ANBI

ANBI

Remonstrantse broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 75759454. De Remonstrantse Broederschap en haar gemeenten zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde van de Remonstrantse Broederschap. Deze is te vinden op de website van de Remonstrantse Broederschap. Haar beginselverklaring als neergelegd in de Kerkorde, strekt kort gezegd tot het zijn van een geloofsgemeenschap die-geworteld in het Evangelie en trouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid- God wil dienen.

Remonstrantse gemeente Naarden Bussum

De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. Als zelfstandig onderdeel daarvan als bedoeld in art. 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, bezit de gemeente rechtspersoonlijkheid. De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum.
Klik hier voor de ANBI pagina van de landelijke website.

Fiscaal nummer: 801 661 961.

 

Adresgegevens:
Koningslaan 2B 1405 GL Bussum.

Bestuur:
het bestuur ligt bij de kerkenraad die wordt gekozen door en uit de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijkse te houden vergadering van leden en vrienden.

De leden van het bestuur zijn:
Ard van Oosten Slingeland, voorzitter
Ard van Oosten Slingeland, secretaris
Arno van Hekesen, penningmeester
Heleen Helleman, lid
Ellen de Jong-Kop, lid.

Beleidsplan:
klik hier voor het Remo’s 2022-2024-Beleidsplan van onze gemeente. Voor de landelijke beleidsvisie klikt u hier

Beloningsbeleid:
de beloning van de predikant is geregeld in de traktementsregeling voor predikanten van de Remonstrantse Broederschap.
Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting, en begroting:
klik hier voor Remo ANBI Remo ANBI Verkorte staat 2021 van baten en lasten met toelichting 2021 en begroting voor 2022

Voorgenomen bestedingen:
de verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

Toelichting op de belangrijkste posten:

Bijdragen van de Gemeente: de vrijwillige bijdragen van leden en vrienden van de Gemeente zijn de belangrijkste bron van inkomsten. Per eind 2021 had de Gemeente een totaal aantal leden en vrienden van 189 personen.

Kosten predikant: de grootste uitgave post is de bezoldiging van de predikant. De per 1 mei 2021 beroepen predikant is aangesteld voor 0,5 fte.

 

Overige informatie

Het vermogen van de Gemeente bestaat hoofdzakelijk uit het kerkgebouw met onderliggende grond, effecten en banktegoeden