Verkorte staat baten en lasten met toelichting 2019

Staat van baten en lasten over boekjaar 2019 met toelichting

(afgeronde bedragen in euro 1000)

Inkomsten

Bijdragen en opbrengsten                                        87

Verhuur gebouw                                                          4

Totale baten                                                                 92

 

Lasten

Kosten geestelijke zorg                                             28

Organisten                                                                    4

Kosten gebouw                                                            28

Kosten organisatie                                                      10

Programma kosten                                                     3

Overige kosten en reserveringen                            16

 

Toelichting belangrijkste posten

De vrijwillige bijdragen leden en vrienden van de gemeente zijn verreweg de belangrijkste bron van inkomen. Het aantal leden en vrienden is een belangrijk aandachtspunt voor de Kerkenraad, evenals het onderhoud van het gebouw. Er zijn 11 personen vriend geworden in het verslagjaar; 7 personen zijn lid geworden. Het totaal aantal leden en vrienden is thans naar 199. Het onderhoud van het gebouw heeft nog steeds volle aandacht, met de daarmee gepaard gaande kosten. Die zijn zoveel mogelijk ten laste van de lopende inkomsten gebracht, terwijl wederom een substantiele toevoeging aan de reserve groot onderhoud is gedaan.