstrantse kerk, Laan” in: Ch. Dumas ed., Waar Hagenaars kerkten: geschiedenis van de Haagse kerken gebouwd voor 1900 (1983) 231-240 (I. a6)
-A. van Houten, Kerk aan de Laan: Geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap te ’s-Gravenhage en omstreken (1996) (I. a7)
-“Remonstrantse Gemeente den Haag” in: Kerken in Den Haag Nieuw Centrum (2002) 22-23 (I. a8)
-Spiritualiteit en cultuur: Uytenbogaertcentrum 1995-2005 (I. a9)
-Wanda Nikkels e.a. ed., 100 jaar VVG 1906-2006: gedenkboek van de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstgen Voorburg (2006) (I. a10)
-Van Kapel West tot Remonstrantse kerk: de geschiedenis van een gebouw: 50 jaar (2006) W. Adriaanse-Smit, E.A. Ketelaar-de Vries Reilingh, H. Rijsdijk (I. a11)
-Onderduikers in de Laan 1940-1945: kostersechtpaar Pleijsier-van Buren, ds. F. Kleijn (I. a12)
-G.Th. Langerak, Kortenbosch: geschiedenis van een wijk (1984) 29-30 (I. a13)
-P.L. Slis, Rubriek Predikantenbord in Kerkblad van de Remonstrantse in Den Haag en omstreken (2009-2010) kopie (I. a14)
-J. Goud, Een Remonstrants centrum voor religie en cultuur. Het Uytenbogaertcentrum in Den Haag 1995- 2015 (2015) (I. a15)

Reglementen (I. b)

-Huishoudelijk Reglement van de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenhage (1900) (I. b1)
-Reglement van de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenhage (1912) (I. b2)
-Reglement der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenhage (1913) (I. b3)
-Reglement der Remonstrantsch?Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenhage (1920) met
wijzigingen 1924 en 1927 (I. b4)
-Reglement van de “Jong?Remonstranten Kring” Den Haag (1929) (I. b5)
-Reglementen en instructies: in bruikleen aan de Leden van den Kerkeraad (1937-1940) (I. b6)
Algemeen Reglement van de Broederschap (1937)
Reglement van de Gemeente (1937)
Huishoudelijk Reglement voor den Kerkeraad (1937)
Reglement en Huishoudelijk Reglement van het College van Collectanten (1937)
Instructies voor de kerkelijke Ambten (1937)
Huishoudelijk Reglement van de Commissie voor Hulp in Nood (1937)
Instructie voor de Commissie van Redactie van het gemeenteblad “Van Maand tot Maand” (1938)
Instructie voor de Begroetingscommissie (1938)
Instructie voor de Financieele Commissie uit de Gemeente (1937)
Instructie voor de Commissie voor de Auladiensten (1937)
Voorlopige Instructie voor de Commissie voor de diensten in de Spoorwijk (1937)
Bepalingen betreffende de Stichting “Het Remonstrantsch Tehuis Aletta” (1939)
Bepalingen betreffende het Remonstrantsch Tehuis “Van Valkenburg”(1939)
Reglement en Huishoudelijke bepalingen voor het Koor (1940)
Instructies voor het Bureau der kerk (1940)
Reglement van het Pensioenfonds der Remonstrantsche Broederschap (1937)
-Reglement der Remonstrantsch?Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenhage (1937) (I. b7)
-Reglement van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenhage (1952) (I. b8)
-Reglement Remonstrantse Gemeente ’s-Gravenhage (1991) (I. b9)
-Reglement Remonstrantse Gemeente 1998 (I. b10)

Rapporten (I. c)

-Rapport van de in maart 1964 ingestelde onderzoekcommissie van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenhage, deel I en II (1966) F.J. Beekman en O. ten Have (I. c1)
-Een organisatie-onderzoek bij de Remonstrants Gereformeerde Gemeente van Groot Den Haag (1970) Dr. J.W.H. Leslie-Miller (I. c2)
-Rapport van de Commissie Beleid Lange Termijn: Deel I (juni 1968), Deel II De gestalte van de gemeente (november 1969), Deel III De structuur (mei 1970) (I. c3)
-Om de toekomst van de gemeente: samenvattend verslag van de Brede Gemeentelijke Discussie in de Doopsgezinde en remonstrantse Gemeenten van Den Haag (1984/85) (I. c4)

Lezingen, Preken, Bijeenkomsten, Liturgieën, Programmaboekjes (I. d)

-Wederkeeren. Rede bij de inwijding der Nieuwe Remonstrantsche Kerk ’s-Gravenhage (1896) kopie (HeeP 7; I. d1)
-Bevestiging van de leden der Remonstrantsch Gereformeerde Broederschap (10 april 1938) toespraken van ds. Fetter, ds. Kleijn en ds. Wiardi Beckman (I. d2)
-Afscheidspreek van Dr. J.C.A. Fetter (15 oktober 1950) (I. d3)
-Orde van de dienst bij de ingebruikneming van de Remonstrantse Kapel West (27 maart 1956) en de preek van dr. H.J. Heering (I. d4)
-De Grote Vaart: Spel bij het afscheid van Dr. H.J. Heering van de Remonstrantse Gemeente van Den Haag (8 september 1964) (I. d5)
-Over geloven gesproken: vijf voordrachten voor de Haagse DoRe gemeenten (oktober 1979) (I. d6)
-Geloven als werkwoord: zes inleidingen voor de Haagse DoRe gemeenten (7 oktober 1980) (I. d7)
-De gemeente: zes inleidingen voor de Haagse DoRe gemeenten (oktober-november 1981) (I. d8)
-Geloven in een veranderende samenleving . . . Kunnen we ’t aan ? (1986-1987) Programma van een Open Geloofsgemeenschap (I. d9)
-Geloven nu ! Winterprogramma (1987-1988) (I. d10)
-Lezingencyclus en symposium “New Age” (1993) videoband (I. d11)
-Zaligsprekingen. Adventsdiensten en kerstnachtdiensten (1995) (I. d12)
-Afscheidspreek van ds Foeke Knoppers (6 oktober 1996) videoband (I. d13)
-“Daar ben ik niet zo goed in”: informeel gedeelte van het programma bij het afscheid van Foeke Knoppers (6 oktober 1996) (I. d13)
-Wat geloven – wat geloof ik? (7 juni 2005) (I. d14)

Diversen (I. e)

-Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstrantsche Kerk te ’s Hage gedoopt sijn, ’t sedert den 17 Augustij 1650 (1907) (I. e1)
-Johan Gram, ‘s Gravenhage in onzen tijd (1893) 59-60 (kopie) beschrijving Kerk aan de Laan (I. e14)
-T. van Lohuizen. Er is een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken (15 februari 1918) en diverse brieven Aan de Leden (2, 26, 28 februari 1918 en 6 december 1918) (conflict Sparnaay/Wannée) (I. e2)
-K.F. Sparnaay, Circulaire aan de leden van de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te ‘s Gravenhage, ter voorbereiding op de bestuurlijke stemming ter beslechting van de problemen, 1 februari 1918 (I. e2)
-Conflict Sparnaay/Wannée in Uit de Remonstrantsche Broederschap 29 (1918) 144-186 en 30 (1919) 23-32 (I. e3)
-A.J. van der Steur, “Bij G. Hordijk’s wandschilderingen in de Remonstrantsche Kerk te ’s-Gravenhage”, Bouwkundig Weekblad Architectuur (19 januari 1929) 20-23 (I. e13)
-Een vraag van persoonlijk en gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (1952) oproep bij te dragen aan de bouw van de tweede Remonstrantse kerk in Den Haag (I. e4)
-Albert Camus, L’artiste et son temps: voordracht gehouden 5 oktober 1954 in de Remonstrantse Kerk te Den Haag (1954) machineschrift, met vertaling van S.H. Jansen (I. e10)
-G. Verloop, “Werklijst Flaes en Brünjes 1864: 1863-1864 bouw van een orgel in de Remonstrantsche Kerk te ‘s-Gravenhage”, de Mixtuur: tijdschrift over het orgel nr. 14 (juli 1974) 273-280 (I. e11)
-Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland. Inventarisatie-Rapport ’s-Gravenhage (1994) (achter slot) (I. e5)
-Lucie Q.Bakker: unica en serviezen 1950-1985 (1995) ontwerpster avondmaalservies Kapel West (I. e6)
-Wat ieder gemeente-lid behoort te weten van bijbel en kerk (z.j.) (I. e7)
-A.M.J. de Haan, Inventaris van het archief der Remonstrants Gereformeerde Gemeente (1618-1959) (1971) Gemeente Archief ’s-Gravenhage (I. e8)
-Johannes Uytenbogaert op herhaling/ op z’n retour/ revisiting?: kijk- en luisterspel in tien bedrijven voor alle medewerkers/-sters van de Haagse Remonstrantse Gemeente (18 mei 1995) (I. e16)
-JanJaap Luijt, “Hedi Bogaers (15 maart 1956 – 5 april 2006)”, De Beeldenaar: tweemaandelijks tijdschrift voor Numismatiek en Penningkunst 30 (2006) nr. 3, 136 (I. e9)
-Beschrijving van penningen in het bezit van de Remonsttrantse Gemeente Den Haag (2009) (I. e12) machineschrift
-Documenten (handschriften, getypte en gestencilde documenten, prekencollecties) uit de Bibliotheek Remonstrantica overgedragen aan Het Utrechts Archief op 27 november 2009 (I. e15)
-Kerken in Den Haag: nieuw centrum (z.j.) (I. e17)

Foto’s, video’s, cassettebandjes, fotoboekjes (I. h)

-Jubileum ds. Spijker 2 maart 1980 (I. h2)
-Afscheid ds. Marga Vos op 5 oktober 2003 (I. h1)
-Jubileum Remonstrantse Kerk (Kapel West) 50 jaar. 8 april 2006 (I. h3)
-Foto’s kerk genomen door Jop van Zelm van Eldik (2010) (I.h8)
-W. Adriaanse-Smit, Bustocht 1 juni 2010: Riga Ranch in Nieuwveen, Tropisch Rozenland in Burgerveen, Remonstrantse Kerk in Zwammerdam (I. h4)
-W. Adriaanse-Smit, Vrijwilligersmiddag 6 juni 2010: “Mon Boule” Monster (I. h5)
-W. Adriaanse-Smit, Engelen museum: kerstspel en kerstkoor 2010 (I. h6)
-W. Adriaanse-Smit, Vrijwilligersmiddag 2012 (I. h7)
-W. Adriaanse-Smit, Op zoek naar . . . . . Josef en Maria: kerstspel 2012 (I .h9)
-W. Adriaanse-Smit, Zondag 1 september: openingsdienst (2013) (I. h10)
-Madzy van der Kooij, Fotoboekje, Bustocht Remonstrantse Gemeente Den Haag naar Oudewater en Schoonhoven; 28 mei 2013 (2013) (I. h11)
-Madzy van der Kooij, Fotoboekje, Uitje Remonstrantse Gemeente Den Haag naar Naarden-Bussum en Huizen; 20 mei 2014 (2014) (I. h12)
-Madzy van der Kooij, Fotoboekje, Symposium en emeritaat Johan Goud; 28 & 29 maart 2015 (2015) (I. h13)
-Madzy van der Kooij, Fotoboekje, Symposium en emeritaat Johan Goud; 28 & 29 maart 2015 (2e druk, lichtelijk gewijzigd) (2015) (I. h14)

Jaarverslagen:

1901-1914 1965 1990-1999
1942-1945 1970-1979 2000-2009
1947 1980-1989 2010-2014

Als bijlage gevoegd in Van Maand tot Maand van juni of juli de jaarverslagen: 1923-1926, 1928-1934

Wegwijzers:

1965/1966 1968/1969 1979/1980 1990
1966/1967 1969/1970 1983/1984 1993
1967/1968 nov.1973 1986
– Kleine Sociale Wegwijzer voor Remonstranten en Doopsgezinden 1972 en 1973
-Contactledenwerk (2012)

Gemeenteblad

Van Maand tot Maand: 1915-juni 1971 (1971 nr 7 ontbr.)
Kredo: Juli 1971-
Kerkblad
Op de hoogte

Ordners

-Ordner met artikelen, gegevens, diversen over Haagse gemeente
-Ordner Uytenbogaert. Remonstrants centrum voor religie en cultuur: bulletins, symposia, lezingen, overige manifestaties, diversen

PM nog verwerken
-“De Remonstrantsche Kerk” in: Mr. Jacob de Riemer, Beschrijving van ’s-Gravenhage (1730) 1e deel, 1e stuk, 420-421 Ordner
-“Hordijk’s wandschilderingen in de Remonstrantsche kerk te ’s-Gravengage” in: De Stroom van 22 december 1928 Ordner
-God vereeren en Hem dienen. Brochure Den Haag I. 4
-Een cursus voor de kerkenraad. Toerusting (1983) I.21
-Preek, toespraken en informeel programma afscheid ds F.Knoppers (6 oktober 1996) (cassette bandjes) I.39

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s