Anbi

 

 

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap.
De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum

De Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum.

1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

Funktie Naam
Voorzitter Elsbeth Oskamp
Secretaris Sophie Westra
Penningmeester Albert Verdam
Lid Heleen Helleman
Lid Ard van Oosten Slingeland
Lid Ellen de Jong-Kop
Predikant/Adviserend lid Friso Boogerd

Voor de link naar de anbi-pagina van de landelijke website klik hier

 

2. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus.

3. Beleidsplan

Het Beleidsplan Remonstranten Naarden-Bussum 2020 van onze gemeente is vastgesteld en wordt regelmatig vernieuwd.

4. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant is geregeld in de ‘Traktementsregeling voor predikanten’.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene verantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid en ziet toe dat wekelijks kerkdiensten worden gehouden en op gepaste wijze pastorale zorg wordt verleend, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies. Klik hier voor het Jaarverslag 2019.

6. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

Het belangrijkste deel van de bestedingen betreft de beloning voor de predikant voor het leiden van de diensten en de pastorale zorg.

Wij verwijzen hiervoor ook naar de verkorte staat van baten en lasten

7.  Staat van baten en lasten met toelichting

Zie staat van baten en lasten 2018 : Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 2018

Zie  staat van baten en lasten 2019 met toelichting

en Begroting 2020

 

Toelichting op de belangrijkste posten

Bijdragen van de gemeente
De vrijwillige bijdragen leden en vrienden van de gemeente zijn de belangrijkste bron van inkomen. Het aantal leden en vrienden daalt en is daarom een belangrijk aandachtspunt voor de Kerkenraad.

Kosten Predikant
De grootste uitgavenpost is de beloning van de Predikant. Met de Predikant is overeengekomen dat de aanstelling per 1 januari 2017 zal worden beperkt tot een 25% aanstelling.