Bibliotheek Remonstrantica Auteurs K

H.H.M. Kakebeeke

Boeken:
-Dichter bij gedichten: korte kantekeningen bij poëzie voor kinderen (2008) (Kake 1)
-Zuid-West (2012) gedichten (Kake 2)

Dirk Rafelsz. Kamphuijsen

Over D.R. Kamphuijsen:
-Chonia (pseudoniem voor J.C. Kindermann), Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuijsen, in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dortsche synode (1853) 2 dln (Chon 1)

M.C.H. Kassens

Artikelen:
“Spiritualiteit en folly” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 34, Vlugschrift 7 (B.45)
“Gebed van eenvoudig worden” in: “Nooit heb ik niets met U”: gedachten over het gebed (1995) 21-23, Vlugschrift 10 (B.49)
“Spreken over God: niet buiten Christus om” in: Th.M. van Leeuwen ed, God op kousenvoeten: hoe valt er nog van God te spreken? (2005) 26-28 (LeeTh 8)
“Jezus” in: M.A. Bosman-Huizinga e.a. ed., Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) 57-61 (Bosm 1)
“Innerlijke vrede en het gebed” in: A.A.I.M. Mikkers e.d., De lieve vrede: werkschrift voor de beraadsdag 2007 van Doopsgezinden, Remonstranten, VVP en NPB (2006) 17-19 (Mikk 3)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

P.A.P.E. Kattenberg

Boeken:
-Credaal getuigen in context (1980) (Katt 1)
-‘Zondag een dure dag?’ Rapportage onderzoek in opdracht van de STER naar het oordeel van de Nederlandse bevolking over invoering van etherreclame op zondag (1988) (Katt 4)
-Een flexibele werkweek. Spreiding van de adempauze: een onderzoek naar visies en standpunten (1990) (Katt 5)
-Ruimte voor Beelden (al dan niet) (1994) ed. met anderen (Katt 6)
-Puzzelstukjes: vrienden- en vriendinnenboek voor Hans Paardekooper (1994) ed. met E.J. Kuiper (Kuip 7)
-Andy Warhol, Priest?: “the last supper comes in small, medium, and large” (1999) proefschrift (Katt 8)

Artikelen:
“Another break in the wall: People’s participation as a basic need in the liturgical celebration” in: Exchange (september 1980) 1-54 (Katt 2)
“Une autre brique dans le mur” in: A travers le monde: célébrations de l’eucharistie (1981) 119-189 (Katt 3)
“Snapshot Painting”, Semiotext 4 (1982) nr. 2, 210-215 (Z.Kat) kopie
“Dripping wet” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 149-152 (Adri 15)
“Een goed gebouw in een grote stad” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 29, 31, 33, Vlugschrift 7 (B.45)
“De stilte van het onuitgesproken woord” in: P.A.P.E. Kattenberg e.a. ed. Ruimte voor Beelden (al dan niet) (1994) 35-38 (Katt 6)
-Drie artikelen over kunstwerken in het gebouw van de BVD te Leidschendam in: Kunst bij rijksgebouwen, deel 10 (1995) (Katt 7)

Diversen:
-Hen androon, hen theoon genos. “Opstanding”, als religieuse voorstelling in enkelen antieke godsdiensten van het Nabije Oosten (1979) scriptie (N.Kat.1)
-Le déja-dit. Een godsdienst-psychologisch opstel over religieuse ervaring; een visie: kan men religieuse ervaring zien als imaginatieve ervaring (1979) scriptie (N.Kat.2)
-Mirjam Westen, “Peter Kattenberg” in: Hif van beelden: 16 beelden en installaties in de Botanische Tuinen van de Rijksuniversiteit Utrecht (1991) 17-18 (Z.Kat)
-Enkele fotos en artikelen van Kattenbergs beelden, waaronder Gothic Dobber, X-Rays, Trophy (Z.Kat)
-Oegstgeestenaar Peter Kattenberg plaatst kunstwerk bij gevangenis (z.j.) (Z.Kat)

E.A. Ketelaar-de Vries Reilingh

Boeken:
-Van Kapel West tot Remonstrantse kerk: de geschiedenis van een gebouw: 50 jaar (2006) ed. met W.
Adriaanse-Smit en H. Rijsdijk (I. a11)

H.J. de Kievid

Boeken:
-Verbondenheid en vrijheid in het geloof: geschiedenis en kenmerken van het congregationalisme (1962) oriëntatiereeks I (Kiev 1)
-De Remonstrantse Broederschap gespiegeld in het congregationalisme (1964) Kort Bestek 3 (Kiev 2)
-Schets van de geschiedenis van de Remonstrantse Gemeente Eindhoven (1990) (Kiev 3)

Artikelen:
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag. Nieuwe bundel (1949) 10, 60, 77, 120, 142, 216, 256, 354, 368 (RidT 2)
“Buitenlandse contacten van Remonstranten”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 10 (Vrij 1)
“The Remonstrants” in: Proceedings of the ninth International Congregational Council (1962) 112-115 (I.C.C. 1)
“Een stukje geschiedenis over de verhouding geloof en politiek in vrijzinnige (Remonstrantse) kring” in: Geloof, kerk en politiek ( 1969) 9-19, Kort Bestek 13 (1969) (B.10)
“Inkomensbesteding” in: -Arbeid – Inkomen – Uitgaven. Syllabus uitgegeven door de Commissie voor Evangelie en Samenleving van de remonstrantse Broederschap (1975) 22-33 (G. f17)

Over ds. H.J. de Kievid:
-L.A.AE. Sluyterman, “Ds. H.J. de Kievid met emeritaat: een onwennig idee voor de Eindhovense gemeente”, RW 33 (23 augustus 1974)
“Onze jongste emeritus”, RW (september? 1974)

H.H. Kirchheiner

Boeken:
-De Nationale Ombudsman in democratisch perspectief (1984) (Kirc 1)

N.C. Kist

Artikelen:
“Wiens is de spreuk: in necessariis unitas, in non necessariis libertas, in omnibus caritas ?”, Archief voor Kerkelijke Geschiedenis in zonderheid van Nederland 10 (1840) 358 (Z.Kist) kopie
“In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in omnibus caritas”, Archief voor Kerkelijke Geschiedenis in zonderheid van Nederland 18 (1847) 425-442 (Z.Kist) kopie

F.A.G. de Klark

Boeken:
-Bijbelrooster (1949) met anderen (Klar 1)

Over F.A.G. de Klark:
“In memoriam Ina de Klark”, adRem (november 1998)

A. Klaver

Boeken:
-Critiek op de verzonden Brief aan veertig Friesche Bondsleden door den heer ter Haar, afdeelingsconsul voor Friesland, en de daaruit gevolgde discussiën op de Algemeene Vergadering der A.N.W.B. op Zondag 28 november 1897 (Klav 1)
-Jaarboek van den Frieschen Wielrijdersbond voor 1899 (1898) ed. (Klav 2)
-De prostitutie: een inleidende studie tot het vraagstuk (1909) (Klav 3a)
-Idem, met kanttekeningen van de auteur (1909) (Klav 3b)
-Geneeskundig onderzoek voor het huwelijk: lezing (1910) (Klav 5a)
-Idem, drukproef (Klav 5b)
-Het nieuw-malthusianisme (1910) (Klav 6)
-Het neo-malthusianisme: critische studie voorafgegaan door een historische beschouwing over Malthus en zijn essay (1910) (Klav 30)
-De Religieus-Humanitaire Strooming (1910) Kerk en Secte, serie 4, nr. 6 (Klav 7)
-Preken verschenen in Vrijzinnige Godsdienstprediking 1911-1933 (Klav 8)
1911: De tempel Gods
1912: Ondergaan, berusten, aanvaarden
1914: Niet inslapen, maar ontwaken
1915: Tagore’s wijzangen
1916: Als de schepping spreekt
1918: Tagore’s brief van de koning
1921: De kaarsvlam uit Jeruzalem
1930: Genesius, een drama van christen-worden
1933: De munten van Moeder
-Sapma’s tekst (1912) preek uitgesproken bij de inwijding der gerestaureerde Remonstrantsche Kerk te Hoorn (Klav 9)
-Het Nieuw-Malthusianisme (1913) (Klav 10)
-Harmonische en onharmonische levens (1913) (Klav 11)
-De vrijmetselarij en Prof. Bolland (1914) (Klav 12)
-De sociale zijde van het sexueele vraagstuk (1918) (Klav 13)
-Groot is de tijd en geweldig: rede uitgesproken op 28 Nov. 1918 in de samenkomst van alle gezindten (1918) (Klav 14)
-De Nieuwe Tempel: Maandschrift o.r.v. Ds. A. Klaver 1e jrg 1919 afl. 1 t/m 6, 2e jrg afl. 5 (Klav 16)
-Openingsrede op de AV der Remonstrantsche Broederschap van 1920 (1920) (Klav 17 en Klav 26)
-Rabindranath Tagore: zijn leven, levenswerk en levenszending (1921) (Klav 18)
-Humanitaire droomen en daden (ca 1925) (Klav 21)
-Berusting: verzen van A. Klaver (1928) (Klav 24)
-De tempel met menschenhanden gebouwd (z.j.) (Klav 28)
-Lessing, Schiller, Heine: literair-biografische schetsen (z.j.) (Klav 29)

Artikelen:
“Een voorbeeld van tucht bij de Doopsgezinden”, NedAK (1902) 107-108 (Klav 27)
“Preciesen en rekkelijken”, URB (1906) 95-103 (Klav 27)
“Een vreemdeling over Nicolaas Beets”, URB (oktober 1907) (Klav 27)
“De Nederduitsch?Gereformeerde Kerk in Zuid?Afrika” in: Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis 6 (1909) 306-324 en 373-405 (Klav 4)
“De velden zijn wit om te oogsten – maar waar zijn de arbeiders?” en “De Rein Leven-beweging en het
Nieuw-Malthusianisme”, Levenskracht. Maandblad voor Reiner Leven 5 (1911) 145 en 170-171 (M. 3)
“Het boek van het huwelijk”, Levenskracht (1912) 166-170 (Klav 27)
“Nieuw Leven”, “Waakt tegen verzoeking”, “Het boek van het huwelijk” en “Ideaal en Praktijk”, Levenskracht. Maandblad voor Reiner Leven 6 (1912) 1, 133-134, 166-170 en 209-211 (M.3)
“Aan de Vrouw!” en “Wiegelied”, Levenskracht. Maandblad voor Reiner Leven 7 (1913) 76 en 193 (M.3)
“Mystiek”, Vragen van den dag (1919) 241-265 (Klav 15)
“Tagore en zijn wegbereiders”, Vragen van den dag (1919) 881-904 (Klav 26)
“Tagore’s levenszending”, Maconniek Weekblad (1920) 605-616 (Klav 26)
“Rabindranath Tagore: de levens- en godsbeschouwing van een ‘heiden'”, Maconniek Weekblad (1920)653-662 (Klav 26)
“Rabindranath Tagore”, URB (1920) 86-94 (Klav 26)
“Enkele grepen uit de sociaal-economische en cultureel-historische ontwikkelingsgeschiedenis der samenleving na de Fransche Revolutie tot op onzen tijd”, Maconniek Tijdschrift (1920/21) 405-424 en 451-470 (Klav 26)
“Jubileum-preek. 14 mei 1922 (12 1/2 jaar predikant te Hoorn)”, De Nieuwe Tempel 2 (1922) 50-59 (Klav 19)
“Voltaire”, Maconniek Tijdschrift (1922/23) 77-87 en 122-134 (Klav 26)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 25, 66, 181, 252, 285, 319 (RidT 1)
“Maria-legenden en exempelen”, Vragen van den dag 40 (1925) 415-437 (Klav 20)
“Franciscus van Assisi”, Vragen van den dag 41 (1926) 641-647 (Klav 22)
“Moderne kunstenaars en kunst in tegenstelling en eenheid”, Vragen van den dag 42 (1927) (Klav 23)
“Ons Credo”, Nieuwe Stemmen uit de Vrije Gemeente 13 (1930) 125-135 (Klav 25)
“Lamennais”, Vragen van den dag ( ? ) (Klav 26)

Diversen:
-Levenskracht. Maandblad voor Reiner Leven jrg.1911,1912,1913

Over A. Klaver:
-T. van Wijk, Alle Klaver: vergeet nooit dat ge vleugels hebt (2008) (Wijk 1)

F. Kleijn

Boeken:
-Het gebed (1929) V.P.R.O. uitgave 53 (Kleij 2)
-Reisverhaal Java/Bali (1931) Kopieën uit De Stroom 10 (1931) (Kleij 3)
-Bijeenkomst ter herdenking van het 300 jarig bestaan der Remonstrantsche Gemeente te s-Gravenhage: kort historisch overzicht(1932) (Kleij 4)
-Dat, wat blijft (1941) met anderen (Noor 3)
-In koninklijke dienst: opstellen aangeboden aan Prof. dr. G.J. Heering op zijn 70e verjaardag (1949) ed. met anderen (Kleij 1)

Artikelen:
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 25, 66, 181, 252, 285, 319 (RidT 1)
“Prof. Roessingh als leermeester” in: G.J. Heering ed., Prof. Roessingh herdacht (1925) 82-85 (HeeG 1)
“Weergave van de toespraak, gehouden op 16 december 1928, na de aanvaarding van de wandschilderingen in onze kerk”, Van Maand tot Maand (januari1929) 1-4 (Z.Kleijn) kopie
“Prof.Dr.H.T.de Graaf en de Vereeniging Woodbrookers in Holland” Barchem-bladen (1930-1931)pp.97-102 (zie M.2)
-Reisverhaal Java Bali, 15 afleveringen 23/5-24/10 in De Stroom, Vrijzinnig godsdienstig weelblad, 10e jrg 1931 (M.8 en A.Kle.3)
“Inleidend woord tot het voorlezen van Kor.XII:4-28” Barchem-bladen (1930/31)pp.221-225 (zie M.2)
“Het beleid in Barchem” in: G.H. van Senden e.a., Herdenking 25-jarig bestaan der Vereeniging Woodbrookers in Holland (1933) 17-27 (Send 1)
“De organisatie van Barchem” Barchem-bladen (1933-1934)pp.11-17 (zie M.2)
“De bevrijding in God” in: W.R.M. Noordhoff e.a., Dat, wat blijft (1941) 65-94 (Noor 3)
“Dr.Gerrit Jan Heering” in: F. Kleijn e.a. ed., In Koninklijke Dienst (1949) 16-29 (Kleij 1)

Over F. Kleijn:
-J.J. Buskes, “Een remonstrantse demonstrant”, Trouw (3 mei 1975 (Z.Kle)
-H.J. Heering, “Frans Kleyn: moedige voorganger”, adRem (maart 1996) 15

M. de Klerck-Bets

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

J.F. Klijnsma

Boeken:
-Vitale Vrijzinnigheid. Verslag van een onderzoek (2001) met A.Dicou (D.27)

Diversen:
-Symmetrie en a-symmetrie in het pastorale gesprek (1994) scriptie (N.Klij.1)

J.L. Klink

Boeken:
-Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke Letterkunde (1947) proefschrift (Klin 1)
-De Bijbel vandaag (1951) (Klin 2)
-Het is als met . . . : een bijbelstudie over gelijkenissen (1955) (Klin 3)
-Bijbel voor de kinderen
Deel 1 Het oude testament: met zingen en spelen (1959; 3de dr.) met anderen (Klin 4a)
Deel 2 Het nieuwe testament: met zingen en spelen (1961; 3de dr.) met anderen (Klin 4b)
-Idem (1982) 15de dr. (Klink 4a en 4b)
-Idem (1985) OT en NT in één deel (Klin 4)
-Ter meerdere ere: wat er in de kerkdienst gebeurd (1964) (Klin 5)
-Ter meerdere ere: een gesprek met kerkgangers (1965; 2de dr.) (Klin 6)
-De doop: een gesprek met doopouders (1965: 1,3, 4de dr.) (Klin 7)
-Kind en geloof (1970) (Klin 8)
-Kind en leven (1971) (Klin 9)
-Kind op aarde (1972) (Klin 10)
-Niet in de wind, niet in het vuur: het kindergebed (1974) (Klin 11)
-Liedboek voor de kinderen (1974) ed. met Tera de Marez Oyens (Klin 12)
-Het huis in de wereld: woorden, beelden en verhalen uit de bijbel I (1976) (Klin 13)
-Het geheim van de wereld: woorden, beelden en verhalen uit de bijbel II (1976) (Klin 14)
-Geloven met kinderen: verkorte uitgave van de driedelige kleine theologie voor ouders en opvoeders: Kind en geloof/Kind en leven/Kind op aarde (1976) (Klin 15)
-De kleine mens en het grote boek: is de bijbel een boek voor kinderen? (1976; 1, 4de dr.) (Klin 16)
-Naar de tred van de kinderen: de bijbel in de godsdienstpedagogiek (1981) (Klin 17)
-Het huis van licht: (deel 1) komen uit het licht (1984) (Klin 18)
-Het huis van licht: (deel 2) tussen licht en donker (1985) (Klin 27)
-Het huis van licht: (deel 3) op weg naar het licht (1986) (Klin 26)
-Het onbekende venster: nieuwe ervaringen met leven en sterven (1989) (Klin 19)
-Vroeger toen ik groot was: vérgaande herinneringen van kleine kinderen (1990) (Klin 20)
-Het open venster: een nieuwe tijd – ook voor christenen (1994) (Klin 21)
-De onbekende Jezus (1996) (Klin 22)
-De grote verandering (2000) 255 p. (Klin 23)
-Kinderen van het licht: verhalen over schepping en geboorte (2001) (Klin 24)
-Klinkklaar: autobiografie (2004) (Klin 25)

Artikelen:
“Ergenis en Dwaasheid ?”, Wending 8 (1953) 264-285 (Z.Klin)
-Bijdrage in: De Remonstrantse Broederschap 1964 (G. c8)
“Het geloof en de kinderen: de kindercatechese”, Wending (juni 1966) 251-263 (Z.Klin)
“Het geloof en de kinderen”, Wending (december 1966) 698-713 (Z.Klin)
-Artikelen over het Liedboek der Kerken in: Hervormd Nederland 1, 15, 29 november 1980 (Z.Klin)

Diversen:
-S. Delhaas, 7 Portretten van domina’s (1997) 89-104 met foto (Delh 1)
-K.H. Holzapffel, “Alsof Jezus al 2000 jaar niets zit te doen: een interview met Joanne Klink” in: J.F. Goud ed., Waar komt ons geloof vandaan? (2002) vlugschrift 18 (B.75)
-K. van der velde, “Dan ben ik maar gek”, Trouw (11 september 2003) (Z.Klin)

Over J.L. Klink
-Bert Jansen, Bij de kinderen beginnen: de betekenis van Dr. Joanne Klink voor de godsdienstige vorming van kinderen (2011) (Jans 3)
-Bert Jansen, God was nog niet uitgepraat: begrip en onbegrip voor Joanne Klinks leven als zoektocht (2013) (Jans 4)
-Het archief van Johanna Louise Klink (1918-2008): inleiding, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (juli 2013) collectie numeer 971 (Z.Klink)

A.J. Klok

Boeken
-Beeldig: gedichten en gedachten (2006) (Klok 2)
-Afscheid van de Heerengracht (2008) (H.Mep.5)
-Kaïn en andere losers in de bijbel (2009) gedichten (Klok 3)
-Gevangene van Loevestein (2012) (Klok 4)

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Nes Ammin. Theologische doordenking en motivatie van een internationale oecumenische nederzetting in Israël (2002) scriptie (N.Klo.1)
-Unitarisme in remonstrantse ogen vanaf 1900 (2005) scriptie (N.Klo.2)
-Unitarisme throuhg de eyes of remonstrants as of 1900 (2005) machineschrift (Klok 1)
-“Historischer” Gottesdienst, im Rahmen der Ausstellung: Friedrichstadt um 1800 (2006). Originalpredigt: Johannes Peters (1770) met de tekst van de leerreden van J. Peters (machineschrift) (H.Fri.17)
-Feest zonder appeltaart (2013) (Klok 5)

M.A. Klomp

Boeken:
-Kerk en jeugd in het vrijzinnig protestantisme (1943) (Klom 1)
-Werkzaamheden van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme 1965-1972 (C.C. 3)

Artikelen:
“Literatuuropgave” in: L. Spelberg-Stokmans ed., Ons gezinsleven: een boek voor geestelijke leiding (1941) 303-327 (Spel 1)
“Kerstviering en ons persoonlijk leven” en “Kerstkonde”, Leidersblad der VCJC 25 (1946) nr. 4, 4-9 (Z.Klo)
“Tweeërlei opbouwend element”, “De vrouw in de veranderde maarschappij” en “De ontmoeting der generaties” in: Werkboek voor 1957-1958 over het thema Samen mens, samen christen zijn (G. d16) IV.1,2 en 4
“Mens-zijn en geloven” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 118-124 (Sluij 1)

H. Knijtijzer

Boeken:
-Sprokkelingen: gesprokkeld op de velden van levenskunst en bouwkunst (1992) (Knijt 1)
-Achter de rooilijn verscholen: in vrijheid zwerven, zoeken en zien (1993) (Knijt 2)

W. Knoppers

Boeken:
-Remonstrants Gereformeerde Gemeente Utrecht, 350 jaar (1982) (H.Utr.2) met Th.M. van Leeuwen
-Een levende gemeente (1985) (H.Utr.6)
-Spelen in de Geertekerk (1963-1982) (Knop 1)

Artikelen:
“Democratie en kerk” in: Demokratisering (1968) Kort Bestek 11/12, met W.J. Overdiep (B.9)
“Een nieuwe ascese !(?)” in: W. Verkade e.a. ed., Om het gelaat van een nieuwe tijd: verder gaan met Jan de Koning (1974) 184-189 (Verk 1)
“De mannenretraite” in: A.G. Ochtman-de Boer ed., Hoorneboekje: herinneringen uit zestig jaar Hoorneboeg (2008) 39-42 (H.Hoor.4)

Diversen:
-De levende gemeente (1959) verslag van een studieverlof (Knop 3)

F. Knoppers

Boeken:
-Kerstverhalen (ca 1995) met E.M.F. van Mervennée (Knop 2)
-Gods Geest (2014) uit de serie Godsdeeltjes (Knop 4)

Artikelen:
“Theologie studeren”, RW (1984)
-Paul van Velthoven, “Remonstrantse Broederschap geeft geen kans om in te slapen”, Haagse Courant (7 november 1993) gesprek met ds. F. Knoppers en J.H. Goud (Z.Knop)
“Afscheid van het gesprek” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 12-13, Vlugschrift 7 (B.45)
“Clive Staples Lewis en Arthur Graves” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 125-130 (Adri 15)
-C. Lambregtse, “Remonstranten in zondagmiddagdebat op zoek naar vrijzinnigheid ‘Kuitert te gereformeerd'”, Friesch Dagblad (19 februari 1996) Z.Knop)
-Preek gehouden op 7 maart 1999 in de remonstrantse Kerk te Den Haag (Z.Knop) machineschrift
-Zomeravondlezing: de wereld een toneel (6 juli 2003) (Z.Knop)
-“Verwondering” in: M.A. Bosman-Huizinga e.a. ed., Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) 41-45 (Bosm 1)
-“Johan en het ambtsgewaad”in: Ds Johan Goud 25 jaar predikant (2009) 6 (Goud 13)
-“Want God had de wereld zo lief . . .” in: K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualieteit (2010) 121-128 (Holt 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
-“Over intellectualiteit en spiritualiteit” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 189-200 (Holt 8)

Diversen:
-Afscheids van ds Foeke Knoppers (6 oktober 1996) videoband en dvd (I. d13)
-“Daar ben ik niet zo goed in”: informeel gedeelte van het programma bij het afscheid van Foeke Knoppers (6 oktober 1996) (I. d13)

G.F. Köhler

Boeken:
-Die plaetse waer wy kercken (1989) G.F. Köhler (H.Del.6)
-375 jaar remonstrants kerkepad: predikanten, ouderlingen en diakenen, kosters en organisten: een kroniek van 1621 tot 1996 (1996) (H.Del.5)

J. Konijnenburg

Boeken:
-Bijdragen tot het Menschelijk Geluk. Deel II 1789 en Deel IV 1790 (Konij 3)
-Lofreden op Simon Episcopius, uitgesproken bij de aenvaerding van het hoogleeraerambt, 23-11-1790 (Amsterdam 1791) (Konij 1)
-Nationaal Gedenkboek der Hernieuwde Nederlandsche Unie, van den jare MDCCCXIII (Gravenhage 1816) 672 p. met 15 gravures (Konij 2)
-Memorandum over de vrijheid van godsdienst (Mémoire sur la liberté des cultes (1827)) in: S. Vuyk, Jan Konijnenburg: een visioen van vrijheid (2013) (Vuyk 20)
-Proeve eener Verhandeling over den slaavenhandel (1790) in: S. Vuyk, Jan Konijnenburg: een visioen van vrijheid (2013) (Vuyk 20)
-Opwekking van Noord-Nederlands gezamenlijke kerk-leeraars, tot luide vermaningen tegen sterke dranken vooral bij vochtig en koud weder (1831) (Konij 4)

Over J. Konijnenburg:
-S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen: remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1995) 92-189 (Vuyk 2)
-S. Vuyk, “De zwanenzang van Jan Konijnenburg” in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 51-67 (Vuyk 3)
-S.B.J. Z. Zilverberg, “Konijnenburg, Jan”, BLGNP dl. 4 (1998) 258-259 (X.5)
-S. Vuyk, “De republikein van Jan Konijnenburg (februari 1795-augustus 1797)” in: P. van Wissing ed., Stookschriften: pers en politiek tussen 1780 en 1800 (2008) 217-229, 238-239 (Wiss 1)
-Jan Konijnenburg: een visioen van vrijheid. Mémoire sur la liberté des cultes (1827). Proeve eener Verhandeling over den slaavenhandel (1790) (2013) vertaling uit het Frans, inleiding en commentaar (Vuyk 20)
-Albert Schweitzer (1875-1965) und Jan Konijnenburg (1758-1831): bien étonnés se trouver ensembles (z.j.) auteur onbekend (Z.Konijn)

J.A. de Koning

Boeken:
-Leven in het heden (1928) (Koni 11)
-VCSB. Studie, geloof, cultuur (1929) met anderen (VCSB 2)
-Rathenau’s denkbeelden over onze samenleving (1930) proefschrift (Koni 1)
-Onze tijd (1933) (Koni 2)
-Beginselverklaring van het Vrijzinnig Protestantisme: een toelichting (1e dr. 1935, 3e dr. 1937) (Koni 3)
-Herdenking onzer bevrijding (1946) (Koni 4)
-De eenheid van het vrijzinnig protestantisme (1948) (n.a.v. de beginselverklaring) (Koni 5)
-Vertrouwend leven (1953) (Koni 6)
-De strijd om de toekomst der religie: Christelijk en kerkelijk leven na de bevrijding (1958) (Koni 7)
-Als collegae (Hilversum 1960) met anderen (vpro 4)
-De functie van vrijzinnige protestanten in het heden (1963) overdr. Jaarboek V.C.S.B. 1963 (Koni 8)
-Vrije meningsuiting en recht op informatie: samenvattend verslag van “de Grote C.C.” 1968 (1968) (Koni 9)

Artikelen:
“Enkele levensconflicten van jeugdige volwassenen” en “Stresemann”, De Smidse 4 (1929) 303-308 en 325-330 (M.9)
“Het Lustrumspel” in: Derde Lustrum Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond (1930) 64-71 (VCSB 7)
“De religieuze mensch en zijn taak in het dagelijksch leven”, Barchem-bladen (1932-1933) 273-280 (M.2)
“Actueel”, De Smidse 8 (1933) 27, 87, 117, 152, 185, 229 (M.9)
“Circus Rausch”, De Smidse 8 (1933) 225-229 (M.9)
“Erasmus”, De Smidse 10 (1935) 299-306 (Z.Koni)
“Het oecumenisch gesprek in ons land”, Nieuw Theologisch Tijdschrift 26 (1937) 240-246 (Z.Koni)
“Wegen” in: L. Spelberg-Stokmans ed., Ons gezinsleven: een boek voor geestelijke leiding (1941) 226-247 (Spel 1)
“De V.C.S.B. vóór 1940” in: Lustrumboek 1915-1945: V.C.S.B. (z.p. 1946) 5-12 (VCSB 4)
“Gemeent en vóór-gemeente, referaat op AV 1959”, Handelingen II (1959) 36-50 (Z.Hoen)
“Tijd van ziekte en zorg” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3 en Z.Koni)
-Gemeent en vóór-gemeente, referaat op AV 1959 (Z.Hoe)
-“De functie van vrijzinnige protestanten in het heden (1963) overdruk Jaarboek V.C.S.B. (A.Kon.9)
-“De functie-crisis van de predikant”, Peiling 5 (1970) nr. 1, 18-20 (Z.Koni)
-“Handreiking bij opzet en behandeling in gesprekskringen en -groepen” gevoegd bij: Vooruit denken (1972) Kort Bestek 17 (B.14)
-Fragmenten en artikelen uit De Koning’s publicaties in: W. Verkade e.a. ed., Om het gelaat van een nieuwe tijd: verder gaan met Jan de Koning (1974) 41-149 (Verk 1)

Diversen:
-Medegewerkt aan Bijbellezen. Sectieboekje van den V.C.J.B. (1929) (VCJB 1)
-De ontwikkeling van den arbeid der kerk met medewerking van leken. Voordracht voor het Convent van Predikanten op 4 december 1942 (1942) machineschrift (G. f12)

Over J.A. de Koning:
-W. Verkade e.a. ed., Om het gelaat van een nieuwe tijd: verder gaan met Jan de Koning (1974) met bibliografie en foto (Verk 1)
-W.Knoppers, “Dr. J.A. de Koning een ontmoetend man”, RW (7 febr 1973) en andere artikelen (Z.Koni)
-Th.M. van Leeuwen, “Koning, Johannes Albert de” in: BLGNP dl 5 (Kampen 2001) 313–315 (X.5)

P.W. de Koning

Diversen:
“Bezinning: aangesproken”, Sociale ochtend DoRe (11 februari 1984) (Z.KonP)
“Vriendschap” gedicht (Z.KonP)

M. van der Kooij

-Kai jen mi (2014) autobiografie (Kooij 1)

P. Korbee

Boeken:
-‘Bei genauer Untersuchung’: een onderzoek naar inhoud en opbouw van de Versuch über die Transscendentalphilosophie van Salomon Maimon (2003) diss. (Korb 1a)
-Salomon Maimon, Einleitung en Versuch über die Transscendentalphilosophie, tekst (Korb 1b)

Artikelen:
“Iets van de eeuwigheid: bij Leo Vroman – Liefde, sterk vergroot” in: T.L. Hettema ed., Geloof in poëzie: godsdienstfilosofische bijdragen voor Han Adriaanse (2011) 61-78 (Hett 1)

Diversen:
-Opstel over de relatie tussen Jezus en Johannes de Doper in het Marcus evangelie n.a.v. Mk 8:27-30 (1971) kandidaatscriptie (N.Kor.1)
-“Das Gespräch, das wir sind”: filosoferen in ontvankelijkheid (1976) doctoraalscriptie (N.Kor.2)
-Grensverkeer (31 juli 2009/30 november 2009) proponentscriptie (N.Kor.3)

P.J.C. Korver

Boeken:
-De St.Vitus parochie van Naarden in de 20e eeuw (2000) (Korv 1)

Artikelen:
“125 jaar NPB: kerk of vereniging?” in: E. Delvaux-den Boer e.a. ed., Balans in beweging: contouren van een vrijzinnige geloofsgemeenschap (NPB 1870-1995) (1996) 37-52 (Delv 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
-“Maria hoeft geen maagd te zijn” in: E.J. Tillema e.a. ed, Geloven, zo kan het ook. Vrijzinnige visies op theologische thema’s (2011) 73-79

Diversen:
-Met het hoofd vrijzinnig …, … in het hart katholiek: over de verhouding van Rooms-Katholieken en Remonstranten (2002) scriptie (N.Korv.1)
-God ter sprake in de geestelijke begeleiding (2012) scriptie opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut (N.Korv.2)

M.D. Koster

Boeken:
-The peshitta of exodus: the development of its text in the course of fifteen centuries (1977) diss., alleen inhoud en samenvatting (Kost 1)
-The peshitta of exodus: the development of its text in the course of fifteen centuries (1977) diss.(Kost 2)

Artikelen:
“Typologische exegese van het OT” in: J.G. Paardekooper ed., In open veld (1962) 89-109 (Paar 1)
“A clue to the relationship of some West Syriac Peshitta manuscripts”, Vetus Testamentum 17 (1967) 494–496 (Z.Kost)
“Gods grote werken/Gods grote daden: opmerkingen en beschouwingen over en naar aanleiding van Psalm 111:2”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 33 (1979) 10–26 (Z.Kost)
“Which came first: the chicken or the egg? The development of the text of the Peshitta of Genesis and Exodus in the light of recent studies” in: P.B. Dirksen en M.J. Mulder ed., The Peshitta: its early text and history (Leiden 1988) 99–126 (Kost 7)
“Theologie=Spreken over God” in: “Voor God wil ik belijden”: Remonstranten over hun geloofsbelijdenis (1989) 21-22, Vlugschrift 2 (1989) (B.40)
“De bijbel en Jezus” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 20-37 (Goud 10)
“Voorbeeldige vriendschap in het bijbelse verleden” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 7-16 (Adri 15)
“Peshitta revisited: a reassessment of its value as a version”, Journal of Semitic Studies 38 (1993) 235–268 (Z.Kost)
-M. Bosman-Huizinga, “Werken in de kerk: zinvol”, adRem (oktober 1996)
“The Copernican revolution in the study of the origins of the Peshitta” in: P.V.M. Flesher ed., Targum Studies, Volume Two: Targum and Peshitta (Atlanta 1998) 15–54 (Z.Kost)
“The Historicity of the Bible. Its relevance and its limitations in the light of near eastern archeology – from catalyst to cataclysm” in: J.C. de Moor en H.F. van Rooy ed., Past, present, future: the Deuteronomistic history and the Prophets (Leiden 2000) 120–149 (Z.Kost)
“Jan van Goudoever” in: blgnp dl. 5 (Kampen 2001) 209–211 (X.5)
“Geloof is er om creatief mee om te gaan”, NRC (23 december 2002) 7 (Z.Kost)
“Le Décalogue dans la Peshitta: à la recherche de ‘la’ Peshitta” in: F. Briquel Chatonnet et Ph. Le Moigne ed., L’ Ancien Testament en syriaque, Études syriaques 5 (Paris 2008) 33-60 (Kost 4) overdruk
“Aarde en mens in het bijbelse scheppingsverhaal” in: M. Slootmans en A. van der Hoek ed., Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof (2009) 21-30 (Sloo 1)
“The Old Testament as a diachronic corpus” in: Bob Becking en Lester L. Grabble ed., Between Evidence and Ideology (2009) 117-128 (Kost 5)
“Redating TR and BTR: the three stages at stake?”, Aramaic Studies 7 (2009) nr. 1, 1-18 (Kost 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Notities voor het symposium Heilige Schriften in de Interreligiueze Dialoog Inspiratie of Blokkade? gehouden t.g.v. het afscheid van dr. M.D. Koster 14 september 1996 (1996) macineschrift (Kost 3)

F. Kruyne

Artikelen:
“Kostbare parels” in: J.W.H. Blaauw ed., WegWijsWorden: eigentijdse vormen van geloofsoverdracht (2001) 18-20 (Blaa 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Omgaan met machteloosheid in pastoraat en supervisie” in: J.W.G. Körver en W.J.M. Regouin e.d., Professionele begeleiding en spiritualiteit (2007) 140-159 (Körv 1)
“Oplossingsgerichte gespreksvoering”, Handelingen: tijdschrift voor praktische theologie 2011/3 (Gespreksvoering in pastoraat en geestelijke verzorging) 41-48 (Hand 1)

J.R. Kubacki

Artikelen:
“G.J.Heerings verwachting van het Koninkrijk Gods” in: E.H. Cossee en H.D. Tjalsma ed.,
Toekomstverwachting bij de Remonstranten door de eeuwen heen (2002) 43-48 (Coss 8)
“Gerrit Jan Heering (1879-1955)” in: C.J. Jacobs e.a. ed., Tegendraads: vrijzinnige stemmen op het kruispunt van geloven en denken (2005) 83-90 (Jaco 2).

Diversen:
-God is minstens zijn schepsel: de scheppingsleer van Prof. dr. H.M. Kuitert (1997) doctoraalscriptie Kempen (N.Kuba.1)

P. Kuin

Boeken:
-Universiteit en bedrijfsleven (1952) (Kuin.1)

E.J. Kuiper

Boeken:
-Symboliek en hermeneutiek: beschouwing over expressie en mededeling in de theologie van Paul. J. Tillich (1975) proefschrift (Kuip 1)
-Practisch in de theologie (1978) oratie (Kuip 2)
-Vooruit! Voorbij! Verder!: Vrijzinnig Protestantisme in ontwikkeling(1982) met J. van Goudoever (Kuip 3)
-Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) ed. met S. Bouman (BouS 1)
-Europese theologie in mondiaal perspectief: voordrachten gehouden tijdens het symposium t.g.v. het 350-jarig bestaan van het Seminarium der remonstranten (1984) (Kuip 8)
-Puzzelstukjes: vrienden- en vriendinnenboek voor Hans Paardekooper (1994) ed. met P.A.P.E. Kattenberg (Kuip 5)
-Als een vuurbaken: teksten over de functie van belijdenissen naar remonstrants inzicht (1994) ed. met Th.M. van Leeuwen (Kuip 7)
-Banden van aandachtig leven: selectie van bijdragen in adRem van 1993 tot 1999 (1999) (Kuip 4)

Artikelen:
“De functie van het godsdienstig toekomstbeeld” in: Science-fiction and christian-fiction: voordrachten gehouden door ir. F.J. Ribius en ds. E.J. Kuiper (1961) (VCSB 5)
“Het luisteren en de eredienst” in: J.G. Paardekooper ed., In open veld (1962) 51-58 (Paar 1)
“Het element der vroomheid” in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 100-110 (Poor 12)
“Wat heb ik eraan en wat doe ik ermee?: over de bruikbaarheid van het geloof” in: Hoe gaat het verder met de kerk? (1973) 56-69, Kort Bestek 18 (B.15)
“Het kritisch rationalisme van Hans Albert en de theologie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 30 (1976) 306-319 (Kuip 10) overdruk
“Dordrecht en de Remonstrantse Gemeente” in: E.H. Cossee e.a., Eenheid in het nodige 1897-1977 (1977) 23-29 (Coss 2)
“Tragedie en tragiek” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., God, goed en kwaad: feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering (1977) 50-58 (Adri 16)
“Paspoort”, RW (24 december 1977) (Z.Kui)
“Wetenschap en authenticiteit in de uitoefening van het predikantschap”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 34 (1980) 134-153 (Kuip 9) overdruk
“Twee pleidooien voor biografische theologie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 35(1981) 287-297 (Kuip 11) overdruk
“In het krachtenveld van beschaving en godsdienst: de periode van het modernisme (1850-1920)” in: G.J. Hoenderdaal en P.M. Luca, Staat in de vrijheid: de geschiedenis van de remonstranten (1982) 107-142 (Hoen 19)
“De Remonstrantse Broederschap en het Modernisme”, RW (24 april 1982) (Z.Kui)
“Bij de vierhonderste geboortedag van Hugo de Groot (1583-1645)”, RW (16 april 1983) (Z.Kui)
“Hugo de Groot en de Remonstranten”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 38 (1984) 111-125 (Z.Kui) kopie
“Bestudering van de bijbel”, “De practisch theologie” en “De dogmatische theologie” in: G.J. Hoenderdaal e.a., Vrijheid en Verdraagzaamheid: het Seminarium der Remonstranten driehonderdvijftig jaar 1634-1984 (1984) 29-34, 38-42 en 43-46 (Hoen 20)
“Het seminarium der Remonstranten 1934-1984” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 11-56 (BouS 1)
“K.H.Roessingh en de Remonstranten”, Ruimte (mrt 1986) 13-14 (Z.RoeSr)
“Olga’s verzuchting”, in: Nogmaals: Waarom? Artikelen over en reakties op het boek van dr. A. van de Beek: Waarom? over lijden, schuld en God (1986) 72-78 (HeeJ 6)
“Karel Hendrik Roessingh (1886-1925), een schets” in: H.J. Adriaanse ed., Karel Hendrik Roessingh: theoloog op het breekpunt van de tijd (1887) 9-18 (Adri 13)
“Fragmenten van geluk” in: E.J. Kuiper e.a., Ongrijpbaar? Geloof en geluk in fragmenten (1987)
9-16 (Kuip 6)
“Kwartier maken in de toekomst” in: Levensverbintenissen (1987) 41-59, Kort Bestek 27 (B.24)
“De Remonstranten en hun belijdenis” en “Kerk in meervoud en enkelvoud” in: “Voor God wil ik belijden”: Remonstranten over hun geloofsbelijdenis (1989) 8-15 en 28-31, Vlugschrift 2 (1989) (B.40)
“Gaan we nog vooruit?” in: “Op de uitkijk”: meedenken met prof. dr. G.J. Hoenderdaal (1990) 19-23, Vlugschrift 4 (B.42)
“De kracht van de gelijkenis” in: J.P. Heering e.a. ed., De gelijkenis van de verloren Vader: beschouwingen over Van Genneps boek ‘De terugkeer van de verloren Vader’ (1991) 115-125 (HeeJ 6)
“Priester en profeet, broeder en borg” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 44-59 (Goud 10)
“Vriendschap en geloofsgemeenschap” in: “Mij langt na di”: gedachten over vriendschap (1992) 35-40, Vlugschrift 6 (B.44)
“Versierselen, Poppen en Obstakels” in: P.A.P.E. Kattenberg e.a. ed. Ruimte voor Beelden (al dan niet) (1994) 16-17 (Katt 8)
“Zoeken naar woorden” in: E.J. Kuiper en Th.M. van Leeuwen ed., Als een vuurbaken: teksten over de functie van belijdenissen naar remonstrants inzicht (1994) 6-11 (Kuip 7)
“Verdraagzaamheid! Maar wat is onduldbaar?” in Vrijheid en verdraagzaamheid. Jubileumboekje, samengesteld t.g.v. het 100-jarig bestaan Remonstrantse Gemeente Dordrecht (1997)pp.40-44 (H.Dor.2)
“Van ons stuk gebracht” in: Waar komt ons geloof vandaan?: over openbaring en ervaringen (2002) 25-30, Vlugschrift 18 (B.57)

Over E.J.Kuiper:
-Voorbeeldige vriendschap (1993) Aangeboden aan E.J. Kuiper t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar van het Seminarium (Adri 15)
-Bericht van het overlijden van Elze Jan Kuiper. Brief M. Bosman-Huizinga 29 november 2006 (Z.Kuip)

Elza Kuyk

Artikelen:
“Als geloof bij jezelf begint” in: Arminiusreeks 1 (2015) 3-4 (B 59)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J K L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s