ANBI

ANBI

Remonstrantse broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30271366. De Remonstrantse Broederschap en haar gemeenten zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde van de Remonstrantse Broederschap. Deze is te vinden op de website van de Remonstrantse Broederschap.

Remonstrantse gemeente Naarden Bussum

De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum.
Klik hier voor de ANBI pagina van de landelijke website.

Fiscaal nummer: 801 661 961.

 

Adresgegevens:
Koningslaan 2B 1405 GL Bussum.

Bestuur:
het bestuur ligt bij de kerkenraad die wordt gekozen door en uit de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijkse te houden vergadering van leden en vrienden.

De leden van het bestuur zijn:
Elsbeth Oskamp, voorzitter
Ard van Oosten Slingeland, secretaris
Albert Verdam, penningmeester
Heleen Helleman, lid
Ellen de Jong-Kop, lid.

Beleidsplan:
klik hier voor het  Beleidsplan 2020 – 2022 van onze gemeente

Beloningsbeleid:
de beloning van de predikant is geregeld in de traktementsregeling voor predikanten van de Remonstrantse Broederschap.
Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting:
klik hier voor de verkorte staat van baten en lasten met toelichting 2020 Remo ANBI Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 2020. def

Voorgenomen bestedingen:
de verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Voor  de begroting 2021 klik hier Remo ANBI Begroting 2021Remo ANBI Begroting 2021

Toelichting op de belangrijkste posten:

Bijdragen van de gemeente: de vrijwillige bijdrage van leden en vrienden van de gemeente zijn de belangrijkste bron van inkomsten. Door overlijden komen ons jaarlijks een aantal leden en vrienden te ontvallen; het totaal aantal leden en vrienden is daarom een belangrijk aandachtspunt voor de kerkenraad.

Kosten predikant: de grootste uitgave post is de beloning van de predikant. De per 1 mei 2021 beroepen predikant is aangesteld voor 0,5 fte.