Jaarverslag 2019

Jaarverslag gemeente Naarden – Bussum 2019

 

Algemeen:

 

Het jaar 2019 was een stabiel jaar voor de gemeente Naarden -Bussum. De twee predikanten, ds. Friso Boogerd en ds. Claartje Kruijff hebben verschillende werkterreinen, Friso richt zich op de oude kerk, en Claartje op vernieuwing en relatieve buitenstaanders. We verwelkomden wederom een aantal nieuwe leden en vrienden. We verheugen ons in een toenemende belangstelling voor onze gemeente. Deze belangstelling vertaalt zich niet altijd vanzelfsprekend in een lidmaatschap (of ‘vriendschap’). Dit is een punt van zorg. Tegelijkertijd is er elan en vaart, aan de Koningslaan gebeurt iets.

 

Wat betreft het cursusaanbod noemen wij de kring rond Psalmen en Remonstrantica, beiden gehouden door onze eigen predikant Friso Boogerd. Er was wederom veel belangstelling voor de zomercursus filosofie van Wim Dooge over Goethe. De gemeente verwelkomde veel gastpredikanten.

Het jaar 2019 stond in het teken van de landelijke vieringen van Remonstranten 400 jaar. Vier eeuwen houden Remonstranten zich bezig met diepere vragen rond zingeving, geloof en spiritualiteit. Het jubileumjaar startte op zondagmiddag 3 maart 2019 met een feestelijke dankdienst in de Arminiuskerk in Rotterdam. Tijdens de dienst werd de speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde jubileumcantate ‘Rust vinden in Verwondering’ van Sytze de Vries uitgevoerd. In September vond het symposium met Sigrid Kaag in het Rijksmuseum plaats rond de bundel Tolerantie in turbulente tijden onder redactie van Eric Cossee, Marthe de Vries en Joost Röselaers. Er is een tentoonstelling rond Uytenbogaert en de Remonstranten in het prentenkabinet van het Rijksmuseum met portretten van onder andere Rembrandt en Backer. Het feestjaar werd afgesloten met een bijeenkomst In alles de liefde met Rik Torf, Christa Anbeek en Laura Dolron. De verschillende bijeenkomsten werden door gemeenteleden bijgewoond.

Meerdere keren per jaar wordt de Tuitafel gehouden. De Tuintafel is een eenvoudige maaltijd voor alle leeftijden, met de bedoeling om mensen van verschillende leeftijden bij elkaar te brengen. Bijna maandelijks nemen 30 – 40 gemeenteleden deel aan dit bijzondere initiatief.

In de maand mei zijn alle vrijwilligers binnen onze gemeente door uitgenodigd voor een maaltijd in de Tuinzaal. Het begrip vrijwilliger is rekkelijk te noemen, iedereen binnen onze gemeente doet wel iets en de avond werd zeer goed bezocht. De kerkenraad zorgde voor de innerlijke mens.

De Koningskamer

 

De Koningskamer organiseert ook dit jaar lezingen (4x), de Koningspreek (4x) en het meer reflecterende Adempauze. De organisatie is in handen van de commissie Koningkamer onder leiding van Reinout Koning.

Wij verwelkomden Wopke Hoekstra, Sanne Wallis de Vries, John Reid, Bas Heijne, en Alex Brenninkmeijer. Deze diensten en lezingen werden uitzonderlijk goed bezocht.

 

Vernieuwing

 

Claartje Kruijff is voor een periode van 3, mogelijk 6 jaar aan onze gemeente verbonden als vernieuwingspredikant voor nieuwe doelgroepen. Zij heeft verschillende gespreksgroepen en richt zich vooral op vieringen en rituelen zoals Allerzielen in november. Claartje Kruijff leidde voor de tweede keer de Kerstnachtdienst. Er is veel aandacht voor muzikale omlijsting van de diensten als deze, en diensten tijdens de hoogtijdagen.

 

Digitalisering:

 

De website van de gemeente Naarden – Bussum is geheel vernieuwd. De website van de Koningskamer is eveneens herzien en ook het digitale betaalsysteem is vervolmaakt.

Er is een begin gemaakt met collecteren met een QR – code, deze betalingswijze zal in 2020 voor de grote diensten gangbaar worden.

 

 

 

Toekomst

 

De gemeente is per september 2020, wegens het emeritaat van Friso Boogerd, vacant. De kerkenraad stelt voor om de vacature te stellen op circa 0.4 FTE. De kerkenraad buigt zich over een passende profielschets en bereidt een beroepingsprocedure voor. We streven naar een invulling van de vacature in de loop van 2020.

Aan het begin van 2020 zullen we met predikanten, Koningskamer en de kerkenraad in gesprek gaan over onze koers en het beleid voor de komende jaren.

Sophie Westra en Ellen de Jong nemen dit jaar deel aan de kerkenraadsvergadering. Tijdens de Ledenvergadering 2020 zal worden voorgesteld hen te benoemen als lid van de kerkenraad.

 

Marien van Vliet bespeelt – naast andere organisten –  op regelmatige basis het orgel tijdens de zondagse dienst. Er wordt vaker gewerkt met een pianist en andere gastmusici.

 

Namens de kerkenraad,

Elsbeth Oskamp