Bibliotheek Remonstrantica thema Kerk en Gemeente, Oecumene, Liturgie, Catechese, Gebed, Pastoraat

IN BEWERKING

Kerk en Gemeente

E. Bloembergen
-Liefhebben uit verstand: de organisatie van een kerkelijke gemeente (1966) (BloE 1)
-Uit het diensthuis: kerkelijke samenwerking in nieuw perspectief (1970) (BloE 2)
E.H. Cossee
“Geloofsgemeenschap” in: Vlugschrift 13 (1997) 22-28, (B.52)
P. Eldering
-De predikant als dienaar van de gemeente, de kerk en het evangelie (1923) rede gehouden op de A.V. van 1923 (overdruk uit URB) (Elde 3)
J.F. Goud
-Schrijven in het zand: predikantschap in de 21ste eeuw (2000) (Goud 5)
H.J. Heering,
-“Overpeinzingen van een remonstrant over gemeente-opbouw”, Wending 6 (1951) 185-192 (Z.HeeH)
G.J. Hoenderdaal
-“Gemeent en vóór-gemeente, referaat op AV 1959”, Handelingen II (1959) 51-61 (Z.Hoen)
met J.A. de Koning
-Enkele aantekeningen omtrent gemeente en kerk (1963) Kort Bestek 1 (B. 1)
-De predikanten in de Remonstrantse Broederschap: Dominee – werknemer – priester – profeet (1972) (Hoen 13)
L.J. van Holk
Hoe gaat het verder met de kerk (dec.1973) met anderen (B.15) Kort bestek 18
C.E. Hooykaas
-Godsdienstig Leven in Nederland (1912) (HooC 3)
-Gemeenteleven (1915) (HooC 6)
T.M. Jonquière
-Naar de markt. Shoppen bij de remonstranten: uitverkoop of nieuwe collectie?: een onderzoek naar buitenkerkelijkheid en kerkvernieuwing (2008) (Jonq 3)
J.L. Klink
Ter meerdere ere: wat er in de kerkdienst gebeurd (1964) (Klin 5)
J.A. de Koning
-“De functie-crisis van de predikant”, Peiling 5 (1970) nr. 1, 18-20 (Z.Koni)
E.J. Kuiper
-“Wetenschap en authenticiteit in de uitoefening van het predikantschap”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 34 (1980) 134-153 (Kuip 9) overdruk
J.H. Maronier
De kerk: een woord voor onzen tijd (1860) (Maro 1)
W.R.M. Noordhoff
-Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch Vrijzinnig Protestantisme: een sociaal-psychologische studie (1933) proefschrift (Noor 4)
-“Vormen en ordeningen in een open kerkgemeenschap” in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen (1953) 189-210 (Fabe 1)
-Remonstrants gemeentebesef vroeger en nu (z.j.) (Noor 7)
H.L. Oort
De beteekenis der Kerk in vrijzinnige kringen (1908) (Z.Oort)
A.M. van Peski
-The outreach of diakonia: a study of Christian Service, with special reference to its international aspects (1925) proefschrift (Pesk 1)
-“Wereld en diakonaat” en “Wat bedoelen we met zending?” in: “Wie veel gegeven is . . . : ontwikkelingen in de wereldwijde verantwoordelijkheid van de kerk” (mei 1975) 8-12 en 17-19, Kort Bestek19 (B.16)
E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed.,
Gemeente onderweg (1963) (Poor 12)
J.F. van Royen
-De gestalte en functie van onze gemeente in de moderne samenleving (1957) referatenreeks III (RoyJ 4)
G.J. Sirks
-De Kerk (1931) in Over de Beginselverklaring van de C.C. (Sirk 3)
J.C.M. van der Sluijs,
-“Herstructurering van de Gemeente”, Peiling (4eKw 1967) .23-30 (Z.Sluij)
-“Planning in de gemeente” Peiling (4eKw 1966) 22-30 (Z.Sluij)
-“Functies van een gemeente evaluatie van een jaarprogramma”, Theologie en Praktijk 27 (1967) 204-215 (Z.Sluij) kopie

Oecumene

E. Bloembergen
-Uit het diensthuis: kerkelijke samenwerking in nieuw perspectief (1970) (BloE 2)
E.H. Cossee
-“De remonstranten en de wereldraad van kerken”, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 48 (juni 1998) 40-53 (DNK 1)
N. van Gelder
“Amsterdam-Evanston”, Wending 9 (1954) nr.9, 529-535 (Z.Geld)
J. van Goudoever
-“Worldconference on religion and peace in Kyoto”, Theologie en Praktijk 30 (1970/71) nr.4, 188-190 (Z.Goudo)
-“De wijdere oecumene” in: Wie veel gegeven is . . . : ontwikkelingen in de wereldwijde verantwoordelijkheid van de kerk (mei 1975) 20-24, Kort Bestek 19 (B.16)
H.J. Heering
-“Profeet, hogepriester en schriftgeleerde te Amsterdam”, Wending 3 (1948) 461-468 (Z.HeeH)
-“De derde weg in de oecumene” in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen (1953) 49-72 (Fabe 1)
-“Lustrum betekent reiniging”, Wending 11(1956) .209-223 (Z.HeeH)
-“Gesprek over de basis” in: W.F. Golterman en J.C. Hoekendijk ed., Oecumene in ’t vizier: feestbundel voor dr. W.A. Visser ’t Hooft (1960) 75-80 (Golt 1)
-“Geloofscrisis en oecumene”, Wending 41 (1986) 13-24 (Z.HeeH)
G.J. Hoenderdaal
-“Eenheid”, Wending 16 (1962) 826-833 (Z.Hoen)
-“De remonstranten en de oecumenische ontwikkeling” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 209-220 (BouS 1)
J.A. de Koning
-“Het oecumenisch gesprek in ons land”, Nieuw Theologisch Tijdschrift 26 (1937) 240-246 (Z.Koni)
H.M. de Lange
-“De Wereldraad van Kerken over het kapitalisme: enkele opmerkingen over de rapporten van 1948 en 1954” in: L.H. Ruitenberg e.a., De maatschappij van nu en morgen (1958) 50-61 (Ruit 1)
-Werkelijkheid en hoop: nieuwe dimensies van een verantwoordelijke wereldmaatschappij (1975) (Lang 7)
-“Bedreigd leven” in: A. Houtepen ed., Gerechtigheid, eenheid en vrede: de oecumenische agenda van de Wereldraadbijeenkomst te Vancouver 1983 (1982) 100-113 (Hout 1)
R. Miedema
-De Boodschap van de conferentie te Oxford aan de christelijke kerken (1937) (Mied 6 )
-“De oecumenische beteekenis van het instituut voor religieuze en kerkelijke kunst te Utrecht”, Oecumenisch Christendom 24 (1940) 141-144 (Z.Mied)
G.J. Sirks
“New Delhi en verder”, Theologie en Praktijk 22 (1962) 135-147 (Z.Sirk) kopie
A.M. van Peski
-Oecumene en Remonstrantse Broederschap: het wederzijds appèl (1961) (Pesk 2)
-“De Remonstranten en de oecumene” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 211-222 (Adri 14)
G.S. Westerouen van Meeteren
-“De lotgevallen van sectie VI, Uppsala”, Wending (1968) 532-539 (Z.West)

Liturgie

C.M.G. Berkvens-Stevelinck
-Vrije rituelen: vorm geven aan het leven (Zoetermeer 2007) (Berk 7)
-Vieren & brevieren: liturgisch bouwstenen voor kleine geloofsgemeenschappen (2009) met Sytze de Vries (Berk 10)
J.J. van Hille
-Elkaar een dienst bewijzen: liturgische beschouwingen en oefeningen (1975) (Hill 1)
G.J. Hoenderdaal
-Riskant spel: liturgie in een geseculariseerde wereld (1977) (Hoen 14)
-“Liturgisch leven in de Remonstrantse Broederschap” in: Jaarboek voor de eredienst van de Nederlands Hervormde Kerk 1963-1964 (1964) 63-69 (Jaar 2)
L.J. van Holk
-De goddelijke offerande: een godsdienstig ontwerp (1939) (Holk 19)
-“Robinson over Liturgie en Gebed”, Wending 18 (dec.1963) 771-782 (Z.Holk)
-Toelichting op de Liturgie (z.j.) (Z.Hol) machineschrift
P.A.P.E. Kattenburg
-“Another break in the wall: People’s participation as a basic need in the liturgical celebration” in: Exchange (september 1980) 1-54 (Katt 2)
-“Une autre brique dans le mur” in: A travers le monde: célébrations de l’eucharistie (1981) 119-189 (Katt 3)
J.L. Klink
De doop: een gesprek met doopouders (1965: 1,3, 4de dr.) (Klin 7)
Th.M. van Leeuwen
-“Het open avondmaal: een remonstrantse reactie” in: J. van Beek e.a. ed., Mysterie tussen leer en leven (1993) 58-67 (Z.LeeTh)
-“Een weg in tijd en ruimte”, “Om te beginnen” en “Wegzending en zegen” in: P. Oskam en N. Schuman ed. De weg van de liturgie: tradities, achtergronden, praktijk (1998) (Oska 1)
-“De onalledaagse taal van de liturgie” in: M. Barnard e.a. ed., Nieuwe wegen in de liturgie: de weg van liturgie – een vervolg – (2002) 65-81 (Barn 2)
-Een gering gebeuren – een rijk symbool: remonstranten en de doop (2008) ed. met M. Slootmans ed. (LeeTh 13)
J.F. van Royen
-“Liturgie”, Vox Theologica 16 (1946) nr.3, 69-77 (Vox 7)
-Protestantse retraite (1952) (RoyJ 2)
H.J.J. van Waveren
-“Bijbel en liturgie” in: De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) 19-25, Vlugschrift 15 (B.54)

Catechese

A. des Amorie van der Hoeven sr.
-Historisch overzigt van de Catechetische Literatuur der Remonstranten (1852) (AmoS 8)
J. W.H. Blaauw ed.
-WegWijsWorden: eigentijdse vormen van geloofsoverdracht (2001) (Blaa 1)
J.W. Bok
-Godsdienst, Christendom, Kerkelijke Gemeenschap: cursus voor meer ontwikkelde aankomende leden der Gemeente (1888) (Bok 3)
P. Eldering
-Korte handleiding bij het Onderwijs in de Kerkgeschiedenis tot aan de Hervorming (1910) (Elde 2)
H.J. Heering
-“Bijbel en opvoeding”, Wending 10(1955) 332-349 (Z.HeeH)
P. Heering
-De hedendaagsche Jeugd en het Godsdienstonderwijs (1908) rede (HeeP 13)
J.H. Maronier
-Uitgebreide handleiding bij het Godsdienst-Onderwijs (1864-1900; vele drukken) (Maro 13)
G.J. Sirks
-Inzicht en uitzicht (1959) referaten-reeks X (Sirk 14)
S.H. Spanjaard
-“De beteekenis van Albert Schweitzer voor het godsdienstonderwijs”, Ons Godsdienst Onderwijs 18 (1936) 76-83 (Z.Span)
B. Tideman Jzn.
-“Godsdienst-onderwijs”, Nieuw en Oud (1867) 170-194 (Z.TidB)
J.C. Wannée
-Religieuse opvoeding (1929) (Wann 3)

Gebed

J.A. Beijerman
-Gebedenboekje (1929) (Beij 8)
S. Bouman
-Gebeden (Vught 2007) (BouS 2)
F. Kleyn
-Het gebed (1929) V.P.R.O. uitgave 53 (Kleij 2)
J.L. Klink
-Niet in de wind, niet in het vuur: het kindergebed (1974) (Klin 11)
H.L. Oort
-Het Onze Vader (1910; 2de druk 1924) (Oort 3)
E.B.A. Poortman
-Heer, leer ons bidden: zeven preken over het onze Vader (1940) (Poor 5)
G.J. Sirks
-Het Onze Vader (1934) (Sirk 5)
Vlugschrift 10
-“Nooit heb ik niets met U”; gedachten over het gebed (1995) verschillende auteurs (B.49)
G.S. Westerouen van Meeteren
-“Het gebed”, Wending (1960) 727-734 (Z.West)

Pastoraat

T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed.,
-God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
C.M.G. Berkvens-Stevelinck
-Wat ik je nog zeggen wilde . . .: omgaan met mensen met kanker (Zoetermeer2008) (Berk 8)
L.H.C. Friederich
-Leven met sterven en dood. Pastoraal psychologische beschouwingen over sterven en dood (1983) scriptie (N.Fri)
J.F. Goud
-“Geestelijke begeleiding: de pastor als bondgenoot en leraar” in: M. den Dulk en T.H. Zock ed., Pastoraat in cultuurfilosofisch perspectief (2001) 95-107 (Dulk 1)
H.J. Heering
-“Het pastoraat in het atoomtijdperk”, Theologie en Praktijk 22 (1962) 199-210 (Z.HeeH)
J.W. Herfst
-“De techniek van de zielzorg” in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen (1953) 111-136 (Fabe 1)
J.J. van Hille
-“Pastorale impressies” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 185-202 (Adri 14)
W.J. Overdiep
-“Pastorale ervaringen met het vaderschap”, Wending 36 (1981) 434-438 (Z.Over)
E.P. Meijering
-“De onzekerheid omtrent de identiteit en het bestaansrecht van de Remonstrantse Broederschap als pastoraal probleem” in: E.P. Meijering e.a., Drie bijdragen over theologie en beleid in de
remonstrantse broederschap (1971) 2-13 (MeijE 1)
E.M. Plantier
-Vol vuur voor het pastoraat: bijdragen aan de gedachtenvorming over pastoraat en supervisie (1992) ed. met Th.J. Moorman (Plan 1)
-Door de dood omvangen: Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat (1994) proefschrift (Plan 2)
-De pastor als openbaar lichaam: pastoraat en de klinische pastorale vorming in Nederland (2001) (Plan 3)
J.F. van Royen
-“Daar gaat een dominee voorbij!” in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen (1953) 211-236 (Fabe 1)
L. Schenck
-“Op weg naar oecumenisch ziekenhuispastoraat” (met C.M.E. de Vries) in: A. Blijlevens e.a. ed., Liturgie met zieken, dl I (Baarn 1978) 145-151 (Z.Schen)
J.C.M. van der Sluijs
-“Proeve van telefonisch pastoraat”, Peiling (1eKw 1967) 20-28 (Z.Sluij)
 

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s