A tot Z

Audio-opnames
De diensten van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum zijn te volgen via de Kerkomroep.
U kunt daar ook oudere diensten beluisteren.

Autodienst
Als u vervoer nodig hebt voor het bezoeken van een kerkdienst, kunt u tot uiterlijk één dag tevoren (vóór 18.00 uur), contact opnemen met een collectant of het dienstdoende lid voor de diaconie van wie u het telefoonnummer in de Nieuwsbrief vindt.

Bij ‘Triodiensten’ in een ander kerkgebouw, kunt u zich wenden tot het dienstdoende kerkenraadslid van onze gemeente zoals in de Nieuwsbrief vermeld.

Bibliotheek en boekentafel
Op de tweede zondag van de maand is na de dienst (dus van ongeveer 11.30 – 12.30 uur) in de Tuinzaal de ‘Boekentafel’ ingericht, deze wordt ook altijd aangekondigd in de Nieuwsbrief. Op de boekentafel ligt een selectie uit het boekenbestand, maar er kunnen ook boeken worden geleend die niet op tafel liggen. Uw geleende boeken kunt u tussendoor altijd terugbrengen (boekenkast in de kerkenraadskamer) met ingesloten een briefje met uw naam.
Suggesties voor nieuw aan te schaffen titels zijn van harte welkom.
Contactpersoon: mevrouw D.M. Ingenegeren – Boesveld, telefoon: 035 – 693 5614.

Collecten

Tijdens en na de dienst wordt gecollecteerd. De opbrengst van de collecte tijdens de dienst is bestemd voor een diaconaal doel. Dit doel wordt bij het begin van de dienst toegelicht en staat ook in de Nieuwsbrief vermeld. De tweede collecte – aan de uitgang – is bestemd voor de eigen gemeente.

Bij de penningmeester van de kerkenraad (telefoon 06-5324 1477) kunt u collectebonnen kopen; deze kunt u gebruiken voor beide collectes in de dienst. De bonnen worden in coupures van € 1.00 / € 2.00 / € 3.00 en € 5,00 uitgegeven.

U kunt het door u gewenste bonnen-bedrag overmaken op IBAN NL90 INGB 0000 300 652 ten name van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum. Vermeldt u bij de overschrijving in welke coupures u de bonnen wenst te ontvangen, liefst in veelvouden van € 10,- . De bonnen worden u dan zo spoedig mogelijk toegezonden. Houdt hierbij rekening met enige weken verwerkingstijd.

Het op deze wijze aan bonnen bestede bedrag geldt als gift en kan in aanmerking komen voor de fiscale giftenregeling; laat u zich ter zake adviseren.

Financiën
Onze Gemeente is financieel afhankelijk van de bijdragen van de deelnemers aan het werk van de Gemeente. Zowel Leden als Vrienden betalen naar vermogen een bijdrage aan de Gemeente.

Als richtlijn voor de hoogte van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage geldt een percentage van het belastbare inkomen, variërend van 1 tot 1,5% voor één persoon en van 1,5 tot 2,5% als beide partners zijn ingeschreven.

Jaarlijks wordt een brief toegezonden met het verzoek om uw jaarlijkse bijdrage. U kunt er ervoor kiezen in termijnen (maandelijks, per kwartaal) te betalen met een eigen (elektronische) overschrijving of automatische periodieke overschrijving.

Deze bijdrage, en het geld besteed voor de aankoop van collectebonnen, giften aan de diaconie en giften aan bepaalde andere instellingen kunnen wellicht fiscale consequenties hebben. Laat u zich hierover tijdig adviseren.

Tevens is het mogelijk om de bijdrage te voldoen door middel van een (minimaal 5-jarig) lijfrentecontract met de Remonstrantse Gemeente als begunstigde. Dit is vaak fiscaal gunstiger dan jaarlijkse giften. Zie daarvoor onze speciale informatiepagina.
Een lijfrentecontract kan worden verzorgd door notariskantoor Van Limburg Stirum, Koninginneweg 2 te Hilversum, telefoon 035-625 4321 (www.vls-notaris.nl.)

Heeren van de Tuyn
In principe de eerste vrijdagmiddag van de maand van 16.30 tot ongeveer 18.00 uur is de Tuinzaal de ontmoetingsplaats voor alle mannelijke leden, vrienden en (andere) belangstellenden uit onze gemeente. Er wordt dan een stelling besproken, en er is gelegenheid om te discussiëren over de dingen van de dag. Als men vervoer wenst dan graag tijdig contact met de
Contactpersoon: de heer W. Aten, telefoon 035-694 2132.

Huishoudcommissie
De zorg voor de verschillende ruimten van het kerkgebouw en voor de bevoorrading wordt geregeld door de Huishoudcommissie.
Contactpersoon: mevrouw M.M. Meuter.

Interkerkelijke activiteiten en verbanden
Voor onze interkerkelijke samenwerking(sverbanden) kunt u in het menu links een aparte webpagina vinden onder: ‘Wie wij zijn’.

Kanselbloemen
Aan deelnemers van onze gemeente wordt gevraagd om bij toerbeurt de kanselbloemen te verzorgen. Na afloop van de dienst worden de bloemen als blijk van onze aandacht bij iemand die zich verbonden voelt met onze gemeente bezorgd.
Contactpersoon: mevrouw A.M. Hoek-de Vries Reilingh.

Kerkdiensten (in en rondom)
– kerkdiensten beginnen om 10.30 uur, tenzij anders wordt aangegeven;
– onze eigen predikant of een gastpredikant leidt de dienst; zie het Rooster van kerkdiensten
– een aantal malen per jaar wordt de maaltijd van brood en wijn gevierd. Deelname aan deze maaltijd is naar oud remonstrants gebruik open voor iedereen, ongeacht of men tot onze dan wel tot enige kerk behoort;
– in de zomerperiode worden gezamenlijke diensten gehouden met de Doopsgezinde Gemeente en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Naarden-Bussum, de zogenoemde ‘Triodiensten’. Deze beginnen om 10.30 uur en vinden om beurten plaats in de kerkgebouwen van de Doopsgezinde Gemeente (Wladimirlaan 10, 1404 BB Bussum) de NPB Naarden-Bussum (Iepenlaan 26, 1406 PW Bussum) en de Remonstrantse Gemeente.

Kerkdiensten (speciale)
Doop
De doop, die in remonstrantse gemeenten zowel aan kinderen als aan volwassenen bediend wordt, vindt in de regel (doch afwijking van deze regel is mogelijk) in een gewone kerkdienst plaats. Door de doop wordt de dopeling zoals de traditionele formulering in de Remonstrantse Broederschap luidt: ‘opgenomen in de Algemene Kerk van Christus’.

De Remonstrantse Broederschap kent met andere woorden -en daarin onderscheidt zij zich van andere kerkgenootschappen- geen doopleden. De (zon)dag waarop de doop zal plaatsvinden wordt in overleg met de predikant vastgesteld met wie de doop ook in een aantal gesprekken wordt voorbereid.

Indien de doopouders geen lid, vriend of belangstellende van onze gemeente zijn, zullen zij in principe als ‘belangstellende’ geregistreerd worden.

Huwelijk
De inzegening van een huwelijk of een andere vorm van levensverbintenis kan plaatsvinden in een aparte kerkdienst. Aan een dergelijke dienst gaat een aantal gesprekken met de predikant vooraf.

Uitvaart
In de kerk kan een rouwdienst gehouden worden. Voor leden en vrienden van onze gemeente zijn aan een dergelijke dienst geen kosten verbonden. Men wordt verzocht zich met de kerkenraad of met onze predikant  in verbinding te stellen.

Zie verder in het hoofdmenu hier links onder ‘Dopen, trouwen en rouwen’.

Maaltijd van brood en wijn (Avondmaal)
Een aantal malen wordt de ‘Maaltijd van brood en wijn’ gevierd. Deelname aan deze viering is naar oud remonstrants gebruik open voor iedereen, ongeacht of men tot onze dan wel enige andere kerk behoort.

Kerkgebouw (gebruik)
Het kerkgebouw beschikt over:
– de Kerkzaal, met ongeveer 150 zitplaatsen
– de Tuinzaal, met een capaciteit van ongeveer 50 zitplaatsen
– de Kerkenraadkamer, met 15 zitplaatsen
– de Crèche, met ongeveer 20 zitplaatsen
Aanvragen voor gebruik van accommodaties voor activiteiten van de eigen gemeente via Zaalgebruik.

De verhuur voor extern gebruik van alle accommodaties berust bij mevrouw W.J. Groenewegen, telefoon 035-691 7055.

Faciliteiten bij voordrachten en presentaties:
Ten behoeve van voordrachten en presentaties in het kader van het programma van onze gemeente is enige apparatuur aanwezig, die zowel in de Tuinzaal als in de Kerkzaal gebruikt kan worden:
– een verplaatsbare CD-speler met cassettedeck met versterker en twee krachtige boxen voor het weergeven van klassieke muziek, koormuziek, e.d.; deze worden – op tijdig verzoek- opgesteld; voor de bediening is kennis van zaken nodig.
– microfoons (met versterker): een clipmicrofoon (op revers, etc. van de spreker) en een losse (discussie-) microfoon; de bijbehorende luidsprekers hangen in de nok van resp. de Kerkzaal en de Tuinzaal. Toehoorders met een hoorapparaat kunnen van de aanwezige ringleiding in de Kerkzaal en in de Tuinzaal gebruik maken.
– een flip-over op bijbehorende ezel
– een diaprojector, met een werkafstand van 5 tot 7 meter tot aan het (eveneens aanwezige) projectiescherm
– een overheadprojector
– een beamer plus laptop voor computergestuurde presentaties. Voor het gebruik van de beamer is het gewenst dat men ervaring heeft met een presentatie d.m.v. een laptop.
Reservering van de beamer dient tijdig genoteerd te worden in de daartoe aanwezige agenda.

Kerkgebouw (parkeren) Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om op het terrein van het kerkgebouw te parkeren zonder voorafgaande toestemming van de kerkenraad.

In de omgeving van het kerkgebouw geldt een parkeer-verbod van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 18.00 uur; gedurende die tijden mag alleen met een bezoekersvergunning geparkeerd worden. Deze vergunningen zijn in het kerkgebouw verkrijgbaar.

Wanneer men met twee wielen op de stoep parkeert loopt men kans op een bekeuring.

Let u er ook op dat tijdens de dienst op zondag de bewoners in de buurt van de kerk hun uitrit nog met de auto kunnen verlaten en dat er een vrije doorgang door de Koningslaan mogelijk is.

Koffie na de dienst
Na elke kerkdienst wordt gezamenlijk koffie of thee gedronken in de Tuinzaal; ieder is welkom. De koffie en de thee wordt bij toerbeurt verzorgd door gemeentedeelnemers.
Contactpersoon: mevrouw M.M. Ansenk-Struben, telefoon 035- 691 4565.

Nieuwsbrieven
De “Nieuwsbrief” is het tweemaandelijkse kerkblad van onze gemeente. Hierin vindt u informatie over en commentaar op de activiteiten van de gemeente. Leden en vrienden ontvangen het blad automatisch. Een abonnement voor belangstellenden kost € 35,- per jaar.
Aanmelden bij de administratie .
Kopij voor het blad kan men zenden aan de redactie

In te sturen kopij via e-mail. Dringend verzoek: kopij tijdig – en zonder opmaak – inleveren. De uiterste inleverdatum staat steeds in een laatst verschenen nummer van Nieuwsbrief vermeld.

AdRem is het maandblad van remonstrants Nederland. Het bevat artikelen over kerk en samenleving en geeft informatie over ontwikkelingen binnen de Remonstrantse Broederschap.
Aanmelden bij: Administratie AdRem, Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht, telefoon 030-231 6970; fax 030-231 1055.

Remonstrants Vrouwencontact (RVC)
In het kader van het Remonstrants Vrouwencontact is er een aantal reeds lang bestaande kringen voor vrouwen die lid of vriend van de gemeente zijn.

In het menu links vindt u onder ‘Wat wij te bieden hebben’ een aparte webpagina met informatie over de kringen van het RVC.

Vrouwen van de Kaemer
Elke tweede maandag van de maand komen van 16.00 tot ongeveer 18.00 uur  vrouwelijke leden, vrienden en belangstellenden van onze gemeente bij elkaar in de Tuinzaal. Alle leeftijden zijn welkom. Er zijn geen sprekers en geen vastomlijnde onderwerpen: bij een glaasje en een hapje wordt met elkaar gesproken over actuele gebeurtenissen of wat ons in het bijzonder bezighoudt. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden, wel wordt er gespaard voor een steeds wisselend project dat vrouwen in de knel steunt.
Contactpersoon: mevrouw E. Hofstee – van de Garde