ANBI

ANBI

Remonstrantse broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30271366. De Remonstrantse Broederschap en haar gemeenten zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde van de Remonstrantse Broederschap. Deze is te vinden op de website van de Remonstrantse Broederschap. Haar beginselverklaring als neergelegd in de Kerkorde, strekt kort gezegd tot het zijn van een geloofsgemeenschap die-geworteld in het Evangelie en trouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid- God wil dienen.

Remonstrantse gemeente Naarden Bussum

De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. Als zelfstandig onderdeel daarvan als bedoeld in art. 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, bezit de gemeente rechtspersoonlijkheid. De gemeente is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75759454. De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum.
Klik hier voor de ANBI pagina van de landelijke website.

Fiscaal/RSIN nummer: 801 661 961.

Klik hier voor nadere informatie over het geven van een bijdrage

Adresgegevens:
Koningslaan 2B 1405 GL Bussum.

Email: secretariaat.remkerknb@gmail.com

Bestuur:
Het bestuur ligt bij de kerkenraad die wordt gekozen door en uit de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijkse te houden vergadering van leden en vrienden.

De leden van het bestuur zijn:
Ard van Oosten Slingeland, voorzitter
Arno van Hekesen, penningmeester en secretaris
Heleen Helleman, lid
Ellen de Jong-Kop, lid.

Beleidsplan:

Klik hier voor de Beleidsvisie-20-30-eindversie van de Remonstrantse Broederschap

Klik hier voor het  Beleidsplan 2024-2027 van onze gemeente.

Beloningsbeleid:
De beloning van de predikant is geregeld in de traktementsregeling voor predikanten van de Remonstrantse Broederschap. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link.
Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting, en begroting:
klik hier voor:

Balans 2023: Balans 2023

Resultatenrekening 2023: Verlies en winstrekening 2023 en Begroting 2024

Toelichting op jaarrekening 2023: Toelichting jaarrekening 2023

Voorgenomen bestedingen:
de verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

Toelichting op de belangrijkste posten:

Bijdragen van de Gemeente: de vrijwillige bijdragen van leden en vrienden van de Gemeente zijn de belangrijkste bron van inkomsten. Per eind 2022 had de Gemeente een totaal aantal leden en vrienden van 175 personen.

Kosten predikant: de grootste uitgave post is de bezoldiging van de predikant. De per 1 september 2023  beroepen predikant is aangesteld voor 0,5 fte.

 

Overige informatie

Het vermogen van de Gemeente bestaat hoofdzakelijk uit het kerkgebouw met onderliggende grond, effecten en banktegoeden